Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/2112 ze dne 1. prosince 2016, kterým se mění rozhodnutí 2014/401/SZBP o satelitním středisku Evropské unie

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2112 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 327/78
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2016/2112
   ze dne 1. prosince 2016,
   kterým se mění rozhodnutí 2014/401/SZBP o satelitním středisku Evropské unie
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 28 a čl. 31 odst. 1 této smlouvy,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 26. června 2014 přijala Rada rozhodnutí 2014/401/SZBP (1) o satelitním středisku Evropské unie a o zrušení společné akce 2001/555/SZBP o zřízení satelitního střediska Evropské unie.
            
   
               (2)
            
               Správní rada satelitního střediska Evropské unie by měla mít možnost zvát na některá zasedání odborníky z relevantních států, mezinárodních organizací, subjektů a orgánů, aby poskytli informace o určitých tématech.
            
   
               (3)
            
               Satelitní středisko Evropské unie by mělo odpovídat za provádění mezinárodních dohod uzavřených Unií v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky, které souvisejí s činnostmi satelitního střediska Evropské unie.
            
   
               (4)
            
               Rozhodnutí 2014/401/SZBP by mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Rozhodnutí 2014/401/SZBP se mění takto:
   
               1)
            
               V článku 6 se odstavec 4 nahrazuje tímto:
               „4.   Zasedání správní rady se zpravidla účastní ředitel SATCEN nebo jeho zástupce. Zasedání správní rady se mohou rovněž účastnit předseda Vojenského výboru Evropské unie, generální ředitel Vojenského štábu Evropské unie a civilní velitelé operací Evropské unie. Zasedání správní rady se mohou na její pozvání účastnit rovněž přizváni zástupci příslušných orgánů, agentur, subjektů a institucí Unie i zástupci třetích států, mezinárodních organizací a subjektů, aby poskytli informace související s konkrétními body pořadu jednání.“
            
   
               2)
            
               V článku 20 se vkládá nový odstavec, který zní:
               „2a.   SATCEN po schválení správní radou odpovídá za provádění mezinárodních dohod uzavřených Unie v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky, pokud souvisejí s činnostmi SATCEN.“
            
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 1. prosince 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         A. ÉRSEK
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady 2014/401/SZBP ze dne 26. června 2014 o satelitním středisku Evropské unie a o zrušení společné akce 2001/555/SZBP o zřízení satelitního střediska Evropské unie (Úř. věst. L 188, 27.6.2014, s. 73).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.