Rozhodnutí Rady (EU) 2016/2039 ze dne 15. listopadu 2016, kterým se přijímá postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 6 na rozpočtový rok 2016 předkládanému spolu s návrhem na uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU na poskytnutí pomoci Německu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2039 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 314/19
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/2039
   ze dne 15. listopadu 2016,
   kterým se přijímá postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 6 na rozpočtový rok 2016 předkládanému spolu s návrhem na uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU na poskytnutí pomoci Německu
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 314 této smlouvy, ve spojení se Smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s článkem 106a této smlouvy,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (1), a zejména na článek 41 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               —
            
               rozpočet Unie na rozpočtový rok 2016 byl s konečnou platností přijat dne 25. listopadu 2015 (2),
            
   
               —
            
               dne 19. října 2016 předložila Komise dokument obsahující návrh opravného rozpočtu č. 6 k souhrnnému rozpočtu na rozpočtový rok 2016,
            
   
               —
            
               s ohledem na skutečnost, že návrh opravného rozpočtu č. 6 k souhrnnému rozpočtu na rok 2016 je třeba přijmout neprodleně, je v souladu s čl. 3 odst. 3 jednacího řádu Rady opodstatněné zkrátit osmitýdenní lhůtu pro informování vnitrostátních parlamentů i desetidenní lhůtu pro zařazení bodu na předběžný pořad jednání Rady, stanovené v článku 4 protokolu č. 1,
            
   ROZHODLA TAKTO:
   Jediný článek
   Postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 6 Evropské unie na rozpočtový rok 2016 byl přijat dne 15. listopadu 2016.
   Úplné znění je k dispozici k nahlédnutí nebo ke stažení na internetových stránkách Rady: http://www.consilium.europa.eu/.
   
      V Bruselu dne 15. listopadu 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         I. KORČOK
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
   
      (2)  Úř. věst. L 48, 24.2.2016, s. 1.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.