Rozhodnutí Rady (EU) 2016/2087 ze dne 14. listopadu 2016 o podpisu Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Islandem o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty jménem Evropské unie

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2087 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 324/1
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/2087
   ze dne 14. listopadu 2016
   o podpisu Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Islandem o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty jménem Evropské unie
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 4 první pododstavec ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Článek 19 Dohody o Evropském hospodářském prostoru stanoví závazek smluvních stran, že budou pokračovat ve svém úsilí o dosažení postupné liberalizace vzájemného zemědělského obchodu.
            
   
               (2)
            
               Rada dne 24. dubna 2012 pověřila Komisi, aby zahájila jednání s Islandem o dosažení větší liberalizace dvoustranného obchodu se zemědělskými produkty na základě článku 19 Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Jednání byla úspěšně završena dne 17. září 2015 parafováním Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Islandem o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty (dále jen „dohoda“).
            
   
               (3)
            
               Dohoda by proto měla být podepsána jménem Evropské unie s výhradou pozdějšího uzavření,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Podpis Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Islandem o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty jménem Unie se schvaluje s výhradou jejího uzavření (1).
   Článek 2
   Předseda Rady je oprávněn určit osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu jménem Evropské unie.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 14. listopadu 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         G. MATEČNÁ
      
   
   
   
      (1)  Znění dohody bude zveřejněno v Úředním věstníku spolu s rozhodnutím o jejím uzavření.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.