Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2064 ze dne 24. listopadu 2016, kterým se mění přílohy prováděcích rozhodnutí (EU) 2016/1968 a (EU) 2016/2011 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v Maďarsku a v Německu (oznámeno pod číslem C(2016) 7736) (Text s významem pro EHP )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2064 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 319/47
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/2064
   ze dne 24. listopadu 2016,
   kterým se mění přílohy prováděcích rozhodnutí (EU) 2016/1968 a (EU) 2016/2011 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v Maďarsku a v Německu
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2016) 7736)
      
   
   (Pouze německé a maďarské znění je závazné)
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1968 (3) a (EU) 2016/2011 (4) byla přijata v návaznosti na ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v hospodářstvích v Maďarsku a Německu a vymezení ochranného pásma a pásma dozoru ze strany příslušného orgánu uvedených členských států v souladu se směrnicí Rady 2005/94/ES (5).
            
   
               (2)
            
               Prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/1968 a (EU) 2016/2011 stanoví, že ochranné pásmo a pásmo dozoru, které Maďarsko a Německo vymezí v souladu se směrnicí 2005/94/ES, má zahrnovat přinejmenším oblasti uvedené jako ochranné pásmo a pásmo dozoru v přílohách uvedených prováděcích rozhodnutí.
            
   
               (3)
            
               Od data přijetí prováděcích rozhodnutí (EU) 2016/1968 a (EU) 2016/2011 oznámilo Maďarsko a Německo Komisi další ohniska influenzy ptáků podtypu H5N8 v hospodářstvích s chovem drůbeže mimo oblasti uvedené v přílohách prováděcích rozhodnutí (EU) 2016/1968 a (EU) 2016/2011 (dále též „nová ohniska“).
            
   
               (4)
            
               Po výskytu těchto nových ohnisek přijalo Maďarsko a Německo nezbytná opatření požadovaná v souladu se směrnicí 2005/94/ES, včetně vymezení ochranného pásma a pásma dozoru kolem těchto nových ohnisek.
            
   
               (5)
            
               Komise opatření přijatá Maďarskem a Německem posoudila a přesvědčila se o tom, že hranice nového ochranného pásma a pásma dozoru, které vymezil příslušný orgán uvedených členských států v souladu se směrnicí 2005/94/ES, jsou v dostatečné vzdálenosti od vlastních hospodářství, kde byla potvrzena nová ohniska.
            
   
               (6)
            
               Aby se předešlo jakémukoli zbytečnému narušení obchodu uvnitř Unie a kladení neopodstatněných překážek obchodu ze strany třetích zemí, je nutné na úrovni Unie a ve spolupráci s Maďarskem a Německem urychleně popsat nové ochranné pásmo a pásmo dozoru vymezené v těchto členských státech v souladu se směrnicí 2005/94/ES.
            
   
               (7)
            
               Přílohy prováděcích rozhodnutí (EU) 2016/1968 a (EU) 2016/2011 by měly být odpovídajícím způsobem změněny, aby zahrnovaly nové ochranné pásmo a pásmo dozoru.
            
   
               (8)
            
               Prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/1968 a (EU) 2016/2011 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
   
               (9)
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/1968 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2011 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto rozhodnutí.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí je určeno Spolkové republice Německo a Maďarsku.
   
      V Bruselu dne 24. listopadu 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.
   
      (2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.
   
      (3)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1968 ze dne 9. listopadu 2016 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v Maďarsku (Úř. věst. L 303, 10.11.2016, s. 23).
   
      (4)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2011 ze dne 16. listopadu 2016 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v Německu (Úř. věst. L 310, 17.11.2016, s. 73).
   
      (5)  Směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS (Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16).
   
   
      PŘÍLOHA I
      Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/1968 se nahrazuje tímto:
      
         
            „PŘÍLOHA
            ČÁST A
            Ochranné pásmo podle článku 1:
            
                        Kód země ISO
                     
                        Členský stát
                     
                        Kód
                        (je-li k dispozici)
                     
                        Název
                     
                        Datum ukončení platnosti podle článku 29 směrnice 2005/94/ES
                     
                        HU
                     
                        Maďarsko
                     
                        [PSČ/kód ADNS]
                     
                        Oblast zahrnující:
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        Ty části okresu Orosháza v župě Békés a ty části okresu Makó v župě Csongrád, které se nacházejí v kruhu o poloměru tři kilometry, jehož středem jsou souřadnice GPS N46.39057; E20.74251; doplněné o celou zastavěnou oblast obcí Tótkomlós a Nagyér
                     
                        27.11.2016
                     
                         
                     
                        Ty části okresu Kiskunmajsa v župě Bács-Kiskun, které se nacházejí v kruhu o poloměru tři kilometry, jehož středem jsou souřadnice GPS N46.469039; E19.801094;N46.466394; E19.75648 N46.469694, E19.771055; N46.4657, E19.813274; N46.465891, E19.808885; N46.467366, E19.816608; N46.473164, E19.809081; s celou zastavěnou oblastí Kiskunmajsa (s výjimkou Gárgyán, Kígyós, Tajó, Bodoglár a Ötfa)
                     
                        11.12.2016
                     
                         
                     
                        Ty části okresů Kiskunfélegyháza, Kecskemét a Kiskunmajsa v župě Bács-Kiskun, které se nacházejí v kruhu o poloměru tři kilometry, jehož středem jsou souřadnice GPS N46.682422; E19.638406; a N46.685278, E 19.64; doplněné o celou zastavěnou oblast obcí Bugac (s výjimkou Bugac-Alsómonostor) a Móricgát-Erdőszéplak
                     
                        3.12.2016
                     
                         
                     
                        Ty části okresu Kiskunhalas v župě Bács-Kiskun, které se nacházejí v kruhu o poloměru tři kilometry, jehož středem jsou souřadnice GPS N46.268418; E19.573609
                     
                        11.12.2016
                     
                         
                     
                        Ty části okresu Kiskunhalas v župě Bács-Kiskun, které se nacházejí v kruhu o poloměru tři kilometry, jehož středem jsou souřadnice GPS N46.229847; E19.619350; doplněné o celou zastavěnou oblast obce Kelebia-Újfalu doplněné o celou zastavěnou oblast obce Kelebia-Újfalu
                     
                        5.12.2016
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        Ty části okresu Mórahalom v župě Csongrád, které se nacházejí v kruhu o poloměru tři kilometry, jehož středem jsou souřadnice GPS N46.342763; E19.886990; doplněné o celou zastavěnou oblast obcí Forráskút, Üllés a Bordány
                     
                        15.12.2016
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        Ty části okresu Kunszentmárton v župě Jász-Nagykun-Szolnok, které se nacházejí v kruhu o poloměru tři kilometry, jehož středem jsou souřadnice GPS N46.8926211; E20.367360; doplněné o celé zastavěné oblasti obce Öcsöd
                     
                        13.12.2016
                     
            ČÁST B
            Pásmo dozoru podle článku 1:
            
                        Kód země ISO
                     
                        Členský stát
                     
                        Kód
                        (je-li k dispozici)
                     
                        Název
                     
                        Datum ukončení platnosti podle článku 31 směrnice 2005/94/ES
                     
                        HU
                     
                        Maďarsko
                     
                        [PSČ/kód ADNS]
                     
                        Oblast zahrnující:
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        Části okresů Orosháza a Mezőkovácsháza v župě Békés a části okresu Makó v župě Csongrád přesahující oblast popsanou v ochranném pásmu a v kruhu o poloměru 10 kilometrů, jehož středem jsou souřadnice GPS N46.39057; E20.74251; doplněné o celou zastavěnou oblast obcí Békéssámson, Kaszaper, Végegyháza a Mezőhegyes a o celou správní oblast obcí Pitvaros a Csanádalberti
                     
                        6.12.2016
                     
                         
                     
                        Ty části okresu Orosháza v župě Békés a ty části okresu Makó v župě Csongrád, které se nacházejí v kruhu o poloměru tři kilometry, jehož středem jsou souřadnice GPS N46.39057; E20.74251; doplněné o celou zastavěnou oblast obcí Tótkomlós a Nagyér
                     
                        28.11.2016 až 6.12.2016
                     
                         
                     
                        Části okresů Kiskunmajsa a Kiskunhalas v župě Bács-Kiskun a části okresů Kistelek a Mórahalom v župě Csongrád nacházející se mimo oblast popsanou v ochranném pásmu a v kruhu o poloměru 10 kilometrů, jehož středem jsou souřadnice GPS N46.469039; E19.801094;N46,466394; E19.75648 N46.469694, E19.771055; N46.4657, E19.813274; N46.465891, E19.808885; N46.467366, E19.816608; N46.473164, E19.809081; doplněné o celou zastavěnou oblast obce Jászszentlászló a o celou správní oblast obcí Kiskunmajsa, Csólyospálos a Csengele
                     
                        20.12.2016
                     
                         
                     
                        Ty části okresu Kiskunmajsa v župě Bács-Kiskun, které se nacházejí v kruhu o poloměru tři kilometry, jehož středem jsou souřadnice GPS N46.469039; E19.801094;N46,466394; E19.75648 N46.469694, E19.771055; N46.4657, E19.813274; N46.465891, E19.808885; N46.467366, E19.816608; N46.473164, E19.809081; s celou zastavěnou oblastí Kiskunmajsa (s výjimkou Gárgyán, Kígyós, Tajó, Bodoglár a Ötfa)
                     
                        12.12.2016 až 20.12.2016
                     
                         
                     
                        Části okresů Kiskunfélegyháza, Kecskemét, Kiskőrös a Kiskunmajsa v župě Bács-Kiskun mimo oblast popsanou v ochranném pásmu a v kruhu o poloměru 10 kilometrů, jehož středem jsou souřadnice GPS N46.682422, E19.638406; a N46.685278, E 19.64
                     
                        12.12.2016
                     
                         
                     
                        Ty části okresů Kiskunfélegyháza, Kecskemét a Kiskunmajsa v župě Bács-Kiskun, které se nacházejí v kruhu o poloměru tři kilometry, jehož středem jsou souřadnice GPS N46.682422; E19.638406; a N46.685278, E 19.64; doplněné o celou zastavěnou oblast obcí Bugac (s výjimkou Bugac-Alsómonostor) a Móricgát-Erdőszéplak
                     
                        4.12.2016 až 12.12.2016
                     
                         
                     
                        Části okresů Kiskunhalas a Jánoshalma v župě Bács-Kiskun a části okresu Mórahalom v župě Csongrád nacházející se mimo oblast popsanou v ochranném pásmu a v kruhu o poloměru 10 kilometrů, jehož středem jsou souřadnice GPS N46.268418, E19.573609; doplněné o celou zastavěnou oblast obce Balotaszállás
                     
                        20.12.2016
                     
                         
                     
                        Ty části okresu Kiskunhalas v župě Bács-Kiskun, které se nacházejí v kruhu o poloměru tři kilometry, jehož středem jsou souřadnice GPS N46.268418; E19.573609
                     
                        12.12.2016 až 20.12.2016
                     
                         
                     
                        Části okresů Kiskunhalas a Jánoshalma v župě Bács-Kiskun a části okresu Mórahalom v župě Csongrád nacházející se mimo oblast popsanou v ochranném pásmu a v kruhu o poloměru 10 kilometrů, jehož středem jsou souřadnice GPS N46.229847; E19.619350
                     
                        14.12.2016
                     
                         
                     
                        Ty části okresu Kiskunhalas v župě Bács-Kiskun, které se nacházejí v kruhu o poloměru tři kilometry, jehož středem jsou souřadnice GPS N46.229847; E19.619350; doplněné o celou zastavěnou oblast obce Kelebia-Újfalu
                     
                        6.12.2016 až 14.12.2016
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        Části okresů Mórahalom, Kistelek a Szeged v župě Csongrád a části okresu Kiskunmajsa v župě Bács-Kiskun nacházející se mimo oblast popsanou v ochranném pásmu a v kruhu o poloměru 10 kilometrů, jehož středem jsou souřadnice GPS N46.342763, E19.886990
                     
                        24.12.2016
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        Části okresů Kunszentmárton a Mezőtúr v župě Jász-Nagykun a části okresu Szarvas v župě Békés nacházející se mimo oblast popsanou v ochranném pásmu a v kruhu o poloměru 10 kilometrů, jehož středem jsou souřadnice GPS N46.8926211, E20.367360; doplněné o celé zastavěné oblasti obcí Békésszentandrás, Kunszentmárton
                     
                        16.12.2016 až 24.12.2016
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        Části okresů Kunszentmárton a Mezőtúr v župě Jász-Nagykun a části okresu Szarvas v župě Békés nacházející se mimo oblast popsanou v ochranném pásmu a v kruhu o poloměru 10 kilometrů, jehož středem jsou souřadnice GPS N46.8926211, E20.367360; doplněné o celé zastavěné oblasti obcí Békésszentandrás, Kunszentmárton
                     
                        22.12.2016
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        Ty části okresu Kunszentmárton v župě Jász-Nagykun-Szolnok, které se nacházejí v kruhu o poloměru tři kilometry, jehož středem jsou souřadnice GPS N46.8926211; E20.367360; doplněné o celou zastavěnou oblast obce Öcsöd
                     
                        14.12.2016 až 22.12.2016“
                     
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2011 se nahrazuje tímto:
      
         
            „PŘÍLOHA
            ČÁST A
            Ochranné pásmo podle článku 1:
            
                        Kód země ISO
                     
                        Členský stát
                     
                        Kód
                        (je-li k dispozici)
                     
                        Název
                     
                        Datum ukončení platnosti podle článku 29 směrnice 2005/94/ES
                     
                        DE
                     
                        Německo
                     
                         
                     
                        Oblast zahrnující:
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                           Kreis Schleswig-Flensburg:
                        
                        Ab Ortsteil Triangel, Gemeinde Nübel Richtung Norden auf die Schleswiger Straße bis zur Gemeindegrenze Nübel/Tolk, entlang dieser Gemeindegrenze bis zur Schleswiger Straße, östlich am Ortsteil Wellspang vorbei bis zur Gemeindegrenze Böklund, südlich an der Gemeindegrenze entlang bis zur Kattbeker Straße, links ab bis zur Hans-Christophersen-Allee, diese rechts weiter, übergehend in Bellig und Struxdorf bis zur Gemeindegrenze Struxdorf/Böel, an dieser entlang Richtung Süden bis Ortsteil Boholzau, rechts auf Gemeindegrenze Struxdorf/Twedt bis zur Straße Boholz, diese links weiter auf Boholzau und Buschau, bis Ortsteil Buschau, links ab auf Buschau, dann rechts weiter auf Buschau, gleich wieder links auf Lücke bis zur B 201, rechts weiter Richtung Süden bis links Höckerberg, weiter Osterholz bis Sportplatz, dann rechts auf Verbindungsstraße zur Straße Friedenstal, links weiter bis zur Gemeindegrenze Loit/Steinfeld, dieser folgen bis Gemeindegrenze Steinfeld/Taarstedt, dieser links folgen bis Gemeindegrenze Taarstedt/Ulsnis, rechts weiter auf dieser Gemeindegrenze, weiter auf der Gemeindegrenze Taarstedt/Goltoft und Taarstedt/Brodersby und Taarstedt/Schaalby bis Heerweg, dann links weiter auf Heerweg bis Hauptstraße, weiter rechts auf Hauptstraße bis Raiffeisenstraße, rechts weiter auf Hauptstraße bis B 201, links weiter auf B 201 bis Ortsteil Triangel.
                        
                           Stadt Lübeck:
                        
                        Von der Kreisgrenze entlang des Sonnenbergsredder bis zum Parkplatz im Waldusener Forst, Richtung Waldhusener Weg, Waldhusener Weg folgend bis zur B75, über die B75 Richtung Solmitzstraße, von der Dummersdorfer Straße zum Neuenteilsredder bis Weg Dummersbarn bis zur Trave, die Trave entlang, Richtung Pötenitzer Wiek, die Landstraße querend zur Lübecker Bucht, Landesgrenze über den Wasserweg zur Strandpromenade, hinüber zur Berlingstraße, über Godewind und Fahrenberg, über Steenkamp zu Rödsaal, Timmendorfer Weg Richtung B76, die B76 überqueren und Bollbrügg folgen, entlang der Kreisgrenze zu Ostholstein bis Sonnenbergsredder.
                        
                           Kreis Ostholstein:
                        
                        In der Gemeinde Ratekau nachfolgend beschriebenes Gebiet: Travemünder Straße bis zur Kreisgrenze zur Stadt Lübeck; Ab der Kreisgrenze Ortsteil Kreuzkamp, Offendorfer Straße gen Norden entlang dem Sonnenbergsredder – K15. Vor Warnsdorf entlang des Bachverlaufs bis zum Schloss Warnsdorf. Der Schlossstr. und der Niendorfer Str. bis zur Tarvemünder Straße.
                     
                        5.12.2016
                     
                        17498
                     
                        In der Gemeinde Mesekenhagen die Ortsteile
                        
                                    —
                                 
                                    Mesekenhagen
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Frätow
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Gristow
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Kalkvitz
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Klein Karrendorf
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Groß Karrendorf
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Kowall
                                 
                     
                        12.12.2016
                     
                        In der Gemeinde Wackerow die Ortsteile
                        
                                    —
                                 
                                    Groß Kieshof
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Groß Kieshof Ausbau
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Klein Kieshof
                                 
                     
                         
                     
                         
                     
                        In der Gemeinde Neuenkirchen der Ortsteil
                        
                                    —
                                 
                                    Oldenhagen
                                 
                     
                         
                     
                         
                     
                        17509
                     
                        In der Gemeinde Neu Boltenhagen die Ortsteile
                        
                                    —
                                 
                                    Neu Boltenhagen
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Karbow
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Lodmannshagen
                                 
                     
                        12.12.2016
                     
                         
                     
                         
                     
                        In der Gemeinde Kemnitz der Ortsteil
                        
                                    —
                                 
                                    Rappenhagen
                                 
                     
                         
                     
                         
                     
                        In der Gemeinde Katzow der Ortsteil
                        
                                    —
                                 
                                    Kühlenhagen
                                 
                     
                         
                     
                         
                     
                        18314
                     
                        In der Gemeinde Kenz-Küstrow die Ortsteile
                        
                                    —
                                 
                                    Dabitz
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Küstrow
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Zipke
                                 
                     
                        10.12.2016
                     
                         
                     
                         
                     
                        18356
                     
                        Stadt Barth einschließlich Ortsteile
                        
                                    —
                                 
                                    Tannenheim
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Glöwitz ohne Ortsteil Planitz
                                 
                     
                        10.12.2016
                     
                         
                     
                         
                     
                        18519
                     
                        In der Gemeinde Sundhagen der Ortsteil
                        
                                    —
                                 
                                    Jager
                                 
                     
                        12.12.2016
                     
                         
                     
                         
                     
                        18519
                     
                        In der Gemeinde Sundhagen die Ortsteile
                        
                                    —
                                 
                                    Mannhagen
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Wilmshagen
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Hildebrandshagen
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Altenhagen
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Klein Behnkenhagen
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Behnkendorf
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Groß Behnkenhagen
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Engelswacht
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Miltzow
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Klein Miltzow
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Reinkenhagen
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Hankenhagen
                                 
                     
                        10.12.2016
                     
                         
                     
                         
                     
                        18546
                     
                        In der Stadt Sassnitz die Ortsteile
                        
                                    —
                                 
                                    Sassnitz
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Dargast
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Werder
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Buddenhagen
                                 
                     
                        10.12.2016
                     
                         
                     
                         
                     
                        18551
                     
                        In der Gemeinde Sagard: der See am Kreideabbaufeld nördlich von Dargast
                     
                        10.12.2016
                     
            ČÁST B
            Pásmo dozoru podle článku 1:
            
                        Kód země ISO
                     
                        Členský stát
                     
                        Kód
                        (je-li k dispozici)
                     
                        Název
                     
                        Datum ukončení platnosti podle článku 31 směrnice 2005/94/ES
                     
                        DE
                     
                        Německo
                     
                         
                     
                        Oblast zahrnující:
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        
                           Kreis Schleswig-Flensburg:
                        
                        Entlang der äußeren Gemeindegrenze Schleswig, weiter auf äußere Gemeindegrenze Lürschau, weiter auf äußere Gemeindegrenze Idstedt, weiter auf äußere Gemeindegrenze Stolk, weiter auf äußere Gemeindegrenze Klappholz, weiter auf äußere Gemeindegrenze Havetoft, weiter auf obere Gemeindegrenze Mittelangeln, weiter auf obere Gemeindegrenze Mohrkirch, weiter auf äußere Gemeindegrenze Saustrup, weiter auf äußere Gemeindegrenze Wagersrott, weiter auf äußere Gemeindegrenze Dollrottfeld, weiter auf äußere Gemeindegrenze Boren bis zur Kreisgrenze, an der Kreisgrenze entlang bis.
                        
                           Kreis Rendsburg-Eckernförde:
                        
                        
                                     
                                 
                                    Gemeinde Kosel: gesamtes Gemeindegebiet.
                                 
                        
                                     
                                 
                                    Gemeinde Rieseby
                                 
                        
                                     
                                 
                                    Amtsgrenze Rieseby, südlich weiter Amtsgrenze Kosel entlang bis Kreisgrenze.
                                 
                        
                           Kreis Schleswig-Flensburg:
                        
                        Südlich an der Gemeindegrenze Borwedel entlang, weiter auf unterer Gemeindegrenze Fahrdorf bis zur Gemeindegrenze Schleswig.
                        
                           Stadt Lübeck:
                        
                        Von der Kreisgrenze über den Wasserweg durch den Petroleumhafen, weiter durch die Trave, Verlängerung des Sandbergs, die B75 queren Richtung Heiligen-Geist Kamp, weiter über die Arnimstraße und Edelsteinstraße, über Heiweg Richtung Wesloer Tannen bzw. Brandenbaumer Tannen, die Landesgrenze entlang, die Landstraße überqueren, am Wasser entlang bis zur Kreisgrenze zu Ostholstein, die Kreisgrenze entlang zum Petroleumhafen
                        
                           Kreis Ostholstein:
                        
                        Die Gemeinden Ratekau, Bad Schwartau und Timmendorfer Strand sowie der nachfolgend beschriebene Bereich der Gemeinde Scharbeutz: Dem Straßenverlauf der L 102 ab der Straße Bövelstredder folgend bis zur B76, der Bundestraße bis zur Wasserlinie folgend, weiter bis zur Gemeindegrenze Timmendorfer Strand.
                     
                        14.12.2016
                     
                        23923
                     
                        In der Gemeinde Selmsdorf die Orte und Ortsteile
                        
                                    —
                                 
                                    Hof Selmsdorf
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Selmsdorf
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Lauen
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Sülsdorf
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Teschow
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Zarnewanz
                                 
                        In der Gemeinde Lüdersdorf der Ort
                        
                                    —
                                 
                                    Palingen
                                 
                        In der Gemeinde Schönberg der Ort
                        
                                    —
                                 
                                    Kleinfeld
                                 
                     
                        14.12.2016
                     
                        23942
                     
                        In der Gemeinde Dassow die Orte und Ortsteile
                        
                                    —
                                 
                                    Barendorf
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Benckendorf
                                 
                     
                        14.12.2016
                     
                        17438
                     
                        Die Stadt Wolgast und die Ortsteile
                        
                                    —
                                 
                                    Buddenhagen
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Hohendorf
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Pritzier
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Schlaense
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Tannenkamp
                                 
                     
                        21.12.2016
                     
                        17489
                     
                        In der Hansestadt Greifswald die Stadtteile
                        
                                    —
                                 
                                    Fettenvorstadt
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Fleischervorstadt
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Industriegebiet
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Innenstadt
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Nördliche Mühlenvorstadt
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Obstbaumsiedlung
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Ostseeviertel
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Schönwalde II
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Stadtrandsiedlung
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Steinbeckervorstadt
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    südliche Mühlenstadt
                                 
                     
                        21.12.2016
                     
                        17491
                     
                        In der Hansestadt Greifswald die Stadtteile
                        
                                    —
                                 
                                    Schönwalde I
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Südstadt
                                 
                     
                        21.12.2016
                     
                        17493
                     
                        In der Hansestadt Greifswald die Stadtteile
                        
                                    —
                                 
                                    Friedrichshagen
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Ladebow
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Insel Koos
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Ostseeviertel
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Riems
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Wieck
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Eldena
                                 
                     
                        21.12.2016
                     
                        17495
                     
                        In der Gemeinde Groß Kiesow die Ortsteile
                        
                                    —
                                 
                                    Kessin
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Krebsow
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Schlagtow
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Schlagtow Meierei
                                 
                     
                        21.12.2016
                     
                        In der Gemeinde Karlsburg die Ortsteile
                        
                                    —
                                 
                                    Moeckow
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Zarnekow
                                 
                     
                        In der Gemeinde Lühmannsdorf die Ortsteile
                        
                                    —
                                 
                                    Lühmannsdorf
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Brüssow
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Giesekenhagen
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Jagdkrug
                                 
                     
                        In der Gemeinde Wrangelsburg die Ortsteile
                        
                                    —
                                 
                                    Wrangelsburg
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Gladrow
                                 
                     
                        In der Gemeinde Züssow der Ortsteil
                        
                                    —
                                 
                                    Züssow
                                 
                     
                        17498
                     
                        In der Gemeinde Neuenkirchen die Ortsteile
                        
                                    —
                                 
                                    Neuenkirchen
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Oldenhagen
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Wampen
                                 
                     
                        21.12.2016
                     
                        In der Gemeinde Wackerow die Ortsteile
                        
                                    —
                                 
                                    Wackerow
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Dreizehnhausen
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Groß Petershagen
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Immenhorst
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Jarmshagen
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Klein Petershagen
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Steffenshagen
                                 
                     
                        In der Gemeinde Hinrichshagen die Ortsteile
                        
                                    —
                                 
                                    Hinrichshagen
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Feldsiedlung
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Heimsiedlung
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Chausseesiedlung
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Hinrichshagen Hof I und II
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Neu Ungnade
                                 
                     
                        In der Gemeinde Mesekenhagen der Ortsteil
                        
                                    —
                                 
                                    Broock
                                 
                     
                        In der Gemeinde Levenhagen die Ortsteile
                        
                                    —
                                 
                                    Levenhagen
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Alt Ungnade
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Boltenhagen
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Heilgeisthof
                                 
                     
                        In der Gemeinde Diedrichshagen die Ortsteile
                        
                                    —
                                 
                                    Diedrichshagen
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Guest
                                 
                     
                        17509
                     
                        In der Gemeinde Brünzow die Ortsteile
                        
                                    —
                                 
                                    Brünzow
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Klein Ernsthof
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Kräpelin
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Stielow
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Stielow Siedlung
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Vierow
                                 
                     
                        21.12.2016
                     
                        In der Gemeinde Hanshagen der Ortsteil
                        
                                    —
                                 
                                    Hanshagen
                                 
                     
                        In der Gemeinde Katzow die Ortsteile
                        
                                    —
                                 
                                    Katzow
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Netzeband
                                 
                     
                        In der Gemeinde Kemnitz die Ortsteile
                        
                                    —
                                 
                                    Kemnitz
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Kemnitzerhagen
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Kemnitz Meierei
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Neuendorf
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Neuendorf Ausbau
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Rappenhagen
                                 
                     
                        In der Gemeinde Loissin die Ortsteile
                        
                                    —
                                 
                                    Gahlkow
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Ludwigsburg
                                 
                     
                        Gemeinde Lubmin gesamt
                     
                        In der Gemeinde Neu Boltenhagen die Ortsteile
                        
                                    —
                                 
                                    Neu Boltenhagen
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Loddmannshagen
                                 
                     
                        In der Gemeinde Rubenow die Ortsteile
                        
                                    —
                                 
                                    Rubenow
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Groß Ernsthof
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Latzow
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Nieder Voddow
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Nonnendorf
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Rubenow Siedlung
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Voddow
                                 
                     
                        In der Gemeinde Wusterhusen die Ortsteile
                        
                                    —
                                 
                                    Wusterhusen
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Gustebin
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Pritzwald
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Konerow
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Stevelin
                                 
                     
                        18314
                     
                        Gemeinde Kenz-Küstrow ohne die im Sperrbezirk liegenden Ortsteile
                     
                        20.12.2016
                     
                        In der Gemeinde Löbnitz die Ortsteile
                        
                                    —
                                 
                                    Saatel
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Redebas
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Löbnitz
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Ausbau Löbnitz
                                 
                     
                        In der Gemeinde Divitz-Spoldershagen die Ortsteile
                        
                                    —
                                 
                                    Divitz
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Frauendorf
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Wobbelkow
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Spoldershagen
                                 
                     
                        18356
                     
                        Stadt Barth: restliches Gebiet außerhalb des Sperrbezirks
                     
                        20.12.2016
                     
                        In der Gemeinde Fuhlendorf die Ortsteile
                        
                                    —
                                 
                                    Fuhlendorf
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Bodstedt
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Gut Glück
                                 
                     
                        Gemeinde Pruchten gesamt
                     
                        18374
                     
                        Gemeinde Ostseebad Zingst gesamt
                     
                        20.12.2016
                     
                        18439
                     
                        In der Hansestadt Stralsund die Stadtteile
                        
                                    —
                                 
                                    Voigdehagen
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Andershof
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Devin
                                 
                     
                        22.12.2016
                     
                        18442
                     
                        In der Gemeinde Wendorf die Ortsteile
                        
                                    —
                                 
                                    Zitterpenningshagen
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Teschenhagen
                                 
                     
                        22.12.2016
                     
                        18442
                     
                        Gemeinde Neu Bartelshagen gesamt
                     
                        20.12.2016
                     
                        Gemeinde Groß Kordshagen gesamt
                     
                        In der Gemeinde Kummerow der Ortsteil
                        
                                    —
                                 
                                    Kummerow-Heide
                                 
                     
                        18445
                     
                        Gemeinde Groß Mohrdorf: Großes Holz westlich von Kinnbackenhagen ohne Ortslage Kinnbackenhagen
                     
                        20.12.2016
                     
                        In der Gemeinde Altenpleen die Ortsteile
                        
                                    —
                                 
                                    Nisdorf
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Günz
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Neuenpleen
                                 
                     
                        18469
                     
                        Gemeinde Velgast: Karniner Holz und Bussiner Holz nördlich der Bahnschiene sowie Ortsteil Manschenhagen
                     
                        20.12.2016
                     
                        Gemeinde Karnin gesamt
                     
                        18507
                     
                        In der Stadt Grimmen die Ortsteile
                        
                                    —
                                 
                                    Hohenwarth
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Stoltenhagen
                                 
                     
                        22.12.2016
                     
                        18510
                     
                        In der Gemeinde Wittenhagen die Ortsteile
                        
                                    —
                                 
                                    Glashagen
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Kakernehl
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Wittenhagen
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Windebrak
                                 
                     
                        22.12.2016
                     
                        In der Gemeinde Elmenhorst die Ortsteile
                        
                                    —
                                 
                                    Bookhagen
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Elmenhorst
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Neu Elmenhorst
                                 
                     
                        Gemeinde Zarrendorf gesamt
                     
                        18516
                     
                        In der Gemeinde Süderholz die Ortsteile
                        
                                    —
                                 
                                    Griebenow
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Dreizehnhausen
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Kreutzmannshagen
                                 
                     
                        21.12.2016
                     
                        18516
                     
                        In der Gemeinde Süderholz die Ortsteile
                        
                                    —
                                 
                                    Willershusen
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Wüst Eldena
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Willerswalde
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Bartmannshagen
                                 
                     
                        22.12.2016
                     
                        18519
                     
                        In der Gemeinde Sundhagen alle nicht im Sperrbezirk befindlichen Ortsteile
                     
                        22.12.2016
                     
                        18528
                     
                        Gemeinde Lietzow gesamt
                     
                        22.12.2016
                     
                        18546
                     
                        Stadt Sassnitz: Gemeindegebiet außerhalb des Sperrbezirkes
                     
                        22.12.2016
                     
                        18551
                     
                        Gemeinde Sagard gesamt
                     
                        22.12.2016
                     
                        In der Gemeinde Glowe die Ortsteile
                        
                                    —
                                 
                                    Polchow
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Bobbin
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Spyker
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Baldereck
                                 
                     
                        Gemeinde Seebad
                           Lohme gesamt
                     
                        18574
                     
                        In der Gemeinde Garz/Rügen
                        
                        
                                    —
                                 
                                    auf der Halbinsel Zudar ein Uferstreifen von 500 m Breite östlich von Glewitz zwischen Fähranleger und Palmer Ort
                                 
                     
                        21.12.2016
                     
                        18574
                     
                        In der Gemeinde Garz/Rügen der Ortsteil
                        
                                    —
                                 
                                    Glewitz
                                 
                     
                        22.12.2016
                     
                        In der Gemeinde Gustow die Ortsteile
                        
                                    —
                                 
                                    Prosnitz
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Sissow
                                 
                     
                        In der Gemeinde Poseritz der Ortsteil
                        
                                    —
                                 
                                    Venzvitz
                                 
                     
                        18609
                     
                        In der Gemeinde Ostseebad Binz der Ortsteil
                        
                                    —
                                 
                                    Prora
                                 
                     
                        22.12.2016
                     
                         
                     
                        
                           Kreis Schleswig-Flensburg:
                        
                        Ab Ortsteil Triangel, Gemeinde Nübel Richtung Norden auf die Schleswiger Straße bis zur Gemeindegrenze Nübel/Tolk, entlang dieser Gemeindegrenze bis zur Schleswiger Straße, östlich am Ortsteil Wellspang vorbei bis zur Gemeindegrenze Böklund, südlich an der Gemeindegrenze entlang bis zur Kattbeker Straße, links ab bis zur Hans-Christophersen-Allee, diese rechts weiter, übergehend in Bellig und Struxdorf bis zur Gemeindegrenze Struxdorf/Böel, an dieser entlang Richtung Süden bis Ortsteil Boholzau, rechts auf Gemeindegrenze Struxdorf/Twedt bis zur Straße Boholz, diese links weiter auf Boholzau und Buschau, bis Ortsteil Buschau, links ab auf Buschau, dann rechts weiter auf Buschau, gleich wieder links auf Lücke bis zur B 201, rechts weiter Richtung Süden bis links Höckerberg, weiter Osterholz bis Sportplatz, dann rechts auf Verbindungsstraße zur Straße Friedenstal, links weiter bis zur Gemeindegrenze Loit/Steinfeld, dieser folgen bis Gemeindegrenze Steinfeld/Taarstedt, dieser links folgen bis Gemeindegrenze Taarstedt/Ulsnis, rechts weiter auf dieser Gemeindegrenze, weiter auf der Gemeindegrenze Taarstedt/Goltoft und Taarstedt/Brodersby und Taarstedt/Schaalby bis Heerweg, dann links weiter auf Heerweg bis Hauptstraße, weiter rechts auf Hauptstraße bis Raiffeisenstraße, rechts weiter auf Hauptstraße bis B 201, links weiter auf B 201 bis Ortsteil Triangel.
                        
                           Stadt Lübeck:
                        
                        Von der Kreisgrenze entlang des Sonnenbergsredder bis zum Parkplatz im Waldusener Forst, Richtung Waldhusener Weg, Waldhusener Weg folgend bis zur B75, über die B75 Richtung Solmitzstraße, von der Dummersdorfer Straße zum Neuenteilsredder bis Weg Dummersbarn bis zur Trave, die Trave entlang, Richtung Pötenitzer Wiek, die Landstraße querend zur Lübecker Bucht, Landesgrenze über den Wasserweg zur Strandpromenade, hinüber zur Berlingstraße, über Godewind und Fahrenberg, über Steenkamp zu Rödsaal, Timmendorfer Weg Richtung B76, die B76 überqueren und Bollbrügg folgen, entlang der Kreisgrenze zu Ostholstein bis Sonnenbergsredder.
                        
                           Kreis Ostholstein:
                        
                        In der Gemeinde Ratekau nachfolgend beschriebenes Gebiet: Travemünder Straße bis zur Kreisgrenze zur Stadt Lübeck; Ab der Kreisgrenze Ortsteil Kreuzkamp, Offendorfer Straße gen Norden entlang dem Sonnenbergsredder – K15. Vor Warnsdorf entlang des Bachverlaufs bis zum Schloss Warnsdorf. Der Schlossstr. und der Niendorfer Str. bis zur Tarvemünder Straße.
                     
                        6.12.2016 až 14.12.2016
                     
                        17498
                     
                        In der Gemeinde Mesekenhagen die Ortsteile
                        
                                    —
                                 
                                    Mesekenhagen
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Frätow
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Gristow
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Kalkvitz
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Klein Karrendorf
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Groß Karrendorf
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Kowall
                                 
                     
                        13.12.2016 až 21.12.2016
                     
                        In der Gemeinde Wackerow die Ortsteile
                        
                                    —
                                 
                                    Groß Kieshof
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Groß Kieshof Ausbau
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Klein Kieshof
                                 
                     
                        In der Gemeinde Neuenkirchen der Ortsteil
                        
                                    —
                                 
                                    Oldenhagen
                                 
                     
                        17509
                     
                        In der Gemeinde Neu
                           Boltenhagen die Ortsteile
                        
                                    —
                                 
                                    Neu Boltenhagen
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Karbow
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Lodmannshagen
                                 
                     
                        13.12.2016 až 21.12.2016
                     
                        In der Gemeinde Kemnitz der Ortsteil
                        
                                    —
                                 
                                    Rappenhagen
                                 
                     
                        In der Gemeinde Katzow der Ortsteil
                        
                                    —
                                 
                                    Kühlenhagen
                                 
                     
                        18314
                     
                        In der Gemeinde Kenz-Küstrow die Ortsteile
                        
                                    —
                                 
                                    Dabitz
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Küstrow
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Zipke
                                 
                     
                        11.12.2016 až 20.12.2016
                     
                         
                     
                         
                     
                        18356
                     
                        Stadt Barth einschließlich Ortsteile
                        
                                    —
                                 
                                    Tannenheim
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Glöwitz ohne Ortsteil Planitz
                                 
                     
                        11.12.2016 až 20.12.2016
                     
                        18519
                     
                        In der Gemeinde Sundhagen der Ortsteil
                        
                                    —
                                 
                                    Jager
                                 
                     
                        13.12.2016 až 22.12.2016
                     
                        18519
                     
                        In der Gemeinde Sundhagen die Ortsteile
                        
                                    —
                                 
                                    Mannhagen
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Wilmshagen
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Hildebrandshagen
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Altenhagen
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Klein Behnkenhagen
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Behnkendorf
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Groß Behnkenhagen
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Engelswacht
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Miltzow
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Klein Miltzow
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Reinkenhagen
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Hankenhagen
                                 
                     
                        11.12.2016 až 22.12.2016
                     
                         
                     
                         
                     
                        18546
                     
                        In der Stadt Sassnitz die Ortsteile
                        
                                    —
                                 
                                    Sassnitz
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Dargast
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Werder
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    Buddenhagen
                                 
                     
                        11.12.2016 až 22.12.2016
                     
                         
                     
                         
                     
                        18551
                     
                        In der Gemeinde Sagard: der See am Kreideabbaufeld nördlich von Dargast
                     
                        11.12.2016 až 22.12.2016“
                     
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.