Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2019 ze dne 16. listopadu 2016 o schválení pozměněných pravidel rozdělení provozu letiště Milán Malpensa, Milán Linate a Orio al Serio (Bergamo) podle článku 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 (oznámeno pod číslem C(2016) 7244)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2019 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 312/73
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/2019
   ze dne 16. listopadu 2016
   o schválení pozměněných pravidel rozdělení provozu letiště Milán Malpensa, Milán Linate a Orio al Serio (Bergamo) podle článku 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2016) 7244)
      
   
   (Pouze italské znění je závazné)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (1), a zejména na čl. 19 odst. 3 uvedeného nařízení,
   po konzultaci s poradním výborem,
   vzhledem k těmto důvodům:
   1.   POSTUP
   
   
               (1)
            
               Dopisem ze dne 13. května 2016, který Komise obdržela dne 20. května 2016, italské orgány informovaly Komisi podle čl. 19 odst. 3 nařízení (ES) č. 1008/2008 o novém návrhu vyhlášky, kterou se stanoví pozměněná pravidla rozdělení provozu letišť Milán Malpensa, Milán Linate a Orio al Serio (Bergamo).
            
   2.   SOUVISLOSTI A POPIS OPATŘENÍ
   
   2.1.   Vyhlášky Bersani a Bersani 2
   
   
               (2)
            
               Rozhodnutím Komise ze dne 21. prosince 2000 Komise prohlásila pravidla rozdělení provozu pro letištní systém Milán stanovená vyhláškou ministra infrastruktury a dopravy ze dne 3. března 2000 (2) (dále jen „vyhláška Bersani“) za slučitelná s nařízením Rady (EHS) č. 2408/92 (3), které bylo zrušeno a nahrazeno nařízením (ES) č. 1008/2008. Jak uvedly italské orgány ve svém dopise ze dne 4. prosince 2000, změna těchto pravidel se vztahovala i na uvedené rozhodnutí Komise. Tato změna byla provedena vyhláškou ministra infrastruktury a dopravy ze dne 5. ledna 2001 (4) (dále jen „vyhláška Bersani 2“).
            
   
               (3)
            
               Letištní systém Milán zahrnoval letiště Malpensa, Linate a Orio al Serio (Bergamo).
            
   
               (4)
            
               Vyhlášky Bersani a Bersani 2 měly zajistit využití všech možností rozvoje letiště Milán Malpensa jakožto mezinárodního dopravního uzlu a zároveň popisují letiště Milán Linate jako infrastrukturu pro přímé lety. Za tímto účelem obsahovaly vyhlášky Bersani a Bersani 2 řadu ustanovení; pro letiště Milán Linate zejména stanovovaly omezení počtu denních zpátečních letů na letiště EU určených na základě objemu osobní přepravy, a to takto:
               
                           —
                        
                           jeden zpáteční let denně na jednoho dopravce u tras s objemem přepravy 350 000 až 700 000 cestujících;
                        
               
                           —
                        
                           dva zpáteční lety denně na jednoho dopravce u tras s objemem přepravy 700 000 až 1 400 000 cestujících;
                        
               
                           —
                        
                           tři zpáteční lety denně na jednoho dopravce u tras s objemem přepravy 1 400 000 až 2 800 000 cestujících;
                        
               
                           —
                        
                           bez omezení u tras s objemem přepravy nad 2 800 000 cestujících.
                        
            
   
               (5)
            
               V rámci výše uvedených opatření mohou letečtí dopravci Společenství provozovat z letiště Linate jeden zpáteční let denně a využít k tomu dva letištní časy pro letištní systémy nebo jednotlivá letiště, která se nacházejí v regionech spadajících do „Cíle 1“ a která v průběhu kalendářního roku 1999 zaregistrovala v rámci letištního systému Milán objem cestujících nedosahující 350 000 osob.
            
   
               (6)
            
               Vyhláška Bersani 2 stanoví, že spojení mezi letištěm Linate a všemi evropskými hlavními městy bude zajištěno alespoň jedním zpátečním letem denně a spojení mezi letištěm Linate a letišti v rámci Společenství, která v roce 1999 vykázala objem provozu vyšší než 40 milionů cestujících, bude zajištěno alespoň dvěma zpátečními lety denně.
            
   
               (7)
            
               Vyhláškami Bersani a Bersani 2 se rovněž stanovilo, že letiště Linate mohou využívat jen letadla s jednou uličkou (tzv. single-aisle) pro pravidelné přímé spoje pouze v rámci EU.
            
   2.2.   Vyhláška Lupi a rozhodnutí Komise
   
   
               (8)
            
               Dopisem ze dne 21. dubna 2015, který Komise obdržela dne 21. dubna 2015, italské orgány informovaly Komisi podle čl. 19 odst. 3 nařízení (ES) č. 1008/2008 o ministerské vyhlášce č. 395 ze dne 1. října 2014, kterou se mění vyhláška č. 15 ze dne 3. března 2000 o rozdělení letecké dopravy v rámci letištního systému Milán ve znění pozdějších předpisů (5) (dále jen „vyhláška Lupi“).
            
   
               (9)
            
               Dne 17. prosince 2015 přijala Komise na základě nařízení (ES) č. 1008/2008 ohledně ministerské vyhlášky č. 395 ze dne 1. října 2014 (6) negativní rozhodnutí. Komise shledala, že Itálie v rozporu s ustanoveními uvedeného nařízení před úpravou pravidel rozdělení provozu neprovedla konzultace se zúčastněnými stranami.
            
   2.3.   Návrh nové vyhlášky
   
   
               (10)
            
               Itálie proto vypracovala návrh nové vyhlášky a informovala o něm Komisi. Až bude návrh vyhlášky přijat a vstoupí v platnost, změní pravidla rozdělení provozu pro letiště Malpensa, Linate a Orio al Serio (Bergamo) týmž způsobem jako vyhláška Lupi. Odstraní tedy veškerá omezení na letišti Linate popsaná ve 4. až 6. bodě odůvodnění, která vycházejí z počtu denních zpátečních letů na letiště EU a která jsou stanovena podle objemu osobní přepravy. Zachováno zůstane omezení letiště Linate na pravidelné přímé spoje pouze v rámci EU, operované úzkotrupými letouny (tzn. letadly s jednou uličkou) (7. bod odůvodnění).
            
   
               (11)
            
               Oznámený návrh vyhlášky zruší vyhlášku Lupi.
            
   
               (12)
            
               Italské orgány shrnuly cíle nového návrhu vyhlášky takto:
               
                           —
                        
                           optimalizovat využívání letiště Milán Linate, a usnadnit tím volný pohyb osob v rámci EU a zároveň plně využít potenciál rozvoje přestupního letiště Malpensa v jeho specifické roli mezikontinentálního uzlu;
                        
               
                           —
                        
                           zlepšit spojení Milána se všemi ostatními evropskými městy a zlepšit tak jeho dostupnost pro cestující z EU, včetně lepšího využití kapacit letiště Linate.
                        
            
   
               (13)
            
               Milán Malpensa tedy bude k dispozici pro mezikontinentální provoz a provoz s destinacemi mimo EU zajišťovaný evropskými i neevropskými leteckými společnostmi v rámci kapacity letiště bez omezení, pokud jde o kategorii letadel nebo destinace, kdežto letiště Milán Linate bude určeno pouze pro provoz v rámci EU zajišťovaný přímými lety evropských leteckých společností využívajících určitou kategorii letadel (úzkotrupá).
            
   
               (14)
            
               Italské orgány uvádějí, že vzhledem k tomu, že se v důsledku rychlé expanze nízkonákladových dopravců a dopravců ze zemí mimo EU očekává růst a přetížení hlavních letišť EU, je nutné přizpůsobit nabídku služeb letecké dopravy a omezení odstranit. Původním záměrem omezení Linate navíc bylo podpořit Milán Malpensa v jeho počáteční fázi. Italské orgány uvádějí, že podle provozních údajů to již není nutné.
            
   
               (15)
            
               Nový návrh vyhlášky rovněž umožňuje leteckým společnostem si zvolit vlastní spojení s evropskými městy na základě jejich vlastních obchodních kritérií a efektivněji splnit požadavky cestujících. To by mělo podpořit hospodářskou soutěž a znamenat přinos pro cestující.
            
   2.4.   Konzultace provedená italskými orgány
   
   
               (16)
            
               Italské orgány před oznámením zamýšlené změny Komisi provedly konzultaci:
            
   
               (17)
            
               Uskutečnila se tři setkání se zainteresovanými stranami, jmenovitě leteckými společnostmi, které mají k dispozici letištní časy na letišti Linate, asociacemi zastupujícími letecké společnosti (IBAR and Assaereo) a letištním koordinačním výborem (AOC). Tato setkání se konala ve dnech 23. listopadu 2015, 17. prosince 2015 a 27. ledna 2016. Z jednání, která na nich proběhla, Komise obdržela zápis.
            
   
               (18)
            
               Podle italských orgánů vyjádřila pouze menšina evropských leteckých společností negativní stanovisko ohledně daných opatření a nebyly předloženy žádné pozměňovací návrhy.
            
   3.   KONZULTACE PROVEDENÁ KOMISÍ
   
   
               (19)
            
               Komise zveřejnila shrnutí pozměněných pravidel rozdělení provozu, které jí oznámily italské orgány, v Úředním věstníku Evropské unie (7) a vyzvala zúčastněné strany k předložení připomínek.
            
   
               (20)
            
               Komise obdržela připomínky od šesti zúčastněných stran, jež si většinou přály zůstat v anonymitě.
            
   3.1.   Připomínky zúčastněných stran
   
   
               (21)
            
               Některé zúčastněné strany uvedly, že italské orgány nekonzultovaly řádně uživatele z řad leteckých společností, jelikož byly letecké společnosti vyzvány k účasti na řadě setkání ve velmi krátké lhůtě a aniž by před zasedáním byl zveřejněn jejich program. Kromě toho nebyla k připomínkám stran poskytnuta žádná zpětná vazba.
            
   
               (22)
            
               Ostatní zúčastněné strany vyjádřily návrhu vyhlášky podporu a poukázaly na to, že vyhláška vede k racionalizaci letecké dopravy na letišti Linate a umožňuje leteckým společnostem využívat letištní časy na tomto letišti efektivněji. Tyto zúčastněné strany dále uvedly, že z konzultací, jež italské orgány provedly, vyplývá, že vyhláškou Lupi nebyla negativně ovlivněna žádná letecká společnost; po přijetí vyhlášky o Linate naopak došlo k otevření nových evropských a vnitrostátních tras s odletem z letiště Linate nebo příletem na něj, které podle předchozích vyhlášek nebyly povoleny.
            
   4.   PODMÍNKY ČLÁNKU 19 NAŘÍZENÍ (ES) Č. 1008/2008
   
   
               (23)
            
               Podle čl. 19 odst. 2 nařízení (ES) č. 1008/2008 může členský stát po konzultaci se zúčastněnými stranami regulovat bez diskriminace mezi cílovými letišti uvnitř Společenství nebo na základě státní příslušnosti nebo totožnosti leteckých dopravců rozdělení letového provozu mezi letišti, jsou-li splněny tyto podmínky:
               
                           a)
                        
                           letiště obsluhují stejné město nebo aglomeraci;
                        
               
                           b)
                        
                           letiště disponují vhodnou dopravní infrastrukturou poskytující v rámci možností přímé spojení, s nímž je letiště dosažitelné do devadesáti minut, a to i v případě překročení hranic, je-li to nezbytné;
                        
               
                           c)
                        
                           letiště jsou propojena mezi sebou a s městem nebo aglomerací, které obsluhují, častou, spolehlivou a účinnou veřejnou dopravou a
                        
               
                           d)
                        
                           letiště nabízejí nezbytné služby leteckým dopravcům a neomezují nepřiměřeně jejich obchodní příležitosti.
                        
            
   
               (24)
            
               Dále platí, že jakékoli rozhodnutí o regulaci rozdělení letového provozu mezi letišti musí dodržovat zásady proporcionality a transparentnosti a musí být založeno na objektivních kritériích.
            
   
               (25)
            
               Ustanovení čl. 19 odst. 3 nařízení (ES) č. 1008/2008 stanoví, že zúčastněný členský stát informuje Komisi o svém záměru regulovat rozdělení letového provozu nebo změnit stávající pravidlo rozdělení provozu. Rovněž stanoví, že Komise posoudí uplatňování čl. 19 odst. 2 a do šesti měsíců od obdržení informace od členského státu a poté, co požádala o stanovisko výbor podle článku 25 nařízení (ES) č. 1008/2008, rozhodne, zda členský stát může daná opatření použít. Tento článek doplňuje, že Komise zveřejní své rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie a opatření lze uplatňovat až po zveřejnění schválení Komise.
            
   5.   POSOUZENÍ
   
   
               (26)
            
               Úvodem Komise poznamenává, že dotyčná tři letiště – Milán Linate, Milán Malpensa a Orio al Serio (Bergamo) – splňují požadavky stanovené v čl. 19 odst. 2 prvním pododstavci. Letiště obsluhují aglomeraci Milán (písmeno a) tohoto ustanovení). Infrastruktura a spojení veřejnou hromadnou dopravou mezi letišti navzájem mezi sebou a s městem Milán jsou v souladu s písmeny b) a c) uvedeného nařízení. Kromě toho tato letiště poskytují nezbytné služby leteckým dopravcům způsobem, který splňuje požadavky písmene d) uvedeného nařízení.
            
   
               (27)
            
               Ve věci samé nový návrh vyhlášky ruší některá omezení týkající se služeb na letišti Linate. To představuje změnu opatření oproti vyhláškám Bersani a Bersani 2 týkajících se rozdělení provozu mezi letišti obsluhujícími město Milán ve smyslu čl. 19 odst. 3 nařízení (ES) č. 1008/2008.
            
   
               (28)
            
               Opatření se týká odstranění stávajících omezení, která vycházela z objemu osobní přepravy, a jako takové liberalizuje leteckou dopravu, aniž by přinášelo omezující účinky jinými způsoby. Mělo by leteckým dopravcům umožnit efektivnější provoz, což je v souladu s obecným cílem článku 15 nařízení (ES) č. 1008/2008.
            
   
               (29)
            
               Jelikož opatření představují odstranění omezení týkajících se přístupu na letiště Linate a z něj s cílem umožnit leteckým společnostem větší efektivitu a širší výběr možností pro stanovení letových řádů na základě poptávky cestujících, nevyvolává otázku ohledně proporcionality.
            
   
               (30)
            
               Nejčastěji se opakující připomínky předložené zúčastněnými stranami se týkají konzultací vedených italskými orgány.
            
   
               (31)
            
               V tomto ohledu je třeba poznamenat, že znění čl. 19 odst. 2 nařízení neupřesňuje, jakým způsobem by se konzultace měly uskutečnit, nýbrž vyžaduje, aby tyto konzultace byly smysluplné.
            
   
               (32)
            
               Pokud jde o projednávanou věc, Komise podotýká, že italské orgány uspořádaly tři setkání, na nichž měly zúčastněné strany možnost vyjádřit své názory ohledně daných opatření. Třebaže byla podle vyjádření některých zúčastněných stran první dvě setkání uspořádána v krátké lhůtě, třetí bylo odloženo na žádost zúčastněných stran, aby se jej mohli účastnit náležití zástupci příslušných stran. Italské orgány kromě toho poskytly Komisi zápisy z těchto tří setkání a z těch vyplývá, že strany italské orgány o svých stanoviscích obeznámily.
            
   
               (33)
            
               Vzhledem k tomu, že zúčastněné strany byly informovány o nových opatřeních a byla jim poskytnuta příležitost, aby se mohly k daným opatřením smysluplně vyjádřit, se Komise domnívá, že Itálie požadavku na konzultace podle čl. 19 odst. 2 vyhověla.
            
   6.   ZÁVĚR
   
   
               (34)
            
               Komise dospěla k závěru, že předpokládaná změna pravidel rozdělení provozu je v souladu s článkem 19 nařízení (ES) č. 1008/2008.
            
   
               (35)
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem poradního výboru uvedeného v článku 25 nařízení,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Opatření stanovená v novém návrhu vyhlášky předložené Komisi dne 13. května 2016 se schvalují.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno Italské republice.
   
      V Bruselu dne 16. listopadu 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         Violeta BULC
         
            členka Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 293, 31.10.2008, s. 3.
   
      (2)  Italský úřední věstník č. 60 ze dne 13. března 2000.
   
      (3)  Nařízení Rady (EHS) č. 2408/92 ze dne 23. července 1992 o přístupu leteckých dopravců Společenství na letecké trasy uvnitř Společenství (Úř. věst. L 240, 24.8.1992, s. 8). Uvedené zrušení viz článek 27 nařízení (ES) č. 1008/2008.
   
      (4)  Italský úřední věstník č. 14 ze dne 18. ledna 2001.
   
      (5)  Italský úřední věstník č. 237 ze dne 11. října 2014.
   
      (6)  Úř. věst. L 333, 19.12.2015, s. 124.
   
      (7)  Úř. věst. C 204, 8.6.2016, s. 7.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.