Prováděcí rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2016/2060 ze dne 23. listopadu 2016, kterým se mění rozhodnutí 90/176/Euratom, EHS, kterým se Francii povoluje nebrat v úvahu určité kategorie plnění a používat určité přibližné odhady pro výpočet základu vlastních zdrojů z DPH (oznámeno pod číslem C(2016) 7426)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2060 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 319/42
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU, Euratom) 2016/2060
   ze dne 23. listopadu 2016,
   kterým se mění rozhodnutí 90/176/Euratom, EHS, kterým se Francii povoluje nebrat v úvahu určité kategorie plnění a používat určité přibližné odhady pro výpočet základu vlastních zdrojů z DPH
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2016) 7426)
      
   
   (Pouze francouzské znění je závazné)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii,
   s ohledem na nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 ze dne 29. května 1989 o konečné jednotné úpravě vybírání vlastních zdrojů vycházejících z daně z přidané hodnoty (1), a zejména na čl. 6 odst. 3 druhou odrážku uvedeného nařízení,
   po konzultaci s Poradním výborem pro vlastní zdroje,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Podle článku 371 směrnice Rady 2006/112/ES (2) může Francie za podmínek platných v tomto členském státě k 1. lednu 1978 i nadále osvobozovat od daně plnění uvedená v příloze X části B; uvedená plnění je třeba zohlednit při určení základu vlastních zdrojů z DPH.
            
   
               (2)
            
               Na základě rozhodnutí Komise 90/176/Euratom, EHS (3) je Francie oprávněna používat přibližné odhady u plnění uvedených v bodě 1 v příloze X části B směrnice 2006/112/ES.
            
   
               (3)
            
               Ve svém dopise ze dne 27. dubna 2016 (4) Francie požádala o zrušení svého povolení pro výpočet základu vlastních zdrojů z DPH, pokud jde o plnění uvedená v bodě 1 v příloze X části B směrnice 2006/112/ES, jelikož již není nutné vzhledem ke změně ve vnitrostátních právních předpisech, která vstoupila v platnost dne 1. ledna 2015. Povolení by mělo být na žádost Francie zrušeno.
            
   
               (4)
            
               Je proto vhodné rozhodnutí 90/176/Euratom, EHS odpovídajícím způsobem změnit,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   V rozhodnutí 90/176/Euratom, EHS se v článku 2 ruší bod 1.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno Francouzské republice.
   
      V Bruselu dne 23. listopadu 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         Kristalina GEORGIEVA
         
            místopředsedkyně
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 155, 7.6.1989, s. 9.
   
      (2)  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).
   
      (3)  Rozhodnutí Komise 90/176/Euratom, EHS ze dne 23. března 1990, kterým se Francii povoluje nebrat v úvahu některé kategorie plnění a používat určité přibližné odhady pro výpočet základu vlastních zdrojů z DPH (Úř. věst. L 99, 19.4.1990, s. 22).
   
      (4)  Ares(2016)2019351.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.