Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2016/2048 ze dne 18. listopadu 2016, o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Dánsku

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2048 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 318/10
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/2048
   ze dne 18. listopadu 2016,
   o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Dánsku
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23. června 2008 o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti (1), a zejména na článek 33 uvedeného rozhodnutí,
   s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (2),
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Podle čl. 25 odst. 2 rozhodnutí 2008/615/SVV nesmí k předávání osobních údajů stanoveném v uvedeném rozhodnutí dojít, dokud nebudou ve vnitrostátním právu na území členských států, které se na tomto předávání podílejí, provedena obecná ustanovení o ochraně údajů obsažená v kapitole 6 uvedeného rozhodnutí.
            
   
               (2)
            
               Článek 20 rozhodnutí Rady 2008/616/SVV (3) stanoví, že ověření, zda výše uvedená podmínka týkající se automatizované výměny údajů podle kapitoly 2 rozhodnutí 2008/615/SVV byla splněna, se provádí na základě hodnotící zprávy vycházející z dotazníku, hodnotící návštěvy a zkušebního provozu.
            
   
               (3)
            
               Podle kapitoly 4 bodu 1.1 přílohy rozhodnutí 2008/616/SVV se dotazník vypracovaný příslušnou pracovní skupinou Rady týká každé automatizované výměny údajů a členský stát jej vyplní, jakmile se domnívá, že splňuje podmínky pro sdílení údajů v příslušné kategorii údajů.
            
   
               (4)
            
               Dánsko vyplnilo dotazník o ochraně údajů a dotazník o výměně daktyloskopických údajů.
            
   
               (5)
            
               Dánsko uskutečnilo úspěšný zkušební provoz s Německem.
            
   
               (6)
            
               V Dánsku proběhla hodnotící návštěva a německý hodnotící tým vypracoval zprávu o této návštěvě a předal ji příslušné pracovní skupině Rady.
            
   
               (7)
            
               Radě byla předložena celková hodnotící zpráva, v níž jsou shrnuty výsledky dotazníku, hodnotící návštěvy a zkušebního provozu týkajících se výměny daktyloskopických údajů.
            
   
               (8)
            
               Dne 12. července 2016 dospěla Rada k závěru, že Dánsko plně provedlo obecná ustanovení o ochraně údajů obsažená v kapitole 6 rozhodnutí 2008/615/SVV.
            
   
               (9)
            
               Pro účely automatizovaného vyhledávání daktyloskopických údajů by tudíž Dánsko mělo být oprávněno přijímat a poskytovat osobní údaje podle článku 9 rozhodnutí 2008/615/SVV.
            
   
               (10)
            
               Pro Dánsko je rozhodnutí 2008/615/SVV závazné; účastní se proto přijímání a používání tohoto rozhodnutí, kterým se rozhodnutí 2008/615/SVV provádí.
            
   
               (11)
            
               Pro Irsko je rozhodnutí 2008/615/SVV závazné; účastní se proto přijímání a používání tohoto rozhodnutí, kterým se rozhodnutí 2008/615/SVV provádí.
            
   
               (12)
            
               Pro Spojené království je rozhodnutí 2008/615/SVV závazné; účastní se proto přijímání tohoto rozhodnutí, kterým se rozhodnutí 2008/615/SVV provádí,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Pro účely automatizovaného vyhledávání daktyloskopických údajů je Dánsko ode dne 25. listopadu 2016 oprávněno přijímat a poskytovat osobní údaje v souladu s článkem 9 rozhodnutí 2008/615/SVV.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Toto rozhodnutí se použije v souladu se Smlouvami.
   
      V Bruselu dne 18. listopadu 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         R. KALIŇÁK
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 1.
   
      (2)  Stanovisko ze dne 25. října 2016 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady 2008/616/SVV ze dne 23. června 2008 o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti (Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 12).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.