Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/2000 ze dne 15. listopadu 2016, kterým se provádí rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2000 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 308/20
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2016/2000
   ze dne 15. listopadu 2016,
   kterým se provádí rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 2 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady 2013/255/SZBP ze dne 31. května 2013 o omezujících opatřeních vůči Sýrii (1), a zejména na čl. 30 odst. 1 uvedeného rozhodnutí,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 31. května 2013 přijala Rada rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii.
            
   
               (2)
            
               Ze seznamu subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, obsaženého v příloze I oddíle B rozhodnutí 2013/255/SZBP by měly být vypuštěny dva subjekty.
            
   
               (3)
            
               Příloha I rozhodnutí 2013/255/SZBP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Příloha I rozhodnutí 2013/255/SZBP se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 15. listopadu 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         I. KORČOK
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 147, 1.6.2013, s. 14.
   
   
      PŘÍLOHA
      
                  I.
               
                  Ze seznamu obsaženého v příloze I oddíle B rozhodnutí 2013/255/SZBP se vypouštějí tyto subjekty a související položky se zrušují:
                  
                              55.
                           
                              Tri-Ocean Trading
                           
                  
                              55a.
                           
                              Tri-Ocean Energy
                           
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.