Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2086 ze dne 28. listopadu 2016 o určitých dočasných ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 ve Švédsku (oznámeno pod číslem C(2016) 7852)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2086 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 321/80
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/2086
   ze dne 28. listopadu 2016
   o určitých dočasných ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 ve Švédsku
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2016) 7852)
      
   
   (Pouze švédské znění je závazné)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 3 uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 3 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Influenza ptáků je infekční virová nákaza ptáků, včetně drůbeže. Infekce viry influenzy ptáků u domácí drůbeže způsobují dvě hlavní formy uvedené nákazy, které se rozlišují podle virulence. Nízkopatogenní forma se obecně projevuje pouze lehkými symptomy, zatímco vysoce patogenní forma má za následek velmi vysokou úmrtnost u většiny druhů drůbeže. Uvedená nákaza může mít vážný dopad na ziskovost chovu drůbeže.
            
   
               (2)
            
               Influenza ptáků se vyskytuje převážně u ptáků, avšak za určitých okolností se infekce může objevit i u člověka, ačkoli riziko je obecně velmi nízké.
            
   
               (3)
            
               V případě ohniska influenzy ptáků hrozí, že by se původce nákazy mohl rozšířit do dalších hospodářství s chovem drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí. Následně by se mohl prostřednictvím obchodu s živými ptáky nebo jejich produkty rozšířit z jednoho členského státu do dalších členských států nebo do třetích zemí.
            
   
               (4)
            
               Směrnice Rady 2005/94/ES (3) stanoví určitá preventivní opatření zaměřená na dozor nad influenzou ptáků a její včasnou detekci a minimální opatření pro tlumení, která je třeba použít v případě ohniska této nákazy u drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí. Uvedená směrnice stanoví v případě ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků vymezení ochranného pásma a pásma dozoru.
            
   
               (5)
            
               Švédsko oznámilo Komisi ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 na svém území v hospodářství, kde je chována drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí, a přijalo okamžitě příslušná opatření požadovaná podle směrnice 2005/94/ES, včetně vymezení ochranného pásma a pásma dozoru.
            
   
               (6)
            
               Komise uvedená opatření ve spolupráci se Švédskem prozkoumala a přesvědčila se, že hranice ochranného pásma a pásma dozoru, které vymezil příslušný orgán uvedeného členského státu, jsou v dostatečné vzdálenosti od vlastního hospodářství, kde bylo ohnisko potvrzeno.
            
   
               (7)
            
               Aby se předešlo jakémukoli zbytečnému narušení obchodu uvnitř Unie a kladení neopodstatněných překážek obchodu ze strany třetích zemí, je nutné urychleně popsat na úrovni Unie ochranné pásmo a pásmo dozoru vymezené v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků ve Švédsku.
            
   
               (8)
            
               Do doby, než se uskuteční příští zasedání Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva, by proto mělo být v příloze tohoto rozhodnutí definováno ochranné pásmo a pásmo dozoru ve Švédsku, kde jsou uplatňována kontrolní opatření v oblasti zdraví zvířat stanovená ve směrnici 2005/94/ES, jakož i doba trvání takto stanovené regionalizace.
            
   
               (9)
            
               Toto rozhodnutí bude přezkoumáno na příštím zasedání Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Švédsko zajistí, aby ochranné pásmo a pásmo dozoru vymezené v souladu s čl. 16 odst. 1 směrnice 2005/94/ES zahrnovalo přinejmenším oblasti uvedené v částech A a B přílohy tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí se použije do dne 31. prosince 2016.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí je určeno Švédskému království.
   
      V Bruselu dne 28. listopadu 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.
   
      (2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.
   
      (3)  Směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS (Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16).
   
   
      PŘÍLOHA
      ČÁST A
      Ochranné pásmo podle článku 1:
      
                  Kód ISO země
               
                  Členský stát
               
                  Název
               
                  SE
               
                  Švédsko
               
                  Oblast zahrnující:
                  Ty části obce Helsingborg (kód ADNS 01200), které se nacházejí v kruhu o poloměru tři kilometry, jehož středem jsou desetinné souřadnice WGS84 N56,053495 a E12,848939.
               
      ČÁST B
      Pásmo dozoru podle článku 1:
      
                  Kód ISO země
               
                  Členský stát
               
                  Název
               
                  SE
               
                  Švédsko
               
                  Oblast zahrnující:
                  Části obcí Helsingborg, Ängelholm, Bjuv a Åstorp (kód ADNS 01200) mimo oblast popsanou v ochranném pásmu a v kruhu o poloměru 10 kilometrů, jehož středem jsou desetinné souřadnice WGS84 N56,053495 a E12,848939.
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.