Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2010 ze dne 16. listopadu 2016, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/1968 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v Maďarsku (oznámeno pod číslem C(2016) 7506) (Text s významem pro EHP )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2010 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 310/69
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/2010
   ze dne 16. listopadu 2016,
   kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/1968 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v Maďarsku
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2016) 7506)
      
   
   (Pouze maďarské znění je závazné)
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1968 (3) bylo přijato v návaznosti na ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v jednom hospodářství v Maďarsku a vymezení ochranného pásma a pásma dozoru ze strany příslušného orgánu uvedeného členského státu v souladu se směrnicí Rady 2005/94/ES (4). Prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/1968 stanoví, že ochranné pásmo a pásmo dozoru, které Maďarsko vymezí v souladu se směrnicí 2005/94/ES, má zahrnovat přinejmenším oblasti uvedené jako ochranné pásmo a pásmo dozoru v příloze uvedeného prováděcího rozhodnutí.
            
   
               (2)
            
               Od data přijetí prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/1968 oznámilo Maďarsko Komisi další ohniska influenzy ptáků podtypu H5N8 v hospodářstvích s chovem drůbeže mimo oblasti uvedené v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/1968.
            
   
               (3)
            
               Po výskytu těchto dalších ohnisek přijalo Maďarsko opatření pro tlumení požadovaná podle směrnice 2005/94/ES, včetně vymezení ochranného pásma a pásma dozoru kolem těchto ohnisek.
            
   
               (4)
            
               Komise posoudila opatření pro tlumení přijatá Maďarskem a přesvědčila se o tom, že hranice nového ochranného pásma a pásma dozoru, které vymezil příslušný orgán uvedeného členského státu v souladu s čl. 16 odst. 1 směrnice 2005/94/ES, jsou v dostatečné vzdálenosti od vlastních hospodářství, kde byla potvrzena nová ohniska HPAI.
            
   
               (5)
            
               Aby se předešlo jakémukoli zbytečnému narušení obchodu uvnitř Unie a kladení neopodstatněných překážek obchodu ze strany třetích zemí, je nutné urychleně popsat nové ochranné pásmo a pásmo dozoru vymezené Maďarskem na úrovni Unie.
            
   
               (6)
            
               Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/1968 by proto měla být pozměněna, aby zahrnovala nové ochranné pásmo a pásmo dozoru.
            
   
               (7)
            
               Prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/1968 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (8)
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/1968 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno Maďarsku.
   
      V Bruselu dne 16. listopadu 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.
   
      (2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.
   
      (3)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1968 ze dne 9. listopadu 2016 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v Maďarsku (Úř. věst. L 303, 10.11.2016, s. 23).
   
      (4)  Směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS (Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
            „PŘÍLOHA
            ČÁST A
            Ochranné pásmo podle článku 1:
            
                        Kód země ISO
                     
                        Členský stát
                     
                        Kód
                        (je-li k dispozici)
                     
                        Název
                     
                        Datum ukončení platnosti podle článku 29 směrnice 2005/94/ES
                     
                        HU
                     
                        Maďarsko
                     
                        [PSČ/kód ADNS]
                     
                        Oblast zahrnující:
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        Ty části okresu Orosháza v župě Békés a ty části okresu Makó v župě Csongrád, které se nacházejí v kruhu o poloměru tři kilometry, jehož středem jsou souřadnice GPS N46.39057; E20.74251; doplněné o celou zastavěnou oblast obcí Tótkomlós a Nagyér.
                     
                        27.11.2016
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        Ty části okresu Kiskunmajsa v župě Bács-Kiskun, které se nacházejí v kruhu o poloměru tři kilometry, jehož středem jsou souřadnice GPS N46.469039; E19.801094.
                     
                        2.12.2016
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        Ty části okresů Kiskunfélegyháza, Kecskemét a Kiskunmajsa v župě Bács-Kiskun, které se nacházejí v kruhu o poloměru tři kilometry, jehož středem jsou souřadnice GPS N46.682422; E19.638406; doplněné o celou zastavěnou oblast obcí Bugac (kromě Bugac-Alsómonostor) a Móricgát-Erdőszéplak.
                     
                        3.12.2016
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        Ty části okresu Kiskunhalas v župě Bács-Kiskun, které se nacházejí v kruhu o poloměru tři kilometry, jehož středem jsou souřadnice GPS N46.268418; E19.573609.
                     
                        5.12.2016
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        Ty části okresu Kiskunhalas v župě Bács-Kiskun, které se nacházejí v kruhu o poloměru tři kilometry, jehož středem jsou souřadnice GPS N46.229847; E19.619350; doplněné o celou zastavěnou oblast obce Kelebia-Újfalu.
                     
                        5.12.2016
                     
            ČÁST B
            Pásmo dozoru podle článku 1:
            
                        Kód země ISO
                     
                        Členský stát
                     
                        Kód
                        (je-li k dispozici)
                     
                        Název
                     
                        Datum ukončení platnosti podle článku 31 směrnice 2005/94/ES
                     
                        HU
                     
                        Maďarsko
                     
                        [PSČ/kód ADNS]
                     
                        Oblast zahrnující:
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        Části okresů Orosháza a Mezőkovácsháza v župě Békés a části okresu Makó v župě Csongrád nacházející se mimo oblast popsanou v ochranném pásmu a v kruhu o poloměru 10 kilometrů, jehož středem jsou souřadnice GPS N46.39057; E20.74251; doplněné o celou zastavěnou oblast obcí Békéssámson, Kaszaper, Végegyháza a Mezőhegyes.
                     
                        6.12.2016
                     
                         
                     
                        Ty části okresu Orosháza v župě Békés a ty části okresu Makó v župě Csongrád, které se nacházejí v kruhu o poloměru tři kilometry, jehož středem jsou souřadnice GPS N46.39057; E20.74251; doplněné o celou zastavěnou oblast obcí Tótkomlós a Nagyér.
                     
                        28.11.2016–6.12.2016
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        Části okresů Kiskunmajsa a Kiskunhalas v župě Bács-Kiskun a části okresů Kistelek a Mórahalom v župě Csongrád nacházející se mimo oblast popsanou v ochranném pásmu a v kruhu o poloměru 10 kilometrů, jehož středem jsou souřadnice GPS N46.469039; E19.801094.
                     
                        11.12.2016
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        Ty části okresu Kiskunmajsa v župě Bács-Kiskun, které se nacházejí v kruhu o poloměru tři kilometry, jehož středem jsou souřadnice GPS N46.469039; E19.801094.
                     
                        3.12.2016–11.12.2016
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        Části okresů Kiskunfélegyháza, Kecskemét, Kiskőrös a Kiskunmajsa v župě Bács-Kiskun mimo oblast popsanou v ochranném pásmu a v kruhu o poloměru 10 kilometrů, jehož středem jsou souřadnice GPS N46.682422; E19.638406.
                     
                        12.12.2016
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        Ty části okresů Kiskunfélegyháza, Kecskemét a Kiskunmajsa v župě Bács-Kiskun, které se nacházejí v kruhu o poloměru tři kilometry, jehož středem jsou souřadnice GPS N46.682422; E19.638406; doplněné o celou zastavěnou oblast obcí Bugac (kromě Bugac-Alsómonostor) a Móricgát-Erdőszéplak.
                     
                        4.12.2016–12.12.2016
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        Části okresů Kiskunhalas a Jánoshalma v župě Bács-Kiskun a části okresu Mórahalom v župě Csongrád nacházející se mimo oblast popsanou v ochranném pásmu a v kruhu o poloměru 10 kilometrů, jehož středem jsou souřadnice GPS N46.268418; E19.573609; doplněné o celou zastavěnou oblast obce Balotaszállás.
                     
                        14.12.2016
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        Ty části okresu Kiskunhalas v župě Bács-Kiskun, které se nacházejí v kruhu o poloměru tři kilometry, jehož středem jsou souřadnice GPS N46.268418; E19.573609.
                     
                        6.12.2016–14.12.2016
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        Části okresů Kiskunhalas a Jánoshalma v župě Bács-Kiskun a části okresu Mórahalom v župě Csongrád nacházející se mimo oblast popsanou v ochranném pásmu a v kruhu o poloměru 10 kilometrů, jehož středem jsou souřadnice GPS N46.229847; E19.619350.
                     
                        14.12.2016
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        Ty části okresu Kiskunhalas v župě Bács-Kiskun, které se nacházejí v kruhu o poloměru tři kilometry, jehož středem jsou souřadnice GPS N46.229847; E19.619350; doplněné o celou zastavěnou oblast obce Kelebia-Újfalu.
                     
                        6.12.2016–14.12.2016“
                     
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.