Rozhodnutí Komise (EU) 2016/2003 ze dne 14. listopadu 2016, kterým se mění rozhodnutí 2009/300/ES, 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU a 2012/721/EU tak, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělení ekoznačky EU některým výrobkům (oznámeno pod číslem C(2016) 7218) (Text s významem pro EHP )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2003 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 308/59
            
   
   ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/2003
   ze dne 14. listopadu 2016,
   kterým se mění rozhodnutí 2009/300/ES, 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU a 2012/721/EU tak, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělení ekoznačky EU některým výrobkům
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2016) 7218)
      
   
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 ze dne 25. listopadu 2009 o ekoznačce EU (1), a zejména na čl. 8 odst. 3 písm. c) uvedeného nařízení,
   po konzultaci s Výborem pro ekoznačku Evropské unie,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 31. prosince 2016 končí platnost rozhodnutí Komise 2009/300/ES (2).
            
   
               (2)
            
               Dne 31. prosince 2016 končí platnost rozhodnutí Komise 2011/263/EU (3).
            
   
               (3)
            
               Dne 31. prosince 2016 končí platnost rozhodnutí Komise 2011/264/EU (4).
            
   
               (4)
            
               Dne 31. prosince 2016 končí platnost rozhodnutí Komise 2011/382/EU (5).
            
   
               (5)
            
               Dne 31. prosince 2016 končí platnost rozhodnutí Komise 2011/383/EU (6).
            
   
               (6)
            
               Dne 14. listopadu 2016 končí platnost rozhodnutí Komise 2012/720/EU (7).
            
   
               (7)
            
               Dne 14. listopadu 2016 končí platnost rozhodnutí Komise 2012/721/EU (8).
            
   
               (8)
            
               Bylo provedeno posouzení zaměřené na potvrzení významu a přiměřenosti stávajících ekologických kritérií i souvisejících požadavků na posuzování a ověřování stanovených v rozhodnutích 2009/300/ES, 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU a 2012/721/EU. Vzhledem k tomu, že doposud nebyl dokončen nový přezkum stávajících ekologických kritérií a souvisejících požadavků na posuzování a ověřování stanovených v uvedených rozhodnutích, je vhodné prodloužit dobu platnosti uvedených ekologických kritérií a souvisejících požadavků na posuzování a ověřování do 31. prosince 2017. Rozhodnutí 2009/300/ES, 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU a 2012/721/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
   
               (9)
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru ustaveného na základě článku 16 nařízení (ES) č. 66/2010,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Článek 3 rozhodnutí 2009/300/ES se nahrazuje tímto:
   
      „Článek 3
      Ekologická kritéria pro skupinu výrobků „televizní přijímače“ a související požadavky na posuzování a ověřování jsou platné do 31. prosince 2017.“
   
   Článek 2
   Článek 4 rozhodnutí 2011/263/EU se nahrazuje tímto:
   
      „Článek 4
      Ekologická kritéria pro skupinu výrobků „mycí prostředky do myček nádobí“ a související požadavky na posuzování a ověřování jsou platné do 31. prosince 2017.“
   
   Článek 3
   Článek 4 rozhodnutí 2011/264/EU se nahrazuje tímto:
   
      „Článek 4
      Ekologická kritéria pro skupinu výrobků „prací prostředky“ a související požadavky na posuzování a ověřování jsou platné do 31. prosince 2017.“
   
   Článek 4
   Článek 4 rozhodnutí 2011/382/EU se nahrazuje tímto:
   
      „Článek 4
      Ekologická kritéria pro skupinu výrobků „mycí prostředky pro ruční mytí nádobí“ a související požadavky na posuzování a ověřování jsou platné do 31. prosince 2017.“
   
   Článek 5
   Článek 4 rozhodnutí 2011/383/EU se nahrazuje tímto:
   
      „Článek 4
      Ekologická kritéria pro skupinu produktů „univerzální čisticí prostředky a čisticí prostředky pro hygienická zařízení“ a související požadavky na posuzování a ověřování jsou platné do 31. prosince 2017.“
   
   Článek 6
   Článek 3 rozhodnutí 2012/720/EU se nahrazuje tímto:
   
      „Článek 3
      Ekologická kritéria pro skupinu výrobků „mycí prostředky do automatických myček nádobí používané v průmyslu a institucích“ a související požadavky na posuzování a ověřování jsou platné do 31. prosince 2017.“
   
   Článek 7
   Článek 3 rozhodnutí 2012/721/EU se nahrazuje tímto:
   
      „Článek 3
      Ekologická kritéria pro skupinu výrobků „prací prostředky používané v průmyslu a institucích“ a související požadavky na posuzování a ověřování jsou platné do 31. prosince 2017.“
   
   Článek 8
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 14. listopadu 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         Karmenu VELLA
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 27, 30.1.2010, s. 1.
   
      (2)  Rozhodnutí Komise 2009/300/ES ze dne 12. března 2009, kterým se stanoví revidovaná ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství televizním přijímačům (Úř. věst. L 82, 28.3.2009, s. 3).
   
      (3)  Rozhodnutí Komise 2011/263/EU ze dne 28. dubna 2011, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU mycím prostředkům do myček nádobí (Úř. věst. L 111, 30.4.2011, s. 22).
   
      (4)  Rozhodnutí Komise 2011/264/EU ze dne 28. dubna 2011, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU pracím prostředkům (Úř. věst. L 111, 30.4.2011, s. 34).
   
      (5)  Rozhodnutí Komise 2011/382/EU ze dne 24. června 2011, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU mycím prostředkům pro ruční mytí nádobí (Úř. věst. L 169, 29.6.2011, s. 40).
   
      (6)  Rozhodnutí Komise 2011/383/EU ze dne 28. června 2011, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU univerzálním čisticím prostředkům a čisticím prostředkům pro hygienická zařízení (Úř. věst. L 169, 29.6.2011, s. 52).
   
      (7)  Rozhodnutí Komise 2012/720/EU ze dne 14. listopadu 2012, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU mycím prostředkům do automatických myček nádobí používaným v průmyslu a institucích (Úř. věst. L 326, 24.11.2012, s. 25).
   
      (8)  Rozhodnutí Komise 2012/721/EU ze dne 14. listopadu 2012, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU pracím prostředkům používaným v průmyslu a institucích (Úř. věst. L 326, 24.11.2012, s. 38).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.