Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2004 ze dne 14. listopadu 2016, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/780/EU, kterým se stanoví odchylka od čl. 13 odst. 1 bodu ii) směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o řezivo prosté kůry rodu Quercus L., Platanus L. a druhu Acer saccharum Marsh. původem ze Spojených států amerických (oznámeno pod číslem C(2016) 7181)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2004 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 308/62
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/2004
   ze dne 14. listopadu 2016,
   kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/780/EU, kterým se stanoví odchylka od čl. 13 odst. 1 bodu ii) směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o řezivo prosté kůry rodu Quercus L., Platanus L. a druhu Acer saccharum Marsh. původem ze Spojených států amerických
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2016) 7181)
      
   
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), a zejména na čl. 15 odst. 1 druhou odrážku uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Směrnice 2000/29/ES stanoví ochranná opatření proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům ze třetích zemí do Unie. Článek 1 prováděcího rozhodnutí Komise 2013/780/EU (2) stanoví odchylku od ochranných opatření podle směrnice 2000/29/ES a opravňuje členské státy, aby do 30. listopadu 2016 povolovaly dovoz na své území řeziva prostého kůry rodu Quercus L., Platanus L. a druhu Acer saccharum Marsh. původem ze Spojených států amerických, aniž by bylo opatřeno rostlinolékařským osvědčením, pokud toto řezivo splňuje podmínky stanovené v příloze uvedeného rozhodnutí.
            
   
               (2)
            
               Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/893 (3) stanoví požadavky na dovoz do Unie řeziva prostého kůry rodu Platanus L. a rodu Acer spp. původem ze třetích zemí. Uvedené požadavky se považují za nezbytné pro rostlinolékařskou ochranu území Unie před organismem Anoplophora glabripennis (Motschulsky) a žádné odchylky od nich by neměly být považovány za důvodné. Na řezivo prosté kůry ze dřeva uvedených rodů by se proto již neměla vztahovat odchylka stanovená v prováděcím rozhodnutí 2013/780/EU.
            
   
               (3)
            
               S ohledem na informace, které členské státy pravidelně zasílají Komisi, lze dojít k závěru, že uplatňování specifických podmínek stanovených v příloze prováděcího nařízení 2013/780/EU je dostačující k tomu, aby se zabránilo zavlečení škodlivých organismů do Unie. Členské státy by měly tyto podmínky i nadále uplatňovat na řezivo prosté kůry rodu Quercus L. původem ze Spojených států amerických. Z posouzení technických informací, které poskytly Spojené státy, vyplývá, že program „Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program“ uvedený v čl. 2 odst. 3 prováděcího nařízení 2013/780/EU funguje účinně.
            
   
               (4)
            
               Proto by mělo být povolení odchylky týkající se řeziva prostého kůry rodu Quercus L. původem ze Spojených států amerických prodlouženo do 31. prosince 2026, aby se zabránilo zbytečným narušením obchodu v souvislosti s uvedeným řezivem.
            
   
               (5)
            
               Prováděcí rozhodnutí 2013/780/EU by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (6)
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Změna prováděcího rozhodnutí 2013/780/EU
   Prováděcí rozhodnutí 2013/780/EU se mění takto:
   
               1)
            
               Článek 1 se nahrazuje tímto:
               „Článek 1
               Odchylně od čl. 13 odst. 1 bodu ii) směrnice 2000/29/ES jsou členské státy oprávněny povolovat dovoz na své území řeziva prostého kůry rodu Quercus L. původem ze Spojených států amerických, na něž se vztahuje jeden z kódů KN a popisů uvedených v příloze V části B kapitole I bodu 6 uvedené směrnice, aniž by bylo opatřeno rostlinolékařským osvědčením, pokud toto dřevo splňuje podmínky stanovené v příloze tohoto rozhodnutí.“
            
   
               2)
            
               V článku 3 se datum „30. listopadu 2016“ nahrazuje datem „31. prosince 2026“.
            
   Článek 2
   Určení
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 14. listopadu 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1.
   
      (2)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/780/EU ze dne 18. prosince 2013, kterým se stanoví odchylka od čl. 13 odst. 1 bodu ii) směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o řezivo prosté kůry rodu Quercus L., Platanus L. a druhu Acer saccharum Marsh. původem ze Spojených států amerických (Úř. věst. L 346, 20.12.2013, s. 61).
   
      (3)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/893 ze dne 9. června 2015 o opatřeních proti zavlékání organismu Anoplophora glabripennis (Motschulsky) do Unie a jeho rozšiřování na území Unie (Úř. věst. L 146, 11.6.2015, s. 16).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.