Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/2083 ze dne 28. listopadu 2016, kterým se mění rozhodnutí 2014/486/SZBP o poradní misi Evropské unie pro reformu sektoru civilní bezpečnosti na Ukrajině (EUAM Ukraine)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2083 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 321/55
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2016/2083
   ze dne 28. listopadu 2016,
   kterým se mění rozhodnutí 2014/486/SZBP o poradní misi Evropské unie pro reformu sektoru civilní bezpečnosti na Ukrajině (EUAM Ukraine)
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 28, čl. 42 odst. 4 a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 22. července 2014 přijala Rada rozhodnutí 2014/486/SZBP (1) o poradní misi Evropské unie pro reformu sektoru civilní bezpečnosti na Ukrajině (EUAM Ukraine).
            
   
               (2)
            
               Rozhodnutí 2014/486/SZBP ve znění rozhodnutí (SZBP) 2015/2249 (2) stanovilo pro misi EUAM Ukraine finanční referenční částku do 30. listopadu 2016 a mandát do 30. listopadu 2017.
            
   
               (3)
            
               Dne 12. května 2016 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2016/712 (3), kterým upravila finanční referenční částku na období do 30. listopadu 2016.
            
   
               (4)
            
               Měla by být stanovena finanční referenční částka na období od 1. prosince 2016 do 30. listopadu 2017 a rozhodnutí 2014/486/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Rozhodnutí 2014/486/SZBP se mění takto:
   
               1)
            
               V článku 14 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
               „1.   Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů souvisejících s misí EUAM Ukraine do dne 30. listopadu 2014 činí 2 680 000 EUR. Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů souvisejících s misí EUAM Ukraine na období od 1. prosince 2014 do 30. listopadu 2015 činí 13 100 000 EUR. Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů souvisejících s misí EUAM Ukraine na období od 1. prosince 2015 do 30. listopadu 2016 činí 17 670 000 EUR. Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů souvisejících s misí EUAM Ukraine na období od 1. prosince 2016 do 30. listopadu 2017 činí 20 800 000 EUR. Finanční referenční částku na následující období stanoví Rada.“
            
   
               2)
            
               V článku 17 se vkládá nový odstavec, který zní:
               „1a.   Vedoucí mise je oprávněn poskytovat Evropské agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) utajované informace EU a dokumenty vytvořené pro účely mise EUAM Ukraine až do stupně utajení určeného Radou v souladu s rozhodnutím 2013/488/EU. Pro tyto účely budou připravena ujednání mezi vedoucím mise a agenturou Frontex.“.
            
   Článek 2
   Vstup v platnost
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 28. listopadu 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         P. ŽIGA
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady 2014/486/SZBP ze dne 22. července 2014 o poradní misi Evropské unie pro reformu sektoru civilní bezpečnosti na Ukrajině (EUAM Ukraine) (Úř. věst. L 217, 23.7.2014, s. 42).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/2249 ze dne 3. prosince 2015, kterým se mění rozhodnutí 2014/486/SZBP o poradní misi Evropské unie pro reformu sektoru civilní bezpečnosti na Ukrajině (EUAM Ukraine) (Úř. věst. L 318, 4.12.2015, s. 38).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/712 ze dne 12. května 2016, kterým se mění rozhodnutí 2014/486/SZBP o poradní misi Evropské unie pro reformu sektoru civilní bezpečnosti na Ukrajině (EUAM Ukraine) (Úř. věst. L 125, 13.5.2016, s. 11).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.