Rozhodnutí Komise (EU) 2016/2063 ze dne 24. listopadu 2016, kterým se potvrzuje účast Irska na provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2219 o Agentuře Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2063 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 319/46
            
   
   ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/2063
   ze dne 24. listopadu 2016,
   kterým se potvrzuje účast Irska na provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2219 o Agentuře Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na Protokol č. 21 o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, a zejména na článek 4 uvedeného protokolu,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dopisem předsedovi Rady ze dne 26. července 2016 oznámilo Irsko své přání účastnit se provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2219 (1).
            
   
               (2)
            
               S účastí Irska na provádění výše uvedeného nařízení nejsou spojeny žádné podmínky a není zapotřebí žádných přechodných opatření. Komise bere na vědomí, že Irsko zřídilo národní jednotku agentury CEPOL podle článku 6 nařízení (EU) 2015/2219.
            
   
               (3)
            
               Účast Irska na provádění nařízení (EU) 2015/2219 by proto měla být potvrzena.
            
   
               (4)
            
               Aby se Irsko mohlo zapojit do činnosti agentury CEPOL co nejdříve, mělo by toto rozhodnutí vstoupit v platnost prvním dnem po zveřejnění,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Účast Irska na provádění nařízení (EU) 2015/2219 se potvrzuje.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 24. listopadu 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2219 ze dne 25. listopadu 2015 o Agentuře Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) a o nahrazení a zrušení rozhodnutí Rady 2005/681/SVV (Úř. věst. L 319, 4.12.2015, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.