Rozhodnutí Rady (EU) 2016/2038 ze dne 11. listopadu 2016 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů k návrhům změn předpisů OSN č. 7, 16, 37, 44, 45, 46, 48, 53, 78, 80, 83, 86, 87, 99, 105, 107, 110, 121, 128 a 129, k návrhu předpisu OSN o dvoupalivových systémech určených k dodatečné montáži do těžkých motorů, k návrhům změn celosvětových technických předpisů č. 15 a 16, k návrhům dvou celosvětových technických předpisů OSN týkajících se postupu měření dvoukolových a tříkolových motorových vozidel z hlediska některých typů emisí a z hlediska palubní diagnostiky a k návrhu usnesení o společné specifikaci kategorií zdrojů světla

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2038 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 314/14
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/2038
   ze dne 11. listopadu 2016
   o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů k návrhům změn předpisů OSN č. 7, 16, 37, 44, 45, 46, 48, 53, 78, 80, 83, 86, 87, 99, 105, 107, 110, 121, 128 a 129, k návrhu předpisu OSN o dvoupalivových systémech určených k dodatečné montáži do těžkých motorů, k návrhům změn celosvětových technických předpisů č. 15 a 16, k návrhům dvou celosvětových technických předpisů OSN týkajících se postupu měření dvoukolových a tříkolových motorových vozidel z hlediska některých typů emisí a z hlediska palubní diagnostiky a k návrhu usnesení o společné specifikaci kategorií zdrojů světla
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               V souladu s rozhodnutím Rady 97/836/ES (1) přistoupila Unie k Dohodě Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat nebo užívat na kolových vozidlech, a o podmínkách pro vzájemné uznávání schválení typu udělených na základě uvedených pravidel (dále jen „revidovaná dohoda z roku 1958“).
            
   
               (2)
            
               V souladu s rozhodnutím Rady 2000/125/ES (2) přistoupila Unie k Dohodě o zavedení celosvětových technických předpisů pro kolová vozidla, vybavení a části, které se mohou montovat nebo užívat na kolových vozidlech (dále jen „paralelní dohoda“).
            
   
               (3)
            
               Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES (3) nahradila systémy schvalování členských států schvalovacím postupem Unie a zavedla harmonizovaný rámec zahrnující správní ustanovení a obecné technické požadavky pro všechna nová vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky. Uvedená směrnice začlenila předpisy OSN přijaté na základě revidované dohody z roku 1958 do systému EU schvalování typu, a to buď jako požadavky na schválení typu, nebo jako alternativy k právním předpisům Unie. Od přijetí uvedené směrnice jsou tyto předpisy OSN stále více začleňovány do právních předpisů Unie v rámci EU schvalování typu.
            
   
               (4)
            
               S ohledem na zkušenosti a na technický rozvoj je třeba požadavky týkající se některých prvků nebo rysů, na něž se vztahují předpisy OSN č. 7, 16, 37, 44, 45, 46, 48, 53, 78, 80, 83, 86, 87, 99, 105, 107, 110, 121, 128 a 129 a celosvětové technické předpisy OSN č. 15 a 16, přizpůsobit technickému pokroku.
            
   
               (5)
            
               Aby byla stanovena jednotná ustanovení pro schvalování dvoupalivových systémů určených k dodatečné montáži do těžkých motorů (HDDF-ERS), měl by být přijat nový předpis OSN.
            
   
               (6)
            
               Aby byla stanovena jednotná technická ustanovení týkající se postupu měření dvoukolových a tříkolových motorových vozidel z hlediska některých typů emisí, popřípadě palubní diagnostiky, měly by být přijaty dva nové celosvětové technické předpisy.
            
   
               (7)
            
               Aby byla stanovena jednotná ustanovení týkající se společné specifikace kategorií zdrojů světla, mělo by být přijato nové usnesení (R.E. 4).
            
   
               (8)
            
               Je vhodné stanovit postoj, který má být zaujat jménem Unie v příslušných výborech EHK OSN, totiž ve správním výboru revidované dohody z roku 1958 a ve výkonném výboru paralelní dohody, k přijetí uvedených aktů OSN,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Postoj, který má být jménem Unie zaujat ve správním výboru revidované dohody z roku 1958 a ve výkonném výboru paralelní dohody ve dnech 14. až 20. listopadu 2016, je hlasovat pro návrhy, jež jsou uvedeny v příloze tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 11. listopadu 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         P. ŽIGA
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady 97/836/ES ze dne 27. listopadu 1997 o přistoupení Evropského společenství k Dohodě Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat nebo užívat na kolových vozidlech, a o podmínkách pro vzájemné uznávání schválení typu udělených na základě těchto pravidel („revidovaná dohoda z roku 1958“) (Úř. věst. L 346, 17.12.1997, s. 78).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady 2000/125/ES ze dne 31. ledna 2000 o uzavření Dohody o zavedení celosvětových technických předpisů pro kolová vozidla, vybavení a části, které se mohou montovat nebo užívat na kolových vozidlech („paralelní dohoda“) (Úř. věst. L 35, 10.2.2000, s. 12).
   
      (3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      
                  Předmět jednání
               
                  Referenční dokument
               
                  Návrh doplňku 25 k sérii změn 02 předpisu OSN č. 7 (Přední a zadní obrysové svítilny, brzdové svítilny a doplňkové obrysové svítilny)
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2016/75
               
                  Návrh doplňku 8 k sérii změn 06 předpisu OSN č. 16 (Bezpečnostní pásy, systém ISOFIX a i-Size)
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2016/98 a neformální dokument WP.29-170-04
               
                  Návrh série změn 07 předpisu OSN č. 16 (Bezpečnostní pásy, systém ISOFIX a i-Size)
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2016/99
               
                  Návrh doplňku 45 k sérii změn 03 předpisu OSN č. 37 (Žárovky)
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2016/76
               
                  Návrh opravy 2 k revizi 3 předpisu OSN č. 44 (Dětské zádržné systémy)
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2016/100
               
                  Návrh doplňku 12 k sérii změn 04 předpisu OSN č. 44 (Dětské zádržné systémy)
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2016/101
               
                  Návrh doplňku 12 k sérii změn 04 předpisu OSN č. 44 (Dětské zádržné systémy)
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2016/102
               
                  Návrh doplňku 10 k sérii změn 01 předpisu OSN č. 45 (Zařízení pro čištění světlometů)
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2016/77
               
                  Návrh doplňku 4 k sérii změn 04 předpisu OSN č. 46 (Zařízení pro nepřímý výhled)
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2016/89
               
                  Návrh doplňku 17 k sérii změn 04 předpisu OSN č. 48 (Montáž zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci)
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2016/78
               
                  Návrh doplňku 10 k sérii změn 05 předpisu OSN č. 48 (Montáž zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci)
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2016/79
               
                  Návrh doplňku 8 k sérii změn 06 předpisu OSN č. 48 (Montáž zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci)
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2016/80
               
                  Návrh doplňku 19 k sérii změn 01 předpisu OSN č. 53 (Montáž zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci u vozidel kategorie L3)
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2016/81
               
                  Návrh doplňku 1 k sérii změn 02 předpisu OSN č. 53 (Montáž zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci u vozidel kategorie L3)
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2016/82
               
                  Návrh série změn 04 předpisu OSN č. 78 (Brzdění vozidel kategorie L)
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2016/114 a neformální dokument GRRF-82-06
               
                  Návrh doplňku 2 k sérii změn 03 předpisu OSN č. 80 (Pevnost sedadel a jejich ukotvení (autobusy))
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2016/103
               
                  Návrh doplňku 8 k sérii změn 06 předpisu OSN č. 83 (Emise vozidel kategorií M1 a N1)
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2016/108
               
                  Návrh doplňku 4 k sérii změn 07 předpisu OSN č. 83 (Emise vozidel kategorií M1 a N1)
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2016/109
               
                  Návrh série změn 01 předpisu OSN č. 86 (Montáž zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci u zemědělských vozidel)
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2016/83
               
                  Návrh doplňku 18 k předpisu OSN č. 87 (Denní svítilny)
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2016/84
               
                  Návrh doplňku 12 k původnímu znění předpisu č. 99 (Výbojkové zdroje světla)
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2016/85
               
                  Návrh série změn 06 předpisu OSN č. 105 (Vozidla pro přepravu nebezpečných věcí)
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2016/90
               
                  Návrh doplňku 5 k sérii změn 04 předpisu OSN č. 107 (Celková konstrukce autobusů a autokarů)
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2016/91
               
                  Návrh doplňku 6 k sérii změn 05 předpisu OSN č. 107 (Celková konstrukce autobusů a autokarů)
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2016/92
               
                  Návrh doplňku 6 k sérii změn 06 předpisu OSN č. 107 (Celková konstrukce autobusů a autokarů)
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2016/93
               
                  Návrh doplňku 1 k sérii změn 07 předpisu OSN č. 107 (Celková konstrukce autobusů a autokarů)
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2016/94
               
                  Návrh doplňku 5 k sérii změn 01 předpisu OSN č. 110 (Vozidla s pohonem na CNG a LNG)
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2016/95
               
                  Návrh doplňku 9 k předpisu OSN č. 121 (Označení ovládačů, sdělovačů a indikátorů)
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2016/96
               
                  Návrh doplňku 1 k sérii změn 01 předpisu OSN č. 121 (Označení ovladačů, sdělovačů a indikátorů)
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2016/97
               
                  Návrh doplňku 6 k původnímu znění předpisu č. 128 (Zdroje světla využívající světelných diod (LED))
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2016/86
               
                  Návrh opravy 2 předpisu OSN č. 129 (Zdokonalené dětské zádržné systémy)
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2016/104
               
                  Návrh doplňku 5 k předpisu OSN č. 129 (Zdokonalené dětské zádržné systémy)
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2016/105
               
                  Návrh doplňku 1 k sérii změn 01 předpisu OSN č. 129 (Zdokonalené dětské zádržné systémy)
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2016/106
               
                  Návrh série změn 02 předpisu OSN č. 129 (Zdokonalené dětské zádržné systémy)
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2016/107
               
                  Návrh nového předpisu o jednotných ustanoveních pro schvalování dvoupalivových systémů určených k dodatečné montáži (HDDF-ERS) do těžkých vznětových motorů a těžkých nákladních vozidel se vznětovým motorem
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2016/110
               
                  Návrh předlohy usnesení o společné specifikaci kategorií zdrojů světla (R.E.4)
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2016/111
               
                  Návrh změny 1 celosvětového technického předpisu OSN č. 15 (Celosvětové harmonizované zkušební postupy pro lehká vozidla (WLTP))
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2016/68
               
                  Návrh změny 1 celosvětového technického předpisu OSN č. 16 (Pneumatiky)
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2016/117
               
                  Návrh nového celosvětového technického předpisu OSN o postupu měření dvoukolových a tříkolových motorových vozidel z hlediska palubní diagnostiky
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2016/112
               
                  Návrh nového celosvětového technického předpisu OSN o postupu měření dvoukolových a tříkolových motorových vozidel vybavených spalovacím motorem z hlediska emisí z klikové skříně a emisí způsobených vypařováním
               
                  ECE/TRANS/WP.29/2016/66
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.