Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/2082 ze dne 28. listopadu 2016, kterým se mění společná akce 2008/851/SZBP o vojenské operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2082 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 321/53
               
      
      ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2016/2082
      ze dne 28. listopadu 2016,
      kterým se mění společná akce 2008/851/SZBP o vojenské operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska
      RADA EVROPSKÉ UNIE,
      s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 42 odst. 4 a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,
      s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Dne 10. listopadu 2008 přijala Rada společnou akci 2008/851/SZBP (1) o zřízení vojenské operace EU Atalanta (dále jen operace „Atalanta“).
               
      
                  (2)
               
                  Dne 21. listopadu 2014 byla rozhodnutím Rady 2014/827/SZBP (2) společná akce 2008/851/SZBP změněna a operace Atalanta byla prodloužena do 12. prosince 2016.
               
      
                  (3)
               
                  Ze strategického přezkumu operace Atalanta v roce 2016 vyplynul závěr, že by její mandát měl být prodloužen do prosince roku 2018.
               
      
                  (4)
               
                  Společná akce 2008/851/SZBP by měla být odpovídajícím způsobem změněna.
               
      
                  (5)
               
                  V souladu s článkem 5 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní vypracovávání a provádění těch rozhodnutí a činností Unie, které mají vliv na obranu. Dánsko se nepodílí na provádění tohoto rozhodnutí, a nepřispívá tedy na financování této operace,
               
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Společná akce 2008/851/SZBP se mění takto:
      
                  1)
               
                  V článku 14 se doplňuje nový odstavec, který zní:
                  „5.   Finanční referenční částka určená na krytí společných nákladů vojenské operace EU na období od 13. prosince 2016 do 31. prosince 2018 se stanoví na 11 064 000 EUR. Procentní sazba referenční částky podle čl. 25 odst. 1 rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/528 (*1) se stanoví na 0 %.
                  
                     (*1)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/528 ze dne 27. března 2015 o vytvoření mechanismu pro správu financování společných nákladů operací Evropské unie v souvislosti s vojenstvím nebo obranou (Athena) a o zrušení rozhodnutí 2011/871/SZBP (Úř. věst. L 84, 28.3.2015, s. 39).“"

               
      
                  2)
               
                  V článku 16 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
                  „3.   Vojenská operace EU se ukončuje ke dni 31. prosince 2018.“
               
      Článek 2
      Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
      
         V Bruselu dne 28. listopadu 2016.
         
            
               Za Radu
            
            
               předsedkyně
            
            F. MOGHERINI
         
      
      
      
         (1)  Společná akce Rady 2008/851/SZBP ze dne 10. listopadu 2008 o vojenské operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska (Úř. věst. L 301, 12.11.2008, s. 33).
      
         (2)  Rozhodnutí Rady 2014/827/SZBP ze dne 21. listopadu 2014, kterým se mění společná akce 2008/851/SZBP o vojenské operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska (Úř. věst. L 335, 22.11.2014, s. 19).
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.