Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2093 ze dne 29. listopadu 2016 o odchylce ohledně data počátku uplatňování systému registrovaných vývozců na vývoz ze zámořských zemí a území

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2093 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 324/18
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/2093
   ze dne 29. listopadu 2016
   o odchylce ohledně data počátku uplatňování systému registrovaných vývozců na vývoz ze zámořských zemí a území
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na rozhodnutí Rady 2013/755/EU ze dne 25. listopadu 2013 o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii („rozhodnutí o přidružení zámoří“) (1), a zejména na článek 63 přílohy VI uvedeného rozhodnutí,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Podle přílohy VI rozhodnutí 2013/755/EU se nový postup pro osvědčování původu a metody správní spolupráce, systém registrovaných vývozců (REX), použije ode dne 1. ledna 2017. Současný systém osvědčování a správní spolupráce je platný do 31. prosince 2016.
            
   
               (2)
            
               Všechny zámořské země a území (ZZÚ) uvedené v příloze II Smlouvy zaslaly Komisi dopis, v němž uvádějí, že nejsou připraveny začít uplatňovat REX od 1. ledna 2017, a žádají, aby se systém používal od pozdějšího data. Ve všech dopisech se uvádí, že zámořské země a území budou schopny systém REX uplatňovat od 1. ledna 2020.
            
   
               (3)
            
               Vzhledem k těmto žádostem a s cílem poskytnout zámořským zemím a územím čas, aby se připravily na používání systému REX, je vhodné poskytnout těmto zemím a územím odchylku od systému registrovaných vývozců a umožnit jim používat články 21 až 35 a články 54, 55 a 56 přílohy VI rozhodnutí 2013/755/EU po 1. lednu 2017.
            
   
               (4)
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Odchylně od systému registrovaných vývozců mohou zámořské země a území uvedené v příloze II Smlouvy nadále používat články 21 až 35 a články 54, 55 a 56 přílohy VI rozhodnutí 2013/755/EU do 31. prosince 2019.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 29. listopadu 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 344, 19.12.2013, s. 1.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.