Prováděcí rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2016/2059 ze dne 23. listopadu 2016, kterým se mění rozhodnutí 90/177/Euratom, EHS, kterým se Belgii povoluje nebrat v úvahu některé kategorie plnění a používat určité přibližné odhady pro výpočet základu vlastních zdrojů z DPH (oznámeno pod číslem C(2016) 7398)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2059 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 319/40
               
      
      PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU, Euratom) 2016/2059
      ze dne 23. listopadu 2016,
      kterým se mění rozhodnutí 90/177/Euratom, EHS, kterým se Belgii povoluje nebrat v úvahu některé kategorie plnění a používat určité přibližné odhady pro výpočet základu vlastních zdrojů z DPH
      
         
            (oznámeno pod číslem C(2016) 7398)
         
      
      (Pouze francouzské a nizozemské znění je závazné)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii,
      s ohledem na nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 ze dne 29. května 1989 o konečné jednotné úpravě vybírání vlastních zdrojů vycházejících z daně z přidané hodnoty (1), a zejména na čl. 6 odst. 3 druhou odrážku uvedeného nařízení,
      po konzultaci s Poradním výborem pro vlastní zdroje,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Podle článku 370 směrnice Rady 2006/112/ES (2) může Belgie za podmínek platných v tomto členském státě k 1. lednu 1978 pokračovat ve zdaňování plnění uvedených v příloze X části A. Podle článku 371 téže směrnice může Belgie za podmínek platných v tomto členském státě k 1. lednu 1978 i nadále osvobozovat od daně plnění uvedená v příloze X části B; uvedená plnění je třeba zohlednit při určení základu vlastních zdrojů z DPH.
               
      
                  (2)
               
                  Na základě rozhodnutí Komise 90/177/Euratom, EHS (3) je Belgie oprávněna používat přibližné odhady u plnění uvedených v bodech 1 a 4 v příloze X části A a u plnění uvedených v bodech 2 a 9 v příloze X části B směrnice 2006/112/ES.
               
      
                  (3)
               
                  Ve svém dopise ze dne 27. dubna 2016 (4) Belgie požádala o zrušení svých povolení pro výpočet základu vlastních zdrojů z DPH, pokud jde o plnění uvedená v bodě 4 v příloze X části A a v bodě 2 v příloze X části B směrnice 2006/112/ES, jelikož již nejsou nutná vzhledem ke změnám ve vnitrostátních právních předpisech, které vstoupily v platnost dne 1. května, respektive 1. ledna 2014. Belgie rovněž požádala o nová povolení, která jí umožní používat pro výpočet základu vlastních zdrojů z DPH u plnění uvedených v bodech 11 a 12 v příloze X části B směrnice 2006/112/ES přibližné odhady, neboť nejsou k dispozici přesné údaje. Obě předchozí povolení by měla být zrušena a Belgii by v souladu s její žádostí měla být poskytnuta dvě nová povolení.
               
      
                  (4)
               
                  Dopisem ze dne 27. dubna 2016 (5) požádala Belgie o povolení používat pro výpočet prozatímního základu vlastních zdrojů z DPH u plnění uvedených v bodě 1 v příloze X části A jeho pevně stanovený procentní podíl. Belgie rovněž požádala o to, aby z důvodu přidání jedné složky směla doplnit svůj pevně stanovený procentní podíl prozatímního základu pro výpočet vlastních zdrojů z DPH u plnění uvedených v bodě 9 v příloze X části B. Belgie prokázala, že dosavadní procentní podíly zůstaly v průběhu času stabilní. Belgii by proto mělo být povoleno vypočítání základu vlastních zdrojů z DPH pomocí pevně stanovených procentních podílů, jak o to požádala ve svém dopise (zaslaném Komisi).
               
      
                  (5)
               
                  V zájmu transparentnosti a právní jistoty je vhodné toto povolení časově omezit.
               
      
                  (6)
               
                  Je proto vhodné rozhodnutí 90/177/Euratom, EHS odpovídajícím způsobem změnit,
               
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Rozhodnutí 90/177/Euratom, EHS se mění takto:
      
                  1)
               
                  v článku 2 se zrušují body 1 a 2;
               
      
                  2)
               
                  v článku 2 se doplňuje nový bod 5, který zní:
                  
                              „5.
                           
                              dodání, úprava, oprava, údržba a nájem, a to i včetně posádky, letadel sloužících státním orgánům a dodání, nájem, oprava a údržba zařízení, které je na těchto letadlech instalováno nebo používáno (bod 11 příloha X část B směrnice 2006/112/ES (*1))
                           
                  
                     (*1)  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).“;"

               
      
                  3)
               
                  v článku 2 se doplňuje nový bod 6, který zní:
                  
                              „6.
                           
                              Dodání, úprava, oprava, údržba a nájem válečných lodí (bod 12 příloha X část B směrnice 2006/112/ES“;
                           
               
      
                  4)
               
                  Článek 2a se nahrazuje tímto:
                  „Článek 2a
                  Odchylně od čl. 2 odst. 4 tohoto rozhodnutí se Belgii pro účely výpočtu základu vlastních zdrojů z DPH od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2015 povoluje používat 0,21 % prozatímního základu, pokud jde o některá plnění uvedená v bodě 9 v příloze X části B (Samostatně prodávané budovy a stavební pozemky) směrnice 2006/112/ES, a pro účely výpočtu základu vlastních zdrojů z DPH od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2020 se Belgii povoluje používat 0,45 % prozatímního základu, pokud jde o plnění uvedená v bodě 9 v příloze X části B (Budovy a stavební pozemky) směrnice 2006/112/ES“;
               
      
                  5)
               
                  Vkládá se nový článek 2b, který zní:
                  „Článek 2b
                  Pro účely výpočtu základu vlastních zdrojů z DPH (za období) od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2020 se Belgii povoluje používat – 0,02 % prozatímního základu, pokud jde o plnění uvedená v bodě 1 v příloze X části A (Zubní technici) směrnice 2006/112/ES.“
               
      Článek 2
      Toto rozhodnutí je určeno Belgickému království.
      
         V Bruselu dne 23. listopadu 2016.
         
            
               Za Komisi
            
            Kristalina GEORGIEVA
            
               místopředsedkyně
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 155, 7.6.1989, s. 9.
      
         (2)  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).
      
         (3)  Rozhodnutí Komise 90/177/Euratom, EHS ze dne 23. března 1990, kterým se Belgii povoluje nebrat v úvahu některé kategorie plnění a používat určité přibližné odhady pro výpočet základu vlastních zdrojů z DPH (Úř. věst. L 99, 19.4.1990, s. 24).
      
         (4)  Ares(2016)2001157.
      
         (5)  Ares(2016)2001351.
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.