Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2002 ze dne 8. listopadu 2016, kterým se mění příloha E směrnice Rady 91/68/EHS, příloha III rozhodnutí Komise 2010/470/EU a příloha II rozhodnutí Komise 2010/472/EU, pokud jde o obchod s ovcemi a kozami a spermatem ovcí a koz uvnitř Unie a jejich dovoz do Unie ve vztahu k pravidlům pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (oznámeno pod číslem C(2016) 7026) (Text s významem pro EHP )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2002 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 308/29
               
      
      PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/2002
      ze dne 8. listopadu 2016,
      kterým se mění příloha E směrnice Rady 91/68/EHS, příloha III rozhodnutí Komise 2010/470/EU a příloha II rozhodnutí Komise 2010/472/EU, pokud jde o obchod s ovcemi a kozami a spermatem ovcí a koz uvnitř Unie a jejich dovoz do Unie ve vztahu k pravidlům pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií
      
         
            (oznámeno pod číslem C(2016) 7026)
         
      
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na směrnici Rady 91/68/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních podmínkách obchodu s ovcemi a kozami uvnitř Společenství (1), a zejména na čl. 14 odst. 2 uvedené směrnice,
      s ohledem na směrnici Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (2), a zejména na čl. 11 odst. 2 čtvrtou odrážku, čl. 17 odst. 2 písm. b), čl. 18 odst. 1 první odrážku, na úvodní větu článku 19 a na čl. 19 písm. b) uvedené směrnice,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Směrnice 91/68/EHS stanoví veterinární podmínky pro obchod s ovcemi a kozami uvnitř Unie. Mimo jiné je v ní uvedeno, že ovce a kozy musí být během přepravy do místa svého určení doprovázeny veterinárním osvědčením podle vzoru I, II nebo III obsaženého v příloze E uvedené směrnice.
               
      
                  (2)
               
                  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 (3) stanoví pravidla pro prevenci, tlumení a eradikaci přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) u skotu, ovcí a koz. V příloze VII uvedeného nařízení se stanoví opatření pro tlumení a eradikaci přenosných spongiformních encefalopatií. Vedle toho se v kapitole A přílohy VIII uvedeného nařízení kromě jiného stanoví podmínky pro obchod s živými zvířaty uvnitř Unie.
               
      
                  (3)
               
                  Nařízení (ES) č. 999/2001 bylo nedávno změněno nařízením Komise (EU) 2016/1396 (4). Tyto změny mimo jiné poskytují osvobození od podmínek stanovených v bodě 4.1 oddílu A kapitoly A přílohy VIII nařízení (ES) č. 999/2001, jež mají za cíl zabránit rozšíření klasické klusavky u hospodářských zvířat chovaných v hospodářstvích, pokud jde o ovce a kozy přemísťované výhradně mezi schválenými organizacemi, schválenými instituty, nebo schválenými středisky ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. c) směrnice 92/65/EHS.
               
      
                  (4)
               
                  Nařízení (EU) 2016/1396 také zavádí zvláštní podmínky pro obchod s ovcemi a kozami vzácných plemen uvnitř Unie, které nesplňují požadavky bodu 4.1 oddílu A kapitoly A přílohy VIII nařízení (ES) č. 999/2001. Tyto zvláštní podmínky byly zavedeny, aby se uchovala možnost pravidelné výměny těchto zvířat mezi členskými státy s cílem zabránit příbuzenské plemenitbě a zachovat genetickou diverzitu vzácných plemen.
               
      
                  (5)
               
                  Veterinární osvědčení podle vzorů II a III stanovených v příloze E směrnice 91/68/EHS by proto měla být změněna tak, aby zohledňovala požadavky na obchod uvnitř Unie s ovcemi a kozami vzácných plemen nebo s ovcemi a kozami přemísťovanými mezi schválenými organizacemi, schválenými instituty, nebo schválenými středisky, které jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 999/2001 ve znění nařízení (EU) 2016/1396.
               
      
                  (6)
               
                  Vedle toho některé členské státy upozornily Komisi na problémy v souvislosti s dodatečnou administrativní činností plynoucí z povinnosti poskytnout v kolonce I.31 veterinárních osvědčení podle vzorů I, II a III stanovených v příloze E směrnice 91/68/EHS podrobné údaje, jako je plemeno a množství zvířat v zásilce. Aby se snížila administrativní zátěž úředních veterinárních lékařů, je vhodné z kolonky I.31 těchto vzorových veterinárních osvědčení odstranit údaj o plemeni, neboť se takový údaj nemusí nutně týkat nákazového statusu zvířat v zásilce, a údaj o množství těchto zvířat, protože ten je již požadován v kolonce I.20 a v kolonce I.31 musí být uvedeno úřední identifikační číslo každého zvířete.
               
      
                  (7)
               
                  Aby bylo možné přesněji uvést podmínky pro individuální identifikaci zvířat v kolonkách II.5 a II.6 veterinárních osvědčení podle vzorů II a III v příloze E směrnice 91/68/EHS, je dále nezbytné vložit do těchto kolonek odkaz na nařízení Rady (ES) č. 21/2004 (5).
               
      
                  (8)
               
                  Směrnice 91/68/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
               
      
                  (9)
               
                  Směrnice 92/65/EHS stanoví mimo jiné podmínky pro obchod se spermatem ovcí a koz uvnitř Unie a jejich dovoz do Unie.
               
      
                  (10)
               
                  V příloze III rozhodnutí Komise 2010/470/EU (6) jsou stanovena vzorová veterinární osvědčení pro obchod se zásilkami spermatu ovcí a koz uvnitř Unie. V části A uvedené přílohy jsou uvedena vzorová veterinární osvědčení pro zásilky spermatu odebraného po 31. srpnu 2010 a odeslaného ze schváleného střediska pro odběr spermatu, ze kterého sperma pochází.
               
      
                  (11)
               
                  V příloze II rozhodnutí Komise 2010/472/EU (7) jsou mimo jiné stanovena vzorová veterinární osvědčení pro dovoz zásilek spermatu ovcí a koz do Unie. V oddíle A části 2 uvedené přílohy je uvedeno vzorové veterinární osvědčení pro zásilky spermatu odeslaného ze schváleného střediska pro odběr spermatu, ze kterého sperma pochází.
               
      
                  (12)
               
                  V bodě 4.2 oddílu A kapitoly A přílohy VIII nařízení (ES) č. 999/2001 jsou stanoveny podmínky týkající se klusavky, které musí být splněny pro obchod se spermatem ovcí a koz uvnitř Unie. V kapitole H přílohy IX nařízení (ES) č. 999/2001 jsou stanoveny podmínky týkající se klusavky, které musí být splněny pro dovoz spermatu ovcí a koz.
               
      
                  (13)
               
                  Nařízení (EU) 2016/1396 zavádí v bodech 1.2 a 1.3 oddílu A kapitoly A přílohy VIII nařízení (ES) č. 999/2001 zvláštní podmínky pro střediska pro odběr spermatu jako jedny z podmínek, které musí splňovat hospodářství, aby mohlo být uznáno jako hospodářství se zanedbatelným nebo kontrolovaným rizikem klasické klusavky, jelikož riziko šíření klusavky prostřednictvím samců ovcí a koz chovaných ve střediscích pro odběr spermatu, jež byla schválena a jsou pod dohledem v souladu s podmínkami stanovenými v příloze D směrnice 92/65/EHS, je omezené. Odkaz na tyto zvláštní podmínky je také zahrnut v podmínkách pro obchod se spermatem ovcí a koz a jeho dovoz stanovených v přílohách VIII a IX nařízení (ES) č. 999/2001.
               
      
                  (14)
               
                  Vzorové veterinární osvědčení pro obchod se zásilkami spermatu ovcí a koz uvnitř Unie stanovené v části A přílohy III rozhodnutí 2010/470/EU a vzorové veterinární osvědčení pro dovoz zásilek spermatu ovcí a koz do Unie stanovené v oddíle A části 2 přílohy II rozhodnutí 2010/472/EU by proto měla být změněna tak, aby zohledňovala požadavky na střediska pro odběr spermatu stanovené v nařízení (ES) č. 999/2001 ve znění nařízení (EU) 2016/1396.
               
      
                  (15)
               
                  Vedle toho se v kapitole H přílohy IX nařízení (ES) č. 999/2001 ve znění nařízení (EU) 2016/1396 stanoví, že masokostní moučka by měla být chápána ve smyslu Kodexu zdraví suchozemských živočichů Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) (8), a nikoli ve smyslu bodu 27 přílohy I nařízení Komise (ES) č. 142/2011 (9).
               
      
                  (16)
               
                  Kolonka II.4.10.4 vzorového veterinárního osvědčení pro dovoz zásilek spermatu ovcí a koz do Unie stanoveného v oddíle A části 2 přílohy II rozhodnutí 2010/472/EU by proto měla být změněna tak, jak je stanoveno ve změněných ustanoveních kapitoly H přílohy IX nařízení (ES) č. 999/2001.
               
      
                  (17)
               
                  Rozhodnutí 2010/470/EU a 2010/472/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
               
      
                  (18)
               
                  Nařízení (EU) 2016/1396 stanoví, že změny učiněné v příloze IX nařízení (ES) č. 999/2001 týkající se dovozu určitého zboží se použijí ode dne 1. července 2017. Vedle toho, aby se zamezilo jakémukoli narušení dovozu zásilek spermatu ovcí a koz do Unie, mělo by být během přechodného období a s výhradou určitých podmínek povoleno používání osvědčení vydaných v souladu s rozhodnutím 2010/472/EU ve znění platném před zavedením změn podle tohoto rozhodnutí.
               
      
                  (19)
               
                  Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
               
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Příloha E směrnice 91/68/EHS se mění v souladu s přílohou I tohoto rozhodnutí.
      Článek 2
      Příloha III rozhodnutí 2010/470/EU se mění v souladu s přílohou II tohoto rozhodnutí.
      Článek 3
      Příloha II rozhodnutí 2010/472/EU se mění v souladu s přílohou III tohoto rozhodnutí.
      Článek 4
      
         Článek 3 tohoto rozhodnutí se použije ode dne 1. července 2017.
      Na přechodné období do dne 31. prosince 2017 se zásilky spermatu ovcí a koz doprovázené veterinárním osvědčením vydaným podle vzoru stanoveného v oddíle A části 2 přílohy II rozhodnutí 2010/472/EU, ve znění platném před zavedením změn podle tohoto rozhodnutí, povolují pro dovoz do Unie, jestliže bylo toto osvědčení vydáno do 30. listopadu 2017.
      Článek 5
      Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
      
         V Bruselu dne 8. listopadu 2016.
         
            
               Za Komisi
            
            Vytenis ANDRIUKAITIS
            
               člen Komise
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 46, 19.2.1991, s. 19.
      
         (2)  Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54.
      
         (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1).
      
         (4)  Nařízení Komise (EU) 2016/1396 ze dne 18. srpna 2016, kterým se mění některé přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Úř. věst. L 225, 19.8.2016, s. 76).
      
         (5)  Nařízení Rady (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí a koz a o změně nařízení (ES) č. 1782/2003 a směrnic 92/102/EHS a 64/432/EHS (Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 8).
      
         (6)  Rozhodnutí Komise 2010/470/EU ze dne 26. srpna 2010, kterým se stanoví vzorová veterinární osvědčení pro obchod uvnitř Unie se spermatem, vajíčky a embryi koňovitých, ovcí a koz a vajíčky a embryi prasat (Úř. věst. L 228, 31.8.2010, s. 15).
      
         (7)  Rozhodnutí Komise 2010/472/EU ze dne 26. srpna 2010 o dovozu spermatu, vajíček a embryí ovcí a koz do Unie (Úř. věst. L 228, 31.8.2010, s. 74).
      
         (8)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm
      
         (9)  Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice (Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1).
      
      
         PŘÍLOHA I
         Příloha E směrnice 91/68/EHS se nahrazuje tímto:
         
            
               „PŘÍLOHA E
               VZOR I
               
                  
               
               Text obrazu
               
                  EVROPSKÁ UNIE
                  Osvědčení pro obchod uvnitř Unie
                  Část I: Podrobnosti o předkládané zásilce
                  I.1 Odesílatel
                  Název
                  Adresa
                  PSČ
                  I.2 Číslo jednací osvědčení
                  I.2.a Místní číslo jednací
                  I.3 Příslušný ústřední orgán
                  I.4 Příslušný místní orgán
                  I.5 Příjemce
                  Název
                  Adresa
                  PSČ
                  I.6 Číslo/a přiložených původních osvědčení
                  Číslo/a doprovodných dokladů
                  I.7 Obchodník
                  Název Číslo schválení
                  I.8 Země původu
                  Kód ISO
                  I.9 Region původu
                  Kód
                  I.10 Země určení
                  Kód ISO
                  I.11 Region určení
                  Kód
                  I.12 Místo původu
                  Hospodářství Sběrné středisko Provozovna obchodníka
                  Název Číslo schválení
                  Adresa
                  PSČ
                  I.13 Místo určení
                  Hospodářství Sběrné středisko Provozovna obchodníka
                  Název Číslo schválení
                  Adresa
                  PSČ
                  I.14 Místo nakládky
                  PSČ
                  I.15 Datum a čas odjezdu
                  I.16 Dopravní prostředek
                  Letadlo Plavidlo Vagon
                  Silniční vozidlo Ostatní
                  Identifikace:
                  Číslo/a:
                  I.17 Přepravce
                  Název Číslo schválení
                  Adresa
                  PSČ Členský stát
                  I.18 Popis zboží
                  I.19 Kód zboží (kód KN)
                  I.20 Množství
               
               
                  
               
               Text obrazu
               
                  I.21
                  I.22 Počet balení
                  I.23 Číslo plomby/kontejneru
                  I.24
                  I.25 Zboží osvědčené pro:
                  Porážku
                  I.26 Tranzit přes třetí zemi
                  Třetí země Kód ISO
                  Místo výstupu Kód
                  Místo vstupu Číslo stanoviště hraniční kontroly
                  I.27 Tranzit přes členské státy
                  Členský stát Kód ISO
                  Členský stát Kód ISO
                  Členský stát Kód ISO
                  I.28 Vývoz
                  Třetí země Kód ISO
                  Místo výstupu Kód
                  I.29 Předpokládaná doba cesty
                  I.30 Plán cesty
                  Ano Ne
                  I.31 Identifikace zboží
                  Druh (vědecký název)
                  Úřední individuální identifikace
                  Stáří
                  Pohlaví
               
               
                  
               
               Text obrazu
               
                  Evropská unie
                  91/68 EI Jatečné ovce/kozy
                  II. Zdravotní informace
                  II.a Číslo jednací osvědčení
                  II.b Místní číslo jednací
                  Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že výše popsaná zvířata splňují tyto podmínky:
                  (1) buď [II.1 Zvířata se narodila a byla od narození chována na území Unie.]
                  (1) nebo [II.1 Zvířata byla dovezena ze třetí země v souladu s nařízením Komise (EU) č. 206/2010 nejméně 30 dnů před nakládkou.]
                  II.2 Zvířata:
                  II.2.1 byla vyšetřena dnes (do 24 hodin před nakládkou) a nevykazují žádné klinické příznaky nákazy;
                  II.2.2 nejedná se o zvířata, která mají být utracena v rámci plánu eradikace kontagiózních nebo infekčních nákaz;
                  II.2.3 pocházejí z hospodářství, kterých se netýkají žádné úřední zákazy ze zdravotních důvodů v předcházejících 42 dnech v případě brucelózy, v předcházejících 30 dnech v případě vztekliny, v předcházejících 15 dnech v případě sněti slezinné, a zvířata nepřišla do styku se zvířaty z hospodářství, která tyto podmínky nesplňují;
                  II.2.4 nepocházejí z hospodářství a nepřišla do styku se zvířaty z hospodářství v ochranném pásmu, které bylo zřízeno podle právních předpisů Unie a které nesmějí zvířata opouštět;
                  II.2.5 nepodléhají veterinárním opatřením, která se uplatňují podle právních předpisů Unie týkajících se slintavky a kulhavky, a nebyla očkována proti slintavce a kulhavce.
                  II.3 Na základě písemného prohlášení chovatele nebo prověření evidence hospodářství a dokladů o přesunu vedených podle nařízení Rady (ES) č. 21/2004, zejména oddílů B a C přílohy uvedeného nařízení:
                  II.3.1 zvířata zůstala v jediném hospodářství původu po dobu nejméně 21 předcházejících dnů nebo, pokud jsou zvířata mladší než 21 dnů, v hospodářství původu od narození a žádný sudokopytník dovezený ze třetí země se do hospodářství původu nedostal během předcházejících 30 dnů, ledaže se uvedená zvířata dostala do hospodářství podle čl. 4a odst. 2 směrnice 91/68/EHS; a
                  (1) buď [zůstala v jediném hospodářství původu, do nějž se během předcházejících 21 dnů nedostaly žádné ovce ani kozy, ledaže se uvedená zvířata dostala do hospodářství podle čl. 4a odst. 1 směrnice 91/68/EHS.]
                  (1) nebo [mají být odeslána přímo z jediného hospodářství na jatka určení.]
                  II.4.1 Zvířata byla přepravována za použití dopravního prostředku a ochranného obalu, který byl předtím vyčištěn a vydezinfikován úředně schváleným dezinfekčním prostředkem, a to takovým způsobem, aby se zajistila účinná ochrana nákazového statusu zvířat.
                  II.4.2 Na základě úřední dokumentace doprovázející zvířata má zásilka, na kterou se vztahuje toto veterinární osvědčení, zahájit cestu dne (vložte datum) (2).
                  II.4.3 V době kontroly byla zvířata, na něž se vztahuje toto veterinární osvědčení, způsobilá k přepravě na zamýšlenou cestu v souladu s ustanoveními nařízení Rady (ES) č. 1/2005 (3) (4).
                  II.5 Toto osvědčení
                  (1) buď [je platné 10 dnů ode dne kontroly v hospodářství původu nebo ve schváleném sběrném středisku nebo ve schválené provozovně obchodníka v členském státě původu;]
                  (1) nebo [je v souladu s čl. 9 odst. 6 směrnice 91/68/EHS platné do dne (vložte datum)] (5).
                  Část II: Osvědčení
               
               
                  
               
               Text obrazu
               
                  Evropská unie
                  91/68 EI Jatečné ovce/kozy
                  II. Zdravotní informace
                  II.a Číslo jednací osvědčení
                  II.b Místní číslo jednací
                  Poznámky
                  Část I:
                  — Kolonka I.19: Uveďte příslušný kód KN v rámci těchto položek: 01.04.10 nebo 01.04.20.
                  — Kolonka I.23: V případě kontejnerů nebo beden musí být uvedeno číslo kontejneru a (případně) číslo plomby.
                  — Kolonka I.31: Identifikační systém: Zvířata musí být označena: individuálním číslem, které umožňuje vysledování místa jejich původu, v souladu s nařízením Rady (ES) č. 21/2004.
                  Stáří: (měsíce/měsíců).
                  Pohlaví: (M = samec, F = samice, C = kastrát).
                  Část II:
                  (1) Nehodící se škrtněte.
                  (2) V případě, že zásilka byla shromážděna ve sběrném středisku a zahrnuje zvířata, která byla naložena v různých dnech, považuje se za den, kdy byla zahájena cesta celé zásilky, první den, kdy část zásilky opustila hospodářství původu.
                  (3) Toto prohlášení nezbavuje přepravce povinností, které pro ně vyplývají z platných pravidel Unie, zejména z těch, která se týkají způsobilosti zvířat k přepravě.
                  (4) Vyplní se v případě zásilky shromážděné ve schváleném sběrném středisku nebo ve schválené provozovně obchodníka.
                  (5) Vyplní se v případě zásilky shromážděné ve schváleném sběrném středisku, které se nachází v členském státě tranzitu.
                  — Barva razítka a podpisu se musí lišit od barvy ostatních údajů na osvědčení.
                  Úřední veterinární lékař nebo úřední inspektor
                  Jméno (hůlkovým písmem): Kvalifikace a titul:
                  Místní veterinární jednotka: Číslo místní veterinární jednotky:
                  Datum: Podpis:
                  Razítko:
               
               VZOR II
               
                  
               
               Text obrazu
               
                  EVROPSKÁ UNIE
                  Osvědčení pro obchod uvnitř Unie
                  Část I: Podrobnosti o předkládané zásilce
                  I.1 Odesílatel
                  Název
                  Adresa
                  PSČ
                  I.2 Číslo jednací osvědčení
                  I.2.a Místní číslo jednací
                  I.3 Příslušný ústřední orgán
                  I.4 Příslušný místní orgán
                  I.5 Příjemce
                  Název
                  Adresa
                  PSČ
                  I.6 Číslo/a přiložených původních osvědčení
                  Číslo/a doprovodných dokladů
                  1.7. Obchodník
                  Název Číslo schválení
                  I.8 Země původu
                  Kód ISO
                  I.9 Region původu
                  Kód
                  I.10 Země určení
                  Kód ISO
                  I.11 Region určení
                  Kód
                  I.12 Místo původu
                  Hospodářství Sběrné středisko
                  Název Číslo schválení/registrace
                  Adresa
                  PSČ
                  I.13 Místo určení
                  Hospodářství Sběrné středisko Provozovna obchodníka
                  Název Číslo schválení
                  Adresa
                  PSČ
                  I.14 Místo nakládky
                  PSČ
                  I.15 Datum a čas odjezdu
                  I.16 Dopravní prostředek
                  Letadlo Plavidlo Vagon
                  Silniční vozidlo Ostatní
                  Identifikace:
                  Číslo/a:
                  I.17 Přepravce
                  Název Číslo schválení
                  Adresa
                  PSČ Členský stát
                  I.18 Popis zboží
                  I.19 Kód zboží (kód KN)
                  I.20 Množství
               
               
                  
               
               Text obrazu
               
                  I.21
                  I.22 Počet balení
                  I.23 Číslo plomby/kontejneru
                  I.24
                  I.25 Zboží osvědčené pro:
                  Výkrm
                  I.26 Tranzit přes třetí zemi
                  Třetí země Kód ISO
                  Místo výstupu Kód
                  Místo vstupu Číslo stanoviště hraniční kontroly
                  I.27 Tranzit přes členské státy
                  Členský stát Kód ISO
                  Členský stát Kód ISO
                  Členský stát Kód ISO
                  I.28 Vývoz
                  Třetí země Kód ISO
                  Místo výstupu Kód
                  I.29 Předpokládaná doba cesty
                  I.30 Plán cesty
                  Ano Ne
                  I.31 Identifikace zboží
                  Druh (vědecký název)
                  Úřední individuální identifikace
                  Stáří
                  Pohlaví
               
               
                  
               
               Text obrazu
               
                  Evropská unie
                  91/68 EII Ovce a kozy na výkrm
                  II. Zdravotní informace
                  II.a Číslo jednací osvědčení
                  II.b Místní číslo jednací
                  Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že výše popsaná zvířata splňují tyto podmínky:
                  (1) buď [II.1 Zvířata se narodila a byla od narození chována na území Unie.]
                  (1) nebo [II.1 Zvířata byla dovezena ze třetí země v souladu s nařízením Komise (EU) č. 206/2010 nejméně 30 dnů před nakládkou.]
                  II.2 Zvířata:
                  II.2.1 byla vyšetřena dnes (do 24 hodin před nakládkou) a nevykazují žádné klinické příznaky nákazy;
                  II.2.2 nejedná se o zvířata, která mají být utracena v rámci plánu eradikace kontagiózních nebo infekčních nákaz;
                  II.2.3 pocházejí z hospodářství, kterých se netýkají žádné úřední zákazy ze zdravotních důvodů v předcházejících 42 dnech v případě brucelózy, v předcházejících 30 dnech v případě vztekliny, v předcházejících 15 dnech v případě sněti slezinné, a zvířata nepřišla do styku se zvířaty z hospodářství, která tyto podmínky nesplňují;
                  II.2.4 nepocházejí z hospodářství a nepřišla do styku se zvířaty z hospodářství v ochranném pásmu, které bylo zřízeno podle právních předpisů Unie a které nesmějí zvířata opouštět;
                  II.2.5 nepodléhají veterinárním opatřením, která se uplatňují podle právních předpisů Unie týkajících se slintavky a kulhavky, a nebyla očkována proti slintavce a kulhavce.
                  II.3 Na základě písemného prohlášení chovatele nebo prověření evidence hospodářství a dokladů o přesunu vedených podle nařízení Rady (ES) č. 21/2004, zejména oddílů B a C přílohy uvedeného nařízení, zvířata zůstala v jediném hospodářství původu po dobu nejméně 30 předcházejících dnů, nebo, pokud jsou zvířata mladší než 30 dnů, v hospodářství původu od narození a žádná ovce ani koza se do hospodářství původu nedostala během předcházejících 21 dnů a žádný sudokopytník dovezený ze třetí země se do hospodářství původu nedostal během předcházejících 30 dnů, ledaže se uvedená zvířata dostala do hospodářství podle čl. 4a odst. 1 směrnice Rady 91/68/EHS.
                  (1) [II.4 Zvířata splňují doplňkové záruky uvedené v článku 7 nebo 8 směrnice 91/68/EHS a stanovené pro členský stát určení nebo část jeho území (uveďte členský stát nebo část jeho území) v rozhodnutí Komise …/…/… (uveďte číslo).]
                  II.5. Zvířata splňují alespoň jednu z následujících podmínek, a jsou tudíž způsobilá k přijetí do hospodářství, v němž se chovají ovce a kozy, úředně prostého brucelózy (B. melitensis):
                  (1) buď [hospodářství původu se nachází v členském státě nebo v části jeho územ (uveďte název členského státu nebo části jeho území), který je uznán jako úředně prostý brucelózy v souladu s rozhodnutím Komise …/…/… (uveďte číslo).]
                  (1) nebo [pocházejí z hospodářství úředně prostého brucelózy (B. melitensis).]
                  (1) nebo [pocházejí z hospodářství prostého brucelózy (B. melitensis) a:
                  i) jsou identifikována individuálně v souladu s nařízením Rady (ES) č. 21/2004;
                  ii) nebyla nikdy očkována proti brucelóze, nebo nebyla očkována proti brucelóze během dvou předcházejících let, nebo se jedná o samice starší dvou let, které byly očkovány proti brucelóze před dosažením stáří sedmi měsíců;
                  iii) byla izolována pod úředním dohledem v hospodářství původu a během takové izolace podstoupila s negativními výsledky dvě vyšetření na brucelózu v souladu s přílohou C směrnice 91/68/EHS v rozmezí nejméně šesti týdnů.]
                  Část II: Osvědčení
               
               
                  
               
               Text obrazu
               
                  Evropská unie
                  91/68 EII Ovce a kozy na výkrm
                  II. Zdravotní informace
                  II.a Číslo jednací osvědčení
                  II.b Místní číslo jednací
                  II.6 Zvířata splňují alespoň jednu z následujících podmínek, a jsou tudíž způsobilá k přijetí do hospodářství, v němž se chovají ovce a kozy, prostého brucelózy (B. melitensis):
                  (1) buď [pocházejí z hospodářství úředně prostého brucelózy (B. melitensis).]
                  (1) a/nebo [pocházejí z hospodářství prostého brucelózy (B. melitensis).]
                  (1) a/nebo [až do data způsobilosti podle eradikačních plánů schválených podle rozhodnutí Rady 90/242/EHS pocházejí z jiného hospodářství než z úředně prostého brucelózy nebo prostého brucelózy a splňují tyto podmínky:
                  i) jsou identifikována individuálně v souladu s nařízením Rady (ES) č. 21/2004;
                  ii) pocházejí z hospodářství, v němž všechna zvířata druhů vnímavých k brucelóze (B. melitensis) nevykazovala žádné klinické nebo jiné příznaky brucelózy po dobu nejméně 12 předcházejících měsíců, a
                  (1) buď [nebyla očkována proti brucelóze (B. melitensis) během dvou předcházejících let a byla izolována pod veterinárním dohledem v hospodářství původu a během takové izolace podstoupila s negativními výsledky dvě vyšetření na brucelózu v souladu s přílohou C směrnice 91/68/EHS v rozmezí nejméně šesti týdnů.]]
                  (1) nebo [byla očkována očkovací látkou Rev. 1 před dosažením stáří sedmi měsíců, ale nejpozději do 15 dnů před jejich uvedením do hospodářství určení.]]
                  (1) [II.7 Zvířata jsou určena pro členský stát nebo oblast členského státu uvedené v bodě 2.3 oddílu A kapitoly A přílohy VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 jako stát nebo oblast se statusem zanedbatelného rizika klasické klusavky nebo pro členský stát uvedený v bodě 3.2 tohoto oddílu jako stát se schváleným vnitrostátním programem na tlumení klusavky, a
                  (1) buď [pocházejí z hospodářství nacházejícího se v členském státě nebo oblasti členského státu uvedených v bodě 2.3 oddílu A kapitoly A přílohy VIII nařízení (ES) č. 999/2001 jako stát nebo oblast se statusem zanedbatelného rizika klasické klusavky.]]
                  (1) a/nebo [pocházejí z hospodářství uznaného jako hospodářství se zanedbatelným rizikem klasické klusavky v souladu s bodem 1.2 oddílu A kapitoly A přílohy VIII nařízení (ES) č. 999/2001 a jako takového zařazeného na seznam vedený příslušným orgánem daného členského státu v souladu s bodem 1.1 uvedeného oddílu.]]
                  (1) a/nebo [pocházejí z hospodářství nepodléhajícího opatřením stanoveným v bodech 3 a 4 kapitoly B přílohy VII nařízení (ES) č. 999/2001 a jedná se o ovce s genotypem prionové bílkoviny ARR/ARR.]]
                  (1) a/nebo [pocházejí ze schválené organizace, schváleného institutu, nebo schváleného střediska ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. c) směrnice 92/65/EHS a jsou pro takovou schválenou organizaci, schválený institut, nebo schválené středisko určeny.]]
                  (1) nebo [splňují podmínky stanovené v bodě 4.1 písm. d) oddílu A kapitoly A přílohy VIII nařízení (ES) č. 999/2001.]]
                  II.8.1 Zvířata byla přepravována za použití dopravního prostředku a ochranného obalu, který byl předtím vyčištěn a vydezinfikován úředně schváleným dezinfekčním prostředkem, a to takovým způsobem, aby se zajistila účinná ochrana nákazového statusu zvířat.
                  II.8.2 Na základě úřední dokumentace doprovázející zvířata má zásilka, na kterou se vztahuje toto veterinární osvědčení, zahájit cestu dne (vložte datum) (2).
                  II.8.3 V době kontroly byla zvířata, na něž se vztahuje toto veterinární osvědčení, způsobilá k přepravě na zamýšlenou cestu v souladu s ustanoveními nařízení Rady (ES) č. 1/2005(3).
               
               
                  
               
               Text obrazu
               
                  Evropská unie
                  91/68 EII Ovce a kozy na výkrm
                  II. Zdravotní informace
                  II.a Číslo jednací osvědčení
                  II.b Místní číslo jednací
                  Poznámky
                  Část I:
                  — Kolonka I.19: Uveďte příslušný kód KN v rámci těchto položek: 01.04.10 nebo 01.04.20.
                  — Kolonka I.23: V případě kontejnerů nebo beden musí být uvedeno číslo kontejneru a (případně) číslo plomby.
                  — Kolonka I.31: Identifikační systém: Zvířata musí být označena: individuálním číslem, které umožňuje vysledování místa jejich původu, v souladu s nařízením Rady (ES) č. 21/2004.
                  Stáří: (měsíce/měsíců).
                  Pohlaví: (M = samec, F = samice, C = kastrát).
                  Část II:
                  (1) Nehodící se škrtněte.
                  (2) V případě, že zásilka byla shromážděna ve sběrném středisku a zahrnuje zvířata, která byla naložena v různých dnech, považuje se za den, kdy byla zahájena cesta celé zásilky, první den, kdy část zásilky opustila hospodářství původu.
                  (3) Toto prohlášení nezbavuje přepravce povinností, které pro ně vyplývají z platných pravidel Unie, zejména z těch, která se týkají způsobilosti zvířat k přepravě.
                  — Toto osvědčení je platné po dobu 10 dnů.
                  — Barva razítka a podpisu se musí lišit od barvy ostatních údajů na tomto osvědčení.
                  Úřední veterinární lékař nebo úřední inspektor
                  Jméno (hůlkovým písmem): Kvalifikace a titul:
                  Místní veterinární jednotka: Číslo místní veterinární jednotky:
                  Datum: Podpis:
                  Razítko:
               
               VZOR III
               
                  
               
               Text obrazu
               
                  EVROPSKÁ UNIE
                  Osvědčení pro obchod uvnitř Unie
                  Část I: Podrobnosti o předkládané zásilce
                  I.1 Odesílatel
                  Název
                  Adresa
                  PSČ
                  I.2 Číslo jednací osvědčení
                  I.2.a Místní číslo jednací
                  I.3 Příslušný ústřední orgán
                  I.4 Příslušný místní orgán
                  I.5 Příjemce
                  Název
                  Adresa
                  PSČ
                  I.6 Číslo/a přiložených původních osvědčení
                  Číslo/a doprovodných dokladů
                  1.7. Obchodník
                  Název Číslo schválení
                  I.8 Země původu
                  Kód ISO
                  I.9 Region původu
                  Kód
                  I.10 Země určení
                  Kód ISO
                  I.11 Region určení
                  Kód
                  I.12 Místo původu
                  Hospodářství Sběrné středisko
                  Název Číslo schválení/registrace
                  Adresa
                  PSČ
                  I.13 Místo určení
                  Hospodářství Sběrné středisko Provozovna obchodníka
                  Název Číslo schválení
                  Adresa
                  PSČ
                  I.14 Místo nakládky
                  PSČ
                  I.15 Datum a čas odjezdu
                  I.16 Dopravní prostředek
                  Letadlo Plavidlo Vagon
                  Silniční vozidlo Ostatní
                  Identifikace:
                  Číslo/a:
                  I.17 Přepravce
                  Název Číslo schválení
                  Adresa
                  PSČ Členský stát
                  I.18 Popis zboží
                  I.19 Kód zboží (kód KN)
                  I.20 Množství
               
               
                  
               
               Text obrazu
               
                  I.21
                  I.22 Počet balení
                  I.23 Číslo plomby/kontejneru
                  I.24
                  I.25 Zboží osvědčené pro:
                  Chov
                  I.26 Tranzit přes třetí zemi
                  Třetí země Kód ISO
                  Místo výstupu Kód
                  Místo vstupu Číslo stanoviště hraniční kontroly
                  I.27 Tranzit přes členské státy
                  Členský stát Kód ISO
                  Členský stát Kód ISO
                  Členský stát Kód ISO
                  I.28 Vývoz
                  Třetí země Kód ISO
                  Místo výstupu Kód
                  I.29 Předpokládaná doba cesty
                  I.30 Plán cesty
                  Ano NE
                  I.31 Identifikace zboží
                  Druh (vědecký název)
                  Úřední individuální identifikace
                  Stáří
                  Pohlaví
               
               
                  
               
               Text obrazu
               
                  Evropská unie
                  91/68 EIII Plemenné ovce a kozy
                  II. Zdravotní informace
                  II.a Číslo jednací osvědčení
                  II.b Místní číslo jednací
                  Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že výše popsaná zvířata splňují tyto podmínky:
                  (1) buď [II.1 Zvířata se narodila a byla od narození chována na území Unie.]
                  (1) nebo [II.1 Zvířata byla dovezena ze třetí země v souladu s nařízením Komise (EU) č. 206/2010 nejméně 30 dnů před nakládkou.]
                  II.2 Zvířata:
                  II.2.1 byla vyšetřena dnes (do 24 hodin před nakládkou) a nevykazují žádné klinické příznaky nákazy;
                  II.2.2 nejedná se o zvířata, která mají být utracena v rámci plánu eradikace kontagiózních nebo infekčních nákaz;
                  II.2.3 pocházejí z hospodářství, kterých se netýkají žádné úřední zákazy ze zdravotních důvodů v předcházejících 42 dnech v případě brucelózy, v předcházejících 30 dnech v případě vztekliny, v předcházejících 15 dnech v případě sněti slezinné, a zvířata nepřišla do styku se zvířaty z hospodářství, která tyto podmínky nesplňují;
                  II.2.4 nepocházejí z hospodářství a nepřišla do styku se zvířaty z hospodářství v ochranném pásmu, které bylo zřízeno podle právních předpisů Unie a které nesmějí zvířata opouštět;
                  II.2.5 nepodléhají veterinárním opatřením, která se uplatňují podle právních předpisů Unie týkajících se slintavky a kulhavky, a nebyla očkována proti slintavce a kulhavce.
                  II.3 Na základě písemného prohlášení chovatele nebo prověření evidence hospodářství a dokladů o přesunu vedených podle nařízení Rady (ES) č. 21/2004, zejména oddílů B a C přílohy uvedeného nařízení, zvířata zůstala v jediném hospodářství původu po dobu nejméně 30 předcházejících dnů, nebo, pokud jsou zvířata mladší než 30 dnů, v hospodářství původu od narození a žádná ovce ani koza se do hospodářství původu nedostala během předcházejících 21 dnů a žádný sudokopytník dovezený ze třetí země se do hospodářství původu nedostal během předcházejících 30 dnů, ledaže se uvedená zvířata dostala do hospodářství podle čl. 4a odst. 1 směrnice Rady 91/68/EHS.
                  (1) [II.4 Zvířata splňují doplňkové záruky uvedené v článku 7 nebo 8 směrnice 91/68/EHS a stanovené pro členský stát určení nebo část jeho území (uveďte členský stát nebo část jeho území) v rozhodnutí Komise …/…/… (uveďte číslo).]
                  II.5 Zvířata splňují alespoň jednu z následujících podmínek, a jsou tudíž způsobilá k přijetí do hospodářství, v němž se chovají ovce a kozy, úředně prostého brucelózy (B. melitensis):
                  (1) buď [hospodářství původu se nachází v členském státě nebo v části jeho území (uveďte název členského státu nebo části jeho území), který je uznán jako úředně prostý brucelózy v souladu s rozhodnutím Komise …/…/… (uveďte číslo).]
                  (1) nebo [pocházejí z hospodářství úředně prostého brucelózy (B. melitensis).]
                  (1) nebo [pocházejí z hospodářství prostého brucelózy (B. melitensis) a:
                  i) jsou identifikována individuálně v souladu s nařízením Rady (ES) č. 21/2004;
                  ii) nebyla nikdy očkována proti brucelóze, nebo nebyla očkována proti brucelóze během dvou předcházejících let, nebo se jedná o samice starší dvou let, které byly očkovány proti brucelóze před dosažením stáří sedmi měsíců;
                  iii) byla izolována pod úředním dohledem v hospodářství původu a během takové izolace podstoupila s negativními výsledky dvě vyšetření na brucelózu v souladu s přílohou C směrnice 91/68/EHS v rozmezí nejméně šesti týdnů.]
                  Část II: Osvědčení
               
               
                  
               
               Text obrazu
               
                  Evropská unie
                  91/68 EIII Plemenné ovce a kozy
                  II. Zdravotní informace
                  II.a Číslo jednací osvědčení
                  II.b Místní číslo jednací
                  II.6 Zvířata splňují alespoň jednu z následujících podmínek, a jsou tudíž způsobilá k přijetí do hospodářství, v němž se chovají ovce a kozy, prostého brucelózy (B. melitensis):
                  (1) buď [pocházejí z hospodářství úředně prostého brucelózy (B. melitensis).]
                  (1) nebo [pocházejí z hospodářství prostého brucelózy (B. melitensis).]
                  (1) nebo [až do data způsobilosti podle eradikačních plánů schválených podle rozhodnutí Rady 90/242/EHS pocházejí z jiného hospodářství než z úředně prostého brucelózy nebo prostého brucelózy a splňují tyto podmínky:
                  i) jsou identifikována individuálně v souladu s nařízením Rady (ES) č. 21/2004;
                  ii) pocházejí z hospodářství, v němž všechna zvířata druhů vnímavých k brucelóze (B. melitensis) nevykazovala žádné klinické nebo jiné příznaky brucelózy po dobu nejméně 12 předcházejících měsíců, a
                  (1) buď [nebyla očkována proti brucelóze (B. melitensis) během dvou předcházejících let a byla izolována pod veterinárním dohledem v hospodářství původu a během takové izolace podstoupila s negativními výsledky dvě vyšetření na brucelózu v souladu s přílohou C směrnice 91/68/EHS v rozmezí nejméně šesti týdnů.]]
                  (1) nebo [byla očkována očkovací látkou Rev. 1 před dosažením stáří sedmi měsíců a nebyla očkována v období 15 dnů před datem vydání tohoto veterinárního osvědčení.]]
                  (1) [II.7 Jedná se o nekastrované plemenné berany, kteří:
                  i) pocházejí z hospodářství, v němž nebyl v předcházejících 12 měsících zaznamenán žádný případ infekční epididymitidy beranů (B. ovis);
                  ii) byli nepřetržitě drženi v uvedeném hospodářství po dobu předcházejících 60 dnů;
                  iii) během předcházejících 30 dnů s negativním výsledkem podstoupili vyšetření na zjištění infekční epididymitidy beranů (B. ovis) v souladu s přílohou D směrnice 91/68/EHS.]
                  II.8 Podle nejlepšího vědomí níže podepsaného a podle písemného prohlášení vlastníka nebyla zvířata získána z hospodářství a nepřišla do styku se zvířaty z hospodářství, v němž byly klinicky zjištěny tyto nákazy:
                  i) během předcházejících šesti měsíců nakažlivá agalakcie ovcí (Mycoplasma agalactiae) a nakažlivá agalakcie koz (Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. mycoides var. mycoides „velká kolonie“);
                  ii) během předcházejících 12 měsíců paratuberkulóza nebo kaseózní lymfadenitida;
                  iii) během předcházejících tří let plicní adenomatóza ovcí, Maedi-Visna nebo virová artritida a encefalitida koz. Tato lhůta se však omezuje na 12 měsíců, byla-li zvířata postižená Maedi-Visna nebo virovou artritidou a encefalitidou koz poražena a zbývající zvířata na obě vyšetření reagovala negativně.
                  (1) buď [II.9 Zvířata jsou určena pro členský stát nebo oblast členského státu uvedené v bodě 2.3 oddílu A kapitoly A přílohy VIII nařízení (ES) č. 999/2001 jako stát nebo oblast se statusem zanedbatelného rizika klasické klusavky nebo pro členský stát uvedený v bodě 3.2 uvedeného oddílu jako stát se schváleným vnitrostátním programem na tlumení klusavky, a
                  (1) buď [pocházejí z hospodářství nacházejícího se v členském státě nebo oblasti členského státu uvedených v bodě 2.3 oddílu A kapitoly A přílohy VIII nařízení (ES) č. 999/2001 jako stát nebo oblast se statusem zanedbatelného rizika klasické klusavky.]]
                  (1) a/nebo [pocházejí z hospodářství uznaného jako hospodářství se zanedbatelným rizikem klasické klusavky v souladu s bodem 1.2 oddílu A kapitoly A přílohy VIII nařízení (ES) č. 999/2001 a jako takového zařazeného na seznam vedený příslušným orgánem daného členského státu v souladu s bodem 1.1 uvedeného oddílu.]]
               
               
                  
               
               Text obrazu
               
                  Evropská unie
                  91/68 EIII Plemenné ovce a kozy
                  II. Zdravotní informace
                  II.a Číslo jednací osvědčení
                  II.b Místní číslo jednací
                  (1) a/nebo [pocházejí z hospodářství nepodléhajícího opatřením stanoveným v bodech 3 a 4 kapitoly B přílohy VII nařízení (ES) č. 999/2001 a jedná se o ovce s genotypem prionové bílkoviny ARR/ARR.]]
                  (1) a/nebo [pocházejí ze schválené organizace, schváleného institutu, nebo schváleného střediska ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. c) směrnice 92/65/EHS a jsou pro takovou schválenou organizaci, schválený institut, nebo schválené středisko určeny.]]
                  (1) nebo [splňují podmínky stanovené v bodě 4.1 písm. d) oddílu A kapitoly A přílohy VIII nařízení (ES) č. 999/2001.]]
                  (1) nebo [II.9 Zvířata jsou určena pro jiný členský stát nebo oblast členského státu než pro stát nebo oblast uvedené v bodě 2.3 oddílu A kapitoly A přílohy VIII nařízení (ES) č. 999/2001 jako stát nebo oblast se statusem zanedbatelného rizika klasické klusavky nebo pro jiný členský stát než pro stát uvedený v bodě 3.2 uvedeného oddílu jako stát se schváleným vnitrostátním programem na tlumení klusavky, a
                  (1) buď [pocházejí z hospodářství nacházejícího se v členském státě nebo oblasti členského státu uvedených v bodě 2.3 oddílu A kapitoly A přílohy VIII nařízení (ES) č. 999/2001 jako stát nebo oblast se statusem zanedbatelného rizika klasické klusavky.]]
                  (1) a/nebo [pocházejí z hospodářství uznaného jako hospodářství se zanedbatelným rizikem klasické klusavky v souladu s bodem 1.2 oddílu A kapitoly A přílohy VIII nařízení (ES) č. 999/2001 a jako takového zařazeného na seznam vedený příslušným orgánem daného členského státu v souladu s bodem 1.1 uvedeného oddílu.]]
                  (1) a/nebo [pocházejí z hospodářství nepodléhajícího opatřením stanoveným v bodech 3 a 4 kapitoly B přílohy VII nařízení (ES) č. 999/2001 a jedná se o ovce s genotypem prionové bílkoviny ARR/ARR.]]
                  (1) a/nebo [pocházejí z hospodářství uznaného jako hospodářství s kontrolovaným rizikem klasické klusavky v souladu s bodem 1.3 oddílu A kapitoly A přílohy VIII nařízení (ES) č. 999/2001 a jako takového zařazeného na seznam vedený příslušným orgánem daného členského státu v souladu s bodem 1.1 uvedeného oddílu.]]
                  (1) a/nebo [pocházejí ze schválené organizace, schváleného institutu, nebo schváleného střediska ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. c) směrnice 92/65/EHS a jsou pro takovou schválenou organizaci, schválený institut, nebo schválené středisko určeny.]]
                  (1) nebo [splňují podmínky stanovené v bodě 4.1 písm. d) oddílu A kapitoly A přílohy VIII nařízení (ES) č. 999/2001.]]
                  II.10.1 Zvířata byla přepravována za použití dopravního prostředku a ochranného obalu, který byl předtím vyčištěn a vydezinfikován úředně schváleným dezinfekčním prostředkem, a to takovým způsobem, aby se zajistila účinná ochrana nákazového statusu zvířat.
                  II.10.2 Na základě úřední dokumentace doprovázející zvířata má zásilka, na kterou se vztahuje toto veterinární osvědčení, zahájit cestu dne (vložte datum) (2).
                  II.10.3 V době kontroly byla zvířata, na něž se vztahuje toto veterinární osvědčení, způsobilá k přepravě na zamýšlenou cestu v souladu s ustanoveními nařízení Rady (ES) č. 1/2005 (3).
                  Poznámky
                  Část I:
                  — Kolonka I.19: Uveďte příslušný kód KN v rámci těchto položek: 01.04.10 nebo 01.04.20.
                  — Kolonka I.23: V případě kontejnerů nebo beden musí být uvedeno číslo kontejneru a (případně) číslo plomby.
                  — Kolonka I.31: Identifikační systém: Zvířata musí být označena individuálním číslem, které umožňuje vysledování místa jejich původu, v souladu s nařízením Rady (ES) č. 21/2004.
                  Stáří: (měsíce/měsíců).
                  Pohlaví: (M = samec, F = samice, C = kastrát).
               
               
               Text obrazu
               
                  Evropská unie
                  91/68 EIII Plemenné ovce a kozy
                  II. Zdravotní informace
                  II.a Číslo jednací osvědčení
                  II.b Místní číslo jednací
                  Část II:
                  (1) Nehodící se škrtněte.
                  (2) V případě, že zásilka byla shromážděna ve sběrném středisku a zahrnuje zvířata, která byla naložena v různých dnech, považuje se za den, kdy byla zahájena cesta celé zásilky, první den, kdy část zásilky opustila hospodářství původu.
                  (3) Toto prohlášení nezbavuje přepravce povinností, které pro ně vyplývají z platných pravidel Unie, zejména z těch, která se týkají způsobilosti zvířat k přepravě.
                  — Toto osvědčení je platné po dobu 10 dnů.
                  — Barva razítka a podpisu se musí lišit od barvy ostatních údajů na osvědčení.
                  Úřední veterinární lékař nebo úřední inspektor
                  Jméno (hůlkovým písmem): Kvalifikace a titul:
                  Místní veterinární jednotka: Číslo místní veterinární jednotky:
                  Datum: Podpis:
                  Razítko:
               “
         
      
      
      
         PŘÍLOHA II
         V příloze III rozhodnutí 2010/470/EU se část A nahrazuje tímto:
         
            
               „Část A
            
            Vzorové veterinární osvědčení IIIA pro obchod uvnitř Unie se zásilkami spermatu ovcí a koz odebraného v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a odeslaného ze schváleného střediska pro odběr spermatu, ze kterého sperma pochází
            
               
            
            Text obrazu
            
               EVROPSKÁ UNIE
               Osvědčení pro obchod uvnitř Unie
               Část I: Podrobnosti o předkládané zásilce
               I.1 Odesílatel
               Název
               Adresa
               PSČ
               I.2 Číslo jednací osvědčení
               I.2.a Místní číslo jednací
               I.3 Příslušný ústřední orgán
               I.4 Příslušný místní orgán
               I.5 Příjemce
               Název
               Adresa
               PSČ
               I.6
               I.7
               I.8 Země původu
               Kód ISO
               I.9 Region původu
               Kód
               I.10 Země určení
               Kód ISO
               I.11 Region určení
               Kód
               I.12 Místo původu
               Středisko pro sperma
               Název Číslo schválení
               Adresa
               PSČ
               I.13 Místo určení
               Středisko pro sperma Hospodářství
               Název Číslo schválení
               Adresa
               PSČ
               I.14
               I.15
               I.16 Dopravní prostředek
               Letadlo Plavidlo Vagon
               Silniční vozidlo Ostatní
               Identifikace
               I.17
               I.18 Popis zboží
               I.19 Kód zboží (kód KN)
               05 11 99 85
               I.20 Množství
            
            
               
            
            Text obrazu
            
               I.21 Teplota produktů
               Okolní Chlazené Zmrazené
               I.22 Počet balení
               I.23 Číslo plomby/kontejneru
               I.24 Druh obalu
               I.25 Zboží osvědčené pro:
               Umělé rozmnožování
               I.26 Tranzit přes třetí zemi
               Třetí země Kód ISO
               Místo výstupu Kód
               Místo vstupu Číslo stanoviště hraniční kontroly
               I.27 Tranzit přes členské státy
               Členský stát Kód ISO
               Členský stát Kód ISO
               Členský stát Kód ISO
               I.28 Vývoz
               Třetí země Kód ISO
               Místo výstupu Kód
               I.29
               I.30
               I.31 Identifikace zboží
               Druh (vědecký název)
               Plemeno
               Totožnost dárce
               Datum odběru
               Číslo schválení střediska
               Množství
            
            
               
            
            Text obrazu
            
               EVROPSKÁ UNIE
               Sperma ovcí a koz – část A
               II. Zdravotní informace
               II.a Číslo jednací osvědčení
               II.b
               Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že:
               II.1 Výše popsané sperma:
               II.1.1 bylo odebráno, ošetřeno a skladováno ve středisku pro odběr spermatu (2), které bylo schváleno příslušným orgánem a podléhá jeho dozoru v souladu s kapitolou I oddílem I bodem 1 a kapitolou I oddílem II bodem 1 přílohy D směrnice 92/65/EHS;
               II.1.2 pochází od dárcovských zvířat, která splňují podmínky stanovené v kapitole II oddíle II přílohy D směrnice 92/65/EHS;
               II.1.3 bylo odebráno, ošetřeno, skladováno a přepravováno za podmínek, které odpovídají požadavkům kapitoly II oddílu II a kapitoly III oddílu I přílohy D směrnice 92/65/EHS;
               (1) buď [II.1.4 bylo odebráno od zvířat, která byla od narození nepřetržitě držena v hospodářství nebo hospodářstvích se zanedbatelným rizikem nebo kontrolovaným rizikem klasické klusavky v souladu s bodem 1 oddílu A kapitoly A přílohy VIII nařízení (ES) č. 999/2001, s výjimkou období, kdy byla držena ve středisku pro odběr spermatu, které během tohoto období splňovalo podmínky stanovené ve čtyřech odrážkách bodu 1.3 písm. c) podbodu iv) uvedeného oddílu;]
               (1) nebo [II.1.4 bylo odebráno od zvířat, která byla poslední tři roky před odběrem nepřetržitě držena v hospodářství nebo hospodářstvích, která poslední tři roky před odběrem splňovala požadavky stanovené v bodě 1.3 písm. a) až f) oddílu A kapitoly A přílohy VIII nařízení (ES) č. 999/2001, s výjimkou období, kdy byla držena ve středisku pro odběr spermatu, které během tohoto období splňovalo podmínky stanovené ve čtyřech odrážkách bodu 1.3 písm. c) podbodu iv) uvedeného oddílu;]
               (1) nebo [II.1.4 bylo odebráno od zvířat, která byla od narození nepřetržitě držena v členském státě nebo oblasti členského státu uvedených v bodě 2.3 oddílu A kapitoly A přílohy VIII nařízení (ES) č. 999/2001 jako stát nebo oblast se statusem zanedbatelného rizika klasické klusavky.]
               (1) nebo [II.1.4 bylo odebráno od ovcí s genotypem prionového proteinu ARR/ARR;]
               II.1.5. bylo odesláno do místa nakládky v souladu s kapitolou III oddílem I bodem 1.4 přílohy D směrnice 92/65/EHS v zaplombovaném kontejneru, který je označen číslem uvedeným v kolonce I.23.
               (1) buď [II.2. Do spermatu nebyla přidána žádná antibiotika nebo směs antibiotik.]
               (1) nebo [II.2. Byla přidána následující antibiotika nebo kombinace antibiotik, aby se po konečném naředění spermatu docílilo minimální koncentrace (3):
               ]
               Poznámky
               Část I:
               Kolonka I.12: Místo původu musí odpovídat středisku pro odběr spermatu, ze kterého sperma pochází.
               Kolonka I.13: Místo určení musí odpovídat středisku pro odběr spermatu nebo středisku pro skladování spermatu nebo hospodářství, pro které je sperma určeno.
               Kolonka I.23: Uvede se označení kontejneru a číslo plomby.
               Kolonka I.31: Totožnost dárce musí odpovídat úřední identifikaci zvířete.
               Datum odběru musí být uvedeno v následujícím tvaru: dd/mm/rrrr.
               Číslo schválení střediska musí odpovídat číslu schválení střediska pro odběr spermatu, ve kterém bylo sperma odebráno, uvedenému v kolonce I.12.
               Část II: Osvědčení
            
            
            Text obrazu
            
               EVROPSKÁ UNIE
               Sperma ovcí a koz – část A
               II. Zdravotní informace
               II.a Číslo jednací osvědčení
               II.b
               Část II:
               (1) Nehodící se škrtněte.
               (2) Pouze schválená střediska pro odběr spermatu, která jsou v souladu s čl. 11 odst. 4 směrnice 92/65/EHS uvedena v seznamu na internetových stránkách Komise:
               http://ec.europa.eu/food/animals/live_animals/approved-establishments/index_en.htm
               (3) Doplňte názvy a koncentrace.
               — Barva razítka a podpisu se musí lišit od barvy ostatních údajů v osvědčení.
               Úřední veterinární lékař nebo úřední inspektor
               Jméno (hůlkovým písmem): Kvalifikace a titul:
               Místní veterinární jednotka: Číslo místní veterinární jednotky:
               Datum: Podpis:
               Razítko:
            “
      
      
      
         PŘÍLOHA III
         V části 2 přílohy II rozhodnutí 2010/472/EU se oddíl A nahrazuje tímto:
         
            
               „Oddíl A
            
            Vzor 1 – Veterinární osvědčení pro sperma odeslané ze schváleného střediska pro odběr spermatu, ze kterého sperma pochází
            
               
            
            Text obrazu
            
               ZEMĚ:
               Veterinární osvědčení do EU
               Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce
               I.1 Odesílatel
               Název
               Adresa
               Telefon
               I.2 Číslo jednací osvědčení
               I.2.a
               I.3 Příslušný ústřední orgán
               I.4 Příslušný místní orgán
               I.5 Příjemce
               Název
               Adresa
               PSČ
               Telefon
               I.6 Osoba zodpovědná za zásilku v EU
               Jméno
               Adresa
               PSČ
               Telefon
               I.7 Země původu
               Kód ISO
               I.8 Region původu
               Kód
               I.9 Země určení
               Kód ISO
               I.10 Region určení
               Kód
               I.11 Místo původu
               Název Číslo schválení
               Adresa
               Název Číslo schválení
               Adresa
               Název Číslo schválení
               Adresa
               I.12 Místo určení
               Název
               Adresa
               PSČ
               I.13 Místo nakládky
               I.14 Datum odjezdu
               I.15 Dopravní prostředek
               Letadlo Plavidlo Vagon
               Silniční vozidlo Ostatní
               Identifikace
               Odkaz na dokument
               I.16 Vstupní stanoviště hraniční kontroly EU
               I.17
               I.18 Popis zboží
               I.19 Kód zboží (kód HS)
               05 11 99 85
               I.20 Množství
            
            
               
            
            Text obrazu
            
               I.21
               I.22 Počet balení
               I.23 Číslo plomby/kontejneru
               I.24
               I.25 Zboží osvědčené pro:
               Umělé rozmnožování
               I.26 Pro tranzit přes EU do třetí země
               Třetí země Kód ISO
               I.27 Pro dovoz nebo příjem do EU
               I.28 Identifikace zboží
               Druh (vědecký název)
               Plemeno
               Totožnost dárce
               Datum odběru
               Číslo schválení střediska
               Množství
            
            
               
            
            Text obrazu
            
               ZEMĚ
               Sperma ovcí a koz – oddíl A
               II. Zdravotní informace
               II.a Číslo jednací osvědčení
               II.b
               Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že:
               II.1 Vyvážející země
               (název vyvážející země) (2)
               II.1.1 byla po dobu 12 měsíců bezprostředně před odběrem spermatu určeného k vývozu a až do dne jeho odeslání do Unie prostá moru skotu, moru malých přežvýkavců, neštovic ovcí a koz, nakažlivé pleuropneumonie koz a horečky Údolí Rift a v uvedeném období neproběhlo žádné očkování proti těmto nákazám;
               II.1.2 byla po dobu 12 měsíců bezprostředně před odběrem spermatu určeného k vývozu a až do dne jeho odeslání do Unie prostá slintavky a kulhavky a v uvedeném období neproběhlo žádné očkování proti této nákaze.
               II.2 Středisko pro odběr spermatu popsané v kolonce I.11, kde bylo sperma určené k vývozu odebráno a skladováno:
               II.2.1 splňuje podmínky schvalování středisek pro odběr spermatu stanovené v kapitole I oddíle I bodě 1 přílohy D směrnice 92/65/EHS;
               II.2.2 je provozováno a je nad ním vykonáván dozor v souladu s podmínkami stanovenými pro dozor nad středisky pro odběr spermatu a středisky pro skladování spermatu v kapitole I oddíle II bodě 1 přílohy D směrnice 92/65/EHS.
               II.3 Ovce (1)/kozy (1) umístěné ve středisku pro odběr spermatu:
               II.3.1 před umístěním do karanténního zařízení popsaného v bodě II.3.3.
               (1) (4) buď [II.3.1.1 pocházejí z území popsaného v kolonce I.8, které bylo uznáno jako úředně prosté brucelózy (B. melitensis),]
               (1) nebo [II.3.1.1 patřily do hospodářství, které získalo a udrželo si status hospodářství úředně prostého brucelózy (B. melitensis) v souladu se směrnicí 91/68/EHS,]
               (1) nebo [II.3.1.1 pocházejí z hospodářství, kde během posledních 12 měsíců žádné vnímavé zvíře nevykazovalo klinické ani žádné jiné příznaky brucelózy (B. melitensis), žádná ovce ani koza nebyla proti této nákaze očkována, kromě těch, které byly očkovány vakcínou Rev. 1 před více než dvěma lety, a všechny ovce a kozy starší 6 měsíců byly podrobeny nejméně dvěma vyšetřením (3) s negativními výsledky na vzorcích odebraných dne (datum) a dne (datum) v rozmezí nejméně šesti měsíců, přičemž druhý odběr musí být proveden během 30 dnů před umístěním do karanténního zařízení,]
               a nebyly dříve drženy v hospodářství s nižším statusem;
               II.3.1.2 byly během nejméně 60 dnů nepřetržitě drženy v hospodářství, kde nebyl za posledních 12 měsíců diagnostikován žádný případ infekční epididymitidy (Brucella ovis),
               (1) a [jedná se o ovce, jež podstoupily během 60 dnů před umístěním do karanténního zařízení popsaného v bodě II.3.3 test reakce vazby komplementu nebo jiný test s rovnocennou dokumentovanou citlivostí a specifičností ke zjištění infekční epididymitidy s výsledkem méně než 50 ICFTU/ml;]
               II.3.1.3 pokud je mi známo, nepocházejí z hospodářství, kde byla podle úředního systému oznamování a podle písemného prohlášení vlastníka během období uvedených v písmenech a) až d) před jejich umístěním do karanténního zařízení popsaného v bodě II.3.3 klinicky zjištěna některá z následujících nákaz, ani nepřišly do styku se zvířaty z takového hospodářství:
               a) nakažlivá agalakcie ovcí a koz (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma mycoides var. mycoides „velká kolonie“) v průběhu posledních šesti měsíců;
               b) paratuberkulóza a kaseózní lymfadenitida v průběhu posledních 12 měsíců;
               c) plicní adenomatóza v průběhu posledních tří let;
               Část II: Osvědčení
            
            
               
            
            Text obrazu
            
               ZEMĚ
               Sperma ovcí a koz – oddíl A
               II. Zdravotní informace
               II.a Číslo jednací osvědčení
               II.b
               (1) buď [d) u ovcí Maedi-Visna a u koz virová artritida a encefalitida koz v průběhu posledních tří let;]
               (1) nebo [d) u ovcí Maedi-Visna a u koz virová artritida a encefalitida koz v průběhu posledních 12 měsíců, přičemž všechna nakažená zvířata byla poražena a ostatní zvířata následně vykázala negativní výsledky u dvou vyšetření provedených v rozmezí nejméně šesti měsíců;]
               II.3.2 podstoupily následující vyšetření provedená na vzorku krve odebraném během 28 dnů před začátkem karantény podle bodu II.3.3:
               — vyšetření na brucelózu (B. melitensis) s negativními výsledky v každém případě v souladu s přílohou C směrnice 91/68/EHS,
               — (pouze ovce) vyšetření na infekční epididymitidu (Brucella ovis) s negativními výsledky v každém případě v souladu s přílohou D směrnice 91/68/EHS nebo jiný test s rovnocennou dokumentovanou citlivostí a specifičností,
               — vyšetření na border nemoc ovcí v souladu s kapitolou II oddílem II bodem 1.4 písm. c) přílohy D směrnice 92/65/EHS;
               II.3.3 splnily podmínku nejméně 28denního karanténního období v izolaci v karanténním zařízení k tomuto účelu zvlášť schváleném příslušným orgánem a během tohoto období:
               II.3.3.1 se v karanténním zařízení nacházela pouze zvířata s minimálně stejným veterinárním statusem;
               II.3.3.2 zvířata podstoupila následující vyšetření provedená laboratoří schválenou příslušným orgánem vyvážející země na vzorcích odebraných ne dříve než 21 dnů po přijetí zvířat do karanténního zařízení:
               — vyšetření na brucelózu (B. melitensis) s negativními výsledky v každém případě v souladu s přílohou C směrnice 91/68/EHS,
               — (pouze ovce) vyšetření na infekční epididymitidu (Brucella ovis) s negativními výsledky v každém případě v souladu s přílohou D směrnice 91/68/EHS nebo jiný test s rovnocennou dokumentovanou citlivostí a specifičností,
               — vyšetření na border nemoc ovcí v souladu s kapitolou II oddílem II bodem 1.6. přílohy D směrnice 92/65/EHS;
               II.3.4 podstoupily nejméně jedenkrát ročně s negativními výsledky tato rutinní vyšetření:
               — vyšetření na brucelózu (B. melitensis) s negativními výsledky v každém případě v souladu s přílohou C směrnice 91/68/EHS,
               — (pouze ovce) vyšetření na infekční epididymitidu (Brucella ovis) s negativními výsledky v každém případě v souladu s přílohou D směrnice 91/68/EHS nebo jiný test s rovnocennou dokumentovanou citlivostí a specifičností,
               — vyšetření na border nemoc ovcí v souladu s kapitolou II oddílem II bodem 5 písm. c) přílohy D směrnice 92/65/EHS.
               II.4 Sperma určené k vývozu bylo získáno od dárcovských beranů (1)/kozlů (1), kteří:
               II.4.1 byli přijati do schváleného střediska pro odběr spermatu s výslovným svolením veterinárního lékaře střediska pro odběr spermatu;
               II.4.2 v den přijetí do schváleného střediska pro odběr spermatu a v den odběru spermatu nevykazovali žádné klinické příznaky nákazy;
               (1) buď [II.4.3 nebyli během 12 měsíců před odběrem spermatu očkováni proti slintavce a kulhavce;]
            
            
               
            
            Text obrazu
            
               ZEMĚ
               Sperma ovcí a koz – oddíl A
               II. Zdravotní informace
               II.a Číslo jednací osvědčení
               II.b
               (1) nebo [II.4.3 byli očkováni proti slintavce a kulhavce nejméně 30 dnů před odběrem, přičemž 5 % (nejméně pět pejet) z každého odběru bylo podrobeno testu na izolaci viru slintavky a kulhavky s negativním výsledkem;]
               II.4.4 v případě odběru čerstvého spermatu byli během nejméně 30 dnů bezprostředně před odběrem spermatu nepřetržitě drženi ve schváleném středisku pro odběr spermatu;
               II.4.5 nebyli po vstupu do karanténního zařízení popsaného v bodě II.3.3 až do dne odběru spermatu včetně připuštěni k přirozené plemenitbě;
               II.4.6 byli drženi ve schválených střediscích pro odběr spermatu:
               II.4.6.1 která byla prostá slintavky a kulhavky po dobu nejméně tří měsíců před odběrem spermatu a 30 dnů po odběru, nebo, v případě čerstvého spermatu, do dne odeslání, a která se nacházejí ve středu oblasti o poloměru 10 km, v níž se nejméně 30 dnů před odběrem spermatu nevyskytl žádný případ slintavky a kulhavky;
               II.4.6.2 která byla v období začínajícím 30 dnů před odběrem a končícím 30 dnů po odběru spermatu, nebo, v případě čerstvého spermatu, do dne odeslání, prostá brucelózy (B. melitensis), infekční epididymitidy (Brucella ovis), sněti slezinné a vztekliny;
               (1) buď [II.4.7 pobývali ve vyvážející zemi po dobu nejméně posledních šesti měsíců před odběrem spermatu určeného k vývozu;]
               (1) nebo [II.4.7 během posledních šesti měsíců před odběrem spermatu splňovali veterinární podmínky platné pro dárce spermatu určeného k vývozu do Unie a byli dovezeni z/ze ………… (2) do vyvážející země nejméně 30 dnů před odběrem spermatu;]
               (1) buď [II.4.8 byli drženi v zemi nebo oblasti prosté viru katarální horečky ovcí po dobu nejméně 60 dnů před odběrem spermatu a během odběru;]
               (1) nebo [II.4.8 byli drženi v období sezónně prostém viru katarální horečky ovcí v oblasti sezónně prosté tohoto viru po dobu nejméně 60 dnů před odběrem spermatu a během odběru;]
               (1) nebo [II.4.8 byli drženi v zařízení chráněném před vektory po dobu nejméně 60 dnů před odběrem spermatu a během odběru;]
               (1) nebo [II.4.8 byli podrobeni sérologickému vyšetření ke zjištění protilátek proti skupině viru katarální horečky ovcí, provedenému podle Příručky norem pro diagnostické testy a očkovací látky pro suchozemská zvířata Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) s negativními výsledky na vzorcích krve odebraných nejméně každých 60 dnů během období odběru a v období mezi 21. a 60. dnem po posledním odběru spermatu pro tuto zásilku;]
               (1) nebo [II.4.8 byli podrobeni vyšetření na určení původce viru katarální horečky ovcí, provedenému podle Příručky norem pro diagnostické testy a očkovací látky pro suchozemská zvířata s negativními výsledky na vzorcích krve odebraných při prvním a posledním odběru spermatu pro tuto zásilku a nejméně každých 7 dnů (test na izolaci viru) nebo alespoň každých 28 dnů (test PCR) během odběru spermatu pro tuto zásilku;]
               (1) (5) buď [II.4.9 pobývali ve vyvážející zemi, která je podle úředních zjištění prostá epizootického hemoragického onemocnění (EHD);]
               (1) nebo [II.4.9 pobývali ve vyvážející zemi, ve které podle úředních zjištění existují následující sérotypy epizootického hemoragického onemocnění (EHD):, a byli podrobeni s negativními výsledky v každém případě:
               (1) buď [sérologickému vyšetření (6) ke zjištění protilátek proti skupině EHDV provedenému ve schválené laboratoři na vzorcích krve odebraných dvakrát, v rozmezí nejvýše 12 měsíců, a to před posledním odběrem spermatu pro tuto zásilku a nejdříve 21 dnů po odběru.]]
            
            
               
            
            Text obrazu
            
               ZEMĚ
               Sperma ovcí a koz – oddíl A
               II. Zdravotní informace
               II.a Číslo jednací osvědčení
               II.b
               (1) nebo [sérologickému vyšetření (6) ke zjištění protilátek proti skupině EHDV provedenému ve schválené laboratoři na vzorcích krve odebraných v intervalech nejvýše 60 dnů během období odběru a v období mezi 21. a 60. dnem po posledním odběru spermatu pro tuto zásilku spermatu.]]
               (1) nebo [vyšetření na určení původce (6) provedenému ve schválené laboratoři na vzorcích krve odebraných na začátku a na konci, a nejméně každých 7 dnů (test na izolaci viru) nebo nejméně každých 28 dnů (test PCR) během odběru spermatu pro tuto zásilku.]]
               II.4.10 byli od narození nepřetržitě drženi v zemi, která splňuje tyto podmínky:
               II.4.10.1 případy klasické klusavky jsou povinné hlášením;
               II.4.10.2 funguje systém osvěty, sledování a dohledu;
               II.4.10.3 ovce a kozy postižené klasickou klusavkou jsou usmrceny a zcela zlikvidovány;
               II.4.10.4 krmení ovcí a koz masokostní moučkou nebo škvarky získanými z přežvýkavců, jak jsou definovány v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE, bylo zakázáno a zákaz byl účinně vymáhán v celé zemi přinejmenším po dobu posledních sedmi let;
               (1) buď [II.4.11 byli poslední tři roky před odběrem spermatu určeného k vývozu nepřetržitě drženi v hospodářství nebo hospodářstvích, která během tohoto období splňovala všechny požadavky stanovené v kapitole A oddíle A bodě 1.3 písm. a) až f) přílohy VIII nařízení (ES) č. 999/2001, s výjimkou období, kdy byli drženi ve středisku pro odběr spermatu, které během tohoto období splňovalo podmínky stanovené ve čtyřech odrážkách bodu 1.3 písm. c) podbodu iv) uvedeného oddílu;]
               (1) nebo [II.4.11 jsou ovce s genotypem prionového proteinu ARR/ARR.]
               II.5 Sperma určené k vývozu:
               II.5.1 bylo odebráno po datu, ke kterému bylo středisko pro odběr spermatu schváleno příslušným orgánem vyvážející země;
               II.5.2 bylo odebráno, ošetřeno, uchováváno, skladováno a přepravováno podle požadavků týkajících se spermatu stanovených v kapitole III oddíle I přílohy D směrnice 92/65/EHS;
               II.5.3 bylo odesláno do místa nakládky v souladu s požadavky na sperma, které má být předmětem obchodování, stanovenými v kapitole III oddíle I bodě 1.4 přílohy D směrnice 92/65/EHS, v zaplombovaném kontejneru, který je označen číslem uvedeným v kolonce I.23.
               (1) buď [II.6 Do spermatu nebyla přidána antibiotika.]
               (1) nebo [II.6 Byla přidána následující antibiotika nebo kombinace antibiotik, aby se po konečném naředění spermatu docílilo minimální koncentrace (7):
               ]
               Poznámky
               Část I:
               Kolonka I.6: Osoba zodpovědná za zásilku v EU: tuto kolonku je třeba vyplnit pouze tehdy, jedná-li se o osvědčení pro zboží určené pro tranzit.
               Kolonka I.11: Místo původu musí odpovídat schválenému středisku pro odběr spermatu, ve kterém bylo sperma odebráno a které je v souladu s čl. 17 odst. 3 písm. b) směrnice 92/65/EHS uvedeno v seznamu na nternetových stránkách Komise: http://ec.europa.eu/food/animals/semen/ovine_caprine/index_en.htm
               Kolonka I.22: Počet balení musí odpovídat počtu kontejnerů.
            
            
            Text obrazu
            
               ZEMĚ
               Sperma ovcí a koz – oddíl A
               II. Zdravotní informace
               II.a Číslo jednací osvědčení
               II.b
               Kolonka I.23: Uvede se označení kontejneru a číslo plomby.
               Kolonka I.26: Vyplňte podle toho, jedná-li se o osvědčení pro tranzit nebo pro dovoz.
               Kolonka I.27: Vyplňte podle toho, jedná-li se o osvědčení pro tranzit nebo pro dovoz.
               Kolonka I.28: Druh: uveďte podle situace „Ovis aries“ nebo „Capra hircus“.
               Totožnost dárce musí odpovídat úřední identifikaci zvířete.
               Datum odběru musí být uvedeno v následujícím tvaru: dd/mm/rrrr.
               Číslo schválení střediska musí odpovídat číslu schválení střediska pro odběr spermatu uvedeného v kolonce I.11.
               Část II:
               (1) Uveďte podle situace.
               (2) Pouze třetí země uvedené v příloze I rozhodnutí 2010/472/EU.
               (3) Vyšetření musí být provedena v souladu s přílohou C směrnice 91/68/EHS.
               (4) Pouze pro území s údajem „V“ v části 1 sloupci 6 přílohy I nařízení Komise (EU) č. 206/2010 (Úř. věst. L 73, 20.3.2010, s. 1).
               (5) Viz poznámky týkající se dotčené vyvážející země v příloze I rozhodnutí 2010/472/EU.
               (6) Normy pro diagnostické testy na virus EHD jsou popsány v kapitole 2.1.7 Příručky norem pro diagnostické testy a očkovací látky pro suchozemská zvířata Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE).
               (7) Doplňte názvy a koncentrace.
               — Barva podpisu a razítka se musí lišit od barvy tisku.
               Úřední veterinární lékař
               Jméno (hůlkovým písmem): Kvalifikace a titul:
               Datum: Podpis:
               Razítko:
            “
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.