Prováděcí rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2016/2058 ze dne 23. listopadu 2016, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2011/777/EU, Euratom, kterým se Rumunsku povoluje používání určitých přibližných odhadů pro výpočet základu vlastních zdrojů z DPH (oznámeno pod číslem C(2016) 7397)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2058 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 319/38
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU, Euratom) 2016/2058
   ze dne 23. listopadu 2016,
   kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2011/777/EU, Euratom, kterým se Rumunsku povoluje používání určitých přibližných odhadů pro výpočet základu vlastních zdrojů z DPH
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2016) 7397)
      
   
   (Pouze rumunské znění je závazné)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii,
   s ohledem na nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 ze dne 29. května 1989 o konečné jednotné úpravě vybírání vlastních zdrojů vycházejících z daně z přidané hodnoty (1), a zejména na čl. 6 odst. 3 druhou odrážku uvedeného nařízení,
   po konzultaci s Poradním výborem pro vlastní zdroje,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Podle článku 390b směrnice Rady 2006/112/ES (2) může Rumunsko za podmínek platných v tomto členském státě ke dni jeho přistoupení i nadále osvobozovat od daně plnění uvedená v bodě 10 v příloze X části B, dokud stejné osvobození od daně uplatňuje některý z členských států, které byly členy Společenství k 31. prosinci 2006; uvedená plnění je třeba zohlednit při určení základu vlastních zdrojů z DPH.
            
   
               (2)
            
               Na základě prováděcího rozhodnutí Komise 2011/777/EU Euratom, EHS (3) je Rumunsko oprávněno používat přibližné odhady u plnění uvedených v bodě 10 v příloze X části B směrnice 2006/112/ES.
            
   
               (3)
            
               Dopisem ze dne 13. dubna 2016 (4) požádalo Rumunsko o povolení, aby k výpočtu základu vlastních zdrojů z DPH smělo používat pevně stanovený procentní podíl prozatímního základu vlastních zdrojů, a to u plnění uvedených v bodě bodě 10 v příloze X části B. Rumunsko prokázalo, že dosavadní procentní podíly zůstaly v průběhu času stabilní. Rumunsku by proto mělo být povoleno vypočítání základu vlastních zdrojů z DPH pomocí pevně stanoveného procentního podílu, jak o to požádalo ve svém dopise.
            
   
               (4)
            
               V zájmu transparentnosti a právní jistoty je vhodné toto povolení časově omezit.
            
   
               (5)
            
               Je proto vhodné prováděcí rozhodnutí 2011/777/EU, Euratom odpovídajícím způsobem změnit,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Prováděcí rozhodnutí 2011/777/EU, Euratom se mění takto:
   
               1)
            
               vkládá se článek 1a, který zní:
               „Článek 1a
               Odchylně od článku 1 tohoto rozhodnutí se Rumunsku pro účely výpočtu základu vlastních zdrojů z DPH od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2020 povoluje používat procentní podíl ve výši 0,15 % z prozatímního základu, pokud jde o plnění uvedená v bodě 10 v příloze X části B (Přeprava osob) směrnice 2006/112/ES“;
            
   
               2)
            
               článek 2 se nahrazuje tímto:
               „Článek 2
               Toto rozhodnutí se použije od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2020.“
            
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno Rumunsku.
   
      V Bruselu dne 23. listopadu 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         Kristalina GEORGIEVA
         
            místopředsedkyně
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 155, 7.6.1989, s. 9.
   
      (2)  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).
   
      (3)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/777/EU, Euratom ze dne 28. listopadu 2011, kterým se Rumunsku povoluje používání určitých přibližných odhadů pro výpočet základu vlastních zdrojů z DPH (Úř. věst. L 317, 30.11.2011, s. 36).
   
      (4)  Ares(2016)1748164.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.