Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2085 ze dne 28. listopadu 2016 o určitých dočasných ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v Nizozemsku (oznámeno pod číslem C(2016) 7851)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2085 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 321/76
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/2085
   ze dne 28. listopadu 2016
   o určitých dočasných ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v Nizozemsku
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2016) 7851)
      
   
   (Pouze nizozemské znění je závazné)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 3 uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 3 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Influenza ptáků je infekční virová nákaza ptáků, včetně drůbeže. Infekce viry influenzy ptáků u domácí drůbeže způsobují dvě hlavní formy uvedené nákazy, které se rozlišují podle virulence. Nízkopatogenní forma se obecně projevuje pouze lehkými symptomy, zatímco vysoce patogenní forma má za následek velmi vysokou úmrtnost u většiny druhů drůbeže. Uvedená nákaza může mít vážný dopad na ziskovost chovu drůbeže.
            
   
               (2)
            
               Influenza ptáků se vyskytuje převážně u ptáků, avšak za určitých okolností se infekce může objevit i u člověka, ačkoli riziko je obecně velmi nízké.
            
   
               (3)
            
               V případě ohniska influenzy ptáků hrozí, že by se původce nákazy mohl rozšířit do dalších hospodářství s chovem drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí. Následně by se mohl prostřednictvím obchodu s živými ptáky nebo jejich produkty rozšířit z jednoho členského státu do dalších členských států nebo do třetích zemí.
            
   
               (4)
            
               Směrnice Rady 2005/94/ES (3) stanoví určitá preventivní opatření zaměřená na dozor nad influenzou ptáků a její včasnou detekci a minimální opatření pro tlumení, která je třeba použít v případě ohniska této nákazy u drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí. Uvedená směrnice stanoví v případě ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků vymezení ochranného pásma a pásma dozoru.
            
   
               (5)
            
               Nizozemsko oznámilo Komisi ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 na svém území v hospodářství, kde je chována drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí, a přijalo okamžitě příslušná opatření požadovaná podle směrnice 2005/94/ES, včetně vymezení ochranného pásma a pásma dozoru.
            
   
               (6)
            
               Komise uvedená opatření ve spolupráci s Nizozemskem prozkoumala a přesvědčila se, že hranice ochranného pásma a pásma dozoru, které vymezil příslušný orgán uvedeného členského státu, jsou v dostatečné vzdálenosti od vlastního hospodářství, kde bylo ohnisko potvrzeno.
            
   
               (7)
            
               Aby se předešlo jakémukoli zbytečnému narušení obchodu uvnitř Unie a kladení neopodstatněných překážek obchodu ze strany třetích zemí, je nutné urychleně popsat na úrovni Unie ochranné pásmo a pásmo dozoru vymezené v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků v Nizozemsku.
            
   
               (8)
            
               Do doby, než se uskuteční příští zasedání Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva, by proto mělo být v příloze tohoto rozhodnutí definováno ochranné pásmo a pásmo dozoru v Nizozemsku, kde jsou uplatňována kontrolní opatření v oblasti zdraví zvířat stanovená ve směrnici 2005/94/ES, jakož i doba trvání takto stanovené regionalizace.
            
   
               (9)
            
               Toto rozhodnutí bude přezkoumáno na příštím zasedání Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Nizozemsko zajistí, aby ochranné pásmo a pásmo dozoru vymezené v souladu s čl. 16 odst. 1 směrnice 2005/94/ES zahrnovalo přinejmenším oblasti uvedené v částech A a B přílohy tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí se použije do dne 31. prosince 2016.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí je určeno Nizozemskému království.
   
      V Bruselu dne 28. listopadu 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.
   
      (2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.
   
      (3)  Směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS (Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16).
   
   
      PŘÍLOHA
      ČÁST A
      Ochranné pásmo podle článku 1:
      
                  Kód ISO země
               
                  Členský stát
               
                  Název
               
                  NL
               
                  Nizozemsko
               
                  Oblast zahrnující:
                  Biddinghuizen
                  
                              —
                           
                              Vanaf kruising Swifterweg (N710) met Hoge Vaart (water), Hoge Vaart volgen in noordoostelijke richting tot aan Oosterwoldertocht (water).
                           
                  
                              —
                           
                              Oosterwoldertocht volgen in zuidoostelijke richting tot aan Elburgerweg (N309).
                           
                  
                              —
                           
                              Elburgerweg (N309) volgen tot aan de brug in Flevoweg over het Veluwemeer.
                           
                  
                              —
                           
                              Veluwemeer volgen in zuidwestelijke richting tot aan Bremerbergweg (N708).
                           
                  
                              —
                           
                              Bremerbergweg (N708) volgen in noodwestelijke richting overgaand in Oldebroekerweg tot aan Swifterweg (N710).
                           
                  
                              —
                           
                              Swifterweg (N710)volgen in noordelijke richting tot aan Hoge Vaart (water).
                           
               
      ČÁST B
      Pásmo dozoru podle článku 1:
      
                  Kód ISO země
               
                  Členský stát
               
                  Název
               
                  NL
               
                  Nizozemsko
               
                  Oblast zahrnující:
                  Biddinghuizen
                  
                              —
                           
                              Vanaf Knardijk N302 in Harderwijk de N302 volgen in noordwestelijke richting tot aan de N305.
                           
                  
                              —
                           
                              Bij splitsing de N305 volgen in noordelijke richting tot aan N302.
                           
                  
                              —
                           
                              De N302 volgen tot Vleetweg.
                           
                  
                              —
                           
                              De Vleetweg volgen tot aan de Kuilweg.
                           
                  
                              —
                           
                              De kuilweg volgen tot aan de Rietweg.
                           
                  
                              —
                           
                              De Rietweg volgen in noordoostelijke richting tot aan de Larserringweg.
                           
                  
                              —
                           
                              De Larserringweg volgen in noordelijke richting tot de Zeeasterweg.
                           
                  
                              —
                           
                              De Zeeasterweg volgen in oostelijke richting tot aan Lisdoddepad.
                           
                  
                              —
                           
                              Lisdoddepad volgen in noordelijke richting tot aan de Dronterweg.
                           
                  
                              —
                           
                              De Dronterweg volgen in oostelijke richting tot aan de Biddingweg (N710).
                           
                  
                              —
                           
                              De Biddingweg (N710) in noordelijke richting volgen tot aan de Elandweg.
                           
                  
                              —
                           
                              De Elandweg volgen in westelijke richting tot aan de Dronterringweg (N307).
                           
                  
                              —
                           
                              Dronterringweg (N307) volgen in Zuidoostelijke overgaand in Hanzeweg tot aan Drontermeer(Water).
                           
                  
                              —
                           
                              Drontermeer volgen in zuidelijke richting ter hoogte van Buitendijks.
                           
                  
                              —
                           
                              Buitendijks overgaand in Buitendijksweg overgaand in Groote Woldweg volgen tot aan Zwarteweg.
                           
                  
                              —
                           
                              De Zwarteweg in westelijke richting volgen tot aan de Mheneweg Noord.
                           
                  
                              —
                           
                              Mheneweg Noord volgen in zuidelijke richting tot aan de Zuiderzeestraatweg.
                           
                  
                              —
                           
                              Zuiderzeestraatweg in zuidwestelijke richting volgen tot aan de Feithenhofsweg.
                           
                  
                              —
                           
                              Feithenhofsweg volgen in zuidelijkerichting tot aan Bovenstraatweg.
                           
                  
                              —
                           
                              Bovenstraatweg in westelijke richting volgen tot aan Laanzichtsweg.
                           
                  
                              —
                           
                              Laanzichtsweg volgen in zuidelijke richting tot aan Bovendwarsweg.
                           
                  
                              —
                           
                              Bovendwarsweg volgen in westelijke richting tot aan de Eperweg (N309).
                           
                  
                              —
                           
                              Eperweg (N309) volgen in zuidelijke richting tot aan autosnelweg A28 (E232).
                           
                  
                              —
                           
                              A28 (E232) volgen in zuidwestelijke richting tot aan Harderwijkerweg (N303).
                           
                  
                              —
                           
                              Harderwijkerweg(N303) volgen in zuidelijke richting tot aan Horsterweg.
                           
                  
                              —
                           
                              Horsterweg volgen in westelijke richting tot aan Oude Nijkerkerweg.
                           
                  
                              —
                           
                              Oude Nijkerkerweg overgaand in arendlaan volgen in zuidwestelijke richting tot aan Zandkampweg.
                           
                  
                              —
                           
                              Zandkampweg volgen in noordwestelijke richting tot aan Telgterengweg.
                           
                  
                              —
                           
                              Telgterengweg volgen in zuidwestelijke richting tot aan Bulderweg.
                           
                  
                              —
                           
                              Bulderweg volgen in westelijke richting tot aan Nijkerkerweg.
                           
                  
                              —
                           
                              Nijkerkerweg volgen in westelijke richting tot aan Riebroeksesteeg.
                           
                  
                              —
                           
                              Riebroekersteeg volgen in noordelijke/westelijke richting (doodlopend) overstekend A28 tot aan Nuldernauw (water).
                           
                  
                              —
                           
                              Nuldernauw volgen in noordelijke richting overgaand in Wolderwijd (water) tot aan Knardijk (N302).
                           
                  
                              —
                           
                              N302 volgen in Noordwestelijke richting tot aan N305.
                           
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.