Rozhodnutí Komise (EU) 2016/2057 ze dne 2. května 2016 o státní podpoře a opatřeních SA.29338 (2013/C-30) a SA.44910 (2016/N) ve prospěch společnosti HSH Nordbank AG (oznámeno pod číslem C(2016) 2689) (Text s významem pro EHP )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2057 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 319/13
               
      
      ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/2057
      ze dne 2. května 2016
      o státní podpoře a opatřeních SA.29338 (2013/C-30) a SA.44910 (2016/N) ve prospěch společnosti HSH Nordbank AG
      
         
            (oznámeno pod číslem C(2016) 2689)
         
      
      (Pouze německé znění je závazné)
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 108 odst. 2 první pododstavec této smlouvy,
      s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, a zejména na čl. 62 odst. 1 písm. a) této dohody,
      poté, co vyzvala zúčastněné strany k podání připomínek v souladu s výše uvedenými ustanoveními (1),
      vzhledem k těmto důvodům:
      1.   ŘÍZENÍ
      
      
                  (1)
               
                  Dne 20. září 2011 přijala Komise rozhodnutí (dále jen „rozhodnutí z roku 2011“) (2), kterým schválila několik opatření státní podpory ve prospěch společnosti HSH Nordbank AG (dále jen „HSH“ nebo „banka“). Společnost HSH je německá zemská banka, jejímiž většinovými vlastníky jsou dvě německé spolkové země (dále jen „spolkové země“ nebo „veřejní vlastníci“), spolková země Šlesvicko-Holštýnsko a město Hamburk. K těmto opatřením patřila záruka druhé ztráty (dále jen „záruka“), kterou poskytla společnost HSH Finanzfonds AöR (dále jen „Finanzfonds“ nebo „poskytovatel záruky“) v nominální hodnotě ve výši 10 miliard EUR. Komise záruku již dočasně schválila v dřívějším rozhodnutí o podpoře na záchranu, které bylo přijato v roce 2009.
               
      
                  (2)
               
                  Ve dnech 9. března, 18. června a 6. září 2011 se společnost HSH s poskytovatelem záruky dohodla na vypovězení částí záruky druhé ztráty, a tím snížení maximální částky záruky na 7 miliard EUR. Plán restrukturalizace, z něhož vycházelo rozhodnutí z roku 2011, tudíž předpokládal, že společnost HSH bude hradit poplatky za záruku pouze z částky ve výši 7 miliard EUR (3).
               
      
                  (3)
               
                  Dne 22. května 2013 oznámilo Německo Komisi záměr spolkové země Šlesvicko-Holštýnsko a města Hamburk maximální částku záruky opět navýšit ze 7 miliard EUR na 10 miliard EUR. Spolu s oznámením předložilo Německo také aktualizovaný střednědobý obchodní plán společnosti HSH na období od roku 2013 do roku 2015.
               
      
                  (4)
               
                  Dopisem ze dne 21. června 2013 (dále jen „rozhodnutí o zahájení řízení“) Komise Německu sdělila, že považuje opětovné navýšení maximální částky záruky o 3 miliardy EUR za novou podporu, kterou dočasně schválila, a že se rozhodla zahájit s ohledem na tuto podporu řízení podle čl. 108 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“).
               
      
                  (5)
               
                  Rozhodnutí Komise o zahájení řízení bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie
                      (4). Komise vyzvala zúčastněné strany k podání připomínek.
               
      
                  (6)
               
                  Německo podalo připomínky k rozhodnutí o zahájení řízení dopisem ze dne 30. září 2013. Od zúčastněných stran neobdržela Komise žádné připomínky.
               
      
                  (7)
               
                  Dopisem ze dne 20. prosince 2013 předložilo Německo první plán restrukturalizace spolu se závazkem tento plán po sestavení roční účetní závěrky společnosti HSH za rok 2013 aktualizovat a založit jej na konzervativnějších předpokladech. Německo předložilo aktualizovaný plán restrukturalizace dne 28. dubna 2014 a na základě dalších schůzek a korespondence tento plán dále aktualizovalo podáním ze dne 17. dubna 2015.
               
      
                  (8)
               
                  V rámci výměn mezi německými orgány a útvary Komise však nebylo ani nadále jasné, zda tyto plány odstraní pochybnosti, jež byly vysloveny v rozhodnutí o zahájení řízení, co se týká obnovení životaschopnosti společnosti HSH. Německé orgány se proto v průběhu roku 2015 snažily navrhnout Komisi alternativní řešení. Těmito nápady se však německé orgány blíže nezabývaly.
               
      
                  (9)
               
                  Dne 19. října 2015 dospěli zástupci veřejných vlastníků, Německa a Komise k dohodě ohledně základního návrhu oznámení. Opatření sestávají především z rozdělení banky na holdingovou společnost a provozní dceřinou společnost, která bude pokračovat ve stávajících činnostech banky. Tato dceřiná společnost má být následně prodána, nebo v případě neúspěšného prodeji zastaví uzavírání nových obchodů a bude spravovat aktiva za účelem jejich postupné likvidace.
               
      
                  (10)
               
                  Dne 21. března 2016 oznámilo Německo navýšení záruky z roku 2013 znovu jako podporu za účelem prodeje nebo ukončení činnosti společnosti HSH včetně odpovídajících závazků (5).
               
      2.   POPIS
      
      2.1.   Příjemce
      
      
                  (11)
               
                  Společnost HSH je soukromá akciová společnost, která byla založena v roce 2003 po spojení bývalé Hamburgische Landesbank a Landesbank Schleswig-Holstein. Většinu akcií společnosti HSH vlastní město Hamburk a spolková země Šlesvicko-Holštýnsko. Společně drží 85,38 % akcií banky, a to buď přímo, nebo prostřednictvím společnosti Finanzfonds, což je veřejnoprávní instituce, kterou zřídilo a ovládá město Hamburk a spolková země Šlesvicko-Holštýnsko (6). Sdružení spořitelen spolkové země Šlesvicko-Holštýnsko vlastní 5,31 % a skupina devíti svěřenských fondů, jejichž poradcem je společnost J.C. Flowers, vlastní 9,31 % akcií. Z historických důvodů má společnost HSH dvě sídla, v Hamburku a Kielu.
               
      
                  (12)
               
                  S celkovými aktivy ve výši 105 miliard EUR ke dni 30. září 2015 je společnost HSH pátou největší ze sedmi skupin německých zemských bank. Banka působí především v severních a metropolitních oblastech Německa a zaměřuje se na korporátní bankovnictví, nemovitosti a soukromé bankovnictví. Činnosti zaměřené na korporátní klienty se na vnitrostátní i mezinárodní úrovni kromě projektů v oblasti energetiky a infrastruktury týkají především lodní dopravy.
               
      
                  (13)
               
                  V roce 2009 vložila společnost Finanzfonds do kapitálu banky částku ve výši 3 miliard EUR a současně jí poskytla záruku druhé ztráty ve výši 10 miliard EUR, a to s účinností ode dne 1. dubna 2009. Německý fond pro stabilizaci finančního trhu (SoFFin) poskytl společnosti HSH záruky vztahující se na emisi nových dluhových cenných papírů v celkové výši 17 miliard EUR. Tato opatření podpory byla schválena v rozhodnutí z roku 2011 na základě plánu restrukturalizace a souvisejících závazků a podmínek týkajících se protiplnění a sdílení zátěže.
               
      
                  (14)
               
                  Plán restrukturalizace zahrnující závazky Německa sestával ze snížení expozice banky odvětví lodní dopravy a diverzifikace v rámci jejího obchodního modelu. Plán vyžadoval, aby banka snížila rizika ve své rozvaze omezením expozice cyklickým činnostem, jako je financování lodní dopravy a letadel, přehodnotila kombinaci svých činností a zaměřila se více na regionální korporátní klienty a nemovitosti a stabilizovala své financování snížením závislosti na velkoobchodním financování, včetně financování v USD.
               
      
                  (15)
               
                  V průběhu roku 2011 se z podnětu společnosti HSH maximální částka záruky druhé ztráty ve výši 10 miliard EUR snížila na 7 miliard EUR, a to postupně (v březnu, červnu a září 2011 vždy o 1 miliardu EUR). Tento pokles snížil poplatky, které musela společnost HSH hradit společnosti Finanzfonds, a byl zahrnut v plánu restrukturalizace, na němž se zakládalo rozhodnutí z roku 2011.
               
      
                  (16)
               
                  Ačkoli plán restrukturalizace z roku 2011 předpokládal, že se charterové sazby zvýší, v roce následujícím po vydání rozhodnutí z roku 2011 se charterové sazby, zejména u kontejnerových lodí, snížily přibližně o třetinu, přičemž podobný vývoj postihl i tržní hodnotu plavidel. Ačkoliv společnost HSH svou expozici odvětví lodní dopravy významně snížila, představovalo portfolio úvěrů pro lodní dopravu i nadále její důležitou činnost. Společnost HSH byla proto vážně zasažena jak tímto vývojem, tak i vývojem směnného kurzu EUR/USD, což byly hlavní příčiny pravděpodobnosti selhání u portfolia společnosti HSH v oblasti lodní dopravy, a tudíž potřebných rezerv na krytí úvěrových ztrát.
               
      
                  (17)
               
                  Orgán dohledu proto požadoval, aby banka v roce 2013 usilovala o navýšení maximální částky záruky o 3 miliardy EUR na původní úroveň ve výši 10 miliard EUR. Komise, která v červnu 2013 opětovné navýšení dočasně schválila jako nové opatření podpory, vyslovila na základě obchodního plánu předloženého spolu s oznámeným opětovným navýšením pochybnosti ohledně obnovení dlouhodobé životaschopnosti společnosti HSH a ptala se, zda k dosažení tohoto cíle nemusí společnost HSH upravit svou obchodní strategii a uvážit jiná opatření (7).
               
      
                  (18)
               
                  Po vydání rozhodnutí o zahájení řízení společnost HSH nejenže i nadále značně zaostávala v provádění plánu restrukturalizace, který byl základem pro schválení podpory na restrukturalizaci v rozhodnutí z roku 2011, nýbrž neplnila ani různé aktualizované průběžné plány předložené útvarům Komise.
               
      2.2.   Opatření
      
      2.2.1.   Opětovné navýšení maximální částky záruky v červnu 2013 (dále jen „opatření z roku 2013“)
      
      
                  (19)
               
                  Toto opatření spočívá v opětovném navýšení maximální částky záruky druhé ztráty, jak je popsáno v 17. bodě odůvodnění. Záruka druhé ztráty znamená, že ručitel je povinen uhradit pouze ztráty z portfolia krytého zárukou přesahující tranši první ztráty ve výši 3,2 miliardy EUR, kterou nese společnost HSH. Po opětovném navýšení maximální částky na 10 miliard EUR tudíž záruka vyrovnává ztráty z portfolia krytého zárukou v rozmezí od 3,2 miliardy EUR do 13,2 miliardy EUR (8).
               
      
                  (20)
               
                  Portfolio kryté zárukou mělo počáteční účetní hodnotu ve výši přibližně 185 miliard EUR, což představovalo zhruba 75 % celkové bilanční sumy banky v roce 2009. Většinu aktiv krytých zárukou tvořily úvěry pro zákazníky (původně 115 miliard EUR), zahrnuty však byly také cenné papíry s pevným úročením (původně 27 miliard EUR), půjčky na dlužní úpis (původně 15 miliard EUR), záruky za platby (původně 5 miliard EUR) a cenné papíry zajištěné aktivy (původně 9 miliard EUR) (9).
               
      
                  (21)
               
                  Na konci roku 2015 se záruka vztahovala na aktiva ve výši přibližně pouze 50 miliard EUR podle ocenění na základě hodnoty expozice v selhání (dále jen „aktiva vystavená úvěrovému riziku“) (10). Těmito zbývajícími aktivy jsou téměř výhradně úvěry pro zákazníky především v obchodních segmentech lodní dopravy, korporátního bankovnictví a nemovitostí.
               
      
                  (22)
               
                  K hotovostním platbám na základě záruky dochází v případě, jsou-li aktiva krytá zárukou s konečnou platností vypořádána jako ztráta banky a po úplném vyčerpání tranše první ztráty ve výši 3,2 miliardy EUR. V současnosti byly u aktiv krytých zárukou vyrovnány ztráty ve výši pouze 1,6 miliardy EUR. Záruka zajišťuje rovněž pozitivní účetní dopad prostřednictvím kompenzace rezerv na krytí úvěrových ztrát u portfolia krytého zárukou, což bance a orgánu dohledu umožňuje vypočítávat a sledovat „virtuální“ využití záruky, tj. očekávané hotovostní platby na základě záruky. V případě poskytnuté záruky se u aktiv krytých zárukou podle uvážení ze strany orgánu dohledu také významně snižuje váha rizika.
               
      
                  (23)
               
                  Za tyto účinky záruky hradí společnost HSH roční základní prémii ve výši 4 % a dodatečnou prémii ve výši 3,85 %.
               
      
                  (24)
               
                  Roční základní prémie ve výši 4 % sestává ze dvou prvků – protiplnění ve výši 2,20 % a platby v rámci zpětného získání ve výši 1,80 % – a je vypočítána ze zbývající maximální částky. Skutečnost, že banka využívá záruku, proto nesnižuje základ pro výpočet záruční prémie. Roční základní prémii musí společnost HSH hradit do doby, dokud není záruka zcela využita, nebo vypovězena, takže žádná další záruka již neexistuje. Podle stávajících odhadů nebude portfolio zlikvidováno do konce roku 2025.
               
      
                  (25)
               
                  Dodatečnou roční prémii ve výši 3,85 % musí společnost HSH hradit v období od roku 2009 do roku 2019 (nebude-li záruka plně využita, nebo vypovězena do roku 2019) ze skutečné výše ztrát vyrovnaných na základě záruky. Skutečná splatná částka na základě této prémie bude proto známa až poté, co bude záruka plně vypořádána, a to buď využita, nebo vypovězena Dodatečná prémie dále podléhá konsolidačnímu příslibu („Besserungsschein“) chránícímu kapitálový poměr banky. Pokud podíl kmenového kapitálu banky klesne pod minimální poměr kmenového kapitálu tier 1 ve výši 10 % („dále jen poměr kapitálu CET1“), budou platby odloženy nejpozději do [2030–2040] (*1). V případě úspěšného prodeje banky se poskytovatel záruky může svých nároků na dodatečnou prémii vzdát.
               
      2.2.2.   Opatření z roku 2016
      
      
                  (26)
               
                  Dne 21. března 2016 oznámilo Německo tato dvě opatření:
                  
                              (1)
                           
                              rozdělení společnosti HSH na holdingovou společnost (dále jen „HoldCo“) a provozní dceřinou společnost (dále jen „OpCo“) a rozdělení povinností souvisejících s platbou poplatků za záruku mezi tyto dva subjekty (dále jen „opatření č. 1 z roku 2016“);
                           
                  
                              (2)
                           
                              převod aktiv v hodnotě až 6,2 miliardy EUR ze společnosti OpCo na spolkovou zemi Šlesvicko-Holštýnsko a město Hamburk (dále jen „spolkové země“) za tržní ceny (dále jen „opatření č. 2 z roku 2016“).
                           
               
      
                  (27)
               
                  Rozdělení a převod aktiv vystavených úvěrovému riziku ve výši až 6,2 miliardy EUR jsou podrobně popsány v příslušných závazcích, které jsou uvedeny v seznamu (dále jen „seznam závazků“), jenž Německo předložilo spolu s oznámením ze dne 21. března 2016 a který je připojen k tomuto rozhodnutí (viz příloha I) (11).
               
      
                  (28)
               
                  V rámci opatření č. 1 z roku 2016 si společnost OpCo ponechá veškerá provozní aktiva a závazky společnosti HSH, včetně aktiv, na něž se vztahuje záruka, samotnou záruku a bankovní licenci. Jako poplatek za zachování výhody plynoucí ze záruky bude společnost OpCo hradit protiplnění za nevyužitou část záruky ve výši 2,20 % (12). Veškeré ostatní závazky podle smlouvy o poskytnutí záruky bude plnit společnost HoldCo, konkrétně se jedná o základní prémii ve výši 2,20 % jako protiplnění za využitou část záruky, základní prémii ve výši 1,80 %, která se podle rozhodnutí z roku 2011 předpokládá jako platba v rámci zpětného získání, a dodatečnou prémii ve výši 3,85 % včetně konsolidačního příslibu (13).
               
      
                  (29)
               
                  Společnost HoldCo bude čistě finanční holdingovou společností bez jakýchkoli provozních činností. Aktiva společnosti HoldCo budou sestávat z nejméně 90 % podílu ve společnosti OpCo a určité omezené likvidity, kterou jí společnost OpCo (14) poskytne s cílem pokrýt provozní náklady společnosti HoldCo a platby poplatků za záruku podle jejich splatnosti. Závazky společnosti HoldCo budou sestávat z povinností souvisejících s platbami poplatků za záruku, které byly převzaty při rozdělení. S cílem omezit riziko platební neschopnosti společnosti HoldCo na minimum bude mezi společností HoldCo a poskytovatelem záruky uzavřena s ohledem na tyto závazky dohoda o podřízenosti. Podle této dohody lze veškeré platby, které společnost HoldCo nemůže uhradit, odložit do dne další splátky s úrokovou sazbou ve výši 10 %.
               
      
                  (30)
               
                  Jako doprovodné opatření bude společnost OpCo moci prodat spolkovým zemím portfolio aktiv vystavených úvěrovému riziku ve výši až 6,2 miliardy EUR za tržní ceny. K tomuto převodu může dojít v rámci různých tranší (15). Komise provedla před prodejem aktiv nezávislé ověření tržní ceny na základě nezávislého ocenění aktiv. Dojde-li k převodu od konce srpna 2016, bude zapotřebí další ocenění tržní hodnoty ze strany Komise (16).
               
      2.3.   Závazky
      
      
                  (31)
               
                  Kromě závazků souvisejících s rozdělením na společnosti HoldCo a OpCo a rozdělením plateb poplatků za záruku, jak je popsáno v oddíle 2.2.2, předložilo Německo i další závazky. Tyto závazky se týkají za prvé prodeje podílů společnosti HoldCo ve společnosti OpCo prostřednictvím otevřeného, nediskriminačního, soutěžního a transparentního nabídkového řízení nejpozději do dne 28. února 2018 (17). Za účelem včasného provedení této privatizace předloží německé orgány Komisi před zahájením postupu prodeje plán s příslušnými milníky (18). Bude-li postup prodeje úspěšně ukončen kladnou nabídkovou cenou nezahrnující podporu (při zachování záruky), bude zamýšlený nákup oznámen Komisi, aby tato mohla posoudit životaschopnost nového subjektu. Nákup se neuskuteční před rozhodnutím Komise o jeho schválení (19). Po úspěšném prodeji změní banka svůj název (20).
               
      
                  (32)
               
                  Nebude-li postup prodeje ve stanovené lhůtě úspěšně ukončen, tj. nepovede-li ke kladné nabídkové ceně nezahrnující podporu (při zachování záruky) nebo pokud Komise dospěje k závěru, že začlenění společnosti OpCo do nového subjektu nepovede k dlouhodobě životaschopnému obchodnímu modelu, Německo se zavázalo, že společnost OpCo zastaví uzavírání nových obchodů a bude pouze spravovat svá aktiva za účelem jejich řádné likvidace (21). Německé orgány se zavázaly, že do uskutečnění prodeje bude společnost HoldCo řídit společnost OpCo tak, aby byla zachována její životaschopnost, konkurenceschopnost a prodejnost (22). Za tímto účelem budou provedena další opatření s cílem snížit náklady společnosti OpCo (přičemž správní náklady v roce 2016 nepřesáhnou [570–590] milionů EUR a v roce 2017 pak [520–550] milionů EUR), posílit její kapitál (např. dobrovolným řízením závazků s výhradou schválení Komisí), provádět obezřetné řízení rizik a nevyplácet dividendy ani neprovádět jiné platby u nástrojů, jako jsou hybridní kapitálové nástroje, jež jsou závislé na zisku (23).
               
      
                  (33)
               
                  Celková bilanční suma společnosti OpCo mimoto v roce 2016 nepřesáhne [100–110] miliard EUR a v roce 2017 pak [90–100] miliard EUR (24). Co se týká financování lodí, společnost OpCo tyto činnosti dále sníží a omezí objem nových obchodů v této oblasti na [1–2] miliardy EUR (25). Německo se mimoto zavázalo plnit i nadále některé závazky připojené k rozhodnutí z roku 2011, například to, že společnost OpCo nebude vykonávat činnosti v oblasti financování letadel (26), nebude se podílet na externím růstu získáním kontroly na jinými podniky (27), nebude provádět obchodování na vlastní účet (28) a nebude odkazovat na poskytnutí státní podpory ani z toho plynoucí výhody oproti konkurentům v reklamě (29).
               
      
                  (34)
               
                  Německo se rovněž zavázalo, že společnost OpCo bude dodržovat určité referenční hodnoty týkající se likvidity (30) a omezení odměn zaměstnanců společností OpCo a členů jejích rad a jiných orgánů. Celková odměna kterékoli z těchto osob proto nesmí přesáhnout patnáctinásobek průměrné německé mzdy nebo desetinásobek průměrné mzdy ve společnosti HSH Nordbank (před rozdělením) (31).
               
      2.4.   Důvody zahájení řízení
      
      
                  (35)
               
                  Jak je uvedeno v 2. a 15. bodě odůvodnění, maximální částka záruky se v roce 2011 snížila na 7 miliard EUR, v červnu 2013 ji však bylo nutno opět navýšit na původní úroveň ve výši 10 miliard EUR, a to kvůli zhoršování situace na trhu lodní dopravy od roku 2011 (viz 16. a 17. bod odůvodnění).
               
      
                  (36)
               
                  Německo opětovné navýšení oznámilo. Zastávalo názor, že záruka představuje podporu, mělo však pochybnosti o tom, zda lze obnovení maximální částky na 10 miliard EUR považovat za novou podporu, jelikož naprosto stejný horní limit již byl schválen v rozhodnutí z roku 2011 (32). Německo mimoto uvedlo, že i kdyby Komise považovala opětovné navýšení za novou podporu, tato podpora již byla v rozhodnutí z roku 2011 shledána slučitelnou (33).
               
      
                  (37)
               
                  Komise však v rozhodnutí o zahájení řízení rozhodla, že opětovné navýšení představuje novou podporu. Navýšení záruky za prvé umožnila společnost Finanzfonds, kterou vlastní město Hamburk a spolková země Šlesvicko-Holštýnsko, je tudíž provedeno ze státních prostředků a podporuje banku působící na mezinárodní úrovni, ovlivňuje tudíž hospodářskou soutěž v bankovním sektoru a má dopad na obchod uvnitř Unie (34). Jelikož by záruku za těchto podmínek soukromý investor neudělil, poskytla společnosti HSH výhodu, která představuje státní podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU (35).
               
      
                  (38)
               
                  Ačkoli Německo za druhé zastávalo názor, že opětovné navýšení nelze považovat za novou podporu, jelikož maximální částka ve výši 10 miliard EUR již byla v rozhodnutí z roku 2011 schválena, Komise v rozhodnutí o zahájení řízení objasnila, že vypovězení záruky je závazné a její obnovení je nutno považovat za novou dohodu mezi ručitelem a příjemcem záruky, která je založena na novém ekonomickém posouzení rizikových faktorů, jež se mohly v průběhu času změnit. Jelikož navýšení maximální částky záruky nebylo v podmínkách záruky schválené rozhodnutím z roku 2011 stanoveno, vyžadovalo změnu předchozích podmínek. Komise proto rozhodla, že navýšení představuje poskytnutí nové záruky (36).
               
      
                  (39)
               
                  Co se týká dočasné slučitelnosti podpory, své hodnocení v rozhodnutí o zahájení řízení založila Komise na ustanovení čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU, podle něhož lze státní podpory považovat za slučitelné s vnitřním trhem, pokud mají „napravit vážnou poruchu v hospodářství některého členského státu“. Vzhledem k dosud nejisté situaci na finančních trzích Komise uznala, že by úpadek společnosti HSH mohl přímo ovlivnit finanční trhy, a tudíž celé hospodářství Německa (37). Pokud jde o zásady vztahující se na státní podporu pro finanční instituce, Komise odkázala na bod 15 sdělení o bankovnictví z roku 2008 (38), které v době vydání rozhodnutí o zahájení řízení bylo podrobně rozvedeno ve sdělení o rekapitalizaci (39) a ve sděleních o prodloužení z roku 2010 a 2011 (40).
               
      
                  (40)
               
                  Jak již bylo zmíněno, Německo v roce 2013 tvrdilo, že i kdyby Komise považovala navýšení maximální částky záruky za novou podporu, tato podpora již byla v rozhodnutí z roku 2011 shledána slučitelnou, takže Komise je nyní tímto hodnocením vázána a nemůže dospět k odlišnému závěru (41).
               
      
                  (41)
               
                  Komise v rozhodnutí o zahájení řízení objasnila, že ačkoli v roce 2011 skutečně rozhodla, že maximální částka ve výši 10 miliard EUR je slučitelná s vnitřním trhem, toto hodnocení bylo založeno na posouzení záruky oznámené Německem dne 30. dubna 2009 ze strany Komise, a to na základě hospodářské situace v okamžiku přijetí rozhodnutí z roku 2011 a finančních výhledů, které společnost HSH předložila jako základ pro přezkoumání v uvedeném rozhodnutí. Plán restrukturalizace tudíž v té době předpokládal, že společnost HSH bude hradit poplatky za záruku pouze z částky záruky ve výši 7 miliard EUR (42).
               
      
                  (42)
               
                  Komise již v rozhodnutí o zahájení řízení uvedla, že faktory, které jsou důležité pro posouzení slučitelnosti nové podpory, byly důležité i při předchozím posouzení, je však nutno je přezkoumat v jejich stávající podobě. V tomto kontextu bylo nutno zejména při posouzení životaschopnosti společnosti HSH vzít v úvahu současnou hospodářskou situaci, aby bylo možno rozhodnout o slučitelnosti podpory (43).
               
      
                  (43)
               
                  Komise v této souvislosti podotkla, že se hospodářská situace v odvětví lodní dopravy (hlavní činnosti společnosti HSH, která byla proto již v rozhodnutí z roku 2011 určena jako problematická pro životaschopnost banky) mezitím dále zhoršila. Ukázalo se tudíž, že krize v odvětví lodní dopravy je delší a hlubší, než se očekávalo, ovlivnila nepříznivě úvěruschopnost financování lodí obecně a měla za následek zvýšení objemu rizikově vážených aktiv, které společnost HSH držela (44).
               
      
                  (44)
               
                  Komise v rozhodnutí o zahájení řízení rovněž uvedla, že zvýšení záruky povede k vyšším platbám poplatků za záruku ve výši přibližně 1 miliardy EUR a že tyto dodatečné náklady významně ovlivní budoucí ziskovost společnosti HSH (45).
               
      
                  (45)
               
                  Ačkoli dodatečné poplatky za záruku byly zahrnuty do obchodního plánu, který byl předložen spolu s oznámením opětovného navýšení záruky v roce 2013, Komise měla pochybnosti o spolehlivosti předpokladů, na nichž byl obchodní plán založen, a rovněž konstatovala, že chybí aktualizovaný scénář nepříznivého vývoje. Jelikož společnost HSH nedosáhla finančních výhledů podle základního scénáře obsaženého v plánu restrukturalizace z roku 2011 a nerozvíjela nové obchody v očekávaném rozsahu, chtěla Komise vědět, zda není třeba její obchodní strategii upravit a zda by k obnovení dlouhodobé životaschopnosti banky neměla být přijata jiná opatření (46).
               
      
                  (46)
               
                  Z těchto důvodů vyslovila Komise pochybnosti ohledně obnovení životaschopnosti společnosti HSH, jak se předpokládalo v rozhodnutí z roku 2011, a vyžádala si další informace potvrzující předpoklady použité v obchodním plánu a předložený výhled týkající se trhů lodní dopravy, jakož i doklady o tom, že dodatečné poplatky za záruku nepřesáhnou finanční kapacity banky ani podle scénáře nepříznivého vývoje (47).
               
      
                  (47)
               
                  Komise však v rozhodnutí o zahájení řízení nevyslovila pochybnosti ohledně sdílení zátěže ani ohledně kompenzačních opatření, která byla schválena v rozhodnutí z roku 2011, a uvedla, že jelikož nová podpora zůstala v mezích opatření schváleného v roce 2011, jsou tato opatření i v této fázi přiměřená (48). Vzhledem k nezbytnosti navýšení záruky a skutečnosti, že se protiplnění považovalo za přiměřené, dospěla Komise k závěru, že podpora je dočasně slučitelná s vnitřním trhem (49).
               
      3.   PŘIPOMÍNKY NĚMECKA
      
      
                  (48)
               
                  Německo ve svých připomínkách k rozhodnutí o zahájení řízení (50) nejprve zopakovalo své původní stanovisko, že navýšení záruky nepředstavuje nové opatření podpory, jelikož navýšení nepřekročilo maximální částku ve výši 10 miliard EUR, která byla schválena v rozhodnutí z roku 2011. Toto stanovisko nezměnila skutečnost, že snížení mělo závazný účinek nebo že smlouva o poskytnutí záruky neumožňovala opětovné navýšení a je nutno ji považovat za novou dohodu. Podle názoru Německa je rozhodující ekonomický dopad opětovného navýšení na hospodářskou situaci spolkových zemí jako ručitelů a jejich situace se v důsledku opětovného navýšení nezměnila, zejména vzhledem k tomu, že se významně nezvýšila pravděpodobnost využití navýšené části záruky. Opětovné navýšení bylo mimoto velkou měrou shodné s původní plnou zárukou, kterou Komise již analyzovala v rámci rozhodnutí z roku 2011, a to nejen podle základního scénáře, nýbrž i podle pesimistického scénáře (51).
               
      
                  (49)
               
                  Německo za druhé potvrdilo svůj dřívější názor, že by se na opětovné navýšení i v případě, že by se pokládalo za novou podporu, vztahovaly důvody pro schválení v roce 2011, jak Komise uvedla v rozhodnutí o zahájení řízení, v němž konstatovala, že v této fázi nemá pochybnosti, že sdílení zátěže a kompenzační opatření, která se považovala za vhodná a dostatečná v rozhodnutí z roku 2011, jsou i nadále přiměřené vzhledem k tomu, že nová podpora je v mezích opatření schválených v rozhodnutí z roku 2011 (52). Podle Německa je Komise vázána důvody, které uvedla při schválení podpory v rozhodnutí z roku 2011.
               
      
                  (50)
               
                  Německo za třetí uvedlo, že opětovné navýšení maximální částky záruky podpořilo obnovení dlouhodobé životaschopnosti společnosti HSH a že bylo mimoto v souladu s cíli plánu restrukturalizace, který byl schválen v roce 2011. Německo v této souvislosti konstatovalo, že neexistují důvody pro zpochybnění dlouhodobé životaschopnosti banky a udržitelnosti jejího obchodního modelu. Německo tvrdilo, že odchylky od obchodního plánu, k nimž mezitím došlo, neodůvodňují vyvození jiných závěrů. Odložení částečného vypovězení záruky o dva až tři roky zajistí udržitelnější a méně rizikový obchodní model vzhledem k pokračující krizi v odvětví lodní dopravy a s ohledem na požadavky dohledu. Vyšší platby poplatků, které musí banka v důsledku opětovného navýšení záruky hradit, jsou udržitelné vzhledem k dostatečnému kapitálu banky a s ohledem na ostatní opatření obsažená v plánu restrukturalizace, který byl schválen v rozhodnutí z roku 2011.
               
      
                  (51)
               
                  Německo rovněž podotklo, že nutnost navýšit záruku způsobily vnější faktory, jako je pokračující finanční krize, vyšší regulatorní požadavky vztahující se na finanční instituce a změna účetního standardu pro výpočet kapitálových podílů v rámci mezinárodních standardů účetního výkaznictví („IFRS“).
               
      
                  (52)
               
                  Po podání těchto připomínek Německo s Komisí dále úzce spolupracovalo a předložilo několik aktualizovaných plánů restrukturalizace. První plán byl předložen v prosinci 2013, revidovaný plán restrukturalizace s obezřetnějším předpoklady byl poskytnut v dubnu 2014 a další aktualizace obchodního plánu byla zaslána v dubnu 2015. Když tyto plány nerozptýlily pochybnosti Komise ohledně jejich schopnosti obnovit životaschopnost společnosti HSH, hledaly německé orgány jiná řešení. Toto úsilí následně vedlo k základnímu návrhu opatření z roku 2016, která Německo s Komisí dohodlo v říjnu 2015.
               
      
                  (53)
               
                  Dne 21. března 2016 proto Německo oznámilo navýšení záruky z roku 2013 znovu jako státní podporu pro prodej společnosti HSH, a nebude-li tento prodej úspěšný, ukončení její činnosti.
               
      4.   POSOUZENÍ OPATŘENÍ
      
      
                  (54)
               
                  Co se týká opatření z roku 2013, tj. opětovného navýšení záruky ze 7 miliard EUR na 10 miliard EUR, jež bylo v rozhodnutí o zahájení řízení dočasně schváleno, Komise již rozhodla, že opatření představuje státní podporu (53). Ačkoli Německo ve svých připomínkách k rozhodnutí o zahájení řízení (viz 49. bod odůvodnění) zastávalo názor, že opětovné navýšení nepředstavuje novou podporu, a pokud by se jednalo o podporu, vztahovaly by se na ni důvody pro schválení v roce 2011, tato stanoviska nerozvedlo ani nepředložilo důkazy k jejich doložení. Opětovným oznámením navýšení „jako státní podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU“ (54), která má být použita k prodeji nebo ukončení činnosti společnosti HSH, Německo hodnocení Komise potvrdilo. Komise proto v tomto rozhodnutí potvrzuje svá zjištění uvedená v rozhodnutí o zahájení řízení, co se týká existence státní podpory obsažené v tomto opatření, a činí tak z důvodů objasněných ve zmíněném rozhodnutí a bez opětovného posouzení.
               
      
                  (55)
               
                  Komise však musí posoudit, zda je podpora obsažena v opatřeních z roku 2016 (55).
               
      
                  (56)
               
                  Komise musí rovněž posoudit, zda lze dotyčná opatření podpory – opatření z roku 2013 a opatření z roku 2016 (pokud obsahují podporu) – považovat za slučitelná s vnitřním trhem.
               
      4.1.   Existence podpory v opatřeních z roku 2016
      
      
                  (57)
               
                  Komise podotýká, že podle německých orgánů nebude v rámci opatření z roku 2016 poskytnuta žádná další státní podpora.
               
      
                  (58)
               
                  Podle čl. 107 odst. 1 SFEU se státní podporou rozumí podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy. Opatření představuje státní podporu ve smyslu tohoto ustanovení tehdy, jsou-li splněny všechny tyto podmínky: a) opatření musí být přičitatelné státu a být financováno ze státních prostředků; b) musí poskytovat příjemci výhodu; c) tato výhoda musí být selektivní a d) opatření narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž a ovlivnit obchod mezi členskými státy.
               
      
                  (59)
               
                  Co se týká státních prostředků, opatření č. 1 z roku 2016 obsahuje doložku o podřízenosti a mechanismus částečného odkladu závazků vůči veřejným vlastníkům, které souvisejí s poplatky za záruku. Jejich cílem bylo minimalizovat riziko platební neschopnosti společnosti HoldCo. Tato ustanovení se týkají závazků, které měly být veřejným vlastníkům uhrazeny jako protiplnění, a pokud opatření č. 1 z roku 2016 poskytlo společnosti HSH výhodu, mohou tyto prvky znamenat ztrátu státních prostředků.
               
      
                  (60)
               
                  Komise se proto domnívá, že obě opatření z roku 2016 zahrnují státní prostředky, opatření č. 1 z roku 2016 prostřednictvím dohody o podřízenosti a mechanismu částečného odkladu poplatků splatných jako protiplnění za záruku podle rozhodnutí z roku 2011 a opatření č. 2 z roku 2016 prostřednictvím peněžních prostředků, které spolkové země uhradily společnosti OpCo za převedená aktiva.
               
      
                  (61)
               
                  Opatření č. 2 z roku 2016, odkup aktiv spolkovými zeměmi, představuje opatření, které provedl stát. Opatření č. 1 z roku 2016, změnu struktury plateb poplatku, lze přičíst veřejným vlastníkům společnosti Finanzfonds, a tudíž státu. Tuto přičitatelnost prokazuje skutečnost, že změna je součástí většího balíčku opatření, na jehož sestavení se spolkové země aktivně podílely.
               
      
                  (62)
               
                  Opatření z roku 2016 zvýhodňují pouze společnost HSH. Jsou tudíž selektivní. Mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že brání dosažení obvyklého výsledku působení tržních sil. Vzhledem k liberalizované povaze finančních služeb v Unii ovlivňují obchod mezi členskými státy.
               
      
                  (63)
               
                  Za účelem zjištění, zda opatření z roku 2016 představují podporu, proto musí Komise posoudit, zda je společnosti HSH poskytnuta prostřednictvím opatření z roku 2016 dodatečná výhoda, která přesahuje výhodu plynoucí této společnosti již z opatření z roku 2013.
               
      
                  (64)
               
                  Před posouzením otázky dodatečné výhody vyplývající z opatření z roku 2016 musí Komise připomenout fungování záruky, aby bylo možno posoudit dopad provedení opatření z roku 2016, jak byla navrhována, na fungování záruky.
               
      4.1.1.   Mechanismus záruky a dopad opatření z roku 2016
      
      
                  (65)
               
                  Záruka druhé ztráty schválená v rozhodnutí z roku 2011 má podobu syntetické sekuritizace. To znamená, že celé portfolio kryté zárukou je uměle rozděleno na tři tranše:
                  
                              (1)
                           
                              podřízenou tranši neboli tranši první ztráty ve výši 3,2 miliardy EUR, která je plně pokryta bankou a která již byla odepsána;
                           
                  
                              (2)
                           
                              mezaninovou tranši neboli tranši druhé ztráty ve výši 10 miliard EUR se zárukou státu (částka ve výši 7 miliard EUR zbývající z roku 2011 a dodatečná částka ve výši 3 miliard EUR dočasně schválená v rozhodnutí o zahájení řízení) a
                           
                  
                              (3)
                           
                              přednostní tranši.
                           
               
      
                  (66)
               
                  Existence záruky má dvě hlavní skupiny dopadů, a to dopady na účetnictví podle IFRS a dopady na kapitálové požadavky podle regulačních a obezřetnostních pravidel uplatňovaných orgánem dohledu.
               
      
         Účetní dopady
      
      
                  (67)
               
                  Záruka především hradí celkové ztráty z portfolia krytého zárukou přesahující částku ve výši 3,2 miliardy EUR a nižší než 13,2 miliardy EUR (56).
               
      
                  (68)
               
                  Dokud jsou aktiva kryta zárukou vykazována v rozvaze, budou znehodnocení a rezervy podle IFRS vztahující se k těmto aktivům vyrovnány položkou náhrady ve stejné výši. Až poté, co jsou aktiva s konečnou platností vypořádána a v rozvaze se již neobjevují, představují výsledné ztráty nároky na vyrovnání na základě záruky, které jsou vypořádány v hotovosti.
               
      
                  (69)
               
                  Tyto různé druhy nároků na vyrovnání na základě záruky vedou k různým měřítkům s ohledem na využití záruky:
                  
                              (1)
                           
                              Částka záruky, která je v současnosti skutečně využita (dále jen „skutečně využitá částka“) odpovídá částce vyrovnaných ztrát z portfolia krytého zárukou v daném okamžiku. Na konci roku 2015 byly skutečně vyrovnány ztráty ve výši [1,2–2,0] miliardy EUR. Je známo, že v roce 2016 tato částka na základě nároků, které jsou v současnosti vyřizovány, vzroste o [2–3] miliardy EUR.
                           
                  
                              (2)
                           
                              Naopak nevyužitá částka záruky (dále jen „nevyužitá částka“) je částka, která je dosud k dispozici ke krytí dalších ztrát, v tomto případě [8,2–10,0] miliard EUR (celková záruka ve výši 10 miliard EUR po odečtení rozdílu mezi vyrovnanými a známými ztrátami ve výši [3,2–5,0] miliard EUR a tranší první ztráty ve výši 3,2 miliardy EUR).
                           
                  
                              (3)
                           
                              Celková částka využité záruky (dále jen „celková využitá částka“) se vztahuje na částku záruky, která bude vyplacena v době, kdy je celé portfolio, na něž se záruka původně vztahovala, vypořádáno. Celková využitá částka není dosud známa.
                           
                  
                              (4)
                           
                              Nejlepším přibližným odhadem celkové využité částky v současné době je virtuální využití záruky (dále jen „virtuální využití“) vypočítané jako skutečně využitá částka s připočtením opravných položek a rezerv podle IFRS s ohledem na portfolio kryté zárukou. Virtuální využití v současnosti činí [6–8] miliard EUR (skutečně využitá částka ve výši [9,2–11,2] miliardy EUR s připočtením opravných položek a rezerv a po odečtení tranše první ztráty ve výši 3,2 miliardy EUR). Banka vypočítává rovněž odhadovanou celkovou využitou částku (dále jen „odhadovaná celková využitá částka“).
                           
               
      
                  (70)
               
                  Za záruku je nutno hradit poplatky, které se skládají ze dvou složek: základní prémie ve výši 4,00 % (dále jen „základní prémie“) a dodatečné prémie ve výši 3,85 % (dále jen „dodatečná prémie“). Základem pro výpočet základní prémie je celková zbývající částka záruky, tj. 10 miliard EUR. Základem pro výpočet dodatečné prémie je celková využitá částka, která není dosud známa (57).
               
      
                  (71)
               
                  Podle IFRS se poplatky hrazené za zbývající záruku považují za pojistné a jsou jednoduše zaúčtovány do výkazu zisků a ztrát.
               
      
                  (72)
               
                  Je-li však pravděpodobné, že záruka bude využita, nebo je-li skutečně využitá částka vyšší než nula, lze s ohledem na tuto část záruky předpokládat platby poplatků. Podle IFRS se tyto výdaje podobají závazkům (byla získána výhoda, je však třeba za ni zaplatit) a na potřebné platby je nutné vytvořit rezervy. Podle IFRS se musí příslušná výše opravných položek a rezerv zvýšit, jestliže odhadovaná celková využitá částka vzroste. Další využití záruky tudíž vede k zvýšení odhadované celkové využité částky, k souvisejícím vyšším platbám poplatků v budoucnu a k zvýšení potřebných rezerv.
               
      
                  (73)
               
                  Dodatečná prémie podléhá mechanismu odkladu, konsolidačnímu příslibu, který se vztahuje na konsolidovaný kapitál společnosti HSH (HoldCo + OpCo) ve výši 10 % kapitálu CET1. Tento mechanismus odkladu umožňuje odklad splatných plateb v plné výši až do roku [2030–2040]. Mechanismus odkladu se mimoto vztahuje na rezervy na budoucí platby, jež jsou zahrnuty v konsolidačním příslibu. To znamená, že tyto rezervy lze uvolnit jako ochranu proti ztrátám, pokud by tyto ztráty vedly k snížení poměru kapitálu CET1 pod 10 % (58).
               
      
         Dopady na obezřetnostní požadavky
      
      
                  (74)
               
                  Za druhé, podle regulatorního vzorce v rámci Basell II (dále jen „regulatorní vzorec“) vztahujícího se na struktury syntetické sekuritizace, jako je záruka druhé ztráty, snižuje existence záruky při výpočtu rizikově vážených aktiv (59) váhu rizika u přednostní tranše na 20 %.
               
      
                  (75)
               
                  Podle regulačních pravidel a s přihlédnutím k volnosti rozhodování orgánů dohledu při jejich uplatňování je třeba mít na paměti dva limity, aby záruka měla tento účinek. První limit závisí na obezřetném výpočtu očekávaných ztrát (podle základního scénáře), zatímco druhý limit závisí na neočekávaných ztrátách (dodatečné ztráty v případě pesimistického scénáře) ve zbývajícím portfoliu krytém zárukou. Výši očekávaných a neočekávaných ztrát ve zbývajícím portfoliu je nutno v určité míře pokrýt z nevyužité částky záruky. Překročení jednoho či obou limitů proto závisí na dostupné nevyužité částce záruky, která je významně ovlivněna výší vyrovnaných ztrát.
               
      
                  (76)
               
                  Je-li překročen první limit, povede použití regulatorního vzorce k zvýšení objemu rizikově vážených aktiv u přednostní tranše, přičemž k tomuto zvýšení dojde úměrně k míře schodku v pokrytí oproti minimální úrovni ve výši 20 %. Je-li překročen druhý limit, nebude regulatorní vzorec použitelný vůbec. V tomto případě se objemy rizikově vážených aktiv u přednostní tranše neprodleně zvýší z minimální 20 % úrovně na úroveň, která by byla použitelná v případě neexistence záruky (náhlá změna chování („cliff-effect“)).
               
      4.1.2.   Výhoda v opatření č. 1 z roku 2016
      
      
                  (77)
               
                  Podle oznámení bude společnost HSH rozdělena na společnosti HoldCo a OpCo. Poplatky za záruku podle protiplnění za záruku schváleného v rozhodnutí z roku 2011 se nezměnily. Jejich platba však bude rozdělena takto:
                  
                              (1)
                           
                              společnost OpCo bude nadále hradit 2,20 % z části záruky, která není v současnosti využita;
                           
                  
                              (2)
                           
                              společnost HoldCo převezme veškeré ostatní platby poplatků za záruku:
                              
                                          (1)
                                       
                                          1,80 % z celkové zbývající částky záruky;
                                       
                              
                                          (2)
                                       
                                          2,20 % z již využité části záruky;
                                       
                              
                                          (3)
                                       
                                          3,85 % z části záruky využité s konečnou platností s výhradou konsolidačního příslibu.
                                       
                           
               
      
                  (78)
               
                  Toto rozdělení mezi společnosti OpCo a HoldCo znamená, že účetní dopad plynoucí z kompenzace záruky nadále vzniká na úrovni společnosti OpCo, zatímco veškeré požadavky na tvorbu opravných položek a rezerv podle IFRS vyplývající ze zpracování plateb poplatků z využité části záruky nyní existují ve společnosti HoldCo. Komise však zdůrazňuje, že na konsolidované úrovni banky (HoldCo + OpCo) nedochází ke změně struktury záruky ani jejích dopadů, takže samotné rozdělení neposkytuje společnosti HSH dodatečnou výhodu.
               
      
                  (79)
               
                  Podle závazků, které Německo předložilo, nebude společnost HoldCo sama vykonávat žádnou činnost, nebude mít tudíž jiné zdroje příjmů než příjmy plynoucí z jejího podílu ve společnosti OpCo. Společnost HoldCo však obdrží od společnosti OpCo likviditu ve výši 260 milionů EUR, 50 milionů EUR na provozní výdaje během doby prodeje a 210 milionů EUR na úhradu plateb poplatků za záruku podle jejich splatnosti.
               
      
                  (80)
               
                  Na základě výše uvedeného rozdělení povinností Komise podotýká, že výše poplatků během postupu prodeje, které musí společnost HoldCo uhradit na konci roku 2016 resp. 2017, bude záviset na:
                  
                              (1)
                           
                              celkové částce zbývající záruky (základ pro výpočet poplatku za záruku ve výši 1,80 %, dále jen „první složka poplatku“);
                           
                  
                              (2)
                           
                              skutečně využité částce záruky v roce 2016 a 2017 (základ pro výpočet části poplatku za záruku ve výši 2,20 %, jež převzala společnost HoldCo, dále jen „druhá složka poplatku“) a
                           
                  
                              (3)
                           
                              celkové využité částce záruky (základ pro výpočet poplatku za záruku ve výši 3,85 %, na nějž se vztahuje konsolidační příslib, dále jen „třetí složka poplatku“).
                           
               
      
         Složka základní prémie ve výši 1,80 %
      
      
                  (81)
               
                  Co se týká první složky poplatku, celková výše zbývající záruky v současnosti činí 10 miliard EUR, včetně opatření z roku 2013. Tato úroveň se nemůže dále zvýšit, jelikož částka ve výši 10 miliard EUR představuje maximum. Stejně tak není pravděpodobné, že se tato částka během postupu prodeje sníží.
               
      
                  (82)
               
                  Jelikož tato částka ve výši 10 miliard EUR slouží jako základ pro výpočet první složky poplatku ve výši 1,80 %, má Komise za to, že závazek související s roční platbou poplatku na základě první složky poplatku bude činit 180 milionů EUR.
               
      
         Složka základní prémie ve výši 2,20 %
      
      
                  (83)
               
                  Pokud jde o druhou složku poplatku, Komise připomíná, že podle posledních dostupných odhadů se výše vyrovnaných ztrát z portfolia krytého zárukou v roce 2016 zvýší přibližně na [3,2–5,0] miliard EUR, tj. o [0–1,8] miliardy EUR více, než činí tranše první ztráty ve výši 3,2 miliardy EUR.
               
      
                  (84)
               
                  Tato částka dále vzroste o výši ztrát, které společnost HSH převezme v rámci opatření č. 2 z roku 2016, tj. převodu aktiv krytých zárukou, která jsou vystavena úvěrovému riziku, ve výši až 6,2 miliardy EUR na veřejné vlastníky. Podle závazků budou převodní hodnoty těchto aktiv stanoveny podle seznamu připojeného k oznámení, který odpovídá výsledkům odhadu tržní ceny provedenému odborníky Komise.
               
      
                  (85)
               
                  Komise připomíná, že podle závazků má banka v úmyslu ke konci června 2016 převést aktiva vystavená úvěrovému riziku ve výši pouze 5 miliard EUR. Do dne převodu zůstává záruka větším dílem nevyužita, a související platby poplatků bude proto hradit společnost OpCo.
               
      
                  (86)
               
                  Na základě seznamu převodních hodnot (viz příloha II tohoto rozhodnutí) a v závislosti na tom, jak bude optimalizováno využití záruky, budou případné další ztráty z převodu portfolia aktiv vystavených úvěrovému riziku ve výši 5 miliard EUR, která jsou vybrána ze seznamu dostupných aktiv vystavených úvěrovému riziku v hodnotě [8–10] miliard EUR, jež budou vyrovnány na základě záruky, pravděpodobně v rozmezí od [1–4] miliard EUR do [1–4] miliard EUR.
               
      
                  (87)
               
                  Komise se proto domnívá, že povinnost hradit poplatky na základě druhé složky poplatku za šest měsíců v roce 2016 bude pravděpodobně odpovídat částce v rozmezí od [25–35] milionů EUR do [25–35] milionů EUR.
               
      
         Dodatečná prémie ve výši 3,85 %
      
      
                  (88)
               
                  Co se týká třetí složky poplatku, Komise připomíná, že platba ve výši 3,85 % podléhá konsolidačnímu příslibu, který se vztahuje na konsolidovaný kapitál společnosti HSH (HoldCo + OpCo) ve výši 10 % kapitálu CET1. Podle posledních dostupných údajů se již společnost HSH nachází na dolní hranici poměru kapitálu CET1 ve výši 10 % s opravnými položkami a rezervami zbývajícími v rámci konsolidačního příslibu ve výši přibližně [700–800] milionů EUR.
               
      
                  (89)
               
                  Další ztráty v rozmezí od [1–4] miliard EUR do [1–4] miliard EUR vyplývající z převodu aktiv vystavených úvěrovému riziku ve výši 5 miliard EUR z banky na spolkové země povedou k zvýšení očekávané celkové využité částky záruky, a tudíž k dalším požadavkům na tvorbu opravných položek a rezerv podle IFRS s ohledem na druhou i třetí složku poplatku.
               
      
                  (90)
               
                  Podle hodnocení Komise bude potřeba dalších opravných položek a rezerv podle IFRS s ohledem na druhou složku poplatku pravděpodobně odpovídat částce v rozmezí přibližně od [700–900] milionů EUR do [700–900] milionů EUR.
               
      
                  (91)
               
                  Podle plánu restrukturalizace předloženého bankou nebudou tyto dodatečné opravné položky a rezervy pravděpodobně financovány z čistých příjmů banky, a proto pravděpodobně povedou k uplatnění konsolidačního příslibu na konsolidované úrovni s přibližně stejnou částkou. Případná kompenzace z konsolidačního příslibu je však omezena na částku zbývající rezervy, tj. [700–800] milionů EUR. Další výdaj ve výši [700–900] milionů EUR až [700–900] milionů EUR by proto měl pravděpodobně za následek pokles poměru kapitálu CET1 na konsolidované úrovni pod 10 %.
               
      
                  (92)
               
                  Tvorba opravných položek a rezerv s ohledem na třetí složku poplatku podléhá konsolidačnímu příslibu (viz 73. bod odůvodnění). Jelikož po vytvoření opravných položek a rezerv s ohledem na druhou složku poplatku by byla využita celá rezerva v rámci konsolidačního příslibu a poměr kapitálu CET1 by klesl pod 10 %, bylo by nutno odložit i tvorbu dodatečných opravných položek a rezerv s ohledem na třetí složku poplatku.
               
      
                  (93)
               
                  Jakýkoli převod aktiv během doby prodeje překračující částku ve výši 5 miliard EUR, jak je přípustné podle závazků předložených Německem, pravděpodobně povede k dalším ztrátám. Tyto ztráty budou mít za následek další pokles poměru kapitálu CET1 na konsolidované úrovni a dále sníží pravděpodobnost toho, že tento poměr vzroste nad 10 %. Pouze v tomto případě by byly nezbytné platby nebo tvorba opravných položek a rezerv s ohledem na třetí složku poplatku.
               
      
                  (94)
               
                  Komise proto pokládá za pravděpodobné, že během postupu prodeje nebude s ohledem na třetí složku poplatku zapotřebí žádná platba ani tvorba opravných položek a rezerv. Komise dále připomíná, že po úspěšném prodeji mohou spolkové země podle smlouvy o poskytnutí záruky upustit od povinnosti uhradit dodatečnou prémii ve výši 3,85 % (60).
               
      
         Platby poplatků na základě opatření č. 1 z roku 2016
      
      
                  (95)
               
                  Na základě poskytnutých informací, včetně skutečnosti, že se opatření č. 2 z roku 2016, tj. převod aktiv, má uskutečnit na konci června 2016, vyvozuje Komise závěr, že povinnosti společnosti HoldCo související s platbami poplatků za rok 2016 budou pravděpodobně v rozmezí od [205–210] milionů EUR do [210–220] milionů EUR. Komise hodnotí kladně skutečnost, že toto rozmezí je obecně srovnatelné s likviditou ve výši 210 milionů EUR, kterou společnosti HoldCo poskytla společnost OpCo.
               
      
                  (96)
               
                  Poplatky z nevyužité částky záruky ve výši 2,20 % bude mimoto hradit společnost OpCo, aniž by byl zaveden mechanismus dalšího odkladu vztahující se zejména na celou částku platby během prvních šesti měsíců roku 2016 před provedením opatření č. 2 z roku 2016.
               
      
                  (97)
               
                  Podle dostupných informací proto nebudou platby poplatků za záruky, které spolkové země obdrží za rok 2016 po provedení opatření z roku 2016, se vší pravděpodobností nižší než [385–400] milionů EUR ([175–190] milionů EUR společnost OpCo + 210 milionů EUR společnost HoldCo). To znamená, že do data další splátky může být odložena částka plateb poplatků splatných v roce 2016 nepřesahující [0–15] milionů EUR. Za takovýto odklad bude poskytnuto protiplnění s roční úrokovou sazbou ve výši 10 %.
               
      
         Platby poplatků v roce 2017
      
      
                  (98)
               
                  Komise však podotýká, že výše plateb poplatků splatných v roce 2017 na úrovni společnosti HoldCo může být vyšší vzhledem k případnému převodu dalších aktiv krytých zárukou na veřejné vlastníky a skutečnosti, že společnost HoldCo bude muset uhradit záruční prémii ve výši 2,20 % za celý rok.
               
      
                  (99)
               
                  Jak bylo uvedeno výše, společnost HoldCo nebude mít žádné příjmy, takže se jeví jako pravděpodobné, že pokud k prodeji společnosti OpCo dojde poté, co budou splatné poplatky za rok 2017, nebude společnost HoldCo schopna dostát těmto závazkům souvisejícím s platbami poplatků za rok 2017 podle jejich splatnosti. V tomto případě budou podle závazků předložených Německem platby poplatků odloženy do data další splátky společně s roční úrokovou sazbou ve výši 10 %.
               
      
                  (100)
               
                  Komise připomíná, že podle závazků předložených Německem je konečné datum prodeje společnosti HSH stanoveno na 28. února 2018 a že výnosy z úspěšného prodeje plynoucí společnosti HoldCo budou použity v prvé řadě k uhrazení závazků souvisejících s platbami poplatků na základě záruky.
               
      
                  (101)
               
                  Závazky související s platbami poplatků, jimž nebude možno dostát na konci roku 2017, budou proto odloženy pouze tehdy, nebude-li do tohoto dne společnost OpCo prodána. I v takovém případě by došlo k odkladu nejvýše o dva měsíce, dokud nebude společnost OpCo prodána, nebo nedojde k její řádné likvidaci či vyřešení krize. Za tento případný odklad bude poskytnuto protiplnění s roční úrokovou sazbou ve výši 10 %.
               
      
         Závěr
      
      
                  (102)
               
                  Komise závěrem konstatuje, že existuje určitá pravděpodobnost, že platby poplatků ve výši 400 milionů EUR, které budou na základě stávající dohody o poskytnutí záruky splatné na konci roku 2016 (1,80 % + 2,20 % ze zbývající záruky ve výši 10 miliard EUR), nebudou uhrazeny v plné výši, ačkoli je pravděpodobné, že odložena bude platba částky v maximální výši [0–15] milionů EUR. Ačkoli platby poplatků splatné v roce 2017 bude případně nutné odložit v plné výši, tento odklad bude omezen na nejvýše dva měsíce vzhledem k lhůtě pro prodej stanovené na 28. února 2018.
               
      
                  (103)
               
                  Podle závazků bude za takovéto odklady poskytnuto protiplnění s roční úrokovou sazbou ve výši 10 %. Nejvíce likvidní podřízené dluhopisy společnosti HSH (61) byly bezprostředně po dohodě, jíž bylo dosaženo v říjnu 2015, obchodovány s ročními výnosy ve výši 7,5 % až 8 % a v současnosti jsou obchodovány s výnosy ve výši přibližně 10,6 %. Tyto dvě emise budou splatné během postupu prodeje v únoru 2017 s nominální hodnotou, která má být splacena, ve výši 928 milionů EUR. Tyto emise poskytují údaj o tržní ceně rizika s ohledem na expozici společnosti HSH podobnou kapitálu, a tudíž konzervativní odhad tržního protiplnění za případný odklad platby poplatků.
               
      
                  (104)
               
                  Vzhledem k obchodnímu rozpětí výnosů u těchto podřízených dluhopisů společnosti HSH a skutečnosti, že případný odklad v roce 2016 bude pravděpodobně omezen na maximální částku ve výši [0–15] milionů EUR, se Komise domnívá, že protiplnění s roční sazbou ve výši 10 % za riziko platby částky ve výši [0–15] milionů EUR odložené o jeden rok je v souladu s tržními podmínkami.
               
      
                  (105)
               
                  Co se týká možného odkladu závazků splatných v roce 2017, Komise nejprve podotýká, že k tomu dojde pouze v případě, neuskuteční-li se prodej do konce roku 2017. Za druhé, ačkoliv výše případné odložené platby je pravděpodobně srovnatelná s nesplacenou částkou u každé z obou emisí podřízených dluhopisů, tento odklad bude vzhledem ke konečné lhůtě pro prodej omezen na nejvýše dva měsíce, což významně sníží riziko přijaté při odkladu závazků. Vzhledem k podstatně kratší splatnosti případné odložené platby za rok 2017 v porovnání se splatností podřízených dluhopisů, a tudíž obdobně nižšímu riziku, se Komise domnívá, že protiplnění s roční sazbou ve výši 10 % je v souladu s tržními podmínkami.
               
      
                  (106)
               
                  Komise proto vyvozuje závěr, že vzhledem k tomu, že případný odklad části plateb poplatků za záruku splatných veřejným vlastníkům je a) v roce 2016 pravděpodobně velmi malý (pokud vůbec), b) u poplatků splatných v roce 2017 časově omezený (pokud k němu vůbec dojde, a to v závislosti na skutečném datu prodeje) a c) každopádně za něj bude poskytnuto protiplnění s úrokovou sazbou, která je v souladu s tržními podmínkami, není společnosti HSH provedením opatření č. 1 z roku 2016 v důsledku rizik podle písmena a) a b) poskytnuta další výhoda.
               
      4.1.3.   Výhoda obsažená v opatření č. 2 z roku 2016
      
      
                  (107)
               
                  Podle závazků předložených Německem převede společnost HSH na spolkové země portfolio aktiv vystavených úvěrovému riziku, na něž se v současnosti vztahuje záruka, ve výši až 6,2 miliardy EUR. K tomuto převodu může dojít v několika tranších během postupu prodeje v roce 2016 a 2017.
               
      
                  (108)
               
                  S cílem vymezit portfolio, které bude převedeno, určily Německo a banka aktiva vystavená úvěrovému riziku, na něž se vztahuje záruka, ve výši [8–10] miliard EUR jako aktiva způsobilá pro převod na veřejné vlastníky. Komise bere na vědomí, že se u všech těchto aktiv v zásadě jedná o nesplácené půjčky, všechny v segmentu lodní dopravy, který byl jedním z hlavních příčin potíží banky (62).
               
      
                  (109)
               
                  Jelikož v současnosti neexistuje na trhu pro tato aktiva žádný kupující, Komise se domnívá, že tento převod na veřejné vlastníky odpovídá opatření týkajícímu se znehodnocených aktiv. V souladu se zásadami (a jak se připomíná v nedávných rozhodnutích Komise týkajících se nesplácených půjček v Itálii a Maďarsku (63)) lze mít za to, že k tomuto převodu aktiv dojde bez státní podpory, uskuteční-li se transakce za tržních podmínek.
               
      
                  (110)
               
                  Komise zejména objasnila, že vzhledem k povaze portfolia a neexistenci kupujícího na trhu vychází při svém ocenění ze zásad výpočtu tržní hodnoty podle sdělení o znehodnocených aktivech (64). Hlavním cílem ocenění proto není výpočet skutečné hodnoty, nýbrž tržní hodnoty, která (pokud se použije jako převodní cena v rámci transakce s orgánem veřejné moci) umožní Komisi vyvodit závěr, že transakce uskutečněná za danou cenu neposkytuje bance výhodu, a vylučuje tudíž existenci státní podpory. Ocenění proto musí být obzvláště obezřetné a konzervativní.
               
      
                  (111)
               
                  Komise najala nezávislé odborníky pro oblast oceňování, kteří jí byli nápomocni při stanovení tržních hodnot těchto aktiv.
               
      
         Posouzení tržní hodnoty
      
      
                  (112)
               
                  Na základě první žádosti Komise a jejích odborníků o údaje v polovině prosince 2015 poskytla banka dotyčné informace dne 18. ledna 2016. V období od 20. ledna do 19. března 2016 se uskutečnila řada kontaktů, schůzek, jednání a předání údajů.
               
      
                  (113)
               
                  Portfolio sestává z přibližně […] úvěrových linek zajištěných […] plavidly a některými jinými aktivy. Aby se zamezilo problému křížového zajištění, poskytla banka rovněž tzv. základní úroveň, což je nejnižší úroveň, na které lze kolaterál určit jako kolaterál pro přesně jednu linku. V portfoliu existuje […] základních úrovní.
               
      
                  (114)
               
                  V souladu s obezřetnými a konzervativními zásadami oceňování a na základě údajů, které banka poskytla, přijali odborníci Komise řadu předpokladů. Jestliže odborníci Komise neměli například k dispozici údaje o jiných kolaterálech než plavidlech, byly tyto kolaterály konzervativně oceněny nulovou hodnotou a z výpočtu vyloučeny. Pokud nebyly k dispozici údaje o přesném pořadí nároků jednotlivých věřitelů na peněžní toky plynoucí z kolaterálů, považovaly se všechny nároky na kolaterály v souvislosti s lodní dopravou nevyplývající z nároků na základě záruky za přednostní a byly od hodnoty kolaterálu odečteny. Pokud banka nedávno půjčky restrukturalizovala, nebrala se v potaz žádná výhoda.
               
      
                  (115)
               
                  Modelem, který odborníci Komise použili, je model diskontovaných peněžních toků. Veškeré peněžní toky z provozních činností byly upraveny podle zjistitelných tržních údajů, jako jsou stávající smlouvy v oblasti lodní dopravy. Likvidační hodnoty plavidel podle posledních ocenění likvidátorů byly diskontovány s cílem zohlednit náklady na prodej a dobu do jejich prodeje a rovněž opravit statisticky zjistitelné odchylky v odhadech jednotlivých likvidátorů. Ekonomická životnost plavidel byla upravena směrem dolů v souladu se zjistitelnými údaji. Veškeré peněžní toky byly porovnány s dostupnými referenčními tržními hodnotami od třetích poskytovatelů a byly omezeny podle těchto referenčních hodnot. Tempa růstu peněžních toků a likvidačních hodnot byla vypočítána na základě těchto referenčních tržních hodnot, avšak s omezením na pětiletý časový horizont.
               
      
                  (116)
               
                  Ačkoli mezním datem pro ocenění dohodnutým s bankou byl 31. prosinec 2015, většina údajů, které banka poskytla, pocházela ze dne 30. září 2015. Odborníci Komise proto od ocenění odečetli veškeré peněžní toky ve čtvrtém čtvrtletí roku 2015 podle použitelných výhledů.
               
      
                  (117)
               
                  Na základě ocenění vyhotoveného odborníky Komise dospěla Komise k závěru, že tržní hodnota celého portfolia aktiv vystavených úvěrovému riziku ve výši [8–10] miliard EUR činí [33,4–56,8] % hodnoty expozice v selhání. Rozmezí portfolia aktiv vystavených úvěrovému riziku ve výši 6,2 miliard EUR, jež lze vybrat z těchto aktiv, má tržní hodnoty v rozmezí od 33,4 % do 56,8 %. Ocenění na základní úrovni jednotlivých úvěrových linek bylo poskytnuto Německu a bance.
               
      
         Závěr
      
      
                  (118)
               
                  Podle závazků použijí banka a veřejní vlastníci toto ocenění na základě jednotlivých linek, které je připojeno k oznámení a tomuto rozhodnutí (příloha II), k určení platné převodní hodnoty daného portfolia. Velikost zvoleného portfolia včetně všech tranší nesmí být celkově vyšší než hodnota expozice v selhání ve výši 6,2 miliardy EUR. Podle závazků bude jakýkoli převod po dni 31. srpna 2016 vyžadovat přecenění vybraných aktiv ze strany Komise, aby bylo zajištěno, že tržní hodnota je upravena s přihlédnutím k vývoji aktiv a trhu.
               
      
                  (119)
               
                  Komise rovněž zdůrazňuje, že prodej úvěrů spolkovým zemím v této výši povede v bance k dalším ztrátám, jež bude nutno zahrnout do výkazu zisků a ztrát a pokrýt z dostupného kapitálu banky. Komise dále připomíná, že takovýto prodej by mohl mít negativní dopad na fungování záruky, jak je popsáno v 75. a 76. bodě odůvodnění, a podléhal by uvážení ze strany orgánu dohledu. Všechny tyto dopady by mohly dále oslabit kapitálovou pozici banky. Komise však zdůrazňuje, že bance nebude za žádných okolností poskytnuta další kapitálová podpora.
               
      
                  (120)
               
                  Na základě posouzených závazků se Komise ujistila, že se opatření č. 2 z roku 2016, tj. převod aktiv na veřejné vlastníky, uskuteční za tržní hodnotu, a nepovede tudíž k výhodě. Výsledné ztráty budou pokryty ze stávajícího kapitálu banky bez další podpory.
               
      4.1.4.   Závěr
      
      
                  (121)
               
                  Na základě výše uvedeného posouzení vyvozuje Komise závěr, že opatření z roku 2016 neobsahují státní podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU.
               
      4.2.   Slučitelnost
      
      
                  (122)
               
                  Jak Komise vyhodnotila v předchozím oddíle, opatření z roku 2016 neobsahují státní podporu.
               
      
                  (123)
               
                  Co se týká opatření z roku 2013, Komise je v rozhodnutí o zahájení řízení prohlásila za dočasně slučitelné, zahájila však formální vyšetřovací řízení kvůli pochybnostem ohledně slučitelnosti opatření, zejména „pochybnostem, zda bude na základě nového obchodního plánu obnovena životaschopnost společnosti HSH, jak se předpokládá v rozhodnutí o restrukturalizaci z roku 2011“ (65).
               
      
                  (124)
               
                  Jelikož opatření z roku 2013 bylo oznámeno a prohlášeno za dočasně slučitelné před tím, než se stalo použitelným sdělení o bankovnictví z roku 2013 (66), vychází Komise při svém hodnocení opatření z roku 2013 i nadále z čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU, jak je objasněno ve sdělení o prodloužení z roku 2011, podle obecných zásad vztahujících se na státní podporu poskytnutou finančním institucím, které jsou stanoveny ve sdělení o bankovnictví z roku 2008, podrobněji rozvedeny ve sdělení o rekapitalizaci a sdělení o restrukturalizaci (67) a následně pozměněny sdělením o prodloužení z roku 2010 a sdělením o prodloužení z roku 2011.
               
      4.2.1.   Posouzení důvodů pro zahájení řízení
      
      
                  (125)
               
                  Co se týká pochybností ohledně životaschopnosti, v rozhodnutí o zahájení řízení uvedla Komise zejména tři faktory (viz oddíl 2.4, pokud jde o podrobnější přehled):
                  
                              (1)
                           
                              další zhoršování ekonomické situace v odvětví lodní dopravy;
                           
                  
                              (2)
                           
                              nedostatečné hospodářské výsledky banky v porovnání s finančními výhledy podle základního scénáře, které byly uvedeny v rozhodnutí z roku 2011, a zejména nedostatečné výsledky s ohledem na rozvoj nových obchodů v očekávaném rozsahu;
                           
                  
                              (3)
                           
                              zvýšení plateb poplatků za záruku v důsledku vyšší částky záruky.
                           
               
      
                  (126)
               
                  Jak je uvedeno v oddíle 1, Německo zaslalo Komisi řadu plánů restrukturalizace, které poskytla banka. Avšak:
                  
                              (1)
                           
                              situace v odvětví lodní dopravy se od vydání rozhodnutí o zahájení řízení dále významně zhoršila a v únoru 2016 dosáhl Baltic Dry Shipping Index nového historického minima, což mělo u zbývajícího portfolia společnosti HSH v oblasti lodní dopravy za následek ještě vyšší a dalekosáhlé ztráty;
                           
                  
                              (2)
                           
                              v každém roce od vydání rozhodnutí o zahájení řízení zaostávala společnost HSH za svými vlastními odhady ohledně objemu nových obchodů, které již byly prostřednictvím různých plánů významně revidovány směrem dolů, zejména v segmentech korporátního bankovnictví a lodní dopravy;
                           
                  
                              (3)
                           
                              platby poplatků nadále značně zatěžovaly ziskovost společnosti HSH, přičemž pravděpodobnost případného snížení celkové výše záruky během doby její platnosti je mnohem nižší.
                           
               
      
                  (127)
               
                  Komise proto nemůže usuzovat, že tyto plány restrukturalizace rozptýlily její pochybnosti vyjádřené v rozhodnutí o zahájení řízení.
               
      4.2.2.   Změna účelu podpory
      
      
                  (128)
               
                  Komise bere na vědomí skutečnost, že Německo oznámilo opatření z roku 2013 znovu jako státní podporu, která má být použita na řádné ukončení činnosti společnosti HSH Nordbank prostřednictvím prodeje nezahrnujícího další podporu, nebo zastavením uzavírání nových obchodů a likvidací. Na základě tohoto nového účelu podpory nepovažuje Komise za nutné posoudit obdržené plány restrukturalizace podrobněji a nevyvozuje žádné důsledky ze skutečnosti, že její pochybnosti ohledně životaschopnosti banky nebyly rozptýleny.
               
      
                  (129)
               
                  Komise místo toho posoudí slučitelnost podpory na základě oddílu 2 sdělení o restrukturalizaci, a zejména pododdílu s názvem „Životaschopnost dosažená prodejem banky“, a oddílu 5 sdělení o bankovnictví z roku 2008 (68) týkajícím se „podpory na řízenou likvidaci finančních institucí“.
               
      
                  (130)
               
                  Podle oddílu 2 sdělení o restrukturalizaci může prodej banky ve špatném finančním stavu jiné finanční instituci přispět k obnovení dlouhodobé životaschopnosti, je-li kupující podnik životaschopný a schopný převzetí banky ve špatném finančním stavu absorbovat. Kupující by měl Komisi prokázat, že sloučený subjekt bude životaschopný.
               
      
                  (131)
               
                  Podle oddílu 5 sdělení o bankovnictví z roku 2008 je nutno podporu na řízenou likvidaci finančních institucí posoudit obdobně podle oddílu 3 sdělení o bankovnictví z roku 2008, konkrétně:
                  
                              (1)
                           
                              podpora omezená na minimum – příspěvek soukromého sektoru a
                           
                  
                              (2)
                           
                              zamezení nepřiměřeným narušením hospodářské soutěže.
                           
                  Tyto požadavky jsou rovnocenné požadavkům stanoveným v oddíle 2 sdělení o restrukturalizaci v případě úspěšného prodeje.
               
      
                  (132)
               
                  Jelikož řádného ukončení činnosti banky lze dosáhnout prodejem společnosti OpCo, musí být splněna zvláštní kritéria stanovená v bodě 49 sdělení o bankovnictví z roku 2008, konkrétně „aby se zajistilo, že nebude poskytnuta podpora kupcům finanční instituce nebo jejích částí nebo prodaným subjektům, je důležité, aby …:
                  
                              (1)
                           
                              postup prodeje byl otevřený a nediskriminační,
                           
                  
                              (2)
                           
                              prodej se uskutečnil za tržních podmínek,
                           
                  
                              (3)
                           
                              finanční instituce … stanovila co nejvyšší prodejní cenu …“.
                           
                  Tyto požadavky jsou rovnocenné požadavkům stanoveným v oddíle 2 sdělení o restrukturalizaci s ohledem na postup prodeje.
               
      
                  (133)
               
                  Podle bodu 50 sdělení o bankovnictví z roku 2008 bude v případě, je-li na základě výše uvedených kritérií zjištěno, že se jedná o novou podporu kupci nebo prodanému subjektu, provedeno oddělené posouzení.
               
      4.2.3.   Omezení podpory na minimum
      
      
                  (134)
               
                  Co se týká omezení podpory na minimum a příspěvku soukromého sektoru, Komise odkazuje na své posouzení v 57. bodě odůvodnění rozhodnutí o zahájení řízení, v němž konstatovala, že navýšení záruky druhé ztráty (které představuje novou podporu) zůstalo v mezích schválených původně v rozhodnutí z roku 2011. Komise proto vyvodila závěr, že protiplnění schválené v rozhodnutí z roku 2011 je vhodné i s ohledem na nové opatření.
               
      
                  (135)
               
                  Při konstatování, že opatření je dočasně slučitelné, vzala Komise v úvahu jednorázovou platbu ve výši 275 milionů EUR ze strany banky pro poskytovatele záruky a skutečnost, že lze mít za to, že dodatečná záruka ve výši 3 miliard EUR má přednost před stávající zárukou ve výši 7 miliard EUR. Tyto dva dodatečné prvky umožnily Komisi konstatovat, že protiplnění náležitě zohledňuje vyšší riziko pro poskytovatele záruky.
               
      
                  (136)
               
                  Komise toto hodnocení potvrzuje a současně podotýká, že velká část struktury poplatku za záruku byla zavedena s cílem zajistit dostatečné zpětné získání částky podpory. Zajištěním toho, aby byly tyto částky skutečně vráceny poskytovateli záruky, zaručuje nové opatření i nadále omezení podpory, kterou společnost HSH obdržela během krize, na minimum.
               
      
                  (137)
               
                  Opatření k sdílení zátěže byla provedena tak, jak se předpokládalo v rozhodnutí z roku 2011, a Komise opakuje své hodnocení uvedené v rozhodnutí o zahájení řízení, že nemá žádné pochybnosti o tom, že tato opatření jsou s ohledem na slučitelnost opatření z roku 2013 i nadále přiměřená.
               
      
                  (138)
               
                  Na základě těchto skutečností vyvozuje Komise závěr, že podpora je omezená na minimum a obsahuje dostatečný vlastní příspěvek.
               
      4.2.4.   Zamezení nepřiměřeným narušením hospodářské soutěže
      
      
                  (139)
               
                  Co se týká narušení hospodářské soutěže, Komise bere v úvahu, že poskytnutá podpora má zajistit definitivní odchod společnosti HSH jako samostatného subjektu z trhu, a to buď a) prodejem jinému subjektu, nebo b) zastavením uzavírání nových obchodů, takže podíl společnosti HSH na trhu bude přenechán ostatním účastníkům trhu.
               
      
                  (140)
               
                  Komise se domnívá, že závazky v souvislosti s obchodováním, které Německo předložilo, zajišťují během postupu prodeje splnění podmínek týkajících se omezení narušení hospodářské soutěže na minimum, jak se požaduje v oddíle 3 sdělení o bankovnictví z roku 2008, konkrétně:
                  
                              (1)
                           
                              snížení činnosti v podobě omezení objemu obchodů v oblasti lodní dopravy na [1–2] miliardy EUR ročně, omezení objemu obchodů s korporátními klienty na obchodování ve vztahu k Německu a závazek neprovádět obchodování na vlastní účet;
                           
                  
                              (2)
                           
                              další snížení celkové výše bilanční sumy na [100–110] miliard EUR v roce 2016 a [90–100] miliard EUR v roce 2017 a
                           
                  
                              (3)
                           
                              omezení chování, které se považuje za neslučitelné s obdržením podpory, jako je zákaz odkazování na podporu v reklamě, zákaz akvizic a omezení odměn.
                           
               
      
                  (141)
               
                  Komise hodnotí kladně skutečnost, že se Německo zavázalo, že po úspěšném prodeji název HSH Nordbank zanikne, jakož i skutečnost, že je výslovně povolen prodej společnosti HSH různým stranám po částech nebo balících aktiv, jak je uvedeno v závazcích.
               
      
                  (142)
               
                  Nebude-li postup prodeje úspěšný, jelikož a) neexistují žádní uchazeči, nebo b) jedinými uchazeči jsou uchazeči, kteří nejsou podle závazků způsobilí, nebo c) nejvyšší nabídka má za následek negativní cenu nebo d) posouzení životaschopnosti společného subjektu ze strany Komise je negativní, Německo a společnost HSH se zavazují, že banka zastaví uzavírání nových obchodů a bude spravovat svá aktiva za účelem jejich postupné likvidace (69).
               
      
                  (143)
               
                  Na tomto základě se Komise domnívá, že během postupu prodeje i posléze a nezávisle na jeho konečném výsledku závazky předložené Německem zajišťují, že je zamezeno nepřiměřeným narušením hospodářské soutěže.
               
      4.2.5.   Postup prodeje
      
      
                  (144)
               
                  Jak je podrobně posouzeno v oddíle 4.1, v rámci opatření z roku 2016 dojde k rozdělení společnosti HSH na holdingovou společnost HoldCo a provozní dceřinou společnost OpCo, přičemž tato bude buď do dne 28. února 2018 prodána, nebo zastaví uzavírání nových obchodů. Tato opatření nezahrnují novou podporu.
               
      
                  (145)
               
                  Podle oddílu 2 sdělení o restrukturalizaci a oddílu 5 sdělení o bankovnictví z roku 2008 se v souvislosti s postupem prodeje vyžaduje a) dosažení životaschopnosti prodejem banky a b) přispění k neposkytnutí podpory kupci, aby byl postup prodeje přijatelný.
               
      
                  (146)
               
                  Pokud jde o otázku podpory kupci, Komise hodnotí kladně závazky Německa týkající se prodeje společnosti OpCo prostřednictvím otevřeného, transparentního a soutěžního nabídkového řízení za kladnou cenu do 28. února 2018. Po zahájení postupu prodeje poskytne Německo Komisi časový harmonogram s kontrolními milníky. Německo již v závazcích uvedlo nejpozdější možná data hlavních milníků.
               
      
                  (147)
               
                  Pokud jde o otázku, zda postup prodeje povede k životaschopnému subjektu, Komise hodnotí kladně následující dva závazky, které Německo poskytlo, a sice to, že uchazeči účastnící se postupu prodeje a) musí prokázat potřebné finanční zdroje a příslušné odborné znalosti k řízení společnosti OpCo jako životaschopného a aktivního konkurenta a b) budou nezávislí na veřejném sektoru. Nabídkového řízení se mohou účastnit zemské banky a spořitelny (Sparkassen) ve veřejném vlastnictví (podají-li společnou nabídku s jinými uchazeči).
               
      
                  (148)
               
                  Komise hodnotí kladně rovněž řadu závazků Německa, které mají zlepšit situaci ve společnosti OpCo, konkrétně provedení dalších restrukturalizačních opatření ve formě snížení nákladů (na [570–590] milionů EUR v roce 2016 a [520–550] milionů EUR v roce 2017), zlepšení likvidity a řízení rizik banky a rovněž obecný závazek spravovat aktiva a závazky banky udržitelným způsobem s cílem zvýšit co nejvíce šanci na úspěšný prodej za maximální cenu v rámci daných omezení.
               
      
                  (149)
               
                  Komise zdůrazňuje, že bude zapotřebí další rozhodnutí Komise, jakmile bude v rámci postupu prodeje obdržena konečná nabídka. Toto rozhodnutí posoudí, a) zda je společný subjekt skutečně životaschopný, či nikoli a b) zda je konečná nabídková cena skutečně kladná a zda provedení postupu prodeje nezahrnuje podporu kupci nebo prodanému subjektu (70). Komise hodnotí kladně závazek Německa předložit konečnou nabídku Komisi za účelem jejího posouzení a schválení.
               
      
                  (150)
               
                  Co se týká požadovaného posouzení životaschopnosti, Komise uvádí, že pouhá změna vlastnictví, která neznamená změnu obchodního modelu, například prostřednictvím primární veřejné nabídky akcií, by vedla ke stejným pochybnostem ohledně životaschopnosti, jaké Komise uvedla v rozhodnutí o zahájení řízení a které nebyly následně rozptýleny, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí v oddíle 4.1.2.
               
      
                  (151)
               
                  Na základě těchto závazků a výše uvedených úvah vyvozuje Komise závěr, že požadavky stanovené v bodě 49 sdělení o bankovnictví z roku 2008 a bodech 17 a 18 sdělení o restrukturalizaci jsou splněny.
               
      4.2.6.   Sledování
      
      
                  (152)
               
                  Komise hodnotí kladně závazek Německa podrobit celý soubor závazků důslednému monitorování ze strany kvalifikovaného a nezávislého kontrolního správce.
               
      5.   ZÁVĚR
      
      
                  (153)
               
                  Na základě předložených závazků a výše uvedeného posouzení vyvozuje Komise závěr, že opatření z roku 2013, které bylo oznámeno znovu jako podpora na řádné ukončení činnosti společnosti HSH, lze považovat za slučitelné s pravidly vnitřního trhu,
               
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Opatření z roku 2016, která Německo zamýšlí provést ve prospěch společnosti HSH Nordbank, nepředstavují státní podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.
      Článek 2
      Opatření z roku 2013, opětovné navýšení záruky druhé ztráty, kterou společnosti HSH Nordbank poskytla společnost Finanzfonds, s částkou ve výši 3 miliardy EUR představuje státní podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU, která je na základě závazků uvedených v příloze I tohoto rozhodnutí slučitelná s vnitřním trhem.
      Článek 3
      Toto rozhodnutí je určeno Spolkové republice Německo.
      
         V Bruselu dne 2. května 2016.
         
            
               Za Komisi
            
            Margrethe VESTAGER
            
               členka Komise
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. C 315, 29.10.2013, s. 81.
      
         (2)  Rozhodnutí Komise 2012/477/EU ze dne 20. září 2011 o Státní podpoře SA.29338 (C 29/09 (ex N 264/09)) Spolkové republiky Německo ve prospěch společnosti HSH Nordbank AG (Úř. věst. L 225, 21.8.2012, s. 1).
      
         (3)  Viz rozhodnutí z roku 2011, 48. bod odůvodnění.
      
         (4)  Viz pozn. pod čarou 1.
      
         (5)  Dne 27. dubna 2016 předložilo Německo změnu seznamu závazků s opravou chyby v jednom závazku.
      
         (6)  Prostřednictvím společnosti Finanzfonds vlastní obě spolkové země 65 %; město Hamburk přímo vlastní 10,8 % a spolková země Šlesvicko-Holštýnsko 9,58 %.
      
         (7)  Viz rozhodnutí o zahájení řízení, 54. bod odůvodnění.
      
         (8)  Podrobný popis záruk viz 42. až 47. bod odůvodnění rozhodnutí z roku 2011.
      
         (9)  Viz rozhodnutí o zahájení řízení, 13. bod odůvodnění.
      
         (10)  Expozicí v selhání se rozumí očekávaná výše ztráty, jíž je banka vystavena v případě selhání protistrany. Používá se k výpočtu úvěrového rizika finančních institucí.
      
         (*1)  Důvěrné údaje.
      
         (11)  Viz body 2 a 4 seznamu závazků.
      
         (12)  Viz bod 3.1 seznamu závazků.
      
         (13)  Viz pozn. pod čarou 12.
      
         (14)  Viz bod 2.3 seznamu závazků.
      
         (15)  Podrobnosti viz bod 4.2 seznamu závazků.
      
         (16)  Viz body 4.1 a 4.2 seznamu závazků.
      
         (17)  Viz bod 5.1 seznamu závazků.
      
         (18)  Viz bod 5.4 seznamu závazků.
      
         (19)  Viz bod 5.7 seznamu závazků.
      
         (20)  Viz bod 5.8 seznamu závazků.
      
         (21)  Viz bod 5.9 seznamu závazků.
      
         (22)  Viz bod 6 seznamu závazků.
      
         (23)  Viz bod 6 písm. a) až e) seznamu závazků.
      
         (24)  Viz bod 7.1seznamu závazků.
      
         (25)  Viz bod 7.5 seznamu závazků.
      
         (26)  Viz bod 7.2 seznamu závazků.
      
         (27)  Viz bod 8 seznamu závazků.
      
         (28)  Viz bod 10 seznamu závazků.
      
         (29)  Viz bod 12 seznamu závazků.
      
         (30)  Viz bod 11 seznamu závazků.
      
         (31)  Viz bod 14.2 seznamu závazků.
      
         (32)  Viz rozhodnutí o zahájení řízení, 30. bod odůvodnění.
      
         (33)  Viz rozhodnutí o zahájení řízení, 31. bod odůvodnění.
      
         (34)  Viz rozhodnutí o zahájení řízení, 38. a 39. bod odůvodnění.
      
         (35)  Viz rozhodnutí o zahájení řízení, 40. bod odůvodnění.
      
         (36)  Viz rozhodnutí o zahájení řízení, 41. bod odůvodnění.
      
         (37)  Viz rozhodnutí o zahájení řízení, 45. bod odůvodnění.
      
         (38)  Sdělení o použití pravidel pro poskytování státní podpory na opatření přijatá ve vztahu k finančním institucím v souvislosti se současnou globální finanční krizí (Úř. věst. C 270, 25.10.2008, s. 8).
      
         (39)  Sdělení Komise o rekapitalizaci finančních institucí během současné finanční krize: omezení podpory na nezbytné minimum a záruky proti neoprávněnému narušení hospodářské soutěže (Úř. věst. C 10, 15.1.2009, s. 2).
      
         (40)  Sdělení Komise o použití pravidel pro poskytování státní podpory ve prospěch bank v souvislosti s finanční krizí od 1. ledna 2011 (Úř. věst. C 329, 7.12.2010, s. 7) a sdělení Komise o použití pravidel pro poskytování státní podpory ve prospěch bank v souvislosti s finanční krizí od 1. ledna 2012 (Úř. věst. C 356, 6.12.2011, s. 7).
      
         (41)  Viz rozhodnutí o zahájení řízení, 47. bod odůvodnění.
      
         (42)  Viz rozhodnutí o zahájení řízení, 48. bod odůvodnění.
      
         (43)  Viz rozhodnutí o zahájení řízení, 49. bod odůvodnění.
      
         (44)  Viz rozhodnutí o zahájení řízení, 50. bod odůvodnění.
      
         (45)  Viz rozhodnutí o zahájení řízení, 52. bod odůvodnění.
      
         (46)  Viz rozhodnutí o zahájení řízení, 53. a 54. bod odůvodnění.
      
         (47)  Viz rozhodnutí o zahájení řízení, 56. bod odůvodnění
      
         (48)  Viz rozhodnutí o zahájení řízení, 57. bod odůvodnění.
      
         (49)  Viz rozhodnutí o zahájení řízení, 63. bod odůvodnění.
      
         (50)  Německo podalo připomínky (odrážející společné stanovisko Německa, spolkové země Šlesvicko-Holštýnsko, města Hamburk a společnosti HSH) dopisem ze dne 30. září 2013.
      
         (51)  Viz například 61. bod odůvodnění rozhodnutí z roku 2011.
      
         (52)  Viz rozhodnutí o zahájení řízení, 57. bod odůvodnění.
      
         (53)  Viz 37. a 38. bod odůvodnění.
      
         (54)  Dopis předložený Německem spolu s oznámením dne 21. března 2016.
      
         (55)  Viz oddíl 2.2.2.
      
         (56)  Ztráty jsou vyrovnány v plné výši poté, co banka plně využila tranši první ztráty ve výši 3,2 miliardy EUR, a to do maximální částky ve výši 10 miliard EUR. V případě ztrát v rozmezí od 3,2 miliardy EUR plus jedno euro do 13,2 miliardy EUR tudíž poskytovatel záruky uhradí bance každé ztracené euro z portfolia krytého zárukou.
      
         (57)  Viz 24. a 25. bod odůvodnění.
      
         (58)  Viz 25. bod odůvodnění.
      
         (59)  Rizikově vážená aktiva vypočítává orgán dohledu s cílem určit absolutní výši kapitálu, který musí mít banka k dispozici.
      
         (60)  Toto právo bylo stanoveno již v původní smlouvě o poskytnutí záruky, která byla zavedena v roce 2009.
      
         (61)  ISIN DE000HSH2H15 a DE000HSH2H23.
      
         (62)  Viz oddíl 2.1.
      
         (63)  Věci státní podpory SA.43390 (2016/N) a SA.38843 (2015/N), rozhodnutí budou zveřejněna.
      
         (64)  Sdělení Komise o nakládání se znehodnocenými aktivy v bankovním sektoru Společenství (Úř. věst. C 72, 26.3.2009, s. 1).
      
         (65)  Viz rozhodnutí o zahájení řízení, 56. bod odůvodnění.
      
         (66)  Sdělení Komise o použití pravidel pro poskytování státní podpory ve prospěch bank v souvislosti s finanční krizí od 1. srpna 2013 („Sdělení o bankovnictví“) (Úř. věst. C 216, 30.7.2013, s. 1).
      
         (67)  Sdělení Komise o návratu k životaschopnosti a hodnocení restrukturalizačních opatření ve finančním sektoru v současné krizi podle pravidel pro státní podporu („sdělení o restrukturalizaci“) (Úř. věst. C 195, 19.8.2009, s. 9).
      
         (68)  Viz 124. bod odůvodnění, pokud jde o podrobnější vysvětlení důvodů, proč je v tomto případě relevantní sdělení o bankovnictví z roku 2008.
      
         (69)  Viz bod 5.9 seznamu závazků.
      
         (70)  Komise zdůrazňuje, že vzhledem ke vstupu směrnice o ozdravných postupech a řešení krize bank (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 190) v platnost by v případě, byla-li by v postupu prodeje zjištěna nová podpora, mohla být tato nová podpora poskytnuta pouze v rámci řešení krize a byla by předmětem zvláštního rozhodnutí Komise.
      
      
         PŘÍLOHA I
         
            SEZNAM ZÁVAZKŮ VE VĚCI STÁTNÍ PODPORY SA.29338 HSH NORDBANK AG
         
         Německo se zavazuje dodržet tyto závazky:
         1.   [Fáze restrukturalizace a kontrolní správce]
         
         1.1   [Fáze restrukturalizace] Fáze restrukturalizace končí uzavřením postupu prodeje. Během fáze restrukturalizace platí níže uvedené závazky, pokud konkrétní znění dotyčného závazku neuvádí jinak.
         1.2   [Kontrolní správce] Během fáze restrukturalizace bude úplné a řádné plnění všech závazků stanovených v tomto seznamu průběžně a důkladně sledovat a podrobně ověřovat náležitě kvalifikovaný kontrolní správce, který není závislý na společnosti HSH.
         2.   [Struktura holdingové společnosti]
         
         2.1   [Založení holdingové společnosti] Společnost HSH bude rozdělena na holdingovou společnost (dále jen „HoldCo“) a dceřinou společnost, která bude prodána (dále jen „OpCo“).
         2.2   [Dceřiná společnost] Společnost OpCo bude vlastnit veškerá aktiva a závazky společnosti HSH, včetně aktiv krytých zárukou (pokud nebudou prodána spolkovým zemím v souladu s bodem 4), samotnou záruku a bankovní licenci. K zajištění fungování společnosti HoldCo poskytne společnost OpCo společnosti HoldCo hotovost ve výši 50 milionů EUR.
         2.3   [Holdingová společnost] Strana aktiv v rozvaze společnosti HoldCo sestává z podílu ve společnosti OpCo, kromě hotovosti uvedené v bodech 2.2 a 3.3 bude společnost HoldCo vlastnit ve společnosti OpCo až do doby prodeje nejméně 90 % podíl.
         3.   [Povinnosti na základě záruky]
         
         3.1   [Rozdělení povinností na základě záruky] Smlouva o poskytnutí rámce záruk, která byla mezi společnostmi HSH Finanzfonds AöR a HSH uzavřena dne 2. června 2009, bude pozměněna takto:
         Jako protiplnění za obdržení účinku snížení kapitálu bude společnost OpCo hradit z části záruky, která nebyla dosud vyčerpána, základní prémii ve výši 2,2 %.
         Veškeré ostatní povinnosti společnosti HSH na základě smlouvy o poskytnutí záruky popsané v rozhodnutí o schválení podpory C 29/2009 (ex N 264/2009) ze dne 20. září 2011, tj.
         
                     (a)
                  
                     základní prémie ve výši 2,2 % jako protiplnění za vyčerpanou část záruky,
                  
         
                     (b)
                  
                     základní prémie ve výši 1,8 % jako platba v rámci zpětného získání a
                  
         
                     (c)
                  
                     dodatečná prémie ve výši 3,85 % včetně konsolidačního příslibu,
                  
         včetně všech existujících rezerv v rozvaze v souvislosti s těmito závazky, budou s účinností ode dne 1. ledna 2016 převedeny na společnost HoldCo.
         3.2   [Doložka o vyrovnání] Přenesení povinností na základě záruky na společnost HoldCo nemá žádný dopad na celkové závazky v souvislosti se zárukou, jež mají být uhrazeny podle rozhodnutí o schválení podpory C 29/2009 (ex N 264/2009) ze dne 20. září 2011.
         
                     (a)
                  
                     Pravidla smlouvy o poskytnutí záruky ze dne 2. června 2009 se po splnění podmínek Komise stanovených ve schvalujícím rozhodnutí nezmění s výhradou změn vyplývajících z rozdělení závazků souvisejících s prémiemi podle bodu 3.1.
                  
         
                     (b)
                  
                     Minimální poměr kmenového kapitálu tier 1 ve výši 10 %, který je důležitý pro konsolidační příslib, se do doby prodeje vypočítává na základě kapitalizace celé skupiny a v případě úspěšného prodeje na základě kapitalizace společnosti HoldCo. Nebude-li postup prodeje úspěšně ukončen, bude se příslušný poměr vypočítávat i nadále podle úrovně kapitalizace celé skupiny.
                  
         
                     (c)
                  
                     V případě prodeje podílů ve společnosti OpCo se částka dodatečné prémie ve výši 3,85 %, kterou převzala společnost HoldCo, může z podnětu vlastníků z veřejného sektoru snížit úměrně jejich přímému a nepřímému podílu.
                  
         3.3   [Plnění povinností na základě záruky] Výnosy, které společnost HoldCo získá z prodeje svých podílů ve společnosti OpCo, budou použity v prvé řadě k uhrazení převedených závazků souvisejících s prémiemi. Aby byla zajištěna ochrana společnosti HoldCo před platební neschopností, budou mezi společnostmi HSH Finanzfonds AöR a HoldCo dohodnuta vhodná opatření, zejména příslušné podřízení pohledávek na základě záruky. Nebude-li postup prodeje úspěšně ukončen, zruší spolkové země účinky podřízení pohledávek, je-li to možné z právního hlediska, a využijí výnosy z likvidace především k uspokojení neuhrazených závazků na základě záruky.
         Společnost OpCo mimoto provede ve prospěch společnosti HoldCo jednorázovou platbu ve výši 210 milionů EUR za účelem hrazení závazků souvisejících s prémiemi, které společnost HoldCo převzala, během postupu prodeje. Základní prémii ve výši 2,2 %, kterou společnost HoldCO převzala jako protiplnění za vyčerpanou část záruky, je nutno hradit od okamžiku uplatnění záruky, zejména v důsledku prodeje aktiv podle bodu 4. Banka nemá v úmyslu prodat aktiva podle bodu 4 do konce června 2016. Do doby tohoto prodeje musí základní prémii ve výši 2,2 % hradit společnost OpCo. Pokud by společnost HoldCo neměla ke dni splatnosti k dispozici dostatečnou hotovost, aby plně uhradila splatné platby prémie, nebo pokud by v cestě takovéto platbě stály právní překážky, zejména z důvodu porušení kapitálových požadavků nebo existující podřízenosti pohledávek, nebo pokud by to mělo za následek, že by se společnost HoldCo dostala do platební neschopnosti, lze část neuhrazených plateb prémie odložit do dne další splátky, a to s tržní úrokovou sazbou ve výši 10 %.
         4.   [Prodej aktiv spolkovým zemím a na trhu]
         
         4.1   [Prodej aktiv] Společnost HSH může prodat aktiva vystavená úvěrovému riziku ve výši až 8,2 miliardy EUR a vyrovnat ztráty vzniklé společnosti HSH Finanzfonds AöR v souladu s podmínkami stanovenými ve stávající dohodě o poskytnutí záruky, z toho aktiva ve výši až 6,2 miliardy EUR spolkovým zemím. Banka má v úmyslu převést na spolkové země v roce 2016 nejprve portfolio aktiv vystavených úvěrovému riziku ve výši 5 miliard EUR. K prodeji dojde za tržní hodnotu. To nebude mít vliv na právo společnosti HSH prodat aktiva na trhu a provést vypořádání v souladu s podmínkami stanovenými ve stávající dohodě o poskytnutí záruky.
         4.2   [Flexibilita při výběru aktiv, která mají být převedena] S cílem stanovit kupní cenu vybraných aktiv použijí spolkové země ocenění uvedené v příloze tohoto seznamu závazků. Spolkové země mohou stanovit tržní cenu u částí zvolených aktiv na základě tohoto ocenění a převést aktiva na sebe, pokud hodnota expozice při selhání u zvoleného portfolia aktiv vystavených úvěrovému riziku nepřesáhne 6,2 miliardy EUR. Během doby prodeje mohou být aktiva spolkovými zeměmi odkoupena společně, ale také individuálně, nebo jako balíky. V případě převodů uskutečněných po dni 31. srpna 2016 bude Komise ocenění aktualizovat.
         5.   [Prodej]
         
         5.1   [Postup prodeje] S výhradou bodu 5.3 prodá společnost HoldCo své podíly ve společnosti OpCo do dne 28. února 2018 (dále jen „lhůta pro prodej“) prostřednictvím otevřeného, nediskriminačního, soutěžního a transparentního řízení (dále jen„postup prodeje“). Lhůta pro prodej je dodržena podepsáním kupní smlouvy.
         5.2   [Prodloužení lhůty pro prodej] Lhůtu uvedenou v bodě 5.1 lze se souhlasem Komise prodloužit o šest měsíců, je-li technické provedení modelu opožděno kvůli okolnostem, na něž nemají spolkové země přímý vliv.
         5.3   [Přechodné období s ohledem vlastnictví spolkových zemí] Spolkové země si po dobu čtyř let od dokončení prodeje mohou ponechat 25 % akcií společnosti OpCo prostřednictvím přímého a nepřímého podílu ve společnosti HoldCo.
         5.4   [Časový harmonogram a milníky postupu prodeje] Před zahájením postupu prodeje bude Komisi předložen časový harmonogram obsahující alespoň tyto milníky:
         
                     (a)
                  
                     příprava postupu (nejpozději do […] (*1))
                  
         
                     (b)
                  
                     předložení předběžných nabídek (nejpozději do […])
                  
         
                     (c)
                  
                     přístup do datové místnosti (nejpozději do […])
                  
         
                     (d)
                  
                     výběr uchazeče a podpis smlouvy (nejpozději do 28. února 2018).
                  
         5.5   [Způsobilost kupujícího (kupujících)] Uchazeči, kteří se zúčastní postupu prodeje, musí mít potřebné finanční zdroje a prokazatelné odborné znalosti daného odvětví, aby mohli společnost OpCo řídit jako ziskového a aktivního konkurenta.
         5.6   [Nezávislost kupujícího (kupujících)] Kupci společnosti OpCo nesmí být závislí na společnosti HSH a veřejném sektoru. Tak tomu bude v případě, nemohou-li společnost HSH ani veřejný sektor v době prodeje vykonávat nad kupujícím kontrolu ve smyslu článku 3 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1). Pojem „veřejný sektor“ zahrnuje spolkový stát, všechny spolkové země a obce a jejich veřejné instituce, jakož i jimi ovládané podniky. Prodej jedné či více zemským bankám je možný. Veřejné spořitelny (öffentliche Sparkassen) se mohou podílet (společně s menšinovými podíly) na nákupu prostřednictvím jiného kupujícího, který je nezávislý na společnosti HSH a veřejném sektoru (kromě zemských bank).
         5.7   [Úspěšné ukončení postupu prodeje] Po úspěšném ukončení postupu prodeje, jehož výsledkem je nabídka nezahrnující podporu s kladnou nabídkovou cenou (při zachování záruky), bude zamýšlená akvizice oznámena Komisi za účelem posouzení životaschopnosti nové podnikové struktury. Prodej se neuskuteční, dokud Komise nevydá schvalující rozhodnutí. Doba potřebná pro posouzení se nezapočítává do lhůty pro prodej.
         5.8   [Změna názvu] Do tří měsíců od úspěšného ukončení postupu prodeje přijme banka nový název.
         5.9   [Zastavení uzavírání nových obchodů po neúspěšném ukončení postupu prodeje] Nepovede-li postup prodeje do konce lhůty pro prodej k nabídkám nezahrnujícím podporu s kladnou nabídkovou cenou (při zachování záruky) nebo pokud Komise dospěje po posouzení životaschopnosti podle bodu 5.6 k závěru, že začlenění společnosti OpCo do nové podnikové struktury nepovede k dlouhodobě životaschopnému obchodnímu modelu, zastaví společnost OpCo uzavírání nových obchodů, a je-li to z právního hlediska možné, spravuje aktiva za účelem jejich řádné likvidace. V tomto případě jsou přípustné:
         
                     (a)
                  
                     restrukturalizace stávajících úvěrů k zachování hodnoty, pokud tyto úvěry spadají do řízení problémových úvěrů;
                  
         
                     (b)
                  
                     činnosti potřebné pro řízení peněžních prostředků společnosti OpCo s výjimkou přijímání nových vkladů, včetně nových vkladů poskytnutých stávajícími zákazníky; obnovení splatných vkladů za stejných podmínek je přípustné;
                  
         
                     (c)
                  
                     prolongace, které jsou nezbytné, aby se předešlo ztrátám, pokud zajišťují podstatně lepší výhled na konečné zhodnocení;
                  
         
                     (d)
                  
                     obchodování s deriváty, které je zapotřebí k řízení úrokových, měnových a úvěrových rizik stávajícího portfolia a které vede k snížení celkového rizika tržního postavení společnosti OpCo.
                  
         6.   [Povinnosti během doby prodeje] Během doby prodeje řídí společnost HoldCo společnost OpCo tak, aby byla zachována její životaschopnost, prodejnost a konkurenceschopnost. Za tímto účelem
         
                     (a)
                  
                     ve společnosti OpCo budou v souladu s předloženým plánem restrukturalizace přijata další opatření k snížení nákladů a racionalizaci tak, aby správní náklady v roce 2016 nepřekročily [570–590] milionů EUR a v roce 2017 pak [520–550] milionů EUR;
                  
         
                     (b)
                  
                     řízení rizik společnosti OpCo, zejména ve vztahu k novým obchodům, se uskutečňuje v souladu se zásadami obezřetné obchodní praxe;
                  
         
                     (c)
                  
                     s výhradou schválení Komisí budou přijata opatření k dalšímu posílení kapitálu (včetně řízení závazků);
                  
         
                     (d)
                  
                     společnost OpCo nesmí provádět platby s ohledem na kapitálové nástroje závislé na zisku (jako jsou hybridní finanční nástroje a požitkové listy [Genussscheine]), nejsou-li tyto platby nutné podle smlouvy nebo ze zákona. Tyto nástroje se musí rovněž podílet na ztrátách, pokud rozvaha společnosti OpCo bez uvolnění rezerv a nerozděleného zisku vykazuje ztrátu. Tyto nástroje se nepodílejí na ztrátách převedených z minulých let a
                  
         
                     (e)
                  
                     společnost OpCo nebude vyplácet dividendy do doby prodeje (tj. za období zahrnující účetní období končící dnem 31. prosince 2017). To nevylučuje, aby společnost OpCo vyplatila dividendy společnosti HoldCo, je-li to z právního hlediska možné.
                  
         7.   [Snížení celkové bilanční sumy a obchodní model]
         
         7.1   [Snížení celkové bilanční sumy – společnost OpCo] Celková rozvahová aktiva společnosti OpCo nepřesáhnou [100–110] miliard EUR v roce 2016 a [90–100] miliard EUR v roce 2017 (celková rozvahová aktiva společnosti OpCo). Z této částky představují obchodní aktiva nejvýše [5–12] miliard EUR.
         7.2   [Upuštění od financování letadel] V souladu se seznamem závazků v rozhodnutí ze dne 20. září 2011 neobnoví společnost OpCo činnost v oblasti financování letadel, kterou společnost HSH ukončila.
         7.3   [Omezení korporátního bankovnictví] Společnost OpCo musí omezit své obchody s korporátními klienty na německé zákazníky a jejich domácí a zahraniční účasti a na zahraniční klienty, kteří chtějí obchodovat v Německu. Obchodování je omezeno na stávající pobočky a nebudou otevřeny nové pobočky.
         7.4   [Vymezení činnosti v oblasti financování lodí] Divize společnosti OpCo v oblasti lodní dopravy jedná jako strategický partner klientů, včetně majitelů lodí, v globálním odvětví lodní dopravy a stavby lodí. Na rozdíl od divize lodní dopravy nebude divize korporátního bankovnictví působit v oblasti financování lodí.
         7.5   [Omezení činnosti v oblasti financování lodí] Společnost OpCo sníží svou činnost v oblasti financování lodí omezením ročního objemu nových obchodů v této oblasti na [1–2] miliardy EUR. Nové obchody v tomto rozsahu nebudou plně vyrovnávat splátky, jež se v současnosti plánují.
         7.6   [Směnný kurz EUR/USD] Závazky v bodech 7.1 a 7.5 týkající se celkové bilanční sumy a rozsahu nových obchodů v rámci divize financování lodí jsou založeny na průměrném směnném kurzu EUR/USD ve výši 1,10. Je-li skutečný kurz nižší než tento referenční směnný kurz, je třeba uvedené maximální částky odpovídajícím způsobem upravit směrem nahoru.
         8.   [Omezení externího růstu] Do konce lhůty pro prodej není dovoleno rozšiřování obchodní činnosti získáním kontroly nad jinými podniky (žádný externí růst). Kapitalizace pohledávek a běžná opatření k řízení úvěrů se za rozšíření obchodní činnosti nepovažují, ledaže se uskutečňují se záměrem obejít omezení růstu uvedené v první větě.
         9.   [Prodej částí podniku] S tímto rozhodnutím je slučitelný prodej částí nebo dílčích částí podniku se souhlasem vlastníků z veřejného sektoru.
         10.   [Obchodování na vlastní účet] Společnost OpCo neprovádí obchodování na vlastní účet. To znamená, že společnost OpCo provádí pouze obchodní činnosti uvedené v její obchodní knize, které jsou nutné a) pro přijetí, převedení a realizací příkazů zákazníků ke koupi popř. k prodeji (tj. obchodování s finančními nástroji v rámci poskytování služeb, a to až do hodnoty měřené hodnotou v riziku (Value at Risk, VaR) ve výši […] milionů EUR / den, 99 % interval spolehlivosti), nebo b) pro účely obchodování za účelem snížení rizika (hedging) v rámci obchodů s klienty, popř. pro řízení úroků a likvidity v oblasti treasury (takzvané obchody na vlastní účet; až do hodnoty měřené hodnotou v riziku (VaR) ve výši […] EUR / den, 99 % interval spolehlivosti), nebo c) pro účely realizace hospodárného přenesení rozvahových pozic na restrukturalizovanou jednotku nebo na třetí strany (až do hodnoty měřené hodnotou v riziku (VaR) ve výši […] EUR / den, 99 % interval spolehlivosti). Protože tyto pozice mohou být přeneseny pouze ve výše uvedených limitech, nemohou ohrozit udržitelnost či likviditu společnosti OpCo. Společnost OpCo nebude v žádném případě provádět obchody, které slouží výlučně k dosažení zisku, s výjimkou účelů uvedených v písmenech a), b) nebo c). Společnost OpCo bude mimoto přesně dodržovat specifikace stanovené v požadavcích dohledu, „Fundamental Review of the Trading Book“ (FRTB).
         11.   [Likvidita/financování]
         Do konce roku 2016 resp. 2017 bude společnost OpCo dodržovat tyto ukazatele likvidity:
         
                     (a)
                  
                     ukazatel čistého stabilního financování a ukazatel krytí likvidity ve výši […] až […] %. Výpočet se provádí na základě definic zveřejněných v té době Basilejským výborem pro bankovní dohled.
                  
         
                     (b)
                  
                     Podíl obchodů hlavní banky v USD, které jsou refinancovány původním financováním v USD (a nikoli swapy), se od roku 2016 do roku 2017 vyvíjí následovně: nejméně 55 % na konci roku 2016 resp. 2017.
                  
         12.   [Reklama] Společnost HSH nevyužije provedení opatření podpory ani z toho plynoucí výhody oproti konkurentům pro účely vlastní reklamy.
         13.   [Ujištění ohledně řízení společnosti] S ohledem na řízení společnosti OpCo platí toto:
         
                     (a)
                  
                     Všichni členové dozorčí rady musí být způsobilí podle § 25d odst. 2 první věty německého zákona o poskytování úvěrů (Kreditwesengesetz – KWG). Členové jsou způsobilí, pokud jsou spolehliví a mají potřebné odborné znalosti pro vykonávání kontrolních funkcí a posuzování a sledování obchodů uskutečňovaných společností OpcCo.
                  
         
                     (b)
                  
                     Dozorčí rada nesmí mít více než šestnáct členů.
                  
         
                     (c)
                  
                     Nejméně polovina míst náležejících spolkovým zemím Hamburk a Šlesvicko-Holštýnsko bude obsazena externími odborníky.
                  
         14.   [Odměňování orgánů, zaměstnanců a pověřených osob]
         
         14.1   [Systém odměňování] V rámci možností občanského práva společnost OpCo zajistí, aby její systémy odměňování nepodporovaly přílišné riskování, byly v souladu s udržitelnými, dlouhodobými cíli společnosti a byly transparentní. Tato povinnost bude splněna, jsou-li systémy odměňování společnosti OpCo v souladu s požadavky stanovenými v příloze nazvané „Povinnosti společnosti HSH“ ke „smlouvě o poskytnutí rámce záruk“ ze dne 2. června 2009.
         Po úspěšné privatizaci lze vyplatit odpovídající prémii („prémii za privatizaci“). Maximální vyplacená částka nesmí vést k tomu, aby byla celková odměna jednotlivců v rozporu s požadavky uvedenými v bodě 14.2.
         14.2   Celková odměna zástupců a zaměstnanců společnosti OpCo bude přiměřená a nesmí za žádných okolností přesáhnout patnáctinásobek průměrné německé mzdy nebo desetinásobek průměrné mzdy ve společnosti HSH Nordbank (před rozdělením).
         15.   [Další pravidla chování] Společnost OpCo bude při poskytování úvěrů a investování přihlížet k potřebě úvěrů v hospodářství, zejména malých a středních podniků („Mittelstand“), a to prostřednictvím podmínek, které jsou v souladu s trhem a jsou přiměřené z hlediska dohledu/bankovnictví. Společnost OpCo bude uplatňovat obezřetnou, řádnou obchodní politiku zaměřenou na udržitelnost. Společnost OpCo bude provádět bankovní činnosti tak, aby zachovala hodnotu aktiv a obchodů, zvýšila prodejnost banky a zajistila, aby byl postup prodeje pokud možno stabilní.
         16.   [Transparentnost] Během provádění tohoto rozhodnutí má Komise neomezený přístup ke všem informacím, které jsou zapotřebí pro sledování jeho provedení. Komise může od společností OpCo nebo HoldCo požadovat vysvětlení a objasnění. Německo a společnosti OpCo a HoldCo budou s Komisí plně spolupracovat ohledně veškerých žádostí v souvislosti se sledováním a prováděním tohoto rozhodnutí. To nemá vliv na dodržování závazných požadavků týkajících se zachování bankovního tajemství.
         17.   [Zrušení povinností] Závazky uvedené v této příloze a v předchozím schvalujícím rozhodnutí přestávají platit v případě prodeje, nebo každopádně po uplynutí lhůty pro prodej, není-li v příslušném závazku výslovně stanoveno jinak.
         
         
            (*1)  Důvěrné údaje.
         
            (1)  Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků (Nařízení ES o spojování) (Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1).
      
      
      
         PŘÍLOHA II
         
            JEDNOTLIVĚ ROZEPSANÉ VÝSLEDKY HODNOCENÍ – V ČLENĚNÍ PODLE FORMACE
         
         […] (*1)
         
         
         
            (*1)  Důvěrná informace.
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.