Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2016/2090 ze dne 21. listopadu 2016, kterým se mění rozhodnutí 2009/790/ES, kterým se Polské republice povoluje použít opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2090 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 324/7
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/2090
   ze dne 21. listopadu 2016,
   kterým se mění rozhodnutí 2009/790/ES, kterým se Polské republice povoluje použít opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (1), a zejména na článek 395 uvedené směrnice,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Podle čl. 287 bodu 14 směrnice 2006/112/ES může Polská republika (dále jen „Polsko“) osvobodit od daně z přidané hodnoty (DPH) osoby povinné k dani, jejichž roční obrat nepřesahuje ekvivalent částky 10 000 EUR v národní měně při kurzu platném ke dni jejího přistoupení.
            
   
               (2)
            
               Rozhodnutím Rady 2009/790/ES (2) bylo v rámci odchylky Polsku povoleno do 31. prosince 2012 osvobodit od DPH osoby povinné k dani, jejichž roční obrat nepřesahuje ekvivalent částky 30 000 EUR v národní měně při kurzu platném ke dni jeho přistoupení (dále jen „odchylující se opatření“). Platnost odchylujícího se opatření byla prováděcím rozhodnutím Rady 2012/769/EU (3) prodloužena do 31. prosince 2015 a prováděcím rozhodnutím Rady (EU) 2015/1173 (4) pak do 31. prosince 2018.
            
   
               (3)
            
               Dopisem, který Komise zaevidovala dne 1. června 2016, požádalo Polsko o povolení zvýšit zmíněnou prahovou hodnotu z 30 000 EUR na 40 000 EUR. Prostřednictvím tohoto zvýšení by mohl být další počet velmi malých podniků osvobozen od některých nebo ode všech povinností spojených s DPH stanovených v hlavě XI kapitolách 2 až 6 směrnice 2006/112/ES. Zatížení správce daně, pokud jde o daňovou kontrolu velmi malých podniků, by se tedy také snížilo.
            
   
               (4)
            
               V souladu s čl. 395 odst. 2 druhým pododstavcem směrnice 2006/112/ES informovala Komise o žádosti Polska ostatní členské státy, a to dopisy ze dne 22. září 2016. Dopisem ze dne 23. září 2016 oznámila Komise Polsku, že má k dispozici všechny údaje potřebné k posouzení jeho žádosti.
            
   
               (5)
            
               Podle informací, které Polsko poskytlo, by dalších 24 000 osob povinných k dani mohlo potenciálně využít odchylující se opatření a snížit tak rozsah svých povinnosti spojených s DPH. Rozpočtový dopad z hlediska příjmů z DPH Polsko odhadlo na 300 milionů PLN.
            
   
               (6)
            
               Protože vyšší prahová hodnota dále omezí povinnosti k DPH pro velmi malé podniky a tyto podniky si v souladu s článkem 290 směrnice 2006/112/ES mají stále možnost zvolit běžný režim DPH, mělo by se Polsku uplatňování vyšší prahové hodnoty povolit po zbývající dobu použitelnosti rozhodnutí 2009/790/ES, která končí dnem 31. prosince 2018. Jelikož však články 281 až 294 směrnice 2006/112/ES týkající se zvláštního režimu pro malé podniky podléhají přezkumu, mohla by směrnice, kterou uvedené články pozměňuje, vstoupit v platnost již před uvedeným datem.
            
   
               (7)
            
               Odchylka nebude mít dopad na vlastní zdroje Unie pocházející z DPH, neboť Polsko provede v souladu s článkem 6 nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 (5) výpočet náhrady.
            
   
               (8)
            
               Rozhodnutí 2009/790/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Články 1 a 2 rozhodnutí 2009/790/ES se nahrazují tímto:
   
      „Článek 1
      Odchylně od článku 287 směrnice 2006/112/ES se Polské republice povoluje osvobodit od DPH osoby povinné k dani, jejichž roční obrat nepřesahuje ekvivalent částky 40 000 EUR v národní měně při kurzu platném ke dni jejího přistoupení.
      Článek 2
      Toto rozhodnutí se použije do dne, kdy vstoupí v platnost směrnice, kterou se mění články 281 až 294 směrnice 2006/112/ES týkající se zvláštního režimu pro malé podniky, nebo do 31. prosince 2018, podle toho, co nastane dříve.“.
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno Polské republice.
   
      V Bruselu dne 21. listopadu 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         P. PLAVČAN
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1.
   
      (2)  Rozhodnutí Rady 2009/790/ES ze dne 20. října 2009, kterým se Polské republice povoluje použít opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 283, 30.10.2009, s. 53).
   
      (3)  Prováděcí rozhodnutí Rady 2012/769/EU ze dne 4. prosince 2012, kterým se mění rozhodnutí 2009/790/ES, kterým se Polské republice povoluje použít opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 338, 12.12.2012, s. 27).
   
      (4)  Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2015/1173 ze dne 14. července 2015, kterým se mění rozhodnutí 2009/790/ES, kterým se Polské republice povoluje použít opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 189, 17.7.2015, s. 36).
   
      (5)  Nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 ze dne 29. května 1989 o konečné jednotné úpravě vybírání vlastních zdrojů vycházejících z daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 155, 7.6.1989, s. 9).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.