Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2011 ze dne 16. listopadu 2016 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v Německu (oznámeno pod číslem C(2016) 7508) (Text s významem pro EHP )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2011 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 310/73
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/2011
   ze dne 16. listopadu 2016
   o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v Německu
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2016) 7508)
      
   
   (Pouze německé znění je závazné)
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Influenza ptáků je infekční virová nákaza ptáků, včetně drůbeže. Infekce viry influenzy ptáků u domácí drůbeže způsobují dvě hlavní formy uvedené nákazy, které se rozlišují podle virulence. Nízkopatogenní forma se obecně projevuje pouze lehkými symptomy, zatímco vysoce patogenní forma má za následek velmi vysokou úmrtnost u většiny druhů drůbeže. Uvedená nákaza může mít vážný dopad na ziskovost chovu drůbeže.
            
   
               (2)
            
               Influenza ptáků se sice vyskytuje převážně u ptáků, avšak příležitostně a za určitých okolností se infekce virem této nákazy může objevit i u člověka.
            
   
               (3)
            
               V případě ohniska influenzy ptáků hrozí, že se původce nákazy rozšíří do dalších hospodářství s chovem drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí. Následně by se mohl prostřednictvím obchodu s živou drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí nebo jejich produkty rozšířit z jednoho členského státu do dalších členských států nebo do třetích zemí.
            
   
               (4)
            
               Směrnice Rady 2005/94/ES (3) stanoví určitá preventivní opatření zaměřená na dozor nad influenzou ptáků a její včasnou detekci a minimální opatření pro tlumení, která je třeba použít v případě ohniska této nákazy u drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí. Uvedená směrnice stanoví v případě ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků vymezení ochranného pásma a pásma dozoru.
            
   
               (5)
            
               Německo oznámilo Komisi několik ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 na svém území v hospodářstvích, kde je chována drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí, a přijalo opatření požadovaná v souladu se směrnicí 2005/94/ES, včetně vymezení ochranného pásma a pásma dozoru.
            
   
               (6)
            
               Komise opatření, jež Německo v souladu se směrnicí 2005/94/ES přijalo, prozkoumala a přesvědčila se, že hranice ochranného pásma a pásma dozoru, které vymezil příslušný orgán uvedeného členského státu, jsou v dostatečné vzdálenosti od jakéhokoli hospodářství, kde bylo ohnisko potvrzeno.
            
   
               (7)
            
               Aby se předešlo jakémukoli zbytečnému narušení obchodu uvnitř Unie a kladení neopodstatněných překážek obchodu ze strany třetích zemí, je nutné ve spolupráci s Německem rychle popsat na úrovni Unie ochranné pásmo a pásmo dozoru vymezené v dotčeném členském státě.
            
   
               (8)
            
               Proto by mělo být v příloze tohoto rozhodnutí popsáno ochranné pásmo a pásmo dozoru v Německu, kde se používají opatření stanovená směrnicí 2005/94/ES, a měla by být stanovena doba trvání takto stanovené regionalizace.
            
   
               (9)
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Německo zajistí, aby ochranné pásmo a pásmo dozoru vymezené v souladu s čl. 16 odst. 1 směrnice 2005/94/ES zahrnovalo přinejmenším oblasti uvedené jako ochranné pásmo a pásmo dozoru v částech A a B přílohy tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí se použije do dne 31. prosince 2016.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí je určeno Spolkové republice Německo.
   
      V Bruselu dne 16. listopadu 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.
   
      (2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.
   
      (3)  Směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS (Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16).
   
   
      PŘÍLOHA
      ČÁST A
      Ochranné pásmo podle článku 1:
      
                  Kód země ISO
               
                  Členský stát
               
                  Kód
                  (je-li k dispozici)
               
                  Název
               
                  Datum ukončení platnosti podle článku 29 směrnice 2005/94/ES
               
                  DE
               
                  Německo
               
                   
               
                  Oblast zahrnující:
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Kreis Schleswig-Flensburg:
                  
                  AB ortsteil triangel, Gemeinde nübel richtung Norden auf die schleswiger Straße bis zur gemeindegrenze nübel/tolk, entlang dieser gemeindegrenze bis zur schleswiger Straße, Am östlich ortsteil wellspang vorbei bis zur gemeindegrenze böklund, südlich an der gemeindegrenze entlang bis zur kattbeker Straße, odkazy AB bis zur hans-christophersen-allee, ty Rechts, weiter struxdorf bis in übergehend bellig und zur gemeindegrenze struxdorf/böel, dieser entlang richtung süden bis ortsteil boholzau, Rechts auf gemeindegrenze struxdorf/twedt bis zur Straße, boholz diese vazby weiter auf boholzau und buschau bis ortsteil buschau, odkazy AB auf buschau, Rechts auf Weiter, buschau gleich wieder vazby auf Lücke bis zur B.201 bis süden richtung Rechts Weiter, weiter vazby höckerberg L. Apeltovi bis sportplatz, Rechts auf verbindungsstraße zur Straße, friedenstal vazby weiter bis zur gemeindegrenze loit/steinfeld, dieser Folgen bis gemeindegrenze steinfeld/taarstedt, dieser vazby Folgen bis gemeindegrenze taarstedt/ulsnis, Rechts auf dieser gemeindegrenze Weiter, weiter auf der gemeindegrenze taarstedt/goltoft und taarstedt/brodersby und taarstedt/bis schaalby heerweg, vazby heerweg bis Hauptstraße auf Weiter, weiter Rechts auf Hauptstraße bis, raiffeisenstraße Rechts auf weiter Hauptstraße bis B 201, B 201 bis auf weiter ortsteil triangel.
                  
                     Stadt Lübeck:
                  
                  Von der Kreisgrenze entlang des Sonnenbergsredder bis zum Parkplatz im Waldusener Forst, Richtung Waldhusener Weg, Waldhusener Weg folgend bis zur B75, über die B75 Richtung Solmitzstraße, von der Dummersdorfer Straße zum Neuenteilsredder bis Weg Dummersbarn bis zur Trave, die Trave entlang, Richtung Pötenitzer Wiek, die Landstraße querend zur Lübecker Bucht, Landesgrenze über den Wasserweg zur Strandpromenade, hinüber zur Berlingstraße, über Godewind und Fahrenberg, über Steenkamp zu Rödsaal, Timmendorfer Weg Richtung B76, die B76 überqueren und Bollbrügg folgen, entlang der Kreisgrenze zu Ostholstein bis Sonnenbergsredder.
                  
                     Kreis Ostholstein:
                  
                  In der Gemeinde Ratekau nachfolgend beschriebenes Gebiet: Travemünder Straße bis zur Kreisgrenze zur Stadt Lübeck; Ab der Kreisgrenze Ortsteil Kreuzkamp, Offendorfer Straße gen Norden entlang dem Sonnenbergsredder – K15. Vor Warnsdorf entlang des Bachverlaufs bis zum Schloss Warnsdorf. Der Schlossstr. und der Niendorfer Str. bis zur Tarvemünder Straße.
               
                  5.12.2016
               
                  17498
               
                  In der Gemeinde Mesekenhagen die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Mesekenhagen
                           
                  
                              —
                           
                              Frätow
                           
                  
                              —
                           
                              Gristow
                           
                  
                              —
                           
                              Kalkvitz
                           
                  
                              —
                           
                              Klein Karrendorf
                           
                  
                              —
                           
                              Kowall
                           
                  In der Gemeinde Wackerow die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Groß Kieshofk
                           
                  
                              —
                           
                              Groß Kieshof Ausbauk
                           
                  
                              —
                           
                              Klein Kieshof
                           
               
                  5.12.2016
               
                  18519
               
                  In der Gemeinde Sundhagen
                  
                  
                              —
                           
                              der Ortsteil Jager.
                           
               
                  5.12.2016
               
      ČÁST B
      Pásmo dozoru podle článku 1:
      
                  Kód země ISO
               
                  Členský stát
               
                  Kód
                  (je-li k dispozici)
               
                  Název
               
                  Datum ukončení platnosti podle článku 31 směrnice 2005/94/ES
               
                  DE
               
                  Německo
               
                   
               
                  Oblast zahrnující:
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Kreis Schleswig-Flensburg:
                  
                  Entlang der äußeren Gemeindegrenze Schleswig, weiter auf äußere Gemeindegrenze Lürschau, weiter auf äußere Gemeindegrenze Idstedt, weiter auf äußere Gemeindegrenze Stolk, weiter auf äußere Gemeindegrenze Klappholz, weiter auf äußere Gemeindegrenze Havetoft, weiter auf obere Gemeindegrenze Mittelangeln, weiter auf obere Gemeindegrenze Mohrkirch, weiter auf äußere Gemeindegrenze Saustrup, weiter auf äußere Gemeindegrenze Wagersrott, weiter auf äußere Gemeindegrenze Dollrottfeld, weiter auf äußere Gemeindegrenze Boren bis zur Kreisgrenze, an der Kreisgrenze entlang bis.
                  
                     Kreis Rendsburg-Eckernförde:
                  
                  Gemeinde Kosel: gesamtes Gemeindegebiet.
                  Gemeinde Rieseby
                  Amtsgrenze Rieseby, südlich weiter Amtsgrenze Kosel entlang bis Kreisgrenze.
                  
                     Kreis Schleswig-Flensburg:
                  
                  Südlich an der Gemeindegrenze Borwedel entlang, weiter auf unterer Gemeindegrenze Fahrdorf bis zur Gemeindegrenze Schleswig.
                  
                     Stadt Lübeck:
                  
                  Von der Kreisgrenze über den Wasserweg durch den Petroleumhafen, weiter durch die Trave, Verlängerung des Sandbergs, die B75 queren Richtung Heiligen-Geist Kamp, weiter über die Arnimstraße und Edelsteinstraße, über Heiweg Richtung Wesloer Tannen bzw. Brandenbaumer Tannen, die Landesgrenze entlang, die Landstraße überqueren, am Wasser entlang bis zur Kreisgrenze zu Ostholstein, die Kreisgrenze entlang zum Petroleumhafen
                  
                     Kreis Ostholstein:
                  
                  Die Gemeinden Ratekau, Bad Schwartau und Timmendorfer Strand sowie der nachfolgend beschriebene Bereich der Gemeinde Scharbeutz: Dem Straßenverlauf der L 102 ab der Straße Bövelstredder folgend bis zur B76, der Bundestraße bis zur Wasserlinie folgend, weiter bis zur Gemeindegrenze Timmendorfer Strand.
               
                  14.12.2016
               
                  23923
               
                  In der Gemeinde Selmsdorf die Orte und Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Hof Selmsdorf
                           
                  
                              —
                           
                              Selmsdorf
                           
                  
                              —
                           
                              Lauen
                           
                  
                              —
                           
                              Sülsdorf
                           
                  
                              —
                           
                              Teschow
                           
                  
                              —
                           
                              Zarnewanz,
                           
                  In der Gemeinde Lüdersdorf der Ort
                  
                              —
                           
                              Palingen
                           
                  In der Gemeinde Schönberg der Ort
                  
                              —
                           
                              Kleinfeld
                           
               
                  14.12.2016
               
                  23942
               
                  In der Gemeinde Dassow die Orte und Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Barendorf
                           
                  
                              —
                           
                              Benckendorf
                           
               
                  14.12.2016
               
                  17498
               
                  Die Gemeinde Neuenkirchen mit den Ortsteilen
                  
                              —
                           
                              Neuenkirchen,
                           
                  
                              —
                           
                              Oldenhagen,
                           
                  
                              —
                           
                              Wampen.
                           
                  In der Gemeinde Wackerow die Ortsteile Wackerow,
                  
                              —
                           
                              Dreizehnhausen,
                           
                  
                              —
                           
                              Groß Petershagen,
                           
                  
                              —
                           
                              Immenhorst,
                           
                  
                              —
                           
                              Jarmshagen,
                           
                  
                              —
                           
                              Klein Petershagen,
                           
                  
                              —
                           
                              Steffenshagen.
                           
                  In der Gemeinde Hinrichshagen die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Hinrichshagen,
                           
                  
                              —
                           
                              Feldsiedlung,
                           
                  
                              —
                           
                              Heimsiedlung,
                           
                  
                              —
                           
                              Chausseesiedlung,
                           
                  
                              —
                           
                              Hinrichshagen Hof I und II, Neu – Ungnade.
                           
               
                  14.12.2016
               
                  17489
               
                  In der Hansestadt Greifswald die Stadtteile
                  
                              —
                           
                              Fettenvorstadt,
                           
                  
                              —
                           
                              Fleischervorstadt,
                           
                  
                              —
                           
                              Industriegebiet,
                           
                  
                              —
                           
                              Innenstadt,
                           
                  
                              —
                           
                              Nördliche Mühlenvorstadt,
                           
                  
                              —
                           
                              Obstbaumsiedlung,
                           
                  
                              —
                           
                              Ostseeviertel,
                           
                  
                              —
                           
                              Schönwalde II,
                           
                  
                              —
                           
                              Stadtrandsiedlung,
                           
                  
                              —
                           
                              Steinbeckervorstadt,
                           
                  
                              —
                           
                              südliche Mühlenstadt,
                           
                  
                              —
                           
                              Schönwalde I,
                           
                  
                              —
                           
                              Südstadt.
                           
               
                  14.12.2016
               
                  17941
               
                  In der Hansestadt Greifswald die Stadtteile
                  
                              —
                           
                              Friedrichshagen,
                           
                  
                              —
                           
                              Ladebow
                           
               
                  14.12.2016
               
                  17493
               
                  In der Hansestadt Greifswald die Stadtteile
                  
                              —
                           
                              Insel Koos,
                           
                  
                              —
                           
                              Ostseeviertel,
                           
                  
                              —
                           
                              Riems.
                           
               
                  14.12.2016
               
                  18516
               
                  In der Gemeinde Süderholz die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Griebenow,
                           
                  
                              —
                           
                              Dreizehnhausen,
                           
                  
                              —
                           
                              Kreutzmannshagen,
                           
                  
                              —
                           
                              Willershusen.
                           
               
                  14.12.2016
               
                  18519
               
                  In der Gemeinde Sundhagen die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Horst,
                           
                  
                              —
                           
                              Wendorf,
                           
                  
                              —
                           
                              Gerdeswalde,
                           
                  
                              —
                           
                              Segebadenhau,
                           
                  
                              —
                           
                              Wilmshagen,
                           
                  
                              —
                           
                              Wilmshagen Siedlung,
                           
                  
                              —
                           
                              Mannhagen,
                           
                  
                              —
                           
                              Jeeser,
                           
                  
                              —
                           
                              Jeeser Hof,
                           
                  
                              —
                           
                              Kirchdorf,
                           
                  
                              —
                           
                              Dömitzow,
                           
                  
                              —
                           
                              Reinkenhagen,
                           
                  
                              —
                           
                              Miltzow,
                           
                  
                              —
                           
                              Klein Miltzow,
                           
                  
                              —
                           
                              Hankenhagen,
                           
                  
                              —
                           
                              Oberhinrichshagen,
                           
                  
                              —
                           
                              Reinberg,
                           
                  
                              —
                           
                              Stahlbrode,
                           
                  
                              —
                           
                              Falkenhagen,
                           
                  
                              —
                           
                              Tremt.
                           
               
                  14.12.2016
               
                  18574
               
                  In der Gemeinde Garz
                  
                  
                              —
                           
                              auf der Halbinsel Zudar ein Uferstreifen von 500 m Breite östlich von Glewitz zwischen Fähranleger und Palmer Ort.
                           
               
                  14.12.2016
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Kreis Schleswig-Flensburg:
                  
                  Ab Ortsteil Triangel, Gemeinde Nübel Richtung Norden auf die Schleswiger Straße bis zur Gemeindegrenze Nübel/Tolk, entlang dieser Gemeindegrenze bis zur Schleswiger Straße, östlich am Ortsteil Wellspang vorbei bis zur Gemeindegrenze Böklund, südlich an der Gemeindegrenze entlang bis zur Kattbeker Straße, links ab bis zur Hans-Christophersen-Allee, diese rechts weiter, übergehend in Bellig und Struxdorf bis zur Gemeindegrenze Struxdorf/Böel, an dieser entlang Richtung Süden bis Ortsteil Boholzau, rechts auf Gemeindegrenze Struxdorf/Twedt bis zur Straße Boholz, diese links weiter auf Boholzau und Buschau, bis Ortsteil Buschau, links ab auf Buschau, dann rechts weiter auf Buschau, gleich wieder links auf Lücke bis zur B 201, rechts weiter Richtung Süden bis links Höckerberg, weiter Osterholz bis Sportplatz, dann rechts auf Verbindungsstraße zur Straße Friedenstal, links weiter bis zur Gemeindegrenze Loit/Steinfeld, dieser folgen bis Gemeindegrenze Steinfeld/Taarstedt, dieser links folgen bis Gemeindegrenze Taarstedt/Ulsnis, rechts weiter auf dieser Gemeindegrenze, weiter auf der Gemeindegrenze Taarstedt/Goltoft und Taarstedt/Brodersby und Taarstedt/Schaalby bis Heerweg, dann links weiter auf Heerweg bis Hauptstraße, weiter rechts auf Hauptstraße bis Raiffeisenstraße, rechts weiter auf Hauptstraße bis B 201, links weiter auf B 201 bis Ortsteil Triangel.
                  
                     Stadt Lübeck:
                  
                  Von der Kreisgrenze entlang des Sonnenbergsredder bis zum Parkplatz im Waldusener Forst, Richtung Waldhusener Weg, Waldhusener Weg folgend bis zur B75, über die B75 Richtung Solmitzstraße, von der Dummersdorfer Straße zum Neuenteilsredder bis Weg Dummersbarn bis zur Trave, die Trave entlang, Richtung Pötenitzer Wiek, die Landstraße querend zur Lübecker Bucht, Landesgrenze über den Wasserweg zur Strandpromenade, hinüber zur Berlingstraße, über Godewind und Fahrenberg, über Steenkamp zu Rödsaal, Timmendorfer Weg Richtung B76, die B76 überqueren und Bollbrügg folgen, entlang der Kreisgrenze zu Ostholstein bis Sonnenbergsredder.
                  
                     Kreis Ostholstein:
                  
                  In der Gemeinde Ratekau nachfolgend beschriebenes Gebiet: Travemünder Straße bis zur Kreisgrenze zur Stadt Lübeck; Ab der Kreisgrenze Ortsteil Kreuzkamp, Offendorfer Straße gen Norden entlang dem Sonnenbergsredder – K15. Vor Warnsdorf entlang des Bachverlaufs bis zum Schloss Warnsdorf. Der Schlossstr. und der Niendorfer Str. bis zur Tarvemünder Straße.
               
                  6.12.2016–14.12.2016
               
                  17498
               
                  In der Gemeinde Mesekenhagen die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Mesekenhagen
                           
                  
                              —
                           
                              Frätow
                           
                  
                              —
                           
                              Gristow
                           
                  
                              —
                           
                              Kalkvitz
                           
                  
                              —
                           
                              Klein Karrendorf
                           
                  
                              —
                           
                              Kowall
                           
                  In der Gemeinde Wackerow die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Groß Kieshofk
                           
                  
                              —
                           
                              Groß Kieshof Ausbauk
                           
                  
                              —
                           
                              Klein Kieshof
                           
               
                  6.12.2016–14.12.2016
               
                  18519
               
                  In der Gemeinde Sundhagen
                  
                  
                              —
                           
                              der Ortsteil Jager.
                           
               
                  6.12.2016–14.12.2016
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.