Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2008 ze dne 15. Listopadu 2016 o veterinárních opatřeních pro tlumení nodulární dermatitidy v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2016) 7023) (Text s významem pro EHP )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2008 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 310/51
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/2008
   ze dne 15. Listopadu 2016
   o veterinárních opatřeních pro tlumení nodulární dermatitidy v některých členských státech
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2016) 7023)
      
   
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 92/119/EHS ze dne 17. prosince 1992, kterou se zavádějí obecná opatření Společenství pro tlumení některých nákaz zvířat a zvláštní opatření týkající se vezikulární choroby prasat (3), a zejména na čl. 14 odst. 2, čl. 19 odst. 1 písm. a), čl. 19 odst. 3 písm. a) a čl. 19 odst. 4 a 6 uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (4), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nodulární dermatitida je virové onemocnění skotu přenášené vektory. Podle vědeckého stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) týkajícího se nodulární dermatitidy, které bylo přijato dne 3. prosince 2014 (dále jen „stanovisko EFSA“) (5), může docházet k přímému a nepřímému přenosu nodulární dermatitidy. Nodulární dermatitida způsobuje závažné ztráty v živočišné výrobě a může se velmi rychle rozšířit, zejména prostřednictvím živých zvířat, vektorů a určitých produktů získaných z infikovaných zvířat.
            
   
               (2)
            
               Směrnice 92/119/EHS stanoví obecná opatření pro tlumení, která se mají použít v případě ohniska některých nákaz zvířat, včetně nodulární dermatitidy. Mezi ně patří opatření pro tlumení, která mají být přijata v případě podezření a potvrzení výskytu nodulární dermatitidy v hospodářství, včetně vymezení ochranných pásem a pásem dozoru kolem ohnisek, a další opatření pro tlumení, aby se zabránilo šíření nákazy a odstranila se infekce. Jako doplněk jiných opatření pro tlumení patří mezi uvedená opatření pro tlumení rovněž očkování v případě ohniska nodulární dermatitidy.
            
   
               (3)
            
               Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1500 (6) a (EU) 2016/645 (7) stanoví některá ochranná opatření v souvislosti s potvrzením nodulární dermatitidy v Řecku v roce 2015 a v Bulharsku v roce 2016. Mezi uvedená ochranná opatření patří vytvoření pásma infekce v uvedených členských státech, které je popsáno v příloze obou zmíněných prováděcích rozhodnutí a zahrnuje oblast, ve které byla potvrzena nodulární dermatitida, a ochranná pásma a pásma dozoru vytvořená v Řecku a Bulharsku v souladu se směrnicí 92/119/EHS. Prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/1500 a (EU) 2016/645 byla několikrát změněna s ohledem na vývoj nákazové situace, včetně rozšíření pásma infekce tak, aby zahrnovalo další regionální jednotky Řecka a Bulharska. Uvedená prováděcí rozhodnutí se použijí do 31. prosince 2016.
            
   
               (4)
            
               Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2055 (8) a (EU) 2016/1183 (9) stanoví, že Řecko a Bulharsko mohou provést nouzové očkování u skotu chovaného v hospodářstvích v pásmu očkování vymezeném v příloze I uvedených prováděcích rozhodnutí.
            
   
               (5)
            
               Kromě Řecka a Bulharska oznámil v době od dubna do srpna 2016 rovněž značný počet třetích zemí jihovýchodní Evropy, že se na jejich území poprvé vyskytla ohniska nodulární dermatitidy; konkrétně se jedná o Albánii, Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii, Kosovo (10), Černou Horu a Srbsko. Všechny tyto třetí země Komisi oznámily, že kromě jiných opatření bylo do jejich současné strategie tlumení nákaz zahrnuto očkování proti nodulární dermatitidě.
            
   
               (6)
            
               Podle stanoviska EFSA (11) jsou komerčně dostupné pouze živé oslabené vakcíny proti nodulární dermatitidě. Stanovisko EFSA uvádí, že oslabená vakcína proti kmeni Neethling viru nodulární dermatitidy je vysoce účinná při prevenci morbidity. Jelikož homologní vakcíny proti nodulární dermatitidě jsou účinnější než vakcíny založené na oslabených virech neštovic ovcí, jejich použití by mělo být doporučeno za podmínky, že je zpřístupní výrobci vakcín, kteří působí výhradně mimo Unii. Ze stanoviska EFSA rovněž vyplývá, že původce nodulární dermatitidy se může vyskytovat až 92 dní v kůži nakažených zvířat, a to bez viditelných lézí.
            
   
               (7)
            
               V Unii není registrována žádná vakcína proti nodulární dermatitidě. Nouzové očkování v souladu s článkem 19 směrnice 92/119/EHS lze proto provádět pouze v souladu s článkem 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES (12), který členským státům umožňuje dočasně povolit použití imunologických veterinárních léčivých přípravků bez registrace v případě závažné nákazy zvířat, což je případ nodulární dermatitidy.
            
   
               (8)
            
               Podle naléhavého doporučení EFSA týkajícího se nodulární dermatitidy, které bylo přijato dne 29. července 2016 (13), je očkování proti nodulární dermatitidě nejúčinnějším způsobem, jak omezit šíření této nákazy. Aby bylo možné nodulární dermatitidu eradikovat, je nutné provést očkování u celé vnímavé populace v regionech, v nichž hrozí riziko zavlečení této nákazy, a v regionech, které jsou touto nákazou již infikovány, aby se minimalizoval počet ohnisek, a mělo by být dosaženo vysoké proočkovanosti u zvířat i na úrovni zemědělských podniků. Proto by „solidní“ strategie pro prevenci a tlumení nodulární dermatitidy měla stanovit očkování.
            
   
               (9)
            
               Riziko šíření nodulární dermatitidy z očkovaných zvířat a produktů z nich je jiné než rizika vyplývající z neočkovaných zvířat, která ještě mohou být v inkubační době. Je proto nezbytné stanovit podmínky pro odesílání očkovaného skotu a produktů získaných z těchto zvířat. Zároveň platí, že riziko šíření nodulární dermatitidy ze zvířat, ať už očkovaných, či nikoli, pocházejících z oblasti, kde se provádí očkování proti nodulární dermatitidě, ale kde se neobjevila žádná ohniska této nákazy, je jiné než riziko, které představují tato zvířata, pokud pocházejí z oblastí postižených nodulární dermatitidou. Proto by měly být rovněž stanoveny zvláštní podmínky pro tyto zvířata.
            
   
               (10)
            
               Vědecké poznatky o nodulární dermatitidě jsou neúplné. Očkovaný skot je chráněn před klinickými příznaky, ale ne nutně před infekcí, a ne všechna očkovaná zvířata vykazují ochrannou imunitní reakci. Aby se tedy minimalizovalo riziko, mělo by být povoleno odesílat zásilky očkovaných zvířat až po uplynutí doby nejméně 28 dní, což je maximální inkubační doba u nodulární dermatitidy po očkování.
            
   
               (11)
            
               Pokud jde o riziko šíření nodulární dermatitidy, představují různé komodity různou míru rizika. Jak je uvedeno ve stanovisku EFSA, přemísťování živého skotu, spermatu skotu a surových kůží a kožek z infikovaného skotu představuje vyšší riziko z hlediska expozice a následků než u jiných produktů, jako je mléko a mléčné výrobky, ošetřené kůže a kožky nebo čerstvé maso, masné polotovary a masné výrobky ze skotu. Nicméně chybí vědecké nebo experimentální důkazy o jejich úloze při přenosu nodulární dermatitidy. Proto by opatření pro tlumení stanovená tímto rozhodnutím měla být vyvážená a úměrná riziku. Rovněž nelze vyloučit přenos nodulární dermatitidy prostřednictvím spermatu, vajíček a embryí skotu. Proto by měla být stanovena určitá ochranná opatření pro uvedené komodity na základě stanoviska EFSA a příslušných nejnovějších norem a doporučení Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE).
            
   
               (12)
            
               Kosterní svalovina skotu se podle vědecké komise OIE pro nákazy zvířat (14) a podle přílohy 36 části B zprávy ze zasedání komise OIE pro normy pro zdraví suchozemských živočichů v únoru 2016 (15) považuje za bezpečnou komoditu. Neexistují žádné vědecké nebo experimentální důkazy, které by naznačovaly, že virus nodulární dermatitidy by se mohl přenést na vnímavá zvířata prostřednictvím čerstvého masa, masných polotovarů nebo masných výrobků. Ačkoliv stanovisko EFSA naznačuje, že virus nodulární dermatitidy může přežít v mase po blíže neurčenou dobu, stávající unijní zákaz krmení přežvýkavců bílkovinami přežvýkavců, který stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (16) a článek 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 (17), možnost případného orálního přenosu nodulární dermatitidy vylučuje.
            
   
               (13)
            
               Mléko a mléčné výrobky včetně mleziva mohou představovat riziko šíření nodulární dermatitidy pouze tehdy, jsou-li určeny ke krmení zvířat vnímavých druhů. Proto by měla být stanovena opatření ke zmírnění rizika, jejichž cílem bude prevence šíření nodulární dermatitidy prostřednictvím těchto produktů, pokud jsou určeny pro krmení zvířat.
            
   
               (14)
            
               Směrnice Rady 64/432/EHS (18) a rozhodnutí Komise 93/444/EHS (19) stanoví, že zvířata mají být při přemísťování doprovázena veterinárními osvědčeními. Aby byly veterinární informace poskytnuté na příslušných osvědčeních odpovídající a správné, měla by uvedená veterinární osvědčení v případech, kdy se uplatňují odchylky od zákazu odesílání živých zvířat z oblastí uvedených v příloze I tohoto rozhodnutí na živá zvířata určená k obchodování uvnitř Unie nebo na vývoz do třetí země, obsahovat odkaz na toto rozhodnutí.
            
   
               (15)
            
               Z důvodů jasnosti a zjednodušení by měla být prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/1500, (EU) 2015/2055, (EU) 2016/645 a (EU) 2016/1183 zrušena a nahrazena tímto rozhodnutím, kterým se zavádí změněné a jednotné postupy pro všechny členské státy, které jsou infikovány nodulární dermatitidou nebo které provádějí očkování proti nodulární dermatitidě.
            
   
               (16)
            
               Schválení programů očkování předložených dotčenými členskými státy, které jsou nyní zahrnuty v prováděcím rozhodnutí (EU) 2015/2055 pro Řecko a v prováděcím rozhodnutí (EU) 2016/1183 pro Bulharsko, a rovněž schválení programu očkování předloženého Chorvatskem by mělo být předmětem dalšího prováděcího rozhodnutí, jež má být přijato.
            
   
               (17)
            
               Bulharsko sdělilo Komisi, že očkování proti nodulární dermatitidě prováděné u veškerého skotu bylo dokončeno dne 15. července 2016 a že poslední výskyt nodulární dermatitidy na jeho území byl potvrzen dne 1. srpna 2016. V důsledku toho by některé oblasti v Bulharsku, kde se nodulární dermatitida nikdy nevyskytla, ale kde bylo provedeno očkování proti této nákaze, měly být uvedeny v části I přílohy I tohoto rozhodnutí jako „pásmo bez výskytu nákazy, kde se provádí očkování“, zatímco zbývající část území uvedeného členského státu by měla být uvedena jako „pásmo infekce“.
            
   
               (18)
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Předmět a oblast působnosti
   Toto rozhodnutí stanoví veterinární opatření pro tlumení nodulární dermatitidy v členských státech nebo jejich částech uvedených v příloze I (dále jen „dotčené členské státy“) včetně minimálních požadavků na programy očkování proti nodulární dermatitidě, které členské státy předkládají Komisi ke schválení.
   Článek 2
   Definice
   Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí tyto definice:
   
               1)
            
               „skotem“ se rozumí kopytníci druhů Bos taurus, Bos indicus, Bison bison a Bubalus bubalis;
            
   
               2)
            
               „volně žijícími přežvýkavci chovanými v zajetí“ se rozumí volně žijící přežvýkavci druhů, o nichž je na základě nejnovějších vědeckých poznatků známo, že mají účast na přenosu a šíření nodulární dermatitidy;
            
   
               3)
            
               „pásmem infekce“ se rozumí část území členského státu uvedená v části II přílohy I tohoto rozhodnutí, která zahrnuje oblast, v níž byla potvrzena nodulární dermatitida, a veškerá ochranná pásma a pásma dozoru vytvořená v souladu s článkem 10 směrnice 92/119/EHS, kde lze po schválení programů očkování Komisí provádět očkování proti nodulární dermatitidě;
            
   
               4)
            
               „pásmem bez výskytu nákazy, kde se provádí očkování,“ se rozumí část území členského státu uvedená v části I přílohy I tohoto rozhodnutí, která zahrnuje oblasti mimo pásmo infekce nodulární dermatitidy, kde se po schválení programů očkování Komisí provádí očkování proti nodulární dermatitidě.
            
   Článek 3
   Omezení týkající se odesílání skotu a volně žijících přežvýkavců chovaných v zajetí a některých živočišných produktů z oblastí uvedených v příloze I
   Dotčené členské státy zakážou odesílání zásilek:
   
               a)
            
               živého skotu a živých volně žijících přežvýkavců chovaných v zajetí z oblastí uvedených v částech I a II přílohy I;
            
   
               b)
            
               spermatu, vajíček a embryí skotu a volně žijících přežvýkavců chovaných v zajetí z oblastí uvedených v částech I a II přílohy I;
            
   
               c)
            
               mleziva, mléka a mléčných výrobků ze skotu a volně žijících přežvýkavců chovaných v zajetí určených jako krmivo pro zvířata z oblastí uvedených v části II přílohy I;
            
   
               d)
            
               nezpracovaných vedlejších produktů živočišného původu ze skotu a volně žijících přežvýkavců chovaných v zajetí jiných, než jsou produkty uvedené v písmeni e), z oblastí uvedených v částech I a II přílohy I;
            
   
               e)
            
               neošetřených surových kůží a kožek určených k lidské spotřebě nebo neošetřených kůží a kožek neurčených k lidské spotřebě ze skotu a volně žijících přežvýkavců chovaných v zajetí z oblastí uvedených v částech I a II přílohy I.
            
   Článek 4
   Odchylka od zákazu odesílání živého skotu a živých volně žijících přežvýkavců chovaných v zajetí z oblastí uvedených v části I přílohy I
   1.   Odchylně od zákazu stanoveného v čl. 3 písm. a) může příslušný orgán povolit odesílání živého skotu a živých volně žijících přežvýkavců chovaných v zajetí z hospodářství, která se nacházejí v oblastech uvedených v části I přílohy I, pokud uvedená zvířata splňují alespoň jeden z těchto souborů podmínek:
   
               a)
            
               zvířata jsou odesílána do oblastí téhož nebo jiného členského státu nebo třetí země uvedených v části I nebo II přílohy I a splňují tyto podmínky:
               
                           i)
                        
                           zvířata byla očkována proti nodulární dermatitidě nejméně 28 dnů před datem odeslání a pocházejí z hospodářství, kde zvířata pobývala po dobu nejméně 28 dnů a kde byla všechna zvířata vnímavých druhů nejméně 28 dnů před datem odeslání očkována proti nodulární dermatitidě;
                        
               
                           ii)
                        
                           všechna zvířata v hospodářství původu byla klinicky vyšetřena v den nakládky k odeslání a nevykazovala žádné klinické příznaky nodulární dermatitidy;
                        
               
                           iii)
                        
                           zvířata nepodléhají žádným omezením stanoveným ve směrnici 92/119/EHS;
                        
               
                           iv)
                        
                           příslušný orgán v místě původu provádí program očkování proti nodulární dermatitidě, který splňuje podmínky stanovené v příloze II a který byl schválen Komisí, a informoval Komisi a ostatní členské státy o datu zahájení svého programu očkování; a
                        
               
                           v)
                        
                           v souladu s článkem 12 byl zaveden postup přemísťování pod dohledem příslušných orgánů členských států míst původu, tranzitu a určení, aby se zajistilo, že zvířata budou přepravena bezpečně a že nebudou následně odeslána do jiného členského státu nebo třetí země; nebo
                        
            
   
               b)
            
               zvířata jsou odesílána do jakékoli oblasti téhož nebo jiného členského státu nebo třetí země a splňují tyto podmínky:
               
                           i)
                        
                           zvířata byla očkována proti nodulární dermatitidě nejméně tři měsíce před datem odeslání a pocházejí z hospodářství, kde byla všechna zvířata vnímavých druhů nejméně 28 dnů před datem odeslání očkována proti nodulární dermatitidě;
                        
               
                           ii)
                        
                           všechna zvířata v hospodářství původu byla klinicky vyšetřena v den nakládky k odeslání a nevykazovala žádné klinické příznaky nodulární dermatitidy;
                        
               
                           iii)
                        
                           zvířata nepodléhají žádným omezením stanoveným ve směrnici 92/119/EHS;
                        
               
                           iv)
                        
                           zvířata pobývala od narození nebo po dobu nejméně 28 dnů před datem odeslání v hospodářství, kde v okruhu nejméně 20 km nebyl potvrzen výskyt nodulární dermatitidy v průběhu tří měsíců před datem odeslání a předtím bylo každé potvrzení infekce nodulární dermatitidy následováno likvidací a neškodným odstraněním všech vnímavých zvířat v dotčených hospodářstvích, která se nachází v oblasti uvedené v části I přílohy I v členském státu, ve kterém všechna zvířata ve všech oblastech tohoto státu uvedených v části I přílohy I byla očkována nebo přeočkována proti nodulární dermatitidě v souladu s přílohou II nejméně tři měsíce před datem odeslání a stále se nacházejí v období imunity, které je uvedeno ve specifikacích výrobce pro danou očkovací látku;
                        
               
                           v)
                        
                           příslušný orgán v místě původu provedl program očkování proti nodulární dermatitidě, který splňoval podmínky stanovené v příloze II a který byl schválen Komisí, a informoval Komisi a ostatní členské státy o datu zahájení a datu dokončení svého programu očkování; a
                        
               
                           vi)
                        
                           v souladu s článkem 12 byl zaveden postup přemísťování pod dohledem příslušných orgánů členských států míst původu, tranzitu a určení, aby se zajistilo, že zvířata budou přepravena bezpečně a že nebudou následně odeslána do jiného členského státu nebo třetí země; nebo
                        
            
   
               c)
            
               zvířata jsou odesílána do jakékoli oblasti členského státu nebo třetí země a splňují tyto podmínky:
               
                           i)
                        
                           zvířata splňují veškeré další vhodné veterinární záruky založené na pozitivním výsledku posouzení rizik opatření proti šíření nodulární dermatitidy požadované příslušným orgánem členského státu původu a schválené před datem odeslání těchto zvířat příslušnými orgány zemí tranzitu a určení;
                        
               
                           ii)
                        
                           zvířata byla očkována proti nodulární dermatitidě nejméně 28 dní před datem odeslání a pocházejí z hospodářství, kde byla všechna zvířata vnímavých druhů nejméně 28 dnů před datem odeslání očkována proti nodulární dermatitidě;
                        
               
                           iii)
                        
                           všechna zvířata v hospodářství původu byla klinicky vyšetřena v den nakládky k odeslání a nevykazovala žádné klinické příznaky nodulární dermatitidy;
                        
               
                           iv)
                        
                           zvířata nepodléhají žádným omezením stanoveným ve směrnici 92/119/EHS;
                        
               
                           v)
                        
                           zvířata pobývala od narození nebo po dobu nejméně 28 dnů před datem odeslání v hospodářství, kde v okruhu nejméně 20 km nebyl potvrzen výskyt nodulární dermatitidy v průběhu tří měsíců před datem odeslání a předtím bylo každé potvrzení infekce nodulární dermatitidy následováno likvidací a neškodným odstraněním všech vnímavých zvířat v dotčených hospodářstvích;
                        
               
                           vi)
                        
                           v souladu s článkem 12 byl zaveden postup přemísťování pod dohledem příslušných orgánů členských států míst původu, tranzitu a určení, aby se zajistilo, že zvířata odesílaná v souladu s veterinárními zárukami stanovenými v bodě i) budou přepravena bezpečně a že nebudou následně odeslána do jiného členského státu nebo třetí země;
                        
               
                           vii)
                        
                           příslušný orgán v místě původu provádí program očkování proti nodulární dermatitidě, který splňuje podmínky stanovené v příloze II a který byl schválen Komisí, a informoval Komisi a ostatní členské státy o datu zahájení svého programu očkování; a
                        
               
                           viii)
                        
                           členský stát místa původu musí neprodleně informovat Komisi a ostatní členské státy o veterinárních zárukách a schválení příslušnými orgány stanovených v bodě i).
                        
            
   2.   Pokud skot a volně žijící přežvýkavci chovaní v zajetí splňují požadavky pro udělení odchylky stanovené v odstavci 1 tohoto článku, uvede se v odpovídajícím veterinárním osvědčení pro uvedená zvířata, jak je stanoveno ve směrnici 64/432/EHS nebo v rozhodnutí 93/444/EHS, tato doplňující poznámka:
   
      „ …(zvířata) jsou v souladu s ustanovením …(čl. 4 odst. 1 písm. a) nebo čl. 4 odst. 1 písm. b) nebo čl. 4 odst. 1 písm. c), uveďte podle situace) prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/2008 o veterinárních opatřeních pro tlumení nodulární dermatitidy v některých členských státech“.
   
   Článek 5
   Odchylka od zákazu odesílání živého skotu a živých volně žijících přežvýkavců chovaných v zajetí z oblastí uvedených v části II přílohy I
   1.   Odchylně od zákazu stanoveného v čl. 3 písm. a) může příslušný orgán povolit odesílání živého skotu a živých volně žijících přežvýkavců chovaných v zajetí z hospodářství, která se nacházejí v oblastech uvedených v části II přílohy I, do jakékoli oblasti členského státu nebo třetí země, pokud uvedená zvířata splňují tyto podmínky:
   
               a)
            
               zvířata splňují vhodné veterinární záruky založené na pozitivním výsledku posouzení rizik opatření proti šíření nodulární dermatitidy požadované příslušným orgánem členského státu místa původu a schválené před datem odesláním těchto zvířat příslušnými orgány zemí míst tranzitu a určení;
            
   
               b)
            
               zvířata byla očkována proti nodulární dermatitidě nejméně 28 dní před datem odeslání a pocházejí z hospodářství, kde byla všechna zvířata vnímavých druhů nejméně 28 dnů před datem odeslání očkována proti nodulární dermatitidě;
            
   
               c)
            
               všechna zvířata v hospodářství původu byla klinicky vyšetřena v den nakládky k odeslání a nevykazovala žádné klinické příznaky nodulární dermatitidy;
            
   
               d)
            
               zvířata nepodléhají žádným omezením stanoveným ve směrnici 92/119/EHS;
            
   
               e)
            
               zvířata pobývala od narození nebo po dobu nejméně 28 dnů před datem odeslání v hospodářství, kde v okruhu nejméně 20 km nebyl potvrzen výskyt nodulární dermatitidy v průběhu tří měsíců před datem odeslání a předtím bylo každé potvrzení infekce nodulární dermatitidy následováno likvidací a neškodným odstraněním všech vnímavých zvířat v dotčených hospodářstvích, která se nachází v oblasti uvedené v části II přílohy I v členském státu, ve kterém všechna zvířata ve všech oblastech tohoto státu uvedených v části II přílohy I byla očkována nebo přeočkována proti nodulární dermatitidě v souladu s přílohou II nejméně tři měsíce před datem odeslání a stále se nacházejí v období imunity, které je uvedeno ve specifikacích výrobce pro danou očkovací látku;
            
   
               f)
            
               příslušný orgán v místě původu provádí program očkování proti nodulární dermatitidě, který splňuje podmínky stanovené v příloze II a byl schválen Komisí, a informoval Komisi a ostatní členské státy o datu zahájení a datu dokončení svého programu očkování v souladu s přílohou II;
            
   
               g)
            
               v souladu s článkem 12 byl zaveden postup přemísťování pod dohledem příslušných orgánů členských států míst původu, tranzitu a určení, aby se zajistilo, že zvířata odesílaná v souladu s veterinárními zárukami stanovenými v písmeni a) budou přepravena bezpečně a že nebudou následně odeslána do jiného členského státu nebo třetí země; a
            
   
               h)
            
               členský stát místa původu musí neprodleně informovat Komisi a ostatní členské státy o veterinárních zárukách a schválení příslušnými orgány stanovených v písmeni a).
            
   2.   Pokud skot a volně žijící přežvýkavci chovaní v zajetí splňují požadavky pro udělení odchylky stanovené v odstavci 1 tohoto článku, uvede se v odpovídajícím veterinárním osvědčení pro uvedená zvířata, jak je stanoveno ve směrnici 64/432/EHS nebo v rozhodnutí 93/444/EHS, tato doplňující poznámka:
   
      „ …(zvířata) jsou v souladu s ustanovením čl. 5 odst. 1 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/2008 o veterinárních opatřeních pro tlumení nodulární dermatitidy v některých členských státech“.
   
   Článek 6
   Zvláštní podmínky pro odesílání živého skotu a živých volně žijících přežvýkavců chovaných v zajetí v rámci oblastí téhož členského státu uvedených v částech I a II přílohy I
   1.   Odchylně od zákazu stanoveného v čl. 3 písm. a) a s výhradou souladu s odstavcem 2 tohoto článku může příslušný orgán povolit odesílání zásilek živého skotu a živých volně žijících přežvýkavců chovaných v zajetí z hospodářství, která se nacházejí v oblasti uvedené v:
   
               a)
            
               části I přílohy I, do místa určení, které se nachází v jiné oblasti téhož členského státu uvedené v části I nebo části II přílohy I;
            
   
               b)
            
               části II přílohy I, do místa určení, které se nachází v jiné oblasti téhož členského státu uvedené v části II přílohy I.
            
   2.   Odchylka stanovená v odstavci 1 se použije pouze na zásilky živého skotu a živých volně žijících přežvýkavců chovaných v zajetí, pokud tato zvířata splňují alespoň jednu z těchto podmínek:
   
               a)
            
               zvířata byla očkována proti nodulární dermatitidě nejméně 28 dní před datem odeslání a pocházejí z hospodářství, kde byla všechna zvířata vnímavých druhů nejméně 28 dnů před datem odeslání očkována proti nodulární dermatitidě;
            
   
               b)
            
               zvířata, bez ohledu na status jejich individuálního očkování nebo na očkování proti nodulární dermatitidě v jejich hospodářství původu, smí být přepravena za účelem nucené porážky na jatka, pokud hospodářství původu není předmětem žádného omezení stanoveného ve směrnici 92/119/EHS, pokud jde o nodulární dermatitidu, které takový přesun zakazuje;
            
   
               c)
            
               zvířata jsou neočkovaní potomci mladší čtyř měsíců, kteří se narodili matkám očkovaným nejméně 28 dní před porodem a smí být přemístěni do jiného hospodářství, pokud všechna zvířata vnímavých druhů v hospodářství původu byla očkována nebo přeočkována v souladu s pokyny výrobce použité očkovací látky nejméně 28 dnů před datem zamýšleného přesunu a hospodářství není předmětem žádného omezení stanoveného ve směrnici 92/119/EHS, pokud jde o nodulární dermatitidu, které takový přesun zakazuje.
            
   Článek 7
   Odchylky od zákazu odesílání spermatu, vajíček a embryí skotu a volně žijících přežvýkavců chovaných v zajetí z oblastí uvedených v části I přílohy I
   1.   Odchylně od zákazu stanoveného v čl. 3 písm. b) může příslušný orgán povolit odesílání spermatu, vajíček a embryí skotu a volně žijících přežvýkavců chovaných v zajetí ze středisek pro odběr spermatu nebo jiných zařízení, která se nacházejí v oblasti uvedené v části I přílohy I, do jiné oblasti téhož nebo jiného členského státu uvedené v části I nebo II přílohy I, pokud dárcovská zvířata a sperma, vajíčka a embrya splňují tyto podmínky:
   
               a)
            
               dárcovská zvířata byla očkována a přeočkována proti nodulární dermatitidě v souladu s pokyny výrobce použité očkovací látky, přičemž první očkování bylo provedeno nejméně 60 dnů před datem odběru spermatu, vajíček nebo embryí; nebo dárcovská zvířata byla podrobena sérologickému testu na zjištění specifických protilátek proti viru nodulární dermatitidy v den odběru a nejméně 28 dnů po období odběru spermatu nebo po dni odběru v případě embryí a vajíček, s negativními výsledky;
            
   
               b)
            
               dárcovská zvířata pobývala po dobu 60 dnů před datem odběru spermatu, vajíček nebo embryí v inseminační stanici nebo jiném vhodném zařízení, kde v okruhu nejméně 20 km nebyl potvrzen výskyt nodulární dermatitidy v průběhu tří měsíců před datem odběru spermatu, vajíček nebo embryí a předtím bylo každé potvrzení infekce nodulární dermatitidy následováno likvidací a neškodným odstraněním všech vnímavých zvířat v dotčených hospodářstvích;
            
   
               c)
            
               dárcovská zvířata byla podrobena klinickému vyšetření 28 dnů před datem odběru, jakož i v průběhu celého období odběru a nevykazovala žádné klinické příznaky nodulární dermatitidy;
            
   
               d)
            
               dárcovská zvířata byla podrobena testu zjišťování původce nodulární dermatitidy pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR) na krevních vzorcích odebraných při zahájení a poté přinejmenším každých 14 dní v průběhu období odběru spermatu nebo v den odběru v případě embryí a vajíček, a sice s negativními výsledky;
            
   
               e)
            
               sperma bylo podrobeno testu zjišťování původce nodulární dermatitidy pomocí PCR s negativními výsledky; a
            
   
               f)
            
               příslušný orgán v místě původu provádí program očkování proti nodulární dermatitidě, který splňuje podmínky stanovené v příloze II a byl schválen Komisí, a informoval Komisi a ostatní členské státy o datu zahájení a datu dokončení svého programu očkování v souladu s přílohou II.
            
   2.   Odchylně od zákazu stanoveného v čl. 3 písm. b) může příslušný orgán povolit odesílání spermatu, vajíček a embryí skotu a volně žijících přežvýkavců chovaných v zajetí ze středisek pro odběr spermatu nebo jiných zařízení, která se nacházejí v oblastech uvedených v části I přílohy I, do jakékoli oblasti členského státu nebo třetí země, pokud dárcovská zvířata a sperma, vajíčka a embrya splňují tyto podmínky:
   
               a)
            
               podmínky stanovené v odst. 1 písm. a) až f);
            
   
               b)
            
               dárcovská zvířata splňují veškeré další vhodné veterinární záruky založené na pozitivním výsledku posouzení rizik dopadu tohoto odeslání a opatření proti šíření nodulární dermatitidy požadované příslušným orgánem členského státu místa původu a schválené před odesláním tohoto spermatu, vajíček nebo embryí příslušnými orgány zemí míst tranzitu a určení; a
            
   
               c)
            
               členský stát místa původu musí neprodleně informovat Komisi a ostatní členské státy o veterinárních zárukách a schválení příslušnými orgány stanovených v písmeni b).
            
   3.   Pokud se sperma, embrya a vajíčka, které splňují požadavky odstavce 1 nebo 2 tohoto článku, odesílají do jiného členského státu nebo do třetí země, uvede se v odpovídajících veterinárních osvědčeních stanovených ve směrnicích 88/407/EHS a 89/556/EHS nebo v rozhodnutí 93/444/EHS tato doplňující poznámka:
   
      „ …(sperma, vajíčka a/nebo embrya, uveďte podle situace) jsou v souladu s ustanovením …(čl. 7 odst. 1 nebo čl. 7 odst. 2, uveďte podle situace) prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/2008 o veterinárních opatřeních pro tlumení nodulární dermatitidy v některých členských státech“.
   
   Článek 8
   Odchylka od zákazu odesílání nezpracovaných vedlejších produktů živočišného původu ze skotu a volně žijících přežvýkavců chovaných v zajetí z oblastí uvedených v částech I a II přílohy I
   Odchylně od zákazu stanoveného v čl. 3 písm. d) může příslušný orgán povolit odesílání nezpracovaných vedlejších produktů živočišného původu ze skotu a volně žijících přežvýkavců chovaných v zajetí z:
   
               a)
            
               oblasti uvedené v části I přílohy I do místa určení, které se nachází v tomtéž členském státě nebo v oblasti jiného členského státu uvedené v části I nebo části II přílohy I;
            
   
               b)
            
               oblasti uvedené v části II přílohy I do místa určení, které se nachází v tomtéž členském státě nebo v oblasti jiného členského státu uvedené v části II přílohy I, pod podmínkou, že:
               
                           i)
                        
                           nezpracované vedlejší produkty živočišného původu jsou odesílány pod úředním dozorem příslušných orgánů za účelem zpracování nebo neškodného odstranění v podniku schváleném v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009; a
                        
               
                           ii)
                        
                           pokud se místo určení nachází v jiném členském státě, byl v souladu s článkem 12 zaveden postup přemísťování pod dohledem příslušných orgánů členských států míst původu, tranzitu a určení, aby se zajistilo, že nezpracované vedlejší produkty živočišného původu budou přepraveny bezpečně do místa určení a že nebudou následně odeslány do jiného členského státu nebo třetí země.
                        
            
   Článek 9
   Odchylky od zákazu odesílání kůží a kožek ze skotu a volně žijících přežvýkavců chovaných v zajetí z oblastí uvedených v částech I a II přílohy I
   1.   Odchylně od zákazu stanoveného v čl. 3 písm. e) může příslušný orgán povolit odesílání kůží a kožek ze skotu a volně žijících přežvýkavců chovaných v zajetí z oblasti uvedené v části I přílohy I do jiné oblasti téhož nebo jiného členského státu uvedené v části I nebo II přílohy I, pokud:
   
               a)
            
               se jedná o neošetřené surové kůže a kožky určené k lidské spotřebě nebo o neošetřené kůže a kožky odesílané pod úředním dozorem příslušných orgánů za účelem zpracování nebo neškodného odstranění ve schváleném podniku;
            
   
               b)
            
               pokud se místo určení nachází v jiném členském státě, byl v souladu s článkem 12 zaveden postup přemísťování pod dohledem příslušných orgánů členských států míst původu, tranzitu a určení, aby se zajistilo, že tyto kůže a kožky budou přepraveny bezpečně do místa určení a že nebudou následně odeslány do jiného členského státu nebo třetí země předtím, než budou zpracovány alespoň v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. b); a
            
   
               c)
            
               kůže a kožky pocházejí z hospodářství, jež nejsou předmětem žádného omezení stanoveného ve směrnici 92/119/EHS, pokud jde o nodulární dermatitidu.
            
   2.   Odchylně od zákazu stanoveného v čl. 3 písm. e) může příslušný orgán povolit odesílání kůží a kožek ze skotu a volně žijících přežvýkavců chovaných v zajetí z oblasti uvedené v části I nebo II přílohy I do jakékoli oblasti téhož nebo jiného členského státu nebo třetí země, pokud:
   
               a)
            
               se jedná o neošetřené surové kůže a kožky určené k lidské spotřebě nebo o neošetřené kůže a kožky pocházející z hospodářství, jež nejsou předmětem žádného omezení stanoveného ve směrnici 92/119/EHS, pokud jde o nodulární dermatitidu;
            
   
               b)
            
               tyto kůže a kožky:
               
                           i)
                        
                           byly ošetřeny v souladu s přílohou I bodem 28 písm. b) až e) nařízení Komise (EU) č. 142/2011 (20); nebo
                        
               
                           ii)
                        
                           byly podrobeny jednomu z ošetření uvedených v příloze III oddíle XIV kapitole I bodě 4 písm. b) podbodě ii) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (21); a
                        
            
   
               c)
            
               kůže a kožky byly podrobeny všem preventivním opatřením k zabránění opětovné kontaminace patogenními původci po ošetření.
            
   3.   Odchylně od zákazu stanoveného v čl. 3 písm. e) může příslušný orgán povolit odesílání kůží a kožek ze skotu a volně žijících přežvýkavců chovaných v zajetí z oblasti uvedené v části II přílohy I do jiné oblasti téhož nebo jiného členského státu uvedené v části II přílohy I, pokud:
   
               a)
            
               se jedná o neošetřené surové kůže a kožky určené k lidské spotřebě nebo o neošetřené kůže a kožky odesílané pod úředním dozorem příslušných orgánů za účelem zpracování nebo neškodného odstranění ve schváleném podniku;
            
   
               b)
            
               pokud se místo určení nachází v jiném členském státě, byl v souladu s článkem 12 zaveden postup přemísťování pod dohledem příslušných orgánů členských států míst původu, tranzitu a určení, aby se zajistilo, že tyto kůže a kožky budou přepraveny bezpečně do místa určení a že nebudou následně odeslány do jiného členského státu předtím, než budou zpracovány alespoň v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. b); a
            
   
               c)
            
               kůže a kožky pocházejí z hospodářství, jež nejsou předmětem žádného omezení stanoveného ve směrnici 92/119/EHS, pokud jde o nodulární dermatitidu.
            
   4.   Odchylně od zákazu stanoveného v čl. 3 písm. e) může příslušný orgán povolit odesílání kůží a kožek ze skotu a volně žijících přežvýkavců chovaných v zajetí z oblasti uvedené v části I nebo II přílohy I do jakékoli oblasti téhož nebo jiného členského státu nebo třetí země, pokud:
   
               a)
            
               kůže a kožky splňují veškeré další vhodné veterinární záruky založené na pozitivním výsledku posouzení rizik opatření proti šíření nodulární dermatitidy požadované příslušným orgánem členského státu místa původu a schválené před odesláním těchto kůží a kožek příslušnými orgány zemí míst tranzitu a určení;
            
   
               b)
            
               kůže a kožky pocházejí z hospodářství, jež nejsou předmětem žádného omezení stanoveného směrnicí 92/119/EHS, pokud jde o nodulární dermatitidu;
            
   
               c)
            
               v souladu s článkem 12 byl zaveden postup přemísťování pod dohledem příslušných orgánů členských států míst původu, tranzitu a určení, aby se zajistilo, že kůže a kožky odesílané v souladu s požadavky na doplňující veterinární záruky stanovenými v písmeni a) tohoto odstavce budou přepraveny bezpečně do místa určení a že nebudou následně odeslány do jiného členského státu předtím, než budou zpracovány alespoň v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. b); a
            
   
               d)
            
               členský stát místa původu musí neprodleně informovat Komisi a ostatní členské státy o veterinárních zárukách a schválení příslušnými orgány stanovených v písmeni a).
            
   Článek 10
   Odchylka od zákazu odesílání mleziva, mléka a mléčných výrobků určených jako krmivo pro zvířata z oblastí uvedených v části II přílohy I
   1.   Odchylně od zákazu stanoveného v čl. 3 písm. c) může příslušný orgán povolit odesílání mleziva, mléka a mléčných výrobků určených jako krmivo pro zvířata a získaných ze skotu a volně žijících přežvýkavců chovaných v zajetí v hospodářstvích nacházejících se v oblastech uvedených v části II přílohy I, pokud toto mlezivo, mléko a mléčné výrobky byly podrobeny ošetření, aby bylo zaručeno zničení viru slintavky a kulhavky, jak je popsáno v bodech 1.1 až 1.5 části A přílohy IX směrnice Rady 2003/85/ES (22), a zásilka je v souladu s odstavcem 2 tohoto článku.
   2.   Příslušný orgán povolí odesílání zásilek mleziva, mléka a mléčných výrobků podle odchylky stanovené v odstavci 1 tohoto článku do jiných členských států pouze tehdy, pokud je k těmto zásilkám přiloženo úřední veterinární osvědčení stanovené v příloze nařízení Komise (ES) č. 599/2004 (23), a v části II uvedeného osvědčení se doplní toto potvrzení:
   
      „Mlezivo, mléko nebo mléčné výrobky jsou v souladu s ustanovením článku 10 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/2008 o veterinárních opatřeních pro tlumení nodulární dermatitidy v některých členských státech“.
   
   Článek 11
   Požadavky týkající se dopravních prostředků, čištění a dezinfekce
   1.   Příslušný orgán zajistí, aby předtím, než jakýkoli dopravní prostředek, který byl v kontaktu se zvířaty vnímavých druhů v oblasti uvedené v části II přílohy I, tuto oblast opustí, předložil provozovatel nebo řidič uvedeného vozidla důkaz o tom, že od posledního kontaktu s uvedenými zvířaty bylo vozidlo vyčištěno a vydezinfikováno způsobem, který inaktivuje virus nodulární dermatitidy, a ošetřeno schválenými insekticidy, které jsou účinné proti vektorům nodulární dermatitidy.
   2.   Příslušný orgán určí, které informace musí provozovatel nebo řidič vozidla předložit podle odstavce 1, aby prokázal, že byla provedena požadovaná očista, dezinfekce a dezinsekce.
   Článek 12
   Postup přemísťování
   Příslušný orgán zajistí, aby postup přemísťování za účelem přepravy živého skotu a živých volně žijících přežvýkavců chovaných v zajetí, nezpracovaných vedlejších produktů živočišného původu a neošetřených kůží a kožek podle odchylek stanovených v článcích 4, 5, 6, 8 a 9 splňoval tyto požadavky:
   
               a)
            
               každé vozidlo, které se používá pro přepravu uvedených živých zvířat, nezpracovaných vedlejších produktů živočišného původu nebo neošetřených kůží a kožek, bylo:
               
                           i)
                        
                           individuálně zaregistrováno příslušným orgánem členského státu místa odeslání buď pro účely přepravy živých zvířat, nebo pro nezpracované vedlejší produkty živočišného původu nebo pro neošetřené kůže a kožky za použití postupu přemísťování;
                        
               
                           ii)
                        
                           po nakládce k odeslání zaplombováno úředním veterinárním lékařem; porušit plombu a nahradit ji novou plombou smí pouze úředník příslušného orgánu místa určení; každá nakládka nebo nahrazení plomb musí být oznámeny příslušnému orgánu v místě určení;
                        
            
   
               b)
            
               přeprava se uskutečňuje:
               
                           i)
                        
                           pod úředním dozorem;
                        
               
                           ii)
                        
                           přímo a bez zastavení, pokud se na kontrolním stanovišti nepoužije doba odpočinku požadovaná nařízením Rady (ES) č. 1/2005 (24). Pokud je v průběhu přesunu přes oblast uvedenou v části II přílohy I stanovena doba odpočinku na kontrolním stanovišti v délce jednoho dne nebo více, zvířata jsou chráněna před napadením vektory;
                        
               
                           iii)
                        
                           po trase, která byla schválena příslušným orgánem v místě původu;
                        
            
   
               c)
            
               zásilka zahrnuje pouze živá zvířata nebo nezpracované vedlejší produkty živočišného původu nebo neošetřené kůže a kožky s týmž nákazovým statusem;
            
   
               d)
            
               úřední veterinární lékař odpovědný za hospodářství místa určení musí potvrdit každý příjezd příslušnému orgánu místa původu;
            
   
               e)
            
               po vykládce živých zvířat nebo nezpracovaných vedlejších produktů živočišného původu nebo neošetřených kůží a kožek se vozidlo a jakékoli jiné vybavení, které bylo použito při přepravě, v celém rozsahu vyčistí, vydezinfikuje a ošetří schválenými insekticidy, které jsou účinné proti známým vektorům nodulární dermatitidy, v uzavřené oblasti místa určení pod dozorem úředního veterinárního lékaře;
            
   
               f)
            
               před prvním odesláním z oblastí uvedených v části I nebo II přílohy I, pro něž se použije postup přemísťování, příslušný orgán místa původu zajistí přijetí nezbytných opatření s příslušnými orgány, aby byl zajištěn havarijní plán, linie velení a plná spolupráce orgánů v případě nehod během přepravy, závažné poruchy vozidla nebo jakéhokoli podvodného jednání provozovatele nebo řidiče, a řidič nebo provozovatel nákladního vozidla nebo jiného vozidla neprodleně oznámí příslušnému orgánu jakoukoli nehodu či závažnou poruchu vozidla; a
            
   
               g)
            
               v případě neošetřených kůží a kožek nebo nezpracovaných vedlejších produktů živočišného původu musí být vozidla ze všech stran zcela utěsněna, včetně zavírání dveří.
            
   Článek 13
   Programy očkování proti nodulární dermatitidě
   Programy očkování proti nodulární dermatitidě, které členské státy předkládají Komisi ke schválení, musí splňovat minimální požadavky stanovené v příloze II.
   Článek 14
   Zrušení
   Prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/1500, (EU) 2015/2055, (EU) 2016/645 a (EU) 2016/1183 se zrušují a opatření stanovená v uvedených rozhodnutích se nahrazují opatřeními stanovenými v tomto rozhodnutí.
   Článek 15
   Použitelnost
   Toto rozhodnutí se použije do dne 31. prosince 2019.
   Článek 16
   Určení
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 15. listopadu 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.
   
      (2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.
   
      (3)  Úř. věst. L 62, 15.3.1993, s. 69.
   
      (4)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.
   
      (5)  EFSA Journal 2015; 13(1): 3986.
   
      (6)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1500 ze dne 7. září 2015 o některých ochranných opatřeních proti nodulární dermatitidě v Řecku a o zrušení prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/1423 (Úř. věst. L 234, 8.9.2015, s. 19).
   
      (7)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/645 ze dne 22. dubna 2016 o některých ochranných opatřeních proti nodulární dermatitidě v Bulharsku (Úř. věst. L 108, 23.4.2016, s. 61).
   
      (8)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2055 ze dne 10. listopadu 2015, kterým se stanoví podmínky pro stanovení programu nouzového očkování skotu proti nodulární dermatitidě v Řecku a kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/1500 (Úř. věst. L 300, 17.11.2015, s. 31).
   
      (9)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1183 ze dne 14. července 2016, kterým se schvaluje program nouzového očkování skotu proti nodulární dermatitidě v Bulharsku a mění se příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/645 (Úř. věst. L 195, 20.7.2016, s. 75).
   
      (10)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.
   
      (11)  EFSA Journal 2015;13(1):3986 [73 s.].
   
      (12)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků (Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 1).
   
      (13)  EFSA Journal 2016;14(8):4573 [27 s.].
   
      (14)  http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Internationa_Standard_Setting/docs/pdf/SCAD/A_SCAD_Feb2016.pdf (příloha 15, článek 11.11.1-a. Bezpečné komodity).
   
      (15)  http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Internationa_Standard_Setting/docs/pdf/A_TAHSC_Feb_2016_Part_B.pdf.
   
      (16)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu) (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1).
   
      (17)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1).
   
      (18)  Směrnice Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství (Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 1977/64).
   
      (19)  Rozhodnutí Komise 93/444/EHS ze dne 2. července 1993 o prováděcích pravidlech k obchodu uvnitř Společenství s některými živými zvířaty a produkty určenými na vývoz do třetích zemí (Úř. věst. L 208, 19.8.1993, s. 34).
   
      (20)  Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice (Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1).
   
      (21)  Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55).
   
      (22)  Směrnice Rady 2003/85/ES ze dne 29. září 2003, kterou se stanoví opatření Společenství pro tlumení slintavky a kulhavky, zrušují směrnice 85/511/EHS a rozhodnutí 89/531/EHS a 91/665/EHS a mění směrnice 92/46/EHS (Úř. věst. L 306, 22.11.2003, s. 1).
   
      (23)  Nařízení Komise (ES) č. 599/2004 ze dne 30. března 2004 o přijetí harmonizovaného vzoru osvědčení a inspekční zprávy pro obchod se zvířaty a produkty živočišného původu uvnitř Společenství (Úř. věst. L 94, 31.3.2004, s. 44).
   
      (24)  Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97 (Úř. věst. L 3, 5.1.2005. s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA I
      ČÁST I
      
         „Pásma bez výskytu nákazy, kde se provádí očkování“
      
      1.   Chorvatsko
      
      Celé území Chorvatska.
      2.   Bulharsko
      
      
                  A.
               
                  Tyto provincie v Bulharsku:
                  
                              —
                           
                              provincie Burgas
                           
                  
                              —
                           
                              provincie Varna
                           
                  
                              —
                           
                              provincie Dobrič
                           
                  
                              —
                           
                              provincie Razgrad
                           
                  
                              —
                           
                              provincie Silistra
                           
                  
                              —
                           
                              provincie Ruse
                           
                  
                              —
                           
                              provincie Plevno
                           
               
      
                  B.
               
                  Tyto obce v Bulharsku:
                  
                              —
                           
                              obce Opaka, Popovo a Antonovo v provincii Tărgovište
                           
                  
                              —
                           
                              obce Šumen, Kaspičan, Novi Pazar, Nikola Kozlevo, Kaolinovo, Venec a Chitrino v provincii Šumen
                           
                  
                              —
                           
                              obce Svištov, Polski Trămbeš a Stražica v provincii Veliko Tarnovo
                           
               
      ČÁST II
      
         „Pásma infekce“
      
      1.   Řecko
      
      
                  A.
               
                  Tyto regiony v Řecku:
                  
                              —
                           
                              Atika
                           
                  
                              —
                           
                              Střední Řecko
                           
                  
                              —
                           
                              Střední Makedonie
                           
                  
                              —
                           
                              Východní Makedonie a Thrákie
                           
                  
                              —
                           
                              Epirus
                           
                  
                              —
                           
                              Peloponés
                           
                  
                              —
                           
                              Thesálie
                           
                  
                              —
                           
                              Západní Řecko
                           
                  
                              —
                           
                              Západní Makedonie
                           
               
      
                  B.
               
                  Tyto regionální jednotky v Řecku:
                  
                              —
                           
                              regionální jednotka Limnos
                           
               
      2.   Bulharsko
      
      Celé území Bulharska mimo oblasti uvedené v části I.
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      
         MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA PROGRAMY OČKOVÁNÍ PROTI NODULÁRNÍ DERMATITIDĚ (PODLE ČLÁNKU 13)
      
      1.   OBECNÉ POŽADAVKY
      Programy očkování předložené členskými státy musí zahrnovat přinejmenším tyto prvky:
      
                  a)
               
                  očkování veškerého skotu a případně volně žijících přežvýkavců chovaných v zajetí bez ohledu na jejich pohlaví, stáří a gestační nebo užitkový status v rámci oblasti, kde se očkování provádí;
               
      
                  b)
               
                  očkování potomků očkovaného skotu a případně volně žijících přežvýkavců chovaných v zajetí v souladu s pokyny výrobce použité očkovací látky ve věku nejméně 4 měsíců;
               
      
                  c)
               
                  přeočkování veškerého skotu a případně volně žijících přežvýkavců chovaných v zajetí v souladu s pokyny výrobce;
               
      
                  d)
               
                  opatření, která budou zavedena proto, aby se zabránilo možnému šíření viru použitého při očkování. Veškerá zbytková množství očkovací látky se vrátí do místa distribuce očkovací látky spolu s písemným záznamem o počtu očkovaných zvířat a počtu použitých dávek, které byly následně bezpečně odstraněny pod úředním dozorem;
               
      
                  e)
               
                  očkování musí provádět pod dozorem a kontrolou příslušného orgánu úředník příslušného orgánu nebo veterinární lékař, který má povolení příslušného orgánu a pracuje pod jeho dozorem;
               
      
                  f)
               
                  podrobné údaje o očkování pro každý očkovaný kus skotu zanese příslušný orgán do speciální internetové databáze propojené s centrální databází zřízenou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 (1). Tyto záznamy musí zaručit propojení mezi očkovanou matkou a jejími potomky;
               
      
                  g)
               
                  nejméně 20 km kolem oblasti, kde se provádí očkování, se vytvoří oblast zesíleného dozoru, ve které se provádí intenzivní dozor a přemísťování skotu podléhá kontrolám příslušného orgánu.
               
      2.   MINIMÁLNÍ INFORMACE, KTERÉ MUSÍ BÝT POSKYTNUTY
      Programy očkování předložené členskými státy musí zahrnovat přinejmenším tyto informace:
      
                  a)
               
                  přesné oblasti, kde se bude očkování provádět;
               
      
                  b)
               
                  typ nebo typy očkovacích látek, které budou použity;
               
      
                  c)
               
                  počet hospodářství a zvířat podle druhů a kategorií, u nichž se bude očkování provádět, podle oblastí;
               
      
                  d)
               
                  způsob a linie velení v souvislosti s prováděním očkování (skladování, distribuce očkovací látky, personál, který bude očkování provádět, zaznamenávání nebo zvláštní identifikace očkovaných zvířat, stanovení priorit pro očkování podle oblastí, úřední dozor nad očkováním, očkování novorozených telat, přeočkování zvířat podle pokynů výrobce);
               
      
                  e)
               
                  harmonogram programu očkování (zahájení, očekávané datum dokončení podle oblasti, datum dokončení v celé oblasti, kde se očkování provádí);
               
      
                  f)
               
                  veškerá opatření doplňující očkování včetně omezení přemísťování zvířat a odesílání produktů a vedlejších produktů z nich.
               
      3.   MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA HLÁŠENÍ
      Členské státy, které předložily program očkování, sdělí Komisi alespoň tyto údaje:
      
                  a)
               
                  okamžité oznámení přesného data zahájení očkovací kampaně;
               
      
                  b)
               
                  měsíční zprávy o pokroku, které obsahují přesné vymezení proočkovanosti, které bylo dosaženo v každé oblasti;
               
      
                  c)
               
                  okamžité oznámení o přesném datu dokončení očkování v každé oblasti (proočkovanost alespoň 95 %, a to jak na úrovni stáda, tak na úrovni zvířat);
               
      
                  d)
               
                  po dokončení prvního kola očkování měsíční zprávy předkládané během prvního týdne každého měsíce, které uvádějí počet zvířat, jež byla očkována během předchozího měsíce, a důvod pro očkování (např. novorozená telata, přeočkování atd.);
               
      
                  e)
               
                  další informace získané ze speciální internetové databáze na žádost Komise.
               
      
      
         (1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97 (Úř. věst. L 204, 11.8.2000, s. 1).
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.