Rozhodnutí Rady (EU) 2016/2111 ze dne 28. listopadu 2016 o jmenování jednoho člena Poradního výboru pro volný pohyb pracovníků za Belgii

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2111 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 327/77
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/2111
   ze dne 28. listopadu 2016
   o jmenování jednoho člena Poradního výboru pro volný pohyb pracovníků za Belgii
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie (1), a zejména na články 23 a 24 uvedeného nařízení,
   s ohledem na kandidátské listiny předložené Radě vládami členských států,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Rada rozhodnutím ze dne 20. září 2016 (2) jmenovala členy a náhradníky Poradního výboru pro volný pohyb pracovníků na období od 25. září 2016 do 24. září 2018.
            
   
               (2)
            
               Belgická vláda předložila návrh na jmenování pro jedno místo, které je třeba obsadit.
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Na období od 25. září 2016 do 24. září 2018 je jmenován tento člen Poradního výboru pro volný pohyb pracovníků:
   I.   ZÁSTUPCI ODBOROVÝCH ORGANIZACÍ
   
               Země
            
               Členové
            
               Náhradníci
            
               Belgie
            
               Joeri HENS
            
                
            
   Článek 2
   Dosud nenavržené členy a náhradníky jmenuje Rada později.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 28. listopadu 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         P. ŽIGA
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 141, 27.5.2011, s. 1.
   
      (2)  Rozhodnutí Rady ze dne 20. září 2016 o jmenování členů a náhradníků Poradního výboru pro volný pohyb pracovníků (Úř. věst. C 348, 23.9.2016, s. 3).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.