Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1992 ze dne 11. listopadu 2016, kterým se mění prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2416, kterým se některé oblasti Spojených států amerických uznávají za prosté Agrilus planipennis Fairmaire (oznámeno pod číslem C(2016) 7151)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1992 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 306/30
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1992
   ze dne 11. listopadu 2016,
   kterým se mění prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2416, kterým se některé oblasti Spojených států amerických uznávají za prosté Agrilus planipennis Fairmaire
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2016) 7151)
      
   
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), a zejména na přílohu IV část A kapitolu I body 2.3, 2.4 a 2.5 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2015/2416 (2) byly některé oblasti Spojených států amerických uznány za prosté Agrilus planipennis Fairmaire.
            
   
               (2)
            
               Z informací, které nedávno Spojené státy americké předložily, vyplývá, že některé oblasti jejich území, jež jsou nyní uznány za prosté Agrilus planipennis Fairmaire, již prosté tohoto škodlivého organismu nejsou.
            
   
               (3)
            
               Spojené státy americké dále předložily informace, podle nichž je okres Chester ve státě Tennessee prostý uvedeného škodlivého organismu.
            
   
               (4)
            
               S ohledem na uvedené informace by měl být seznam oblastí uznaných za prosté dotčeného škodlivého organismu změněn.
            
   
               (5)
            
               Prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/2416 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (6)
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/2416 se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 11. listopadu 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1.
   
      (2)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2416 ze dne 17. prosince 2015, kterým se některé oblasti Spojených států amerických uznávají za prosté Agrilus planipennis Fairmaire (Úř. věst. L 333, 19.12.2015, s. 128).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         SEZNAM OBLASTÍ PODLE ČLÁNKU 1
      
      Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/2416 se mění takto:
      
                  1)
               
                  V bodě 2 písm. f), Okresy (obce) v Louisianě, se zrušují tyto položky: Caldwell, Franklin, Winn.
               
      
                  2)
               
                  V bodě 2 písm. h), Okresy v Minnesotě, se zrušuje tato položka: Wabasha.
               
      
                  3)
               
                  V bodě 2 písm. i), Okresy v Nebrasce, se zrušují tyto položky: Antelope, Boone, Burt, Butler, Cedar, Colfax, Cuming, Dakota, Dixon, Dodge, Fillmore, Gage, Hamilton, Jefferson, Lancaster, Madison, Merrick, Nance, Platte, Polk, Saline, Saunders, Seward, Stanton, Thurston, York.
               
      
                  4)
               
                  V bodě 2 písm. l), Okresy v Tennessee, se před položku Crockett vkládá tato položka: Chester
               
      
                  5)
               
                  V bodě 2 písm. m), Okresy v Texasu, se zrušují tyto položky: Anderson, Camp, Cherokee, Delta, Franklin, Gregg, Henderson, Hopkins, Lamar, Morris, Nacogdoches, Rains, Red River, Rusk, Sabine, San Augustine, Shelby, Smith, Titus, Upshur, Van Zandt, Wood.
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.