Rozhodnutí Rady (EU) 2016/2079 ze dne 29. září 2016 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody o partnerství, vztazích a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Novým Zélandem na straně druhé

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2079 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 321/1
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/2079
   ze dne 29. září 2016
   o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody o partnerství, vztazích a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Novým Zélandem na straně druhé
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 37 této smlouvy,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 207 a čl. 212 odst. 1 ve spojení s čl. 218 odst. 5 a odst. 8 druhým pododstavcem této smlouvy,
   s ohledem na společný návrh Evropské komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 25. června 2012 zmocnila Rada Komisi a vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k zahájení jednání s Novým Zélandem o rámcové dohodě, která měla nahradit společné prohlášení o vztazích a spolupráci mezi Evropskou unií a Novým Zélandem ze dne 21. září 2007.
            
   
               (2)
            
               Jednání o Dohodě o partnerství, vztazích a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Novým Zélandem na straně druhé (dále jen „dohoda“) byla úspěšně uzavřena dne 30. července 2014. Dohoda odráží jak těsné historické vztahy a stále silnější vazby mezi stranami, tak i jejich přání dále posilovat a rozšiřovat vzájemné vztahy ambiciózním a inovativním způsobem.
            
   
               (3)
            
               Článek 58 dohody stanoví, že Unie a Nový Zéland mohou do okamžiku, než dohoda vstoupí v platnost, prozatímně provádět některá ustanovení určená oběma stranami.
            
   
               (4)
            
               Dohoda by tedy měla být podepsána jménem Unie a některá ustanovení dohodyby měla být prováděna prozatímně do okamžiku, než budou dokončeny postupy nezbytné pro její uzavření,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Podpis Dohody o partnerství, vztazích a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Novým Zélandem na straně druhé jménem Unie se schvaluje s výhradou jejího uzavření.
   Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.
   Článek 2
   V souladu s článkem 58 dohody a s výhradou oznámení podle uvedeného článku se do okamžiku, než dohoda vstoupí v platnost, mezi Unií a Novým Zélandem prozatímně provádějí, pokud jde o záležitosti, které spadají do oblasti unijních pravomocí, jako je například pravomoc vymezovat a provádět společnou zahraniční a bezpečnostní polittiku, tato ustanovení dohody (1):
   
               —
            
               článek 3 (Dialog),
            
   
               —
            
               článek 4 (Spolupráce v regionálních a mezinárodních organizacích),
            
   
               —
            
               článek 5 (Politický dialog)
            
   
               —
            
               článek 53 (Smíšený výbor), s výjimkou odst. 3 písm. g) a h),
            
   
               —
            
               hlava X (Závěrečná ustanovení), s výjimkou článku 57 a čl. 58 odst. 1 a 3, v rozsahu nezbytném k zajištění prozatímního provádění ustanovení dohody uvedených v tomto článku.
            
   Článek 3
   Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu jménem Unie.
   Článek 4
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po přijetí.
   
      V Bruselu dne 29. září 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         P. ŽIGA
      
   
   
   
      (1)  Den, od kterého budou ustanovení dohody uvedená v článku 2 prozatímně prováděna, zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.