Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2092 ze dne 28. listopadu 2016, kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem C(2016) 7569) (Text s významem pro EHP )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2092 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 324/11
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/2092
   ze dne 28. listopadu 2016,
   kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2016) 7569)
      
   
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 96/23/ES ze dne 29. dubna 1996 o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech a o zrušení směrnic 85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 91/664/EHS (1), a zejména na čl. 29 odst. 1 čtvrtý pododstavec a čl. 29 odst. 2 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Směrnice 96/23/ES stanoví kontrolní opatření u látek a skupin reziduí uvedených v příloze I uvedené směrnice. Článek 29 uvedené směrnice stanoví, že třetí země, z nichž je členským státům povoleno dovážet zvířata a živočišné produkty, na které se vztahuje uvedená směrnice, předloží plán sledování reziduí obsahující požadované záruky (dále jen „plán“). Tento plán by se měl použít alespoň na skupiny reziduí a látky uvedené ve zmíněné příloze I.
            
   
               (2)
            
               Rozhodnutím Komise 2011/163/EU (2) se schvalují plány předložené některými třetími zeměmi, které se týkají konkrétních zvířat a živočišných produktů uvedených v příloze zmíněného rozhodnutí.
            
   
               (3)
            
               S ohledem na nedávné plány předložené některými třetími zeměmi a doplňující informace, které Komise od těchto třetích zemí obdržela, je třeba aktualizovat seznam třetích zemí, z nichž je členským státům povoleno dovážet některá zvířata a živočišné produkty, jak je stanoveno ve směrnici 96/23/ES, přičemž tento seznam je v současnosti uveden v příloze rozhodnutí 2011/163/EU (dále jen „seznam“).
            
   
               (4)
            
               Spojené arabské emiráty sice nepředložily plán sledování reziduí pro akvakulturu produkovanou na domácím trhu, ale poskytly záruky pro akvakulturní suroviny pocházející buď z členských států, nebo ze třetích zemí, jež mají oprávnění vyvážet takové suroviny do Evropské unie. Na seznam by proto měla být doplněna položka pro Spojené arabské emiráty, pokud jde o akvakulturu, spolu s příslušnou poznámkou pod čarou.
            
   
               (5)
            
               Gambie je v současné době v seznamu uvedena, pokud jde o akvakulturu. Gambie však nepředložila plán, jak vyžaduje článek 29 směrnice 96/23/ES, a prohlásila, že vývoz do EU se již neuskutečňuje. Položka pro uvedenou třetí zemi, pokud jde o akvakulturu, by proto měla být ze seznamu odstraněna. Gambie byla o této skutečnosti informována.
            
   
               (6)
            
               Gruzie předložila Komisi plán týkající se medu. Uvedený plán poskytuje dostatečné záruky a měl by být schválen. Na seznam by proto měla být zařazena položka pro Gruzii týkající se medu.
            
   
               (7)
            
               Keňa je v současné době v seznamu uvedena, pokud jde o mléko. Keňa však nepředložila plán, jak vyžaduje článek 29 směrnice 96/23/ES, a prohlásila, že zjišťování reziduí se v současnosti neprovádí a neočekává se, že bude prováděno v roce 2016, a že vývoz do EU již nebylo možné uskutečňovat. Položka pro uvedenou třetí zemi, pokud jde o mléko, by proto měla být ze seznamu odstraněna. Keňa byla o této skutečnosti informována.
            
   
               (8)
            
               Libanon je v současné době v seznamu uveden, pokud jde o med. Libanon však nepředložil plán, jak vyžaduje článek 29 směrnice 96/23/ES. Položka pro uvedenou třetí zemi, pokud jde o med, by proto měla být ze seznamu odstraněna. Libanon byl o této skutečnosti informován.
            
   
               (9)
            
               Aby se zabránilo narušení obchodu, mělo by být stanoveno přechodné období pro příslušné zásilky z Libanonu, které byly osvědčeny a odeslány do Unie před datem použitelnosti tohoto rozhodnutí.
            
   
               (10)
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Příloha rozhodnutí 2011/163/EU se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Během přechodného období do 1. února 2017 přijmou členské státy zásilky z Libanonu, pokud bude moci dovozce prokázat, že zásilky byly vybaveny osvědčením a odeslány do Unie před 15. prosincem 2016 v souladu s rozhodnutím 2011/163/EU.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 28. listopadu 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 10.
   
      (2)  Rozhodnutí Komise 2011/163/EU ze dne 16. března 2011 o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES (Úř. věst. L 70, 17.3.2011, s. 40).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
            „PŘÍLOHA
            
                        Kód ISO2
                     
                        Země
                     
                        Skot
                     
                        Ovce/kozy
                     
                        Prasata
                     
                        Koňovití
                     
                        Drůbež
                     
                        Akvakultura
                     
                        Mléko
                     
                        Vejce
                     
                        Králíci
                     
                        Volně žijící zvěř
                     
                        Farmová zvěř
                     
                        Med
                     
                        AD
                     
                        Andorra
                     
                        X
                     
                        X
                     
                         
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                        AE
                     
                        Spojené arabské emiráty
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X (3)
                        
                     
                        X (1)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        AL
                     
                        Albánie
                     
                         
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                         
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        AM
                     
                        Arménie
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                        AR
                     
                        Argentina
                     
                        X
                     
                        X
                     
                         
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        AU
                     
                        Austrálie
                     
                        X
                     
                        X
                     
                         
                     
                        X
                     
                         
                     
                        X
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        BA
                     
                        Bosna a Hercegovina
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                        BD
                     
                        Bangladéš
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        BN
                     
                        Brunej
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        BR
                     
                        Brazílie
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                        BW
                     
                        Botswana
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                         
                     
                        BY
                     
                        Bělorusko
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X (2)
                        
                     
                         
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        BZ
                     
                        Belize
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        CA
                     
                        Kanada
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        CH
                     
                        Švýcarsko
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        CL
                     
                        Chile
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        X
                     
                         
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                         
                     
                        X
                     
                        CM
                     
                        Kamerun
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                        CN
                     
                        Čína
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                        X
                     
                         
                     
                        X
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                        CO
                     
                        Kolumbie
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        CR
                     
                        Kostarika
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        CU
                     
                        Kuba
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                        DO
                     
                        Dominikánská republika
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                        EC
                     
                        Ekvádor
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        ET
                     
                        Etiopie
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                        FK
                     
                        Falklandské ostrovy
                     
                        X
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        FO
                     
                        Faerské ostrovy
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        GE
                     
                        Gruzie
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                        GH
                     
                        Ghana
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                        GL
                     
                        Grónsko
                     
                         
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                        X
                     
                         
                     
                        GT
                     
                        Guatemala
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                        HN
                     
                        Honduras
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        ID
                     
                        Indonésie
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        IL
                     
                        Izrael (7)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        IN
                     
                        Indie
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                         
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                        IR
                     
                        Írán
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        JM
                     
                        Jamajka
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                        JP
                     
                        Japonsko
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        KE
                     
                        Keňa
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        KG
                     
                        Kyrgyzstán
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                        KR
                     
                        Jižní Korea
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        LK
                     
                        Šrí Lanka
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        MA
                     
                        Maroko
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        MD
                     
                        Moldavsko
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                        X
                     
                         
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                        ME
                     
                        Černá Hora
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        X
                     
                         
                     
                        X
                     
                        X
                     
                         
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                        MG
                     
                        Madagaskar
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                        MK
                     
                        Bývalá jugoslávská republika Makedonie (4)
                        
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        X
                     
                         
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        X
                     
                         
                     
                        X
                     
                         
                     
                        X
                     
                        MM
                     
                        Republika Myanmarský svaz
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        MU
                     
                        Mauricius
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        MX
                     
                        Mexiko
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                         
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                        MY
                     
                        Malajsie
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X (3)
                        
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        MZ
                     
                        Mosambik
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        NA
                     
                        Namibie
                     
                        X
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        NC
                     
                        Nová Kaledonie
                     
                        X (3)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        NI
                     
                        Nikaragua
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                        NZ
                     
                        Nový Zéland
                     
                        X
                     
                        X
                     
                         
                     
                        X
                     
                         
                     
                        X
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        PA
                     
                        Panama
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        PE
                     
                        Peru
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        PH
                     
                        Filipíny
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        PM
                     
                        Saint-Pierre a Miquelon
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        PN
                     
                        Pitcairnovy ostrovy
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                        PY
                     
                        Paraguay
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        RS
                     
                        Srbsko (5)
                        
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        X (2)
                        
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        X
                     
                         
                     
                        X
                     
                         
                     
                        X
                     
                        RU
                     
                        Rusko
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        X
                     
                         
                     
                        X
                     
                         
                     
                        X
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                        X (6)
                        
                     
                        X
                     
                        RW
                     
                        Rwanda
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                        SA
                     
                        Saúdská Arábie
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        SG
                     
                        Singapur
                     
                        X (3)
                        
                     
                        X (3)
                        
                     
                        X (3)
                        
                     
                        X (8)
                        
                     
                        X (3)
                        
                     
                        X
                     
                        X (3)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                        X (8)
                        
                     
                        X (8)
                        
                     
                         
                     
                        SM
                     
                        San Marino
                     
                        X
                     
                         
                     
                        X (3)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                        SR
                     
                        Surinam
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        SV
                     
                        Salvador
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                        SZ
                     
                        Svazijsko
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        TH
                     
                        Thajsko
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                        TN
                     
                        Tunisko
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                        TR
                     
                        Turecko
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                        TW
                     
                        Tchaj-wan
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                        TZ
                     
                        Tanzanie
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                        UA
                     
                        Ukrajina
                     
                        X
                     
                         
                     
                        X
                     
                         
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                        UG
                     
                        Uganda
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                        US
                     
                        Spojené státy americké
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        X
                     
                         
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        X
                     
                        UY
                     
                        Uruguay
                     
                        X
                     
                        X
                     
                         
                     
                        X
                     
                         
                     
                        X
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                         
                     
                        X
                     
                        VE
                     
                        Venezuela
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        VN
                     
                        Vietnam
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                        ZA
                     
                        Jihoafrická republika
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                        X
                     
                         
                     
                        ZM
                     
                        Zambie
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                        ZW
                     
                        Zimbabwe
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        X
                     
                         
                     
         
      
      
      
         (1)  Pouze velbloudí mléko.
      
         (2)  Vývoz živých jatečných koňovitých do Unie (pouze zvířata určená pro produkci potravin).
      
         (3)  Třetí země používající pouze suroviny buď z členských států, nebo z jiných třetích zemí schválených pro dovoz těchto surovin do Unie, v souladu s článkem 2.
      
         (4)  Bývalá jugoslávská republika Makedonie; definitivní označení této země bude dohodnuto po skončení jednání, jež na toto téma v současné době probíhají v OSN.
      
         (5)  Nezahrnuje Kosovo (tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova).
      
         (6)  Pouze pro soby z Murmanské a Jamalskoněnecké oblasti.
      
         (7)  Pro účely tohoto dokumentu se tím rozumí Stát Izrael s vyloučením území, která jsou od června 1967 pod izraelskou správou, tedy Golanských výšin, Pásma Gazy, východního Jeruzaléma a zbytku Západního břehu.
      
         (8)  Pouze pro komodity čerstvého masa pocházejícího z Nového Zélandu, které jsou určeny pro Unii a které byly vyloženy či přeloženy v Singapuru nebo přes něj přepraveny, ať už v něm byly skladovány, či nikoli.“
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.