Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2018 ze dne 15. listopadu 2016, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (oznámeno pod číslem C(2016) 7232)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2018 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 312/26
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/2018
   ze dne 15. listopadu 2016,
   kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2016) 7232)
      
   
   (Pouze anglické, bulharské, dánské, finské, francouzské, italské, lotyšské, maďarské, maltské, německé, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovenské, slovinské, španělské a švédské znění je závazné)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a zejména na článek 52 uvedeného nařízení,
   po konzultaci s Výborem zemědělských fondů,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Podle ustanovení článku 31 nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 (2) a od 1. ledna 2015 podle ustanovení článku 52 nařízení (EU) č. 1306/2013 má Komise provést nezbytná ověřování, sdělit členským státům výsledky těchto ověřování, seznámit se s připomínkami členských států, svolat dvoustranná jednání s cílem dosáhnout dohody s dotyčnými členskými státy a formálně jim sdělit své závěry.
            
   
               (2)
            
               Členské státy měly možnost požádat o zahájení dohodovacího postupu. Tato možnost byla v některých případech využita a zprávy vydané po ukončení dohodovacího postupu Komise posoudila.
            
   
               (3)
            
               Podle nařízení (EU) č. 1306/2013 lze financovat pouze zemědělské výdaje vynaložené způsobem, který neporušuje právo Unie.
            
   
               (4)
            
               Na základě provedených ověřování, výsledků dvoustranných jednání a dohodovacích postupů bylo zjištěno, že část výdajů vykázaných členskými státy tento požadavek nesplňuje, a nelze ji tudíž financovat v rámci EZZF a EZFRV.
            
   
               (5)
            
               Je třeba uvést částky, které nebyly uznány k financování v rámci EZZF a EZFRV. Tyto částky se nevztahují na výdaje vynaložené více než 24 měsíců před písemným sdělením, ve kterém Komise oznámila členským státům výsledky ověřování.
            
   
               (6)
            
               U případů, na které se vztahuje toto rozhodnutí, sdělila Komise členským státům v souhrnné zprávě (3) vyhodnocení částek, jež je třeba vyloučit, neboť nejsou v souladu s právem Unie.
            
   
               (7)
            
               Tímto rozhodnutím nejsou dotčeny finanční dopady, které by mohla Komise vyvodit z rozsudků Soudního dvora Evropské unie ve věcech projednávaných ke dni 1. září 2016,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Částky uvedené v příloze vztahující se na výdaje vynaložené akreditovanými platebními agenturami členských států, které byly vykázány v rámci EZZF nebo EZFRV, jsou vyloučeny z financování Unií.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno Belgickému království, Bulharské republice, Dánskému království, Spolkové republice Německo, Irsku, Řecké republice, Španělskému království, Francouzské republice, Italské republice, Lotyšské republice, Maďarsku, Republice Malta, Nizozemskému království, Rakouské republice, Polské republice, Portugalské republice, Rumunsku, Republice Slovinsko, Slovenské republice, Finské republice, Švédskému království a Spojenému království Velké Británie a Severního Irska.
   
      V Bruselu dne 15. listopadu 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         Phil HOGAN
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.
   
      (2)  Nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1).
   
      (3)  Ares(2016)6109155, 25.10.2016.
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Rozhodnutí: 52
      
      
         Rozpočtový bod: 05040501
         
      
      
                  Členský stát
               
                  Opatření
               
                  RR
               
                  Důvod
               
                  Druh platby
               
                  Oprava (%)
               
                  Měna
               
                  Částka
               
                  Srážky
               
                  Finanční dopad
               
                  
                     LV
                  
               
                  Podmíněnost
               
                  2009
               
                  Náhrada na základě rozsudku ve věci T-661/14
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  212 566,45
               
                  0,00
               
                  212 566,45
               
                   
               
                  Podmíněnost
               
                  2010
               
                  Náhrada na základě rozsudku ve věci T-661/14
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  2,00 %
               
                  EUR
               
                  92 731,87
               
                  0,00
               
                  92 731,87
               
                   
               
                  Podmíněnost
               
                  2010
               
                  Náhrada na základě rozsudku ve věci T-661/14
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 1 146,35
               
                  0,00
               
                  – 1 146,35
               
                   
               
                  Podmíněnost
               
                  2011
               
                  Náhrada na základě rozsudku ve věci T-661/14
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  2,00 %
               
                  EUR
               
                  – 249,48
               
                  0,00
               
                  – 249,48
               
                   
               
                  Podmíněnost
               
                  2011
               
                  Náhrada na základě rozsudku ve věci T-661/14
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 425,78
               
                  0,00
               
                  – 425,78
               
                   
               
                  Podmíněnost
               
                  2012
               
                  Náhrada na základě rozsudku ve věci T-661/14
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  2,00 %
               
                  EUR
               
                  – 106,22
               
                  0,00
               
                  – 106,22
               
                   
               
                  Podmíněnost
               
                  2012
               
                  Náhrada na základě rozsudku ve věci T-661/14
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 183,03
               
                  0,00
               
                  – 183,03
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Celkem LV:
                  
               
                  
                     EUR
                  
               
                  
                     303 187,46
                  
               
                  
                     0,00
                  
               
                  
                     303 187,46
                  
               
      
         
      
      
                  Měna
               
                  Částka
               
                  Srážky
               
                  Finanční dopad
               
                  
                     EUR
                  
               
                  
                     303 187,46
                  
               
                  
                     0,00
                  
               
                  
                     303 187,46
                  
               
      
         Rozpočtový bod: 05070107
         
      
      
                  Členský stát
               
                  Opatření
               
                  RR
               
                  Důvod
               
                  Druh platby
               
                  Oprava (%)
               
                  Měna
               
                  Částka
               
                  Srážky
               
                  Finanční dopad
               
                  
                     GR
                  
               
                  Nároky
               
                  2008
               
                  Náhrada na základě rozsudku ve věci T-107/14
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  10,00 %
               
                  EUR
               
                  9 935 755,68
               
                  4 967 877,84
               
                  4 967 877,84
               
                   
               
                  Nároky
               
                  2009
               
                  Náhrada na základě rozsudku ve věci T-107/14
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  10,00 %
               
                  EUR
               
                  9 739 243,02
               
                  0,00
               
                  9 739 243,02
               
                   
               
                  Nároky
               
                  2010
               
                  Náhrada na základě rozsudku ve věci T-107/14
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  10,00 %
               
                  EUR
               
                  9 691 976,36
               
                  0,00
               
                  9 691 976,36
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Celkem GR:
                  
               
                  
                     EUR
                  
               
                  
                     29 366 975,06
                  
               
                  
                     4 967 877,84
                  
               
                  
                     24 399 097,22
                  
               
                  Členský stát
               
                  Opatření
               
                  RR
               
                  Důvod
               
                  Druh platby
               
                  Oprava (%)
               
                  Měna
               
                  Částka
               
                  Srážky
               
                  Finanční dopad
               
                  
                     LV
                  
               
                  Podmíněnost
               
                  2009
               
                  Náhrada na základě rozsudku ve věci T-661/14
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  254 163,51
               
                  0,00
               
                  254 163,51
               
                   
               
                  Podmíněnost
               
                  2010
               
                  Náhrada na základě rozsudku ve věci T-661/14
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  2,00 %
               
                  EUR
               
                  181 777,79
               
                  0,00
               
                  181 777,79
               
                   
               
                  Podmíněnost
               
                  2010
               
                  Náhrada na základě rozsudku ve věci T-661/14
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  179,81
               
                  0,00
               
                  179,81
               
                   
               
                  Podmíněnost
               
                  2011
               
                  Náhrada na základě rozsudku ve věci T-661/14
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  2,00 %
               
                  EUR
               
                  100,05
               
                  0,00
               
                  100,05
               
                   
               
                  Podmíněnost
               
                  2011
               
                  Náhrada na základě rozsudku ve věci T-661/14
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 14,86
               
                  0,00
               
                  – 14,86
               
                   
               
                  Podmíněnost
               
                  2012
               
                  Náhrada na základě rozsudku ve věci T-661/14
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  2,00 %
               
                  EUR
               
                  0,19
               
                  0,00
               
                  0,19
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Celkem LV:
                  
               
                  
                     EUR
                  
               
                  
                     436 206,49
                  
               
                  
                     0,00
                  
               
                  
                     436 206,49
                  
               
      
         
      
      
                  Měna
               
                  Částka
               
                  Srážky
               
                  Finanční dopad
               
                  
                     EUR
                  
               
                  
                     29 803 181,55
                  
               
                  
                     4 967 877,84
                  
               
                  
                     24 835 303,71
                  
               
      
         Rozpočtový bod: 6701
         
      
      
                  Členský stát
               
                  Opatření
               
                  RR
               
                  Důvod
               
                  Druh platby
               
                  Oprava (%)
               
                  Měna
               
                  Částka
               
                  Srážky
               
                  Finanční dopad
               
                  
                     AT
                  
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
                  2012
               
                  Aktiva nacházející se mimo prostory nebo zemědělské podniky organizací producentů
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 1 909 582,50
               
                  0,00
               
                  – 1 909 582,50
               
                   
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
                  2013
               
                  Aktiva nacházející se mimo prostory nebo zemědělské podniky organizací producentů
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 1 864 938,19
               
                  0,00
               
                  – 1 864 938,19
               
                   
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
                  2012
               
                  Nezpůsobilé osobní náklady
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 39 738,41
               
                  0,00
               
                  – 39 738,41
               
                   
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
                  2013
               
                  Nezpůsobilé osobní náklady
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 41 174,87
               
                  0,00
               
                  – 41 174,87
               
                   
               
                  Nesrovnalosti
               
                  2012
               
                  Nepřipsaný/vykázaný úrok a zpoždění ve vymáhání neoprávněně vyplacených částek
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 24 231,03
               
                  0,00
               
                  – 24 231,03
               
                   
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
                  2012
               
                  Organizace producentů bez řádného uznání
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 498 721,65
               
                  0,00
               
                  – 498 721,65
               
                   
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
                  2013
               
                  Organizace producentů bez řádného uznání
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 899 392,44
               
                  0,00
               
                  – 899 392,44
               
                   
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy včetně stažení z trhu
               
                  2014
               
                  Organizace producentů bez řádného uznání
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 915 136,70
               
                  0,00
               
                  – 915 136,70
               
                   
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
                  2012
               
                  Nedostatky v klíčové kontrole za rozpočtový rok 2012/13
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  10,00 %
               
                  EUR
               
                  – 559 871,49
               
                  – 244 804,26
               
                  – 315 067,23
               
                   
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
                  2013
               
                  Nedostatky v klíčové kontrole za rozpočtový rok 2012/13
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  10,00 %
               
                  EUR
               
                  – 776 598,77
               
                  – 280 550,55
               
                  – 496 048,22
               
                   
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy včetně stažení z trhu
               
                  2014
               
                  Nedostatky v klíčových kontrolách pouze za rozpočtový rok 2014
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  10,00 %
               
                  EUR
               
                  – 882 206,97
               
                  0,00
               
                  – 882 206,97
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Celkem AT:
                  
               
                  
                     EUR
                  
               
                  
                     – 8 411 593,02
                  
               
                  
                     – 525 354,81
                  
               
                  
                     – 7 886 238,21
                  
               
                  Členský stát
               
                  Opatření
               
                  RR
               
                  Důvod
               
                  Druh platby
               
                  Oprava (%)
               
                  Měna
               
                  Částka
               
                  Srážky
               
                  Finanční dopad
               
                  
                     BE
                  
               
                  Podmíněnost
               
                  2013
               
                  Uplatnění přípustných odchylek a shovívavosti v systému sankcí – rok podání žádosti 2012
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 43 418,70
               
                  – 86,84
               
                  – 43 331,86
               
                   
               
                  Podmíněnost
               
                  2014
               
                  Uplatnění přípustných odchylek a shovívavosti v systému sankcí – rok podání žádosti 2013
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 87 826,17
               
                  – 175,65
               
                  – 87 650,52
               
                   
               
                  Podmíněnost
               
                  2015
               
                  Uplatnění přípustných odchylek a shovívavosti v systému sankcí – rok podání žádosti 2014
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 37 343,34
               
                  – 74,68
               
                  – 37 268,66
               
                   
               
                  Podmíněnost
               
                  2013
               
                  Omezený rozsah kontrol povinných požadavků na hospodaření 1, 2, 4 a 5 – žádná následná opatření při méně závažných nesouladech – nedostatečná analýza rizik pro kontroly prováděné veterinárními službami – rok podání žádosti 2012
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  2,00 %
               
                  EUR
               
                  – 598 444,65
               
                  – 256,81
               
                  – 598 187,84
               
                   
               
                  Podmíněnost
               
                  2014
               
                  Omezený rozsah kontrol povinných požadavků na hospodaření 1, 2, 4 a 5 – žádná následná opatření při méně závažných nesouladech – nedostatečná analýza rizik pro kontroly prováděné veterinárními službami – rok podání žádosti 2012
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  2,00 %
               
                  EUR
               
                  – 193,80
               
                  0,00
               
                  – 193,80
               
                   
               
                  Podmíněnost
               
                  2014
               
                  Omezený rozsah kontrol povinných požadavků na hospodaření 1, 2, 4 a 5 – žádná následná opatření při méně závažných nesouladech – nedostatečná analýza rizik pro kontroly prováděné veterinárními službami – rok podání žádosti 2013
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  2,00 %
               
                  EUR
               
                  – 582 487,99
               
                  0,00
               
                  – 582 487,99
               
                   
               
                  Podmíněnost
               
                  2015
               
                  Omezený rozsah kontrol povinných požadavků na hospodaření 1, 2, 4 a 5 – žádná následná opatření při méně závažných nesouladech – nedostatečná analýza rizik pro kontroly prováděné veterinárními službami – rok podání žádosti 2014
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  10,00 %
               
                  EUR
               
                  – 569 653,02
               
                  0,00
               
                  – 569 653,02
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Celkem BE:
                  
               
                  
                     EUR
                  
               
                  
                     – 1 919 367,67
                  
               
                  
                     – 593,98
                  
               
                  
                     – 1 918 773,69
                  
               
                  Členský stát
               
                  Opatření
               
                  RR
               
                  Důvod
               
                  Druh platby
               
                  Oprava (%)
               
                  Měna
               
                  Částka
               
                  Srážky
               
                  Finanční dopad
               
                  
                     DE
                  
               
                  Certifikace
               
                  2014
               
                  Finanční chyby zjištěné certifikačním subjektem
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 6 121,69
               
                  0,00
               
                  – 6 121,69
               
                   
               
                  Certifikace
               
                  2014
               
                  Finanční chyby zjištěné certifikačním subjektem
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 2 397,36
               
                  0,00
               
                  – 2 397,36
               
                   
               
                  Přímé podpory oddělené od produkce
               
                  2015
               
                  Nedostatky v LPIS-GIS – provádění křížových kontrol ke stanovení způsobilosti vykázané parcely (klíčová kontrola)
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 65 880,00
               
                  0,00
               
                  – 65 880,00
               
                   
               
                  Přímé podpory oddělené od produkce
               
                  2016
               
                  Nedostatky v LPIS-GIS – provádění křížových kontrol ke stanovení způsobilosti vykázané parcely (klíčová kontrola)
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 72 630,00
               
                  0,00
               
                  – 72 630,00
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Celkem DE:
                  
               
                  
                     EUR
                  
               
                  
                     – 147 029,05
                  
               
                  
                     0,00
                  
               
                  
                     – 147 029,05
                  
               
                  Členský stát
               
                  Opatření
               
                  RR
               
                  Důvod
               
                  Druh platby
               
                  Oprava (%)
               
                  Měna
               
                  Částka
               
                  Srážky
               
                  Finanční dopad
               
                  
                     DK
                  
               
                  Certifikace
               
                  2015
               
                  Chyby zjištěné během opakovaných kontrol na místě v populaci EZZF IACS
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 3 163,98
               
                  0,00
               
                  – 3 163,98
               
                   
               
                  Certifikace
               
                  2012
               
                  Absence odpovídající reakce ze strany DAFA ve vztahu ke společnosti, která se nepodrobuje kontrolám
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 182 151,60
               
                  0,00
               
                  – 182 151,60
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Celkem DK:
                  
               
                  
                     EUR
                  
               
                  
                     – 185 315,58
                  
               
                  
                     0,00
                  
               
                  
                     – 185 315,58
                  
               
                  Členský stát
               
                  Opatření
               
                  RR
               
                  Důvod
               
                  Druh platby
               
                  Oprava (%)
               
                  Měna
               
                  Částka
               
                  Srážky
               
                  Finanční dopad
               
                  
                     ES
                  
               
                  Získávání vyplacených částek zpět
               
                  2008
               
                  Částky, které nelze zpětně dohledat ve výkazu orgánů o provedených platbách
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 57 499,79
               
                  0,00
               
                  – 57 499,79
               
                   
               
                  Získávání vyplacených částek zpět
               
                  2009
               
                  Částky, které nelze zpětně dohledat ve výkazu orgánů o provedených platbách
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 57 499,79
               
                  0,00
               
                  – 57 499,79
               
                   
               
                  Získávání vyplacených částek zpět
               
                  2010
               
                  Částky, které nelze zpětně dohledat ve výkazu orgánů o provedených platbách
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 452 132,84
               
                  0,00
               
                  – 452 132,84
               
                   
               
                  Získávání vyplacených částek zpět
               
                  2011
               
                  Částky, které nelze zpětně dohledat ve výkazu orgánů o provedených platbách
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  8 118,38
               
                  0,00
               
                  8 118,38
               
                   
               
                  Získávání vyplacených částek zpět
               
                  2012
               
                  Částky, které nelze zpětně dohledat ve výkazu orgánů o provedených platbách
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  0,01
               
                  0,00
               
                  0,01
               
                   
               
                  Podmíněnost
               
                  2012
               
                  Nedostatky v účinnosti kontrol na místě, částečné pokrytí 7 povinných požadavků na hospodaření, nesprávné zacházení s pozdním oznámením a chybějícími ušními značkami (povinné požadavky na hospodaření 7 a 8), rok podání žádosti 2011
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 4 552 942,45
               
                  – 821,75
               
                  – 4 552 120,70
               
                   
               
                  Podmíněnost
               
                  2013
               
                  Nedostatky v účinnosti kontrol na místě, částečné pokrytí 7 povinných požadavků na hospodaření, nesprávné zacházení s pozdním oznámením a chybějícími ušními značkami (povinné požadavky na hospodaření 7 a 8), rok podání žádosti 2011
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 1 537,30
               
                  0,00
               
                  – 1 537,30
               
                   
               
                  Podmíněnost
               
                  2011
               
                  Nedostatky v účinnosti kontrol na místě, částečné pokrytí 7 povinných požadavků na hospodaření, nesprávné zacházení s pozdním oznámením a chybějícími ušními značkami (povinné požadavky na hospodaření 7 a 8), rok podání žádosti 2012
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 3 172,88
               
                  – 0,06
               
                  – 3 172,82
               
                   
               
                  Podmíněnost
               
                  2013
               
                  Nedostatky v účinnosti kontrol na místě, částečné pokrytí 7 povinných požadavků na hospodaření, nesprávné zacházení s pozdním oznámením a chybějícími ušními značkami (povinné požadavky na hospodaření 7 a 8), rok podání žádosti 2012
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 4 507 539,72
               
                  – 84 158,35
               
                  – 4 423 381,37
               
                   
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
                  2008
               
                  Nakládání s obaly šetrné k životnímu prostředí (EMP)
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 10 582,61
               
                  – 10 396,61
               
                  – 186,00
               
                   
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
                  2009
               
                  Nakládání s obaly šetrné k životnímu prostředí (EMP)
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 850 590,17
               
                  – 813 343,56
               
                  – 37 246,61
               
                   
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
                  2010
               
                  Nakládání s obaly šetrné k životnímu prostředí (EMP)
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 9 872,42
               
                  – 8 618,07
               
                  – 1 254,35
               
                   
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
                  2011
               
                  Nakládání s obaly šetrné k životnímu prostředí (EMP)
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 2 382,39
               
                  – 2 266,08
               
                  – 116,31
               
                   
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
                  2012
               
                  Nakládání s obaly šetrné k životnímu prostředí (EMP)
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 343,30
               
                  0,00
               
                  – 343,30
               
                   
               
                  Certifikace
               
                  2014
               
                  Extrapolace chyby u populace EZZF bez IACS
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 830,81
               
                  0,00
               
                  – 830,81
               
                   
               
                  Podmíněnost
               
                  2014
               
                  Nesprávné zacházení s pozdním oznámením a chybějícími ušními značkami (povinné požadavky na hospodaření 7 a 8), rok podání žádosti 2013
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 688 407,59
               
                  – 30 146,05
               
                  – 658 261,54
               
                   
               
                  Certifikace
               
                  2014
               
                  Známá chyba zjištěná v populaci EZZF IACS, režim jednotné platby
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 353 214,35
               
                  – 1 807,35
               
                  – 351 407,00
               
                   
               
                  Certifikace
               
                  2012
               
                  Nezpůsobilé podpory pro restrukturalizaci cukrovarnického průmyslu
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 1 361 413,12
               
                  – 5 268,22
               
                  – 1 356 144,90
               
                   
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy včetně stažení z trhu
               
                  2009
               
                  Neoprávněně vyplacená podpora na ujednání o leasingu
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                  0,00 %
               
                  EUR
               
                  – 13 336,00
               
                  – 3 289,74
               
                  – 10 046,26
               
                   
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
                  2009
               
                  Nedostatky ve způsobilosti výdajů
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 29 641,68
               
                  – 1 870,43
               
                  – 27 771,25
               
                   
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
                  2011
               
                  Nedostatky ve způsobilosti výdajů
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 92 471,27
               
                  – 558,53
               
                  – 91 912,74
               
                   
               
                  Získávání vyplacených částek zpět
               
                  2008
               
                  Nedostatky v nakládání s nesrovnalostmi
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                  0,00 %
               
                  EUR
               
                  – 90 579,48
               
                  0,00
               
                  – 90 579,48
               
                   
               
                  Získávání vyplacených částek zpět
               
                  2009
               
                  Nedostatky v nakládání s nesrovnalostmi
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                  0,00 %
               
                  EUR
               
                  – 91 063,44
               
                  0,00
               
                  – 91 063,44
               
                   
               
                  Získávání vyplacených částek zpět
               
                  2010
               
                  Nedostatky v nakládání s nesrovnalostmi
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                  0,00 %
               
                  EUR
               
                  – 412 867,62
               
                  0,00
               
                  – 412 867,62
               
                   
               
                  Získávání vyplacených částek zpět
               
                  2011
               
                  Nedostatky v nakládání s nesrovnalostmi
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                  0,00 %
               
                  EUR
               
                  – 59 631,00
               
                  0,00
               
                  – 59 631,00
               
                   
               
                  Získávání vyplacených částek zpět
               
                  2012
               
                  Nedostatky v nakládání s nesrovnalostmi
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                  0,00 %
               
                  EUR
               
                  – 16 835,39
               
                  0,00
               
                  – 16 835,39
               
                   
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy včetně stažení z trhu
               
                  2009
               
                  Nedostatky v režimu kontrol pro uznávání organizací producentů
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                  0,00 %
               
                  EUR
               
                  – 280 031,76
               
                  – 1 691,39
               
                  – 278 340,37
               
                   
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy včetně stažení z trhu
               
                  2009
               
                  Nedostatky ve schvalování programů / schvalování výdajů a nedostatky ve stanovování standardních paušálních sazeb pro opatření v oblasti životního prostředí, OP 2008 a 2009
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 57 063,20
               
                  – 29 708,57
               
                  – 27 354,63
               
                   
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy včetně stažení z trhu
               
                  2010
               
                  Nedostatky ve schvalování programů / schvalování výdajů a nedostatky ve stanovování standardních paušálních sazeb pro opatření v oblasti životního prostředí, OP 2008 a 2009
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 300 020,04
               
                  – 273 601,71
               
                  – 26 418,33
               
                   
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
                  2011
               
                  Nedostatky ve schvalování programů / schvalování výdajů a nedostatky ve stanovování standardních paušálních sazeb pro opatření v oblasti životního prostředí, OP 2010, 2011 a 2012
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 205 226,38
               
                  – 205 226,38
               
                  0,00
               
                   
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
                  2012
               
                  Nedostatky ve schvalování programů / schvalování výdajů a nedostatky ve stanovování standardních paušálních sazeb pro opatření v oblasti životního prostředí, OP 2010, 2011 a 2012
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 193 521,83
               
                  0,00
               
                  – 193 521,83
               
                   
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
                  2013
               
                  Nedostatky ve schvalování programů / schvalování výdajů a nedostatky ve stanovování standardních paušálních sazeb pro opatření v oblasti životního prostředí, OP 2010, 2011 a 2012
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 245 200,53
               
                  0,00
               
                  – 245 200,53
               
                   
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy včetně stažení z trhu
               
                  2014
               
                  Nedostatky ve schvalování programů / schvalování výdajů a nedostatky ve stanovování standardních paušálních sazeb pro opatření v oblasti životního prostředí, OP 2013
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 323 602,75
               
                  0,00
               
                  – 323 602,75
               
                   
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy včetně stažení z trhu
               
                  2009
               
                  Nedostatky ve schvalování programů / schvalování výdajů a nedostatky ve stanovování standardních paušálních sazeb pro opatření v oblasti životního prostředí
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 652 299,20
               
                  – 180 687,65
               
                  – 471 611,55
               
                   
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy včetně stažení z trhu
               
                  2010
               
                  Nedostatky ve schvalování programů / schvalování výdajů a nedostatky ve stanovování standardních paušálních sazeb pro opatření v oblasti životního prostředí
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 718 821,45
               
                  – 88 990,15
               
                  – 629 831,30
               
                   
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy včetně stažení z trhu
               
                  2011
               
                  Nedostatky ve schvalování programů / schvalování výdajů a nedostatky ve stanovování standardních paušálních sazeb pro opatření v oblasti životního prostředí
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 771 482,90
               
                  – 93 881,68
               
                  – 677 601,22
               
                   
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy včetně stažení z trhu
               
                  2012
               
                  Nedostatky ve schvalování programů / schvalování výdajů a nedostatky ve stanovování standardních paušálních sazeb pro opatření v oblasti životního prostředí
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 14 516,85
               
                  0,00
               
                  – 14 516,85
               
                   
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy včetně stažení z trhu
               
                  2008
               
                  Nedostatky v řízení rizika dvojího financování
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  2,00 %
               
                  EUR
               
                  – 668 667,53
               
                  – 588 156,44
               
                  – 80 511,09
               
                   
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy včetně stažení z trhu
               
                  2009
               
                  Nedostatky v řízení rizika dvojího financování
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  2,00 %
               
                  EUR
               
                  – 680 158,12
               
                  – 237 238,19
               
                  – 442 919,93
               
                   
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy včetně stažení z trhu
               
                  2010
               
                  Nedostatky v řízení rizika dvojího financování
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  2,00 %
               
                  EUR
               
                  – 736 610,85
               
                  – 91 366,47
               
                  – 645 244,38
               
                   
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy včetně stažení z trhu
               
                  2011
               
                  Nedostatky v řízení rizika dvojího financování
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  2,00 %
               
                  EUR
               
                  – 718 697,92
               
                  – 127 039,32
               
                  – 591 658,60
               
                   
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy včetně stažení z trhu
               
                  2012
               
                  Nedostatky v řízení rizika dvojího financování
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  2,00 %
               
                  EUR
               
                  – 706 338,24
               
                  – 26 251,74
               
                  – 680 086,50
               
                   
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy včetně stažení z trhu
               
                  2013
               
                  Nedostatky v řízení rizika dvojího financování
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  2,00 %
               
                  EUR
               
                  – 599 782,11
               
                  – 23 254,76
               
                  – 576 527,35
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Celkem ES:
                  
               
                  
                     EUR
                  
               
                  
                     – 21 580 310,68
                  
               
                  
                     – 2 929 639,25
                  
               
                  
                     – 18 650 671,43
                  
               
                  Členský stát
               
                  Opatření
               
                  RR
               
                  Důvod
               
                  Druh platby
               
                  Oprava (%)
               
                  Měna
               
                  Částka
               
                  Srážky
               
                  Finanční dopad
               
                  
                     FR
                  
               
                  Nesrovnalosti
               
                  2010
               
                  Věc č. DAJ2/DPO8492
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 26 750 942,00
               
                  0,00
               
                  – 26 750 942,00
               
                   
               
                  Nesrovnalosti
               
                  2010
               
                  Věc č. GXHP200700062
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 2 920,03
               
                  0,00
               
                  – 2 920,03
               
                   
               
                  Nesrovnalosti
               
                  2010
               
                  Věc č. LAIT 02836/TR410759
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 144 027,14
               
                  0,00
               
                  – 144 027,14
               
                   
               
                  Nesrovnalosti
               
                  2010
               
                  Věc č. OINP201180010
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 38 302,46
               
                  0,00
               
                  – 38 302,46
               
                   
               
                  Nesrovnalosti
               
                  2010
               
                  Věc č. TR2001008
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 50 253,13
               
                  0,00
               
                  – 50 253,13
               
                   
               
                  Nesrovnalosti
               
                  2010
               
                  Věc č. TR451024
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 2 960 918,36
               
                  0,00
               
                  – 2 960 918,36
               
                   
               
                  Nesrovnalosti
               
                  2010
               
                  Případy neuplatnění pravidla 50/50 z důvodu jejich pozdního hodnocení
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 9 569,59
               
                  0,00
               
                  – 9 569,59
               
                   
               
                  Nesrovnalosti
               
                  2010
               
                  Případy nezanesené do tabulky v příloze III nebo zanesené s nesprávným PACA, čímž se neuplatnilo pravidlo 50/50
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 7 884,99
               
                  0,00
               
                  – 7 884,99
               
                   
               
                  Nesrovnalosti
               
                  2010
               
                  Úroky nezanesené do tabulky v příloze III, čímž se neuplatnilo pravidlo 50/50
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 4 171 977,50
               
                  0,00
               
                  – 4 171 977,50
               
                   
               
                  Nesrovnalosti
               
                  2015
               
                  Nedodržení náležité pečlivosti podle čl. 32 odst. 5 nařízení č. 1290/2005
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 1 402 884,37
               
                  0,00
               
                  – 1 402 884,37
               
                   
               
                  Nesrovnalosti
               
                  2010
               
                  Možné pohledávky nepřevedené na dluhy do 1 roku po PACA
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 10 853 421,42
               
                  0,00
               
                  – 10 853 421,42
               
                   
               
                  Nesrovnalosti
               
                  2010
               
                  Neoceněné pohledávky, čímž se neuplatnilo pravidlo 50/50
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 6 653,47
               
                  0,00
               
                  – 6 653,47
               
                   
               
                  Propagační činnosti
               
                  2010
               
                  Nedostatek v kontrole výběru prováděcího subjektu (neadekvátní výběrové řízení)
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  25,00 %
               
                  EUR
               
                  – 205 820,79
               
                  0,00
               
                  – 205 820,79
               
                   
               
                  Propagační činnosti
               
                  2011
               
                  Nedostatek v kontrole výběru prováděcího subjektu (neadekvátní výběrové řízení)
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  25,00 %
               
                  EUR
               
                  – 239 784,46
               
                  0,00
               
                  – 239 784,46
               
                   
               
                  Propagační činnosti
               
                  2012
               
                  Nedostatek v kontrole výběru prováděcího subjektu (neadekvátní výběrové řízení)
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  25,00 %
               
                  EUR
               
                  – 219 122,42
               
                  0,00
               
                  – 219 122,42
               
                   
               
                  Propagační činnosti
               
                  2013
               
                  Nedostatek v kontrole výběru prováděcího subjektu (neadekvátní výběrové řízení)
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  25,00 %
               
                  EUR
               
                  – 40 407,41
               
                  0,00
               
                  – 40 407,41
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Celkem FR:
                  
               
                  
                     EUR
                  
               
                  
                     – 47 104 889,54
                  
               
                  
                     0,00
                  
               
                  
                     – 47 104 889,54
                  
               
                  Členský stát
               
                  Opatření
               
                  RR
               
                  Důvod
               
                  Druh platby
               
                  Oprava (%)
               
                  Měna
               
                  Částka
               
                  Srážky
               
                  Finanční dopad
               
                  
                     GB
                  
               
                  Certifikace
               
                  2012
               
                  Úpravy týkající se náhrad platební agentuře
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 10 766,00
               
                  – 236,42
               
                  – 10 529,58
               
                   
               
                  Přímé podpory oddělené od produkce
               
                  2014
               
                  Absence zpětného získávání vyplacených částek za roky podání žádosti 2013 a 2014, článek 80 nařízení č. 1122/2009
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 819 832,00
               
                  0,00
               
                  – 819 832,00
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Celkem GB:
                  
               
                  
                     EUR
                  
               
                  
                     – 830 598,00
                  
               
                  
                     – 236,42
                  
               
                  
                     – 830 361,58
                  
               
                  Členský stát
               
                  Opatření
               
                  RR
               
                  Důvod
               
                  Druh platby
               
                  Oprava (%)
               
                  Měna
               
                  Částka
               
                  Srážky
               
                  Finanční dopad
               
                  
                     HU
                  
               
                  Podmíněnost
               
                  2013
               
                  Uplatnění přípustné odchylky pro identifikaci zvířat, žádné vyhodnocení méně závažných nesouladů, shovívavost v systému sankcí, odkladná lhůta pro nahrazení ušních značek, rok podání žádosti 2012
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 345 104,16
               
                  0,00
               
                  – 345 104,16
               
                   
               
                  Víno – investice
               
                  2013
               
                  Nedostatky kontroly kritérií způsobilosti investice
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 141 511,53
               
                  0,00
               
                  – 141 511,53
               
                   
               
                  Víno – investice
               
                  2014
               
                  Nedostatky kontroly kritérií způsobilosti investice
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 132 732,62
               
                  0,00
               
                  – 132 732,62
               
                   
               
                  Víno – investice
               
                  2015
               
                  Nedostatky kontroly kritérií způsobilosti investice
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 65 771,82
               
                  0,00
               
                  – 65 771,82
               
                   
               
                  Přímé podpory oddělené od produkce
               
                  2012
               
                  Absence zpětného řízení 2008–2013
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 27 454 967,41
               
                  0,00
               
                  – 27 454 967,41
               
                   
               
                  Přímé podpory oddělené od produkce
               
                  2013
               
                  Absence zpětného řízení 2008–2013
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 1 205 419,21
               
                  0,00
               
                  – 1 205 419,21
               
                   
               
                  Podmíněnost
               
                  2014
               
                  Žádné vyhodnocení méně závažných nesouladů, shovívavost v systému sankcí, odkladná lhůta pro nahrazení ušních značek, rok podání žádosti 2013
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 85 272,17
               
                  0,00
               
                  – 85 272,17
               
                   
               
                  Podmíněnost
               
                  2015
               
                  Žádné vyhodnocení méně závažných nesouladů, shovívavost v systému sankcí, odkladná lhůta pro nahrazení ušních značek, rok podání žádosti 2014
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 47 840,41
               
                  0,00
               
                  – 47 840,41
               
                   
               
                  Přímé podpory oddělené od produkce
               
                  2012
               
                  Identifikace parcely pro roky podání žádosti 2011 a 2012
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 7 473,33
               
                  0,00
               
                  – 7 473,33
               
                   
               
                  Přímé podpory oddělené od produkce
               
                  2013
               
                  Identifikace parcely pro roky podání žádosti 2011 a 2012
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 7 473,32
               
                  0,00
               
                  – 7 473,32
               
                   
               
                  Přímé podpory oddělené od produkce
               
                  2012
               
                  Nedostatky v analýze rizik, roky podání žádosti 2011, 2012 a 2013
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 7 038 944,95
               
                  0,00
               
                  – 7 038 944,95
               
                   
               
                  Přímé podpory oddělené od produkce
               
                  2013
               
                  Nedostatky v analýze rizik, roky podání žádosti 2011, 2012 a 2013
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 3 371 318,84
               
                  0,00
               
                  – 3 371 318,84
               
                   
               
                  Přímé podpory oddělené od produkce
               
                  2014
               
                  Nedostatky v analýze rizik, roky podání žádosti 2011, 2012 a 2013
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 1 348 980,52
               
                  0,00
               
                  – 1 348 980,52
               
                   
               
                  Přímé podpory oddělené od produkce
               
                  2013
               
                  Nedostatky v analýze rizik, roky podání žádosti 2012 a 2013
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 7 038 944,95
               
                  0,00
               
                  – 7 038 944,95
               
                   
               
                  Přímé podpory oddělené od produkce
               
                  2014
               
                  Nedostatky v analýze rizik, roky podání žádosti 2012 a 2013
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 10 410 263,79
               
                  0,00
               
                  – 10 410 263,79
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Celkem HU:
                  
               
                  
                     EUR
                  
               
                  
                     – 58 702 019,03
                  
               
                  
                     0,00
                  
               
                  
                     – 58 702 019,03
                  
               
                  Členský stát
               
                  Opatření
               
                  RR
               
                  Důvod
               
                  Druh platby
               
                  Oprava (%)
               
                  Měna
               
                  Částka
               
                  Srážky
               
                  Finanční dopad
               
                  
                     IT
                  
               
                  Certifikace
               
                  2013
               
                  20 % nákladů na získávání vyplacených částek zpět diskontováno příliš pozdě
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 65 518,44
               
                  0,00
               
                  – 65 518,44
               
                   
               
                  Projekt „Ovoce do škol“
               
                  2012
               
                  Neexistence kontrol nákladů na komunikaci
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  10,00 %
               
                  EUR
               
                  – 54 596,43
               
                  0,00
               
                  – 54 596,43
               
                   
               
                  Projekt „Ovoce do škol“
               
                  2013
               
                  Neexistence kontrol nákladů na komunikaci
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  10,00 %
               
                  EUR
               
                  – 43 039,98
               
                  0,00
               
                  – 43 039,98
               
                   
               
                  Projekt „Ovoce do škol“
               
                  2014
               
                  Neexistence kontrol nákladů na komunikaci
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  10,00 %
               
                  EUR
               
                  – 56 718,12
               
                  0,00
               
                  – 56 718,12
               
                   
               
                  Víno – restrukturalizace
               
                  2012
               
                  Neuplatnění řádné kontroly podle článku 79 nařízení (ES) č. 555/2008
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  2,00 %
               
                  EUR
               
                  – 851,44
               
                  0,00
               
                  – 851,44
               
                   
               
                  Víno – restrukturalizace
               
                  2013
               
                  Neuplatnění řádné kontroly podle článku 79 nařízení (ES) č. 555/2008
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  2,00 %
               
                  EUR
               
                  – 354 700,47
               
                  0,00
               
                  – 354 700,47
               
                   
               
                  Víno – restrukturalizace
               
                  2014
               
                  Neuplatnění řádné kontroly podle článku 79 nařízení (ES) č. 555/2008
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  2,00 %
               
                  EUR
               
                  – 360 360,05
               
                  0,00
               
                  – 360 360,05
               
                   
               
                  Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
               
                  2012
               
                  Nesprávné uplatnění snížení
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 6 558,38
               
                  0,00
               
                  – 6 558,38
               
                   
               
                  Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
               
                  2013
               
                  Nesprávný výpočet snížení
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 334,77
               
                  0,00
               
                  – 334,77
               
                   
               
                  Projekt „Ovoce do škol“
               
                  2012
               
                  Nedodržování pravidel pro zadávání veřejných zakázek
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  25,00 %
               
                  EUR
               
                  – 4 170 834,38
               
                  0,00
               
                  – 4 170 834,38
               
                   
               
                  Projekt „Ovoce do škol“
               
                  2013
               
                  Nedodržování pravidel pro zadávání veřejných zakázek
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  25,00 %
               
                  EUR
               
                  – 4 779 213,02
               
                  0,00
               
                  – 4 779 213,02
               
                   
               
                  Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
               
                  2012
               
                  Platba za nezpůsobilá zvířata
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 935,59
               
                  0,00
               
                  – 935,59
               
                   
               
                  Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
               
                  2013
               
                  Platba za nezpůsobilá zvířata
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 1 139,51
               
                  0,00
               
                  – 1 139,51
               
                   
               
                  Certifikace
               
                  2013
               
                  Problém týkající se výplaty podpor ve lhůtě pěti pracovních dnů
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 37 986,20
               
                  0,00
               
                  – 37 986,20
               
                   
               
                  Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
               
                  2012
               
                  Nedodržení míry kontrol na místě a velikosti vzorku pro kontroly na místě
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 2 035 878,67
               
                  – 6 474,85
               
                  – 2 029 403,82
               
                   
               
                  Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
               
                  2013
               
                  Nedodržení míry kontrol na místě a velikosti vzorku pro kontroly na místě
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  2,00 %
               
                  EUR
               
                  – 366 823,40
               
                  – 29,48
               
                  – 366 793,92
               
                   
               
                  Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
               
                  2014
               
                  Nedodržení míry kontrol na místě a velikosti vzorku pro kontroly na místě
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  2,00 %
               
                  EUR
               
                  – 360 765,32
               
                  0,00
               
                  – 360 765,32
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Celkem IT:
                  
               
                  
                     EUR
                  
               
                  
                     – 12 696 254,17
                  
               
                  
                     – 6 504,33
                  
               
                  
                     – 12 689 749,84
                  
               
                  Členský stát
               
                  Opatření
               
                  RR
               
                  Důvod
               
                  Druh platby
               
                  Oprava (%)
               
                  Měna
               
                  Částka
               
                  Srážky
               
                  Finanční dopad
               
                  
                     NL
                  
               
                  Nesrovnalosti
               
                  2010
               
                  Nizozemské orgány nepřijaly opatření ke zpětnému získání vyplacených částek, pokud jde o nesrovnalost zjištěnou při vyšetřování OLAF v roce 2000
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 424 837,90
               
                  0,00
               
                  – 424 837,90
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Celkem NL:
                  
               
                  
                     EUR
                  
               
                  
                     – 424 837,90
                  
               
                  
                     0,00
                  
               
                  
                     – 424 837,90
                  
               
                  Členský stát
               
                  Opatření
               
                  RR
               
                  Důvod
               
                  Druh platby
               
                  Oprava (%)
               
                  Měna
               
                  Částka
               
                  Srážky
               
                  Finanční dopad
               
                  
                     PL
                  
               
                  Certifikace
               
                  2013
               
                  Případy, v nichž se platební agentura rozhodla nepřistoupit k získávání vyplacených částek zpět
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 11 155,11
               
                  0,00
               
                  – 11 155,11
               
                   
               
                  Ovoce a zelenina – předběžně uznaná seskupení producentů
               
                  2012
               
                  Nedostatky v klíčových kontrolách, zejména pokud jde o kontroly plánů uznání a kritérií pro uznání
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  25,00 %
               
                  EUR
               
                  – 64 974 750,82
               
                  – 25 989 900,32
               
                  – 38 984 850,50
               
                   
               
                  Ovoce a zelenina – předběžně uznaná seskupení producentů
               
                  2013
               
                  Nedostatky v klíčových kontrolách, zejména pokud jde o kontroly plánů uznání a kritérií pro uznání
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  25,00 %
               
                  EUR
               
                  – 76 816 098,12
               
                  0,00
               
                  – 76 816 098,12
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Celkem PL:
                  
               
                  
                     EUR
                  
               
                  
                     – 141 802 004,05
                  
               
                  
                     – 25 989 900,32
                  
               
                  
                     – 115 812 103,73
                  
               
                  Členský stát
               
                  Opatření
               
                  RR
               
                  Důvod
               
                  Druh platby
               
                  Oprava (%)
               
                  Měna
               
                  Částka
               
                  Srážky
               
                  Finanční dopad
               
                  
                     PT
                  
               
                  Ostatní přímé podpory – POSEI
               
                  2012
               
                  Běžná kontrolní činnost byla financována z okruhu technické pomoci v rámci podprogramu POSEI pro Azory
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 460 202,73
               
                  0,00
               
                  – 460 202,73
               
                   
               
                  Ostatní přímé podpory – POSEI
               
                  2013
               
                  Běžná kontrolní činnost byla financována z okruhu technické pomoci v rámci podprogramu POSEI pro Azory
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 200 000,00
               
                  0,00
               
                  – 200 000,00
               
                   
               
                  Potravinová pomoc v rámci Společenství
               
                  2010
               
                  Nedostatek klíčové kontroly pro „následné kontroly“ (účetní záznamy týkající se zásob) od 1. září 2010 až do konce programu pro „nejchudší“ v roce 2010
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  2,00 %
               
                  EUR
               
                  – 390 318,22
               
                  0,00
               
                  – 390 318,22
               
                   
               
                  Potravinová pomoc v rámci Společenství
               
                  2011
               
                  Nedostatek klíčové kontroly pro „následné kontroly“ (účetní záznamy týkající se zásob) od 1. září 2010 až do konce programu pro „nejchudší“ v roce 2010
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  2,00 %
               
                  EUR
               
                  – 374 320,14
               
                  0,00
               
                  – 374 320,14
               
                   
               
                  Potravinová pomoc v rámci Společenství
               
                  2012
               
                  Nedostatek klíčové kontroly pro „následné kontroly“ (účetní záznamy týkající se zásob) od 1. září 2010 až do konce programu pro „nejchudší“ v roce 2010
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  2,00 %
               
                  EUR
               
                  – 381 406,97
               
                  0,00
               
                  – 381 406,97
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Celkem PT:
                  
               
                  
                     EUR
                  
               
                  
                     – 1 806 248,06
                  
               
                  
                     0,00
                  
               
                  
                     – 1 806 248,06
                  
               
                  Členský stát
               
                  Opatření
               
                  RR
               
                  Důvod
               
                  Druh platby
               
                  Oprava (%)
               
                  Měna
               
                  Částka
               
                  Srážky
               
                  Finanční dopad
               
                  
                     RO
                  
               
                  Podmíněnost
               
                  2011
               
                  Neexistence analýzy rizik pro povinné požadavky na hospodaření v souvislosti s identifikací zvířat, povinné požadavky na hospodaření 1 a 5 nekontrolovány u všech zemědělců, žádná zvláštní kritéria pro výběr parcely během kontrol na místě, rok podání žádosti 2012
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  2,00 %
               
                  EUR
               
                  – 21 404,36
               
                  – 25,22
               
                  – 21 379,14
               
                   
               
                  Podmíněnost
               
                  2012
               
                  Neexistence analýzy rizik pro povinné požadavky na hospodaření v souvislosti s identifikací zvířat, povinné požadavky na hospodaření 1 a 5 nekontrolovány u všech zemědělců, žádná zvláštní kritéria pro výběr parcely během kontrol na místě, rok podání žádosti 2012
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  2,00 %
               
                  EUR
               
                  – 14 469,30
               
                  – 19,41
               
                  – 14 449,89
               
                   
               
                  Podmíněnost
               
                  2013
               
                  Neexistence analýzy rizik pro povinné požadavky na hospodaření v souvislosti s identifikací zvířat, povinné požadavky na hospodaření 1 a 5 nekontrolovány u všech zemědělců, žádná zvláštní kritéria pro výběr parcely během kontrol na místě, rok podání žádosti 2012
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  2,00 %
               
                  EUR
               
                  – 651 591,27
               
                  – 874,73
               
                  – 650 716,54
               
                   
               
                  Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
               
                  2013
               
                  Zvířata nejsou uvedena v registru zvířat
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 1 121,04
               
                  0,00
               
                  – 1 121,04
               
                   
               
                  Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
               
                  2014
               
                  Zvířata nejsou uvedena v registru zvířat
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 285,82
               
                  0,00
               
                  – 285,82
               
                   
               
                  Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
               
                  2013
               
                  Nedostatky při kontrolách na místě
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 43 624,29
               
                  0,00
               
                  – 43 624,29
               
                   
               
                  Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
               
                  2014
               
                  Nedostatky při kontrolách na místě
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 135 630,95
               
                  0,00
               
                  – 135 630,95
               
                   
               
                  Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
               
                  2015
               
                  Nedostatky při kontrolách na místě
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 237 720,00
               
                  0,00
               
                  – 237 720,00
               
                   
               
                  Certifikace
               
                  2010
               
                  Chyba v systému správy dlužných částek za rozpočtový rok 2010, EZZF
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 2 776,25
               
                  0,00
               
                  – 2 776,25
               
                   
               
                  Certifikace
               
                  2011
               
                  Chyba v systému správy dlužných částek za rozpočtový rok 2011, EZZF
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 1 261,10
               
                  0,00
               
                  – 1 261,10
               
                   
               
                  Kontrola operací
               
                  2010
               
                  Nedostatky ve správním rámci a nedostatečná kvalita kontroly za rozpočtový rok 2010
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  0,50 %
               
                  EUR
               
                  – 49 843,71
               
                  0,00
               
                  – 49 843,71
               
                   
               
                  Kontrola operací
               
                  2011
               
                  Nedostatky ve správním rámci a nedostatečná kvalita kontroly za rozpočtový rok 2011
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  0,50 %
               
                  EUR
               
                  – 239 834,11
               
                  0,00
               
                  – 239 834,11
               
                   
               
                  Kontrola operací
               
                  2012
               
                  Nedostatky ve správním rámci a nedostatečná kvalita kontroly za rozpočtový rok 2012
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  0,50 %
               
                  EUR
               
                  – 55 896,10
               
                  0,00
               
                  – 55 896,10
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Celkem RO:
                  
               
                  
                     EUR
                  
               
                  
                     – 1 455 458,30
                  
               
                  
                     – 919,36
                  
               
                  
                     – 1 454 538,94
                  
               
                  Členský stát
               
                  Opatření
               
                  RR
               
                  Důvod
               
                  Druh platby
               
                  Oprava (%)
               
                  Měna
               
                  Částka
               
                  Srážky
               
                  Finanční dopad
               
                  
                     SE
                  
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
                  2010
               
                  Neoprávněné uznání
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                  0,00 %
               
                  EUR
               
                  – 451 853,95
               
                  0,00
               
                  – 451 853,95
               
                   
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
                  2011
               
                  Neoprávněné uznání
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                  0,00 %
               
                  EUR
               
                  – 349 305,95
               
                  0,00
               
                  – 349 305,95
               
                   
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
                  2010
               
                  Nedostatky v klíčových kontrolách
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 27 794,70
               
                  – 7 638,10
               
                  – 20 156,60
               
                   
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
                  2010
               
                  Nedostatky v klíčových kontrolách
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  10,00 %
               
                  EUR
               
                  – 383 072,07
               
                  – 29 585,26
               
                  – 353 486,81
               
                   
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
                  2011
               
                  Nedostatky v klíčových kontrolách
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 117 435,73
               
                  – 17 465,30
               
                  – 99 970,43
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Celkem SE:
                  
               
                  
                     EUR
                  
               
                  
                     – 1 329 462,40
                  
               
                  
                     – 54 688,66
                  
               
                  
                     – 1 274 773,74
                  
               
                  Členský stát
               
                  Opatření
               
                  RR
               
                  Důvod
               
                  Druh platby
               
                  Oprava (%)
               
                  Měna
               
                  Částka
               
                  Srážky
               
                  Finanční dopad
               
                  
                     SI
                  
               
                  Podmíněnost
               
                  2013
               
                  Nedostatky v kontrolách na místě pro kontroly povinných požadavků na hospodaření 1, 16, 17 a 18 a v hodnoticí tabulce, rok podání žádosti 2012
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  2,00 %
               
                  EUR
               
                  – 1 590,84
               
                  0,00
               
                  – 1 590,84
               
                   
               
                  Podmíněnost
               
                  2014
               
                  Nedostatky v kontrolách na místě pro kontroly povinných požadavků na hospodaření 1, 16, 17 a 18 a v hodnoticí tabulce, rok podání žádosti 2012
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  2,00 %
               
                  EUR
               
                  – 19,96
               
                  0,00
               
                  – 19,96
               
                   
               
                  Podmíněnost
               
                  2014
               
                  Nedostatky v kontrolách na místě pro kontroly povinných požadavků na hospodaření 1, 16, 17 a 18 a v hodnoticí tabulce, rok podání žádosti 2013
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  2,00 %
               
                  EUR
               
                  – 280 043,67
               
                  0,00
               
                  – 280 043,67
               
                   
               
                  Podmíněnost
               
                  2013
               
                  Nedostatky v kontrolách na místě pro kontroly povinných požadavků na hospodaření 1, 16, 17 a 18 a v hodnoticí tabulce, rok podání žádosti 2014
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  2,00 %
               
                  EUR
               
                  – 8 439,51
               
                  0,00
               
                  – 8 439,51
               
                   
               
                  Podmíněnost
               
                  2015
               
                  Nedostatky v kontrolách na místě pro kontroly povinných požadavků na hospodaření 1, 16, 17 a 18 a v hodnoticí tabulce, rok podání žádosti 2014
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  2,00 %
               
                  EUR
               
                  – 271 939,48
               
                  – 68,42
               
                  – 271 871,06
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Celkem SI:
                  
               
                  
                     EUR
                  
               
                  
                     – 562 033,46
                  
               
                  
                     – 68,42
                  
               
                  
                     – 561 965,04
                  
               
                  Členský stát
               
                  Opatření
               
                  RR
               
                  Důvod
               
                  Druh platby
               
                  Oprava (%)
               
                  Měna
               
                  Částka
               
                  Srážky
               
                  Finanční dopad
               
                  
                     SK
                  
               
                  Podmíněnost
               
                  2012
               
                  Jeden nedefinovaný požadavek na dobrý zemědělský a environmentální stav, nedostatečná kontrola několika povinných požadavků na hospodaření, shovívavost v systému sankcí pro identifikaci zvířat, rok podání žádosti 2011
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 1 591 159,40
               
                  – 8 695,79
               
                  – 1 582 463,61
               
                   
               
                  Podmíněnost
               
                  2013
               
                  Jeden nedefinovaný požadavek na dobrý zemědělský a environmentální stav, nedostatečná kontrola několika povinných požadavků na hospodaření, shovívavost v systému sankcí pro identifikaci zvířat, rok podání žádosti 2011
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 2 181,65
               
                  – 11,91
               
                  – 2 169,74
               
                   
               
                  Podmíněnost
               
                  2014
               
                  Jeden nedefinovaný požadavek na dobrý zemědělský a environmentální stav, nedostatečná kontrola několika povinných požadavků na hospodaření, shovívavost v systému sankcí pro identifikaci zvířat, rok podání žádosti 2011
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 734,05
               
                  0,00
               
                  – 734,05
               
                   
               
                  Podmíněnost
               
                  2011
               
                  Jeden nedefinovaný požadavek na dobrý zemědělský a environmentální stav, nedostatečná kontrola několika povinných požadavků na hospodaření, shovívavost v systému sankcí pro identifikaci zvířat, rok podání žádosti 2012
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 2 995,21
               
                  0,00
               
                  – 2 995,21
               
                   
               
                  Podmíněnost
               
                  2012
               
                  Jeden nedefinovaný požadavek na dobrý zemědělský a environmentální stav, nedostatečná kontrola několika povinných požadavků na hospodaření, shovívavost v systému sankcí pro identifikaci zvířat, rok podání žádosti 2012
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 534,75
               
                  0,00
               
                  – 534,75
               
                   
               
                  Podmíněnost
               
                  2013
               
                  Jeden nedefinovaný požadavek na dobrý zemědělský a environmentální stav, nedostatečná kontrola několika povinných požadavků na hospodaření, shovívavost v systému sankcí pro identifikaci zvířat, rok podání žádosti 2012
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 1 764 473,62
               
                  0,00
               
                  – 1 764 473,62
               
                   
               
                  Podmíněnost
               
                  2014
               
                  Jeden nedefinovaný požadavek na dobrý zemědělský a environmentální stav, nedostatečná kontrola několika povinných požadavků na hospodaření, shovívavost v systému sankcí pro identifikaci zvířat, rok podání žádosti 2012
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 798,08
               
                  0,00
               
                  – 798,08
               
                   
               
                  Podmíněnost
               
                  2012
               
                  Jeden nedefinovaný požadavek na dobrý zemědělský a environmentální stav, nedostatečná kontrola několika povinných požadavků na hospodaření, shovívavost v systému sankcí pro identifikaci zvířat, rok podání žádosti 2013
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 965,25
               
                  0,00
               
                  – 965,25
               
                   
               
                  Podmíněnost
               
                  2013
               
                  Jeden nedefinovaný požadavek na dobrý zemědělský a environmentální stav, nedostatečná kontrola několika povinných požadavků na hospodaření, shovívavost v systému sankcí pro identifikaci zvířat, rok podání žádosti 2013
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 985,39
               
                  0,00
               
                  – 985,39
               
                   
               
                  Podmíněnost
               
                  2014
               
                  Jeden nedefinovaný požadavek na dobrý zemědělský a environmentální stav, nedostatečná kontrola několika povinných požadavků na hospodaření, shovívavost v systému sankcí pro identifikaci zvířat, rok podání žádosti 2013
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  2,00 %
               
                  EUR
               
                  – 740 795,43
               
                  0,00
               
                  – 740 795,43
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Celkem SK:
                  
               
                  
                     EUR
                  
               
                  
                     – 4 105 622,83
                  
               
                  
                     – 8 707,70
                  
               
                  
                     – 4 096 915,13
                  
               
      
         
      
      
                  Měna
               
                  Částka
               
                  Srážky
               
                  Finanční dopad
               
                  
                     EUR
                  
               
                  
                     – 303 063 043,74
                  
               
                  
                     – 29 516 613,25
                  
               
                  
                     – 273 546 430,49
                  
               
      
         Rozpočtový bod: 6711
         
      
      
                  Členský stát
               
                  Opatření
               
                  RR
               
                  Důvod
               
                  Druh platby
               
                  Oprava (%)
               
                  Měna
               
                  Částka
               
                  Srážky
               
                  Finanční dopad
               
                  
                     BE
                  
               
                  Certifikace
               
                  2014
               
                  Známá chyba u populace EZFRV IACS
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 24 230,01
               
                  – 48,86
               
                  – 24 181,15
               
                   
               
                  Certifikace
               
                  2014
               
                  Nejpravděpodobnější chyba u populace EZFRV bez IACS
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 123 429,41
               
                  0,00
               
                  – 123 429,41
               
                   
               
                  Certifikace
               
                  2014
               
                  Nejpravděpodobnější chyba u populace EZFRV IACS
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 110 788,10
               
                  – 223,42
               
                  – 110 564,68
               
                   
               
                  Podmíněnost
               
                  2013
               
                  Omezený rozsah kontrol povinných požadavků na hospodaření 1, 2, 4 a 5 – žádná následná opatření při méně závažných nesouladech – nedostatečná analýza rizik pro kontroly prováděné veterinárními službami – rok podání žádosti 2012
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  2,00 %
               
                  EUR
               
                  – 19 570,41
               
                  0,00
               
                  – 19 570,41
               
                   
               
                  Podmíněnost
               
                  2014
               
                  Omezený rozsah kontrol povinných požadavků na hospodaření 1, 2, 4 a 5 – žádná následná opatření při méně závažných nesouladech – nedostatečná analýza rizik pro kontroly prováděné veterinárními službami – rok podání žádosti 2012
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  2,00 %
               
                  EUR
               
                  280,00
               
                  0,00
               
                  280,00
               
                   
               
                  Podmíněnost
               
                  2013
               
                  Omezený rozsah kontrol povinných požadavků na hospodaření 1, 2, 4 a 5 – žádná následná opatření při méně závažných nesouladech – nedostatečná analýza rizik pro kontroly prováděné veterinárními službami – rok podání žádosti 2013
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  2,00 %
               
                  EUR
               
                  1,07
               
                  0,00
               
                  1,07
               
                   
               
                  Podmíněnost
               
                  2014
               
                  Omezený rozsah kontrol povinných požadavků na hospodaření 1, 2, 4 a 5 – žádná následná opatření při méně závažných nesouladech – nedostatečná analýza rizik pro kontroly prováděné veterinárními službami – rok podání žádosti 2013
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  2,00 %
               
                  EUR
               
                  – 16 006,55
               
                  0,00
               
                  – 16 006,55
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Celkem BE:
                  
               
                  
                     EUR
                  
               
                  
                     – 293 743,41
                  
               
                  
                     – 272,28
                  
               
                  
                     – 293 471,13
                  
               
                  Členský stát
               
                  Opatření
               
                  RR
               
                  Důvod
               
                  Druh platby
               
                  Oprava (%)
               
                  Měna
               
                  Částka
               
                  Srážky
               
                  Finanční dopad
               
                  
                     BG
                  
               
                  Rozvoj venkova, EZFRV Osa 1 – opatření paušální podpory
               
                  2015
               
                  Absence kontrol požadavku, aby částečně soběstačné zemědělské podniky prodávaly část své produkce
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  10,00 %
               
                  EUR
               
                  – 187 091,42
               
                  0,00
               
                  – 187 091,42
               
                   
               
                  Rozvoj venkova, EZFRV Osa 1 – opatření paušální podpory (2007–2013)
               
                  2013
               
                  Absence kontrol požadavku, aby částečně soběstačné zemědělské podniky prodávaly část své produkce
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  10,00 %
               
                  EUR
               
                  – 365 906,63
               
                  0,00
               
                  – 365 906,63
               
                   
               
                  Rozvoj venkova, EZFRV Osa 1 – opatření paušální podpory
               
                  2014
               
                  Absence kontrol požadavku, aby částečně soběstačné zemědělské podniky prodávaly část své produkce
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  10,00 %
               
                  EUR
               
                  – 812 405,82
               
                  0,00
               
                  – 812 405,82
               
                   
               
                  Rozvoj venkova, EZFRV Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)
               
                  2011
               
                  Zvýhodněná prodejní cena elektřiny nezahrnuta do kontroly zaměřené proti dvojímu financování
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 436 311,22
               
                  0,00
               
                  – 436 311,22
               
                   
               
                  Rozvoj venkova, EZFRV Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)
               
                  2012
               
                  Zvýhodněná prodejní cena elektřiny nezahrnuta do kontroly zaměřené proti dvojímu financování
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 3 218 840,38
               
                  0,00
               
                  – 3 218 840,38
               
                   
               
                  Rozvoj venkova, EZFRV Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)
               
                  2013
               
                  Zvýhodněná prodejní cena elektřiny nezahrnuta do kontroly zaměřené proti dvojímu financování
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 1 121 595,00
               
                  0,00
               
                  – 1 121 595,00
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Celkem BG:
                  
               
                  
                     EUR
                  
               
                  
                     – 6 142 150,47
                  
               
                  
                     0,00
                  
               
                  
                     – 6 142 150,47
                  
               
                  Členský stát
               
                  Opatření
               
                  RR
               
                  Důvod
               
                  Druh platby
               
                  Oprava (%)
               
                  Měna
               
                  Částka
               
                  Srážky
               
                  Finanční dopad
               
                  
                     DE
                  
               
                  Certifikace
               
                  2013
               
                  Finanční chyby zjištěné certifikačním subjektem
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 977,11
               
                  0,00
               
                  – 977,11
               
                   
               
                  Certifikace
               
                  2014
               
                  Finanční chyby zjištěné certifikačním subjektem
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 708,76
               
                  0,00
               
                  – 708,76
               
                   
               
                  Certifikace
               
                  2012
               
                  Finanční chyby zjištěné certifikačním subjektem
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 496,49
               
                  0,00
               
                  – 496,49
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Celkem DE:
                  
               
                  
                     EUR
                  
               
                  
                     – 2 182,36
                  
               
                  
                     0,00
                  
               
                  
                     – 2 182,36
                  
               
                  Členský stát
               
                  Opatření
               
                  RR
               
                  Důvod
               
                  Druh platby
               
                  Oprava (%)
               
                  Měna
               
                  Částka
               
                  Srážky
               
                  Finanční dopad
               
                  
                     DK
                  
               
                  Certifikace
               
                  2012
               
                  Nejpravděpodobnější chyba EZFRV
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 1 001 809,47
               
                  – 307 761,24
               
                  – 694 048,23
               
                   
               
                  Certifikace
               
                  2014
               
                  Chyba zjištěná během opakovaných kontrol na místě v populaci EZFRV bez IACS
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 2,01
               
                  0,00
               
                  – 2,01
               
                   
               
                  Certifikace
               
                  2014
               
                  Chyby zjištěné během opakovaných kontrol na místě v populaci EZFRV IACS
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 93,35
               
                  0,00
               
                  – 93,35
               
                   
               
                  Certifikace
               
                  2013
               
                  Finanční chyby zjištěné při testování souladu u populace EZFRV bez IACS
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 126,37
               
                  – 3,35
               
                  – 123,02
               
                   
               
                  Certifikace
               
                  2013
               
                  Nejpravděpodobnější chyba u populace EZFRV bez IACS
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 837 801,30
               
                  – 15 027,43
               
                  – 822 773,87
               
                   
               
                  Certifikace
               
                  2014
               
                  Nejpravděpodobnější chyba v populaci EZFRV bez IACS
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 193 310,80
               
                  – 4 445,75
               
                  – 188 865,05
               
                   
               
                  Certifikace
               
                  2012
               
                  Nevymožené finanční chyby z rozpočtového roku 2012
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 105,59
               
                  – 0,63
               
                  – 104,96
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Celkem DK:
                  
               
                  
                     EUR
                  
               
                  
                     – 2 033 248,89
                  
               
                  
                     – 327 238,40
                  
               
                  
                     – 1 706 010,49
                  
               
                  Členský stát
               
                  Opatření
               
                  RR
               
                  Důvod
               
                  Druh platby
               
                  Oprava (%)
               
                  Měna
               
                  Částka
               
                  Srážky
               
                  Finanční dopad
               
                  
                     ES
                  
               
                  Podmíněnost
               
                  2012
               
                  Nedostatky v účinnosti kontrol na místě, částečné pokrytí 7 povinných požadavků na hospodaření, nesprávné zacházení s pozdním oznámením a chybějícími ušními značkami (povinné požadavky na hospodaření 7 a 8), rok podání žádosti 2011
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 218 631,80
               
                  0,00
               
                  – 218 631,80
               
                   
               
                  Podmíněnost
               
                  2013
               
                  Nedostatky v účinnosti kontrol na místě, částečné pokrytí 7 povinných požadavků na hospodaření, nesprávné zacházení s pozdním oznámením a chybějícími ušními značkami (povinné požadavky na hospodaření 7 a 8), rok podání žádosti 2011
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 43 203,42
               
                  0,00
               
                  – 43 203,42
               
                   
               
                  Podmíněnost
               
                  2012
               
                  Nedostatky v účinnosti kontrol na místě, částečné pokrytí 7 povinných požadavků na hospodaření, nesprávné zacházení s pozdním oznámením a chybějícími ušními značkami (povinné požadavky na hospodaření 7 a 8), rok podání žádosti 2012
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 5,43
               
                  0,00
               
                  – 5,43
               
                   
               
                  Podmíněnost
               
                  2013
               
                  Nedostatky v účinnosti kontrol na místě, částečné pokrytí 7 povinných požadavků na hospodaření, nesprávné zacházení s pozdním oznámením a chybějícími ušními značkami (povinné požadavky na hospodaření 7 a 8), rok podání žádosti 2012
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 171 297,45
               
                  0,00
               
                  – 171 297,45
               
                   
               
                  Certifikace
               
                  2013
               
                  Nevyřízené opravy v populaci EZFRV bez IACS z předchozích let
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 13 337,67
               
                  – 13 324,84
               
                  – 12,83
               
                   
               
                  Certifikace
               
                  2013
               
                  Chyby zjištěné při testování věcné správnosti u populace EZFRV bez IACS, nejpravděpodobnější chyba
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 110 102,63
               
                  – 4 469,05
               
                  – 105 633,58
               
                   
               
                  Certifikace
               
                  2012
               
                  Extrapolace chyby u populace EZFRV bez IACS
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 2 532 066,96
               
                  – 494 665,62
               
                  – 2 037 401,34
               
                   
               
                  Rozvoj venkova, EZFRV Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)
               
                  2009
               
                  Opatření 125: neuspokojivé kontroly způsobilosti projektů v rámci opatření 125
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  10,00 %
               
                  EUR
               
                  – 5 995,99
               
                  0,00
               
                  – 5 995,99
               
                   
               
                  Rozvoj venkova, EZFRV Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)
               
                  2012
               
                  Opatření 125: neuspokojivé kontroly způsobilosti projektů v rámci opatření 125
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  10,00 %
               
                  EUR
               
                  – 227 944,41
               
                  0,00
               
                  – 227 944,41
               
                   
               
                  Rozvoj venkova, EZFRV Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)
               
                  2010
               
                  Nedostatky v rámci opatření 123: kritéria výběru; hodnocení přiměřenosti nákladů; ověřování kritérií pro malé a střední podniky
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  10,00 %
               
                  EUR
               
                  – 2 758,71
               
                  – 1 090,07
               
                  – 1 668,64
               
                   
               
                  Rozvoj venkova, EZFRV Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)
               
                  2011
               
                  Nedostatky v rámci opatření 123: kritéria výběru; hodnocení přiměřenosti nákladů; ověřování kritérií pro malé a střední podniky
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 5 565,88
               
                  0,00
               
                  – 5 565,88
               
                   
               
                  Rozvoj venkova, EZFRV Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)
               
                  2011
               
                  Nedostatky v rámci opatření 123: kritéria výběru; hodnocení přiměřenosti nákladů; ověřování kritérií pro malé a střední podniky
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  10,00 %
               
                  EUR
               
                  – 397 882,31
               
                  0,00
               
                  – 397 882,31
               
                   
               
                  Rozvoj venkova, EZFRV Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)
               
                  2012
               
                  Nedostatky v rámci opatření 123: kritéria výběru; hodnocení přiměřenosti nákladů; ověřování kritérií pro malé a střední podniky
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 11 170,64
               
                  0,00
               
                  – 11 170,64
               
                   
               
                  Rozvoj venkova, EZFRV Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)
               
                  2012
               
                  Nedostatky v rámci opatření 123: kritéria výběru; hodnocení přiměřenosti nákladů; ověřování kritérií pro malé a střední podniky
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  10,00 %
               
                  EUR
               
                  – 1 528 198,12
               
                  0,00
               
                  – 1 528 198,12
               
                   
               
                  Rozvoj venkova, EZFRV Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)
               
                  2013
               
                  Nedostatky v rámci opatření 123: kritéria výběru; hodnocení přiměřenosti nákladů; ověřování kritérií pro malé a střední podniky
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 91 853,90
               
                  0,00
               
                  – 91 853,90
               
                   
               
                  Rozvoj venkova, EZFRV Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)
               
                  2013
               
                  Nedostatky v rámci opatření 123: kritéria výběru; hodnocení přiměřenosti nákladů; ověřování kritérií pro malé a střední podniky
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  10,00 %
               
                  EUR
               
                  – 1 574 201,32
               
                  0,00
               
                  – 1 574 201,32
               
                   
               
                  Rozvoj venkova, EZFRV, investice – soukromí příjemci
               
                  2014
               
                  Nedostatky v rámci opatření 123: kritéria výběru; hodnocení přiměřenosti nákladů; ověřování kritérií pro malé a střední podniky
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 51 302,36
               
                  0,00
               
                  – 51 302,36
               
                   
               
                  Rozvoj venkova, EZFRV, investice – soukromí příjemci
               
                  2014
               
                  Nedostatky v rámci opatření 123: kritéria výběru; hodnocení přiměřenosti nákladů; ověřování kritérií pro malé a střední podniky
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  10,00 %
               
                  EUR
               
                  – 1 022 883,10
               
                  0,00
               
                  – 1 022 883,10
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Celkem ES:
                  
               
                  
                     EUR
                  
               
                  
                     – 8 008 402,10
                  
               
                  
                     – 513 549,58
                  
               
                  
                     – 7 494 852,52
                  
               
                  Členský stát
               
                  Opatření
               
                  RR
               
                  Důvod
               
                  Druh platby
               
                  Oprava (%)
               
                  Měna
               
                  Částka
               
                  Srážky
               
                  Finanční dopad
               
                  
                     FI
                  
               
                  Rozvoj venkova, EZFRV Osa 4 – LEADER (2007–2013)
               
                  2012
               
                  Nedostatek při ověřování přiměřenosti nákladů v rámci opatření 413
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 166 858,19
               
                  0,00
               
                  – 166 858,19
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Celkem FI:
                  
               
                  
                     EUR
                  
               
                  
                     – 166 858,19
                  
               
                  
                     0,00
                  
               
                  
                     – 166 858,19
                  
               
                  Členský stát
               
                  Opatření
               
                  RR
               
                  Důvod
               
                  Druh platby
               
                  Oprava (%)
               
                  Měna
               
                  Částka
               
                  Srážky
               
                  Finanční dopad
               
                  
                     GB
                  
               
                  Rozvoj venkova, EZFRV Osa 4 – LEADER (2007–2013)
               
                  2013
               
                  Absence náležitých kontrol zaměřených proti dvojímu financování (klíčová kontrola)
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 3 008,34
               
                  0,00
               
                  – 3 008,34
               
                   
               
                  Rozvoj venkova, EZFRV Osa 4 – LEADER (2007–2013)
               
                  2013
               
                  Absence náležitých kontrol způsobilosti nákladů na provoz (klíčová kontrola)
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 204 505,57
               
                  0,00
               
                  – 204 505,57
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Celkem GB:
                  
               
                  
                     EUR
                  
               
                  
                     – 207 513,91
                  
               
                  
                     0,00
                  
               
                  
                     – 207 513,91
                  
               
                  Členský stát
               
                  Opatření
               
                  RR
               
                  Důvod
               
                  Druh platby
               
                  Oprava (%)
               
                  Měna
               
                  Částka
               
                  Srážky
               
                  Finanční dopad
               
                  
                     IE
                  
               
                  Certifikace
               
                  2014
               
                  Známé chyby zjištěné v populaci EZFRV IACS
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 4 006,11
               
                  0,00
               
                  – 4 006,11
               
                   
               
                  Certifikace
               
                  2014
               
                  Známé chyby zjištěné v populaci EZFRV bez IACS
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 7 553,44
               
                  – 62,31
               
                  – 7 491,13
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Celkem IE:
                  
               
                  
                     EUR
                  
               
                  
                     – 11 559,55
                  
               
                  
                     – 62,31
                  
               
                  
                     – 11 497,24
                  
               
                  Členský stát
               
                  Opatření
               
                  RR
               
                  Důvod
               
                  Druh platby
               
                  Oprava (%)
               
                  Měna
               
                  Částka
               
                  Srážky
               
                  Finanční dopad
               
                  
                     IT
                  
               
                  Rozvoj venkova, EZFRV Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)
               
                  2011
               
                  Počet chyb v souborech v důsledku slabého režimu kontrol
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 322 955,33
               
                  – 119 880,04
               
                  – 203 075,29
               
                   
               
                  Rozvoj venkova, EZFRV Osy 1+3 – ostatní (2007–2013)
               
                  2012
               
                  Počet chyb v souborech v důsledku slabého režimu kontrol
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 17 259,86
               
                  0,00
               
                  – 17 259,86
               
                   
               
                  Rozvoj venkova, EZFRV Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)
               
                  2012
               
                  Počet chyb v souborech v důsledku slabého režimu kontrol
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 1 048 678,11
               
                  – 105 713,76
               
                  – 942 964,35
               
                   
               
                  Rozvoj venkova, EZFRV Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)
               
                  2013
               
                  Počet chyb v souborech v důsledku slabého režimu kontrol
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 1 610 347,46
               
                  – 8 580,00
               
                  – 1 601 767,46
               
                   
               
                  Rozvoj venkova, EZFRV Osa 1 (2007–2013)
               
                  2007
               
                  Analýza rizik u kontrol na místě nebyla náležitě aktualizována
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  2,00 %
               
                  EUR
               
                  – 9 065,98
               
                  – 1 091,16
               
                  – 7 974,82
               
                   
               
                  Rozvoj venkova, EZFRV Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)
               
                  2008
               
                  Analýza rizik u kontrol na místě nebyla náležitě aktualizována
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  2,00 %
               
                  EUR
               
                  – 407,39
               
                  0,00
               
                  – 407,39
               
                   
               
                  Rozvoj venkova, EZFRV Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)
               
                  2009
               
                  Analýza rizik u kontrol na místě nebyla náležitě aktualizována
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  2,00 %
               
                  EUR
               
                  – 4 029,20
               
                  – 588,01
               
                  – 3 441,19
               
                   
               
                  Rozvoj venkova, EZFRV Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)
               
                  2010
               
                  Analýza rizik u kontrol na místě nebyla náležitě aktualizována
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  2,00 %
               
                  EUR
               
                  – 45 823,63
               
                  – 2 648,46
               
                  – 43 175,17
               
                   
               
                  Rozvoj venkova, EZFRV Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)
               
                  2011
               
                  Analýza rizik u kontrol na místě nebyla náležitě aktualizována
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  2,00 %
               
                  EUR
               
                  – 93 330,46
               
                  – 3 893,24
               
                  – 89 437,22
               
                   
               
                  Rozvoj venkova, EZFRV Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)
               
                  2012
               
                  Analýza rizik u kontrol na místě nebyla náležitě aktualizována
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  2,00 %
               
                  EUR
               
                  – 320 482,97
               
                  – 25 971,96
               
                  – 294 511,01
               
                   
               
                  Rozvoj venkova, EZFRV Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)
               
                  2013
               
                  Analýza rizik u kontrol na místě nebyla náležitě aktualizována
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  2,00 %
               
                  EUR
               
                  – 424 992,50
               
                  – 47 702,52
               
                  – 377 289,98
               
                   
               
                  Rozvoj venkova, EZFRV, investice – soukromí příjemci
               
                  2014
               
                  Analýza rizik u kontrol na místě nebyla náležitě aktualizována
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  2,00 %
               
                  EUR
               
                  – 178 543,97
               
                  – 21 276,84
               
                  – 157 267,13
               
                   
               
                  Rozvoj venkova, EZFRV Osa 1 (2007–2013)
               
                  2007
               
                  Přiměřenost nákladů nebyla řádně posouzena
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 2 727,89
               
                  0,00
               
                  – 2 727,89
               
                   
               
                  Rozvoj venkova, EZFRV Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)
               
                  2009
               
                  Přiměřenost nákladů nebyla řádně posouzena
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 1 470,04
               
                  0,00
               
                  – 1 470,04
               
                   
               
                  Rozvoj venkova, EZFRV Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)
               
                  2010
               
                  Přiměřenost nákladů nebyla řádně posouzena
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 6 621,14
               
                  0,00
               
                  – 6 621,14
               
                   
               
                  Rozvoj venkova, EZFRV Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)
               
                  2011
               
                  Přiměřenost nákladů nebyla řádně posouzena
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 9 733,10
               
                  0,00
               
                  – 9 733,10
               
                   
               
                  Rozvoj venkova, EZFRV Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)
               
                  2012
               
                  Přiměřenost nákladů nebyla řádně posouzena
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 64 929,91
               
                  0,00
               
                  – 64 929,91
               
                   
               
                  Rozvoj venkova, EZFRV Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)
               
                  2013
               
                  Přiměřenost nákladů nebyla řádně posouzena
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 119 256,29
               
                  0,00
               
                  – 119 256,29
               
                   
               
                  Rozvoj venkova, EZFRV, investice – soukromí příjemci
               
                  2014
               
                  Přiměřenost nákladů nebyla řádně posouzena
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 53 192,08
               
                  0,00
               
                  – 53 192,08
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Celkem IT:
                  
               
                  
                     EUR
                  
               
                  
                     – 4 333 847,31
                  
               
                  
                     – 337 345,99
                  
               
                  
                     – 3 996 501,32
                  
               
                  Členský stát
               
                  Opatření
               
                  RR
               
                  Důvod
               
                  Druh platby
               
                  Oprava (%)
               
                  Měna
               
                  Částka
               
                  Srážky
               
                  Finanční dopad
               
                  
                     MT
                  
               
                  Certifikace
               
                  2014
               
                  Finanční chyby zjištěné při testování souladu populace EZFRV bez IACS a známé chyby v zálohách a zárukách u výdajů EZFRV
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 73 406,00
               
                  0,00
               
                  – 73 406,00
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Celkem MT:
                  
               
                  
                     EUR
                  
               
                  
                     – 73 406,00
                  
               
                  
                     0,00
                  
               
                  
                     – 73 406,00
                  
               
                  Členský stát
               
                  Opatření
               
                  RR
               
                  Důvod
               
                  Druh platby
               
                  Oprava (%)
               
                  Měna
               
                  Částka
               
                  Srážky
               
                  Finanční dopad
               
                  
                     NL
                  
               
                  Rozvoj venkova, EZFRV Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)
               
                  2013
               
                  Vyloučení výdajů z důvodu absence zadávacího řízení
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 85 000,00
               
                  0,00
               
                  – 85 000,00
               
                   
               
                  Rozvoj venkova, EZFRV, investice – veřejní příjemci
               
                  2014
               
                  Nedostatky v kontrolách opravy zadávání veřejných zakázek, na základě nového výpočtu míry chyb
               
                  EXTRAPOLOVANÁ
               
                  0,81 %
               
                  EUR
               
                  – 105 036,34
               
                  0,00
               
                  – 105 036,34
               
                   
               
                  Rozvoj venkova, EZFRV Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)
               
                  2013
               
                  Nedostatky v kontrolách zadávání veřejných zakázek, na základě nového výpočtu míry chyb
               
                  EXTRAPOLOVANÁ
               
                  0,81 %
               
                  EUR
               
                  – 116 704,26
               
                  – 328,69
               
                  – 116 375,57
               
                   
               
                  Rozvoj venkova, EZFRV, investice – veřejní příjemci
               
                  2014
               
                  Nedostatky v kontrolách přiměřenosti nákladů, oprava uplatněna u 52,26 % výdajů
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 709 760,04
               
                  0,00
               
                  – 709 760,04
               
                   
               
                  Rozvoj venkova, EZFRV Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)
               
                  2013
               
                  Nedostatky v kontrolách přiměřenosti nákladů, oprava uplatněna u 52,26 % výdajů
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 788 603,51
               
                  – 2 221,05
               
                  – 786 382,46
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Celkem NL:
                  
               
                  
                     EUR
                  
               
                  
                     – 1 805 104,15
                  
               
                  
                     – 2 549,74
                  
               
                  
                     – 1 802 554,41
                  
               
                  Členský stát
               
                  Opatření
               
                  RR
               
                  Důvod
               
                  Druh platby
               
                  Oprava (%)
               
                  Měna
               
                  Částka
               
                  Srážky
               
                  Finanční dopad
               
                  
                     PT
                  
               
                  Rozvoj venkova, EZFRV, investice – soukromí příjemci
               
                  2010
               
                  Nedostatečné hodnocení přiměřenosti investičních nákladů
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 278 756,48
               
                  0,00
               
                  – 278 756,48
               
                   
               
                  Rozvoj venkova, EZFRV, investice – soukromí příjemci
               
                  2011
               
                  Nedostatečné hodnocení přiměřenosti investičních nákladů
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 757 851,45
               
                  – 271 077,60
               
                  – 486 773,85
               
                   
               
                  Rozvoj venkova, EZFRV, investice – soukromí příjemci
               
                  2012
               
                  Nedostatečné hodnocení přiměřenosti investičních nákladů
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 419 869,93
               
                  – 55 060,96
               
                  – 364 808,97
               
                   
               
                  Rozvoj venkova, EZFRV, investice – soukromí příjemci
               
                  2013
               
                  Nedostatečné hodnocení přiměřenosti investičních nákladů
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 324 408,44
               
                  0,00
               
                  – 324 408,44
               
                   
               
                  Rozvoj venkova, EZFRV, investice – soukromí příjemci
               
                  2014
               
                  Nedostatečné hodnocení přiměřenosti investičních nákladů
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 209 924,00
               
                  0,00
               
                  – 209 924,00
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Celkem PT:
                  
               
                  
                     EUR
                  
               
                  
                     – 1 990 810,30
                  
               
                  
                     – 326 138,56
                  
               
                  
                     – 1 664 671,74
                  
               
                  Členský stát
               
                  Opatření
               
                  RR
               
                  Důvod
               
                  Druh platby
               
                  Oprava (%)
               
                  Měna
               
                  Částka
               
                  Srážky
               
                  Finanční dopad
               
                  
                     RO
                  
               
                  Podmíněnost
               
                  2013
               
                  Neexistence analýzy rizik pro povinné požadavky na hospodaření v souvislosti s identifikací zvířat, povinné požadavky na hospodaření 1 a 5 nekontrolovány u všech zemědělců, žádná zvláštní kritéria pro výběr parcely během kontrol na místě, rok podání žádosti 2012
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  2,00 %
               
                  EUR
               
                  – 97 630,09
               
                  0,00
               
                  – 97 630,09
               
                   
               
                  Certifikace
               
                  2010
               
                  Nejpravděpodobnější chyba v populaci EZFRV bez IACS za rozpočtový rok 2010
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 4 653 241,82
               
                  – 275 778,82
               
                  – 4 377 463,00
               
                   
               
                  Certifikace
               
                  2011
               
                  Nejpravděpodobnější chyba v populaci EZFRV bez IACS za rozpočtový rok 2011
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 3 210 679,11
               
                  – 267 668,25
               
                  – 2 943 010,86
               
                   
               
                  Podmíněnost
               
                  2012
               
                  Žádná kontrola minimálního požadavku na používání přípravků na ochranu rostlin a neúčinná kontrola minimálního požadavku na používání hnojiv, rok podání žádosti 2011
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 887 541,50
               
                  0,00
               
                  – 887 541,50
               
                   
               
                  Podmíněnost
               
                  2013
               
                  Žádná kontrola minimálního požadavku na používání přípravků na ochranu rostlin a neúčinná kontrola minimálního požadavku na používání hnojiv, rok podání žádosti 2011
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 24 239,06
               
                  0,00
               
                  – 24 239,06
               
                   
               
                  Podmíněnost
               
                  2013
               
                  Žádná kontrola minimálního požadavku na používání přípravků na ochranu rostlin a neúčinná kontrola minimálního požadavku na používání hnojiv, rok podání žádosti 2012
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 950 060,57
               
                  0,00
               
                  – 950 060,57
               
                   
               
                  Podmíněnost
               
                  2014
               
                  Žádná kontrola minimálního požadavku na používání přípravků na ochranu rostlin a neúčinná kontrola minimálního požadavku na používání hnojiv, rok podání žádosti 2013
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 390 637,48
               
                  0,00
               
                  – 390 637,48
               
                   
               
                  Rozvoj venkova, EZFRV Osa 2 (2007–2013, opatření vztahující se na plochu)
               
                  2010
               
                  Nedodržení 5letého závazku u agroenvironmentálního opatření
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 975 531,89
               
                  – 33 285,00
               
                  – 942 246,89
               
                   
               
                  Rozvoj venkova, EZFRV Osa 2 (2007–2013, opatření vztahující se na plochu)
               
                  2011
               
                  Nedodržení 5letého závazku u agroenvironmentálního opatření
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 1 798 686,77
               
                  – 89 934,34
               
                  – 1 708 752,43
               
                   
               
                  Rozvoj venkova, EZFRV Osa 2 (2007–2013, opatření vztahující se na plochu)
               
                  2012
               
                  Nedodržení 5letého závazku u agroenvironmentálního opatření
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 2 866 913,52
               
                  – 15 400,00
               
                  – 2 851 513,52
               
                   
               
                  Rozvoj venkova, EZFRV Osy 1+3 – ostatní (2007–2013)
               
                  2012
               
                  Nedostatky v oblasti: uměle vytvořené podmínky
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 148 810,96
               
                  0,00
               
                  – 148 810,96
               
                   
               
                  Rozvoj venkova, EZFRV Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)
               
                  2009
               
                  Nedostatky v oblasti: ověřování a kritéria výběru u uměle vytvořených podmínek a přiměřenosti nákladů
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  25,00 %
               
                  EUR
               
                  – 11 702,85
               
                  0,00
               
                  – 11 702,85
               
                   
               
                  Rozvoj venkova, EZFRV Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)
               
                  2010
               
                  Nedostatky v oblasti: ověřování a kritéria výběru u uměle vytvořených podmínek a přiměřenosti nákladů
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  25,00 %
               
                  EUR
               
                  – 321 762,57
               
                  0,00
               
                  – 321 762,57
               
                   
               
                  Rozvoj venkova, EZFRV Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)
               
                  2011
               
                  Nedostatky v oblasti: ověřování a kritéria výběru u uměle vytvořených podmínek a přiměřenosti nákladů
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  25,00 %
               
                  EUR
               
                  – 14 714 299,52
               
                  0,00
               
                  – 14 714 299,52
               
                   
               
                  Rozvoj venkova, EZFRV Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)
               
                  2012
               
                  Nedostatky v oblasti: ověřování a kritéria výběru u uměle vytvořených podmínek a přiměřenosti nákladů
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  25,00 %
               
                  EUR
               
                  – 7 046 834,54
               
                  0,00
               
                  – 7 046 834,54
               
                   
               
                  Rozvoj venkova, EZFRV Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)
               
                  2013
               
                  Nedostatky v oblasti: ověřování a kritéria výběru u uměle vytvořených podmínek a přiměřenosti nákladů
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  25,00 %
               
                  EUR
               
                  – 5 791 393,96
               
                  0,00
               
                  – 5 791 393,96
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Celkem RO:
                  
               
                  
                     EUR
                  
               
                  
                     – 43 889 966,21
                  
               
                  
                     – 682 066,41
                  
               
                  
                     – 43 207 899,80
                  
               
                  Členský stát
               
                  Opatření
               
                  RR
               
                  Důvod
               
                  Druh platby
               
                  Oprava (%)
               
                  Měna
               
                  Částka
               
                  Srážky
               
                  Finanční dopad
               
                  
                     SI
                  
               
                  Podmíněnost
               
                  2013
               
                  Nedostatky v kontrolách na místě pro kontroly povinných požadavků na hospodaření 1, 16, 17 a 18 a v hodnoticí tabulce, rok podání žádosti 2012
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  2,00 %
               
                  EUR
               
                  – 63 628,41
               
                  0,00
               
                  – 63 628,41
               
                   
               
                  Podmíněnost
               
                  2014
               
                  Nedostatky v kontrolách na místě pro kontroly povinných požadavků na hospodaření 1, 16, 17 a 18 a v hodnoticí tabulce, rok podání žádosti 2012
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  2,00 %
               
                  EUR
               
                  151,64
               
                  0,00
               
                  151,64
               
                   
               
                  Podmíněnost
               
                  2014
               
                  Nedostatky v kontrolách na místě pro kontroly povinných požadavků na hospodaření 1, 16, 17 a 18 a v hodnoticí tabulce, rok podání žádosti 2013
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  2,00 %
               
                  EUR
               
                  – 135 503,29
               
                  0,00
               
                  – 135 503,29
               
                   
               
                  Podmíněnost
               
                  2015
               
                  Nedostatky v kontrolách na místě pro kontroly povinných požadavků na hospodaření 1, 16, 17 a 18 a v hodnoticí tabulce, rok podání žádosti 2014
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  2,00 %
               
                  EUR
               
                  – 72 243,26
               
                  0,00
               
                  – 72 243,26
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Celkem SI:
                  
               
                  
                     EUR
                  
               
                  
                     – 271 223,32
                  
               
                  
                     0,00
                  
               
                  
                     – 271 223,32
                  
               
                  Členský stát
               
                  Opatření
               
                  RR
               
                  Důvod
               
                  Druh platby
               
                  Oprava (%)
               
                  Měna
               
                  Částka
               
                  Srážky
               
                  Finanční dopad
               
                  
                     SK
                  
               
                  Certifikace
               
                  2014
               
                  Finanční schvalování – nejpravděpodobnější chyba v populaci EZFRV bez IACS
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
                   
               
                  EUR
               
                  – 697 749,56
               
                  0,00
               
                  – 697 749,56
               
                   
               
                  Podmíněnost
               
                  2012
               
                  Jeden nedefinovaný požadavek na dobrý zemědělský a environmentální stav, nedostatečná kontrola několika povinných požadavků na hospodaření, shovívavost v systému sankcí pro identifikaci zvířat, rok podání žádosti 2011
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 540 903,88
               
                  0,00
               
                  – 540 903,88
               
                   
               
                  Podmíněnost
               
                  2013
               
                  Jeden nedefinovaný požadavek na dobrý zemědělský a environmentální stav, nedostatečná kontrola několika povinných požadavků na hospodaření, shovívavost v systému sankcí pro identifikaci zvířat, rok podání žádosti 2011
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 4 718,01
               
                  0,00
               
                  – 4 718,01
               
                   
               
                  Podmíněnost
               
                  2014
               
                  Jeden nedefinovaný požadavek na dobrý zemědělský a environmentální stav, nedostatečná kontrola několika povinných požadavků na hospodaření, shovívavost v systému sankcí pro identifikaci zvířat, rok podání žádosti 2011
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  41,95
               
                  0,00
               
                  41,95
               
                   
               
                  Podmíněnost
               
                  2012
               
                  Jeden nedefinovaný požadavek na dobrý zemědělský a environmentální stav, nedostatečná kontrola několika povinných požadavků na hospodaření, shovívavost v systému sankcí pro identifikaci zvířat, rok podání žádosti 2012
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 24,22
               
                  0,00
               
                  – 24,22
               
                   
               
                  Podmíněnost
               
                  2013
               
                  Jeden nedefinovaný požadavek na dobrý zemědělský a environmentální stav, nedostatečná kontrola několika povinných požadavků na hospodaření, shovívavost v systému sankcí pro identifikaci zvířat, rok podání žádosti 2012
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 538 813,81
               
                  0,00
               
                  – 538 813,81
               
                   
               
                  Podmíněnost
               
                  2014
               
                  Jeden nedefinovaný požadavek na dobrý zemědělský a environmentální stav, nedostatečná kontrola několika povinných požadavků na hospodaření, shovívavost v systému sankcí pro identifikaci zvířat, rok podání žádosti 2012
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  5,00 %
               
                  EUR
               
                  – 1 195,01
               
                  0,00
               
                  – 1 195,01
               
                   
               
                  Podmíněnost
               
                  2013
               
                  Jeden nedefinovaný požadavek na dobrý zemědělský a environmentální stav, nedostatečná kontrola několika povinných požadavků na hospodaření, shovívavost v systému sankcí pro identifikaci zvířat, rok podání žádosti 2013
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  2,00 %
               
                  EUR
               
                  – 17,66
               
                  0,00
               
                  – 17,66
               
                   
               
                  Podmíněnost
               
                  2014
               
                  Jeden nedefinovaný požadavek na dobrý zemědělský a environmentální stav, nedostatečná kontrola několika povinných požadavků na hospodaření, shovívavost v systému sankcí pro identifikaci zvířat, rok podání žádosti 2013
               
                  PAUŠÁLNÍ
               
                  2,00 %
               
                  EUR
               
                  – 179 779,34
               
                  0,00
               
                  – 179 779,34
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Celkem SK:
                  
               
                  
                     EUR
                  
               
                  
                     – 1 963 159,54
                  
               
                  
                     0,00
                  
               
                  
                     – 1 963 159,54
                  
               
      
         
      
      
                  Měna
               
                  Částka
               
                  Srážky
               
                  Finanční dopad
               
                  
                     EUR
                  
               
                  
                     – 71 193 175,71
                  
               
                  
                     – 2 189 223,27
                  
               
                  
                     – 69 003 952,44
                  
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.