Rozhodnutí Rady (EU) 2016/2026 ze dne 15. listopadu 2016 o finančních příspěvcích členských států určených na financování Evropského rozvojového fondu, včetně stropu na rok 2018, výše příspěvku na rok 2017, první splátky na rok 2017 a orientační nezávazné prognózy očekávaných ročních objemů příspěvků na roky 2019 a 2020

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2026 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 313/25
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/2026
   ze dne 15. listopadu 2016
   o finančních příspěvcích členských států určených na financování Evropského rozvojového fondu, včetně stropu na rok 2018, výše příspěvku na rok 2017, první splátky na rok 2017 a orientační nezávazné prognózy očekávaných ročních objemů příspěvků na roky 2019 a 2020
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na Dohodu o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsanou v Cotonou 23. června 2000 (1), v platném znění (dále jen „dohoda o partnerství AKT–EU“),
   s ohledem na Vnitřní dohodu mezi zástupci vlád členských států Evropské unie zasedajícími v Radě o financování pomoci Evropské unie v rámci víceletého finančního rámce na období 2014–2020 podle dohody o partnerství AKT–EU a o přidělení finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje čtvrtá část Smlouvy o fungování Evropské unie (2) (dále jen „vnitřní dohoda“), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedené dohody,
   s ohledem na nařízení Rady (EU) 2015/323 ze dne 2. března 2015 o finančním nařízení pro 11. Evropský rozvojový fond (3) (dále jen „finanční nařízení pro 11. ERF“), a zejména na čl. 21 odst. 2 uvedeného nařízení,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               V souladu s postupem uvedeným v čl. 21 odst. 2 finančního nařízení pro 11. ERF předložila Komise do 15. října 2016 návrh upřesňující a) strop ročního příspěvku na rok 2018, b) roční příspěvek na rok 2017, c) výši první splátky příspěvku na rok 2017 a d) orientační nezávaznou prognózu očekávaných ročních objemů příspěvků na roky 2019–2020.
            
   
               (2)
            
               V souladu s článkem 52 finančního nařízení pro 11. ERF zaslala Evropská investiční banka (EIB) dne 28. července 2016 Komisi aktualizované odhady závazků a plateb pro nástroje, jejichž správu zajišťuje.
            
   
               (3)
            
               Podle čl. 22 odst. 1 finančního nařízení pro 11. ERF mají výzvy k poskytnutí příspěvků využít nejdříve částky vyčleněné na předchozí evropské rozvojové fondy (ERF). Měla by být tudíž učiněna výzva k poskytnutí příspěvků podle 10. ERF.
            
   
               (4)
            
               Rozhodnutím (EU) 2015/2288 (4) Rada dne 30. listopadu 2015 na návrh Komise stanovila strop ročního příspěvku členských států do ERF na rok 2017 na 3 850 000 000 EUR pro Komisi a na 150 000 000 EUR pro EIB.
            
   
               (5)
            
               Rozhodnutím 2013/759/EU (5) Rada dne 12. prosince 2013 vytvořila překlenovací nástroj, který se týká přechodných řídících opatření pro ERF od 1. ledna 2014 do vstupu 11. Evropského rozvojového fondu v platnost (dále jen „překlenovací nástroj“),
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Strop ročního příspěvku členských států do ERF na rok 2018 se stanoví na 4 550 000 000 EUR pro Komisi a 250 000 000 EUR pro EIB.
   Článek 2
   Výše ročního příspěvku členských států do ERF na rok 2017 se stanoví na 4 000 000 000 EUR. Dělí se na částku 3 850 000 000 EUR pro Komisi a 150 000 000 EUR pro EIB.
   Článek 3
   Příspěvky do ERF, které mají jednotlivé členské státy uhradit Komisi a EIB v rámci první splátky na rok 2017, jsou uvedeny v tabulce obsažené v příloze.
   Úhrady uvedených příspěvků lze kombinovat s úpravami v rámci uplatňování odpočtů prostředků poskytnutých podle překlenovacího nástroje na základě plánu úprav, který každý členský stát sdělil Komisi při přijetí třetí splátky na rok 2015.
   Článek 4
   Orientační nezávazný odhad očekávaného ročního objemu příspěvků činí 4 500 000 000 EUR pro Komisi a 300 000 000 EUR pro EIB na rok 2019 a 4 500 000 000 EUR pro Komisi a 300 000 000 EUR pro EIB na rok 2020.
   Článek 5
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 15. listopadu 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         I. KORČOK
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.
   
      (2)  Úř. věst. L 210, 6.8.2013, s. 1.
   
      (3)  Úř. věst. L 58, 3.3.2015, s. 17.
   
      (4)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/2288 ze dne 30. listopadu 2015 o finančních příspěvcích členských států určených na financování Evropského rozvojového fondu, včetně stropu na rok 2017, výše příspěvku na rok 2016, první splátky na rok 2016 a orientační nezávazné prognózy očekávaných ročních objemů příspěvků na roky 2018 a 2019 (Úř. věst. L 323, 9.12.2015, s. 8).
   
      (5)  Rozhodnutí Rady 2013/759/EU ze dne 12. prosince 2013 o přechodných řídících opatřeních pro ERF od 1. ledna 2014 do vstupu 11. Evropského rozvojového fondu v platnost (Úř. věst. L 335, 14.12.2013, s. 48).
   
   
      PŘÍLOHA
      
                  Členské státy
               
                  Klíč pro 10. ERF (v %)
               
                  1. splátka na rok 2017 (v EUR)
               
                  hrazeno EIB
               
                  hrazeno Komisi
               
                  Celkem
               
                  10. ERF
               
                  10. ERF
               
                  Rakousko
               
                  2,41
               
                  2 410 000,00
               
                  40 970 000,00
               
                  43 380 000,00
               
                  Belgie
               
                  3,53
               
                  3 530 000,00
               
                  60 010 000,00
               
                  63 540 000,00
               
                  Bulharsko
               
                  0,14
               
                  140 000,00
               
                  2 380 000,00
               
                  2 520 000,00
               
                  Kypr
               
                  0,09
               
                  90 000,00
               
                  1 530 000,00
               
                  1 620 000,00
               
                  Česká republika
               
                  0,51
               
                  510 000,00
               
                  8 670 000,00
               
                  9 180 000,00
               
                  Dánsko
               
                  2,00
               
                  2 000 000,00
               
                  34 000 000,00
               
                  36 000 000,00
               
                  Estonsko
               
                  0,05
               
                  50 000,00
               
                  850 000,00
               
                  900 000,00
               
                  Finsko
               
                  1,47
               
                  1 470 000,00
               
                  24 990 000,00
               
                  26 460 000,00
               
                  Francie
               
                  19,55
               
                  19 550 000,00
               
                  332 350 000,00
               
                  351 900 000,00
               
                  Německo
               
                  20,50
               
                  20 500 000,00
               
                  348 500 000,00
               
                  369 000 000,00
               
                  Řecko
               
                  1,47
               
                  1 470 000,00
               
                  24 990 000,00
               
                  26 460 000,00
               
                  Maďarsko
               
                  0,55
               
                  550 000,00
               
                  9 350 000,00
               
                  9 900 000,00
               
                  Irsko
               
                  0,91
               
                  910 000,00
               
                  15 470 000,00
               
                  16 380 000,00
               
                  Itálie
               
                  12,86
               
                  12 860 000,00
               
                  218 620 000,00
               
                  231 480 000,00
               
                  Lotyšsko
               
                  0,07
               
                  70 000,00
               
                  1 190 000,00
               
                  1 260 000,00
               
                  Litva
               
                  0,12
               
                  120 000,00
               
                  2 040 000,00
               
                  2 160 000,00
               
                  Lucembursko
               
                  0,27
               
                  270 000,00
               
                  4 590 000,00
               
                  4 860 000,00
               
                  Malta
               
                  0,03
               
                  30 000,00
               
                  510 000,00
               
                  540 000,00
               
                  Nizozemsko
               
                  4,85
               
                  4 850 000,00
               
                  82 450 000,00
               
                  87 300 000,00
               
                  Polsko
               
                  1,30
               
                  1 300 000,00
               
                  22 100 000,00
               
                  23 400 000,00
               
                  Portugalsko
               
                  1,15
               
                  1 150 000,00
               
                  19 550 000,00
               
                  20 700 000,00
               
                  Rumunsko
               
                  0,37
               
                  370 000,00
               
                  6 290 000,00
               
                  6 660 000,00
               
                  Slovensko
               
                  0,21
               
                  210 000,00
               
                  3 570 000,00
               
                  3 780 000,00
               
                  Slovinsko
               
                  0,18
               
                  180 000,00
               
                  3 060 000,00
               
                  3 240 000,00
               
                  Španělsko
               
                  7,85
               
                  7 850 000,00
               
                  133 450 000,00
               
                  141 300 000,00
               
                  Švédsko
               
                  2,74
               
                  2 740 000,00
               
                  46 580 000,00
               
                  49 320 000,00
               
                  Spojené království
               
                  14,82
               
                  14 820 000,00
               
                  251 940 000,00
               
                  266 760 000,00
               
                  EU-27 celkem
               
                  100,00
               
                  100 000 000,00
               
                  1 700 000 000,00
               
                  1 800 000 000,00
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.