Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2065 ze dne 24. listopadu 2016 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v Dánsku (oznámeno pod číslem C(2016) 7737) (Text s významem pro EHP )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2065 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 319/65
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/2065
   ze dne 24. listopadu 2016
   o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v Dánsku
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2016) 7737)
      
   
   (Pouze dánské znění je závazné)
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Influenza ptáků je infekční virová nákaza ptáků, včetně drůbeže. Infekce viry influenzy ptáků u domácí drůbeže způsobují dvě hlavní formy uvedené nákazy, které se rozlišují podle virulence. Nízkopatogenní forma se obecně projevuje pouze lehkými symptomy, zatímco vysoce patogenní forma má za následek velmi vysokou úmrtnost u většiny druhů drůbeže. Uvedená nákaza může mít vážný dopad na ziskovost chovu drůbeže.
            
   
               (2)
            
               Ačkoli se influenza ptáků vyskytuje převážné u ptáků, za určitých okolností může v některých případech dojít rovněž k nakažení lidí.
            
   
               (3)
            
               V případě ohniska influenzy ptáků hrozí, že se původce nákazy může rozšířit do dalších hospodářství s chovem drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí. Následně by se mohl prostřednictvím obchodu s živou drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí nebo jejich produkty rozšířit z jednoho členského státu do dalších členských států nebo do třetích zemí.
            
   
               (4)
            
               Směrnice Rady 2005/94/ES (3) stanoví určitá preventivní opatření zaměřená na dozor nad influenzou ptáků a její včasnou detekci a minimální opatření pro tlumení, která je třeba použít v případě ohniska této nákazy u drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí. Uvedená směrnice stanoví v případě ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků vymezení ochranného pásma a pásma dozoru.
            
   
               (5)
            
               Dánsko oznámilo Komisi ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 na svém území v jednom hospodářství, kde je chována drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí, a přijalo opatření požadovaná v souladu se směrnicí 2005/94/ES, včetně vymezení ochranného pásma a pásma dozoru.
            
   
               (6)
            
               Komise opatření, jež Dánsko v souladu se směrnicí 2005/94/ES přijalo, prozkoumala a přesvědčila se, že hranice ochranného pásma a pásma dozoru, které vymezil příslušný orgán uvedeného členského státu, jsou v dostatečné vzdálenosti od jakéhokoli hospodářství, kde bylo ohnisko potvrzeno.
            
   
               (7)
            
               Aby se předešlo jakémukoli zbytečnému narušení obchodu uvnitř Unie a kladení neopodstatněných překážek obchodu ze strany třetích zemí, je nutné ve spolupráci s Dánskem rychle popsat na úrovni Unie ochranné pásmo a pásmo dozoru vymezené v dotčeném členském státě.
            
   
               (8)
            
               Proto by mělo být v příloze tohoto rozhodnutí popsáno ochranné pásmo a pásmo dozoru v Dánsku, kde se používají opatření stanovená směrnicí 2005/94/ES, a měla by být stanovena doba trvání takto stanovené regionalizace.
            
   
               (9)
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Dánsko zajistí, aby ochranné pásmo a pásmo dozoru vymezené v souladu s čl. 16 odst. 1 směrnice 2005/94/ES zahrnovalo přinejmenším oblasti uvedené jako ochranné pásmo a pásmo dozoru v částech A a B přílohy tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí se použije do 31. ledna 2017.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí je určeno Dánskému království.
   
      V Bruselu dne 24. listopadu 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.
   
      (2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.
   
      (3)  Směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS (Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16).
   
   
      PŘÍLOHA
      ČÁST A
      Ochranné pásmo podle článku 1:
      
                  Kód ISO země
               
                  Členský stát
               
                  Kód
                  (je-li k dispozici)
               
                  Název
               
                  Datum ukončení platnosti podle článku 29 směrnice 2005/94/ES
               
                  DK
               
                  Dánsko
               
                   
               
                  Oblast zahrnující:
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  02217
               
                  Ty části obce Helsingør (kód ADNS 02217), které se nacházejí v kruhu o poloměru tři kilometry, jehož středem jsou souřadnice GPS N56.0739; E12.5144.
               
                  13.12.2016
               
      ČÁST B
      Pásmo dozoru podle článku 1:
      
                  Kód ISO země
               
                  Členský stát
               
                  Kód
                  (je-li k dispozici)
               
                  Název
               
                  Datum ukončení platnosti podle článku 31 směrnice 2005/94/ES
               
                  DK
               
                  Dánsko
               
                   
               
                  Oblast zahrnující:
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  02210
                  02217
                  02270
               
                  Části obcí Helsingør, Gribskov a Fredensborg mimo oblast popsanou v ochranném pásmu a v kruhu o poloměru 10 kilometrů, jehož středem jsou souřadnice GPS N56.0739; E12.5144.
               
                  22.12.2016
               
                   
               
                   
               
                  02217
               
                  Ty části obce Helsingør (kód ADNS 02217), které se nacházejí v kruhu o poloměru tři kilometry, jehož středem jsou souřadnice GPS N56.0739; E12.5144.
               
                  14.12.2016 až 22.12.2016
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.