Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2113 ze dne 30. listopadu 2016 o schválení účetních závěrek platebních agentur členských států týkajících se výdajů financovaných z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) v posledním rozpočtovém roce provádění programů v programovém období EZFRV pro roky 2007–2013 (16. říjen 2014–31. prosinec 2015) (oznámeno pod číslem C(2016) 7690)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2113 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 327/79
               
      
      PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/2113
      ze dne 30. listopadu 2016
      o schválení účetních závěrek platebních agentur členských států týkajících se výdajů financovaných z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) v posledním rozpočtovém roce provádění programů v programovém období EZFRV pro roky 2007–2013 (16. říjen 2014–31. prosinec 2015)
      
         
            (oznámeno pod číslem C(2016) 7690)
         
      
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a zejména na článek 51 uvedeného nařízení,
      po konzultaci s Výborem zemědělských fondů,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Podle článku 51 nařízení (EU) č. 1306/2013 musí Komise na základě ročních účetních závěrek předložených členskými státy, k nimž jsou přiloženy informace požadované pro schválení účetních závěrek a výrok auditora týkající se úplnosti, přesnosti a věcné správnosti účetních závěrek a zprávy vyhotovené certifikačními subjekty, schválit účetní závěrky platebních agentur podle článku 7 uvedeného nařízení.
               
      
                  (2)
               
                  V souladu s čl. 37 odst. 1 nařízení (EU) č. 1306/2013 a čl. 41 odst. 4 písm. c) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 (2) by měly být roční účetní závěrky za poslední rok provádění předloženy Komisi nejpozději šest měsíců po konečném datu způsobilosti výdajů a měly by se týkat výdajů uskutečněných platební agenturou do posledního data způsobilosti výdajů, kterým byl 31. prosinec 2015.
               
      
                  (3)
               
                  V souladu s čl. 37 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 1306/2013 by Komise měla poté, co obdrží poslední výroční zprávu o pokroku týkající se provádění programu rozvoje venkova, vyplatit zůstatek podle dostupnosti rozpočtových prostředků, a to na základě platného finančního plánu, roční účetní závěrky za poslední rok provádění daného programu rozvoje venkova a odpovídajícího rozhodnutí o schválení účetní závěrky.
               
      
                  (4)
               
                  V souladu s čl. 37 odst. 1 nařízení (EU) č. 1306/2013 členské státy předložily Komisi do 30. června 2016 veškeré doklady o účetnictví.
               
      
                  (5)
               
                  Komise ověřila informace předložené členskými státy a před 30. září 2016 členským státům sdělila výsledky kontrol a změny, které je nezbytné provést.
               
      
                  (6)
               
                  V případě některých platebních agentur může Komise na základě předložených ročních účetních závěrek a k nim přiloženým dokumentům přijmout rozhodnutí o jejich úplnosti, přesnosti a věcné správnosti.
               
      
                  (7)
               
                  Informace předložené ostatními platebními agenturami nicméně vyžadují zodpovězení dodatečných otázek a jejich účetní závěrky proto nemohou být v tomto rozhodnutí schváleny.
               
      
                  (8)
               
                  V souladu s čl. 36 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 1306/2013 byla částka 9 934 738,68 EUR vyloučena ze schválení roční účetní závěrky za rozpočtový rok 2014. Tuto částku tvoří: 1 122 778,99 EUR vykázaných u programu rozvoje venkova 2007EE06RPO001, 18 560,56 EUR vykázaných u programu rozvoje venkova 2007ES06RPO009, 5 599 314,30 EUR vykázaných u programu rozvoje venkova 2007FI06RPO001, 169 459,49 EUR vykázaných u programu rozvoje venkova 2007LU06RPO001 a 3 024 625,34 EUR vykázaných u programu rozvoje venkova 2007UK06RPO002. Po přijetí změněných finančních plánů Komise tyto částky vyplatila v roce 2015, a proto jsou zahrnuty do tohoto rozhodnutí o schválení účetní závěrky.
               
      
                  (9)
               
                  V souladu s článkem 51 nařízení (EU) č. 1306/2013 není těmito rozhodnutími dotčeno přijetí dalších rozhodnutí, která může Komise následně přijmout podle článku 52 tohoto nařízení, aby z financování z prostředků Unie vyloučila výdaje, jež nebyly vynaloženy v souladu s předpisy Unie.
               
      
                  (10)
               
                  Při přijímání tohoto rozhodnutí by Komise měla vzít v úvahu částky, které byly sníženy nebo pozastaveny na základě článku 41 nařízení (EU) č. 1306/2013, aby zamezila jakýmkoli neoprávněným nebo předčasným platbám nebo vyplacení částek, jež by se mohly později stát předmětem finanční opravy. Prováděcím rozhodnutím C(2015) 6810 Komise snížila výši průběžných plateb souvisejících s programem rozvoje venkova Litvy pro programové období 2007–2013. Vzhledem k tomu, že postup podle článku 34 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 908/2014 (3) stále probíhá, mělo by být toto snížení zachováno,
               
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      S výjimkou platebních agentur uvedených v článku 2 se tímto schvalují účetní závěrky platebních agentur členských států týkající se výdajů financovaných z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) za poslední rok provádění programů EZFRV, které spadají do programového období 2007–2013 (16. říjen 2014 – 31. prosinec 2015).
      Seznam platebních agentur členských států, jejichž účetní závěrky za poslední rok provádění programů EZFRV v programovém období 2007–2013 se schvalují, je uveden v příloze I.
      Článek 2
      Pokud jde o poslední rok provádění programů EZFRV v programovém období 2007–2013 uvedený v článku 1, toto rozhodnutí se nevztahuje na účetní závěrky platebních agentur členských států uvedených v příloze II, které se týkají výdajů na příslušné programy rozvoje venkova financované z EZFRV a které budou předmětem pozdějšího rozhodnutí o schválení účetních závěrek.
      Článek 3
      Konečné zůstatky u programů rozvoje venkova na období 2007–2013, u nichž byly schváleny veškeré příslušné roční účetní závěrky příslušných platebních agentur, jsou uvedeny v příloze III.
      Článek 4
      Programy rozvoje venkova, u nichž nebyly schváleny roční účetní závěrky příslušných platebních agentur, pokud jde o jeden nebo více rozpočtových letech, jsou uvedeny v příloze IV.
      Článek 5
      Tímto rozhodnutím není dotčeno přijetí pozdějších rozhodnutí týkajících se schválení souladu, která může Komise přijmout podle článku 52 nařízení (EU) č. 1306/2013, aby z financování z prostředků Unie vyloučila výdaje, jež nebyly vynaloženy v souladu s předpisy Unie.
      Článek 6
      Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
      
         V Bruselu dne 30. listopadu 2016.
         
            
               Za Komisi
            
            Phil HOGAN
            
               člen Komise
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.
      
         (2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schválení účetní závěrky, jistoty a použití eura (Úř. věst. L 255, 28.8.2014, s. 18).
      
         (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 908/2014 ze dne 6. července 2014, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schvalování účetní závěrky, pravidla pro kontroly, jistoty a transparentnost (Úř. věst. L 255, 28.8.2014, s. 59).
      
      
         PŘÍLOHA I
         
            Seznam platebních agentur členských států, jejichž účetní závěrky se schvalují za poslední rok provádění programů EZFRV (16. říjen 2014– 1. prosinec 2015) v programovém období 2007–2013
         
         
            Schválené programy s vykázanými výdaji z EZFRV
         
         
                     (EUR)
                  
                     Členský stát
                  
                     Kód CCI
                  
                     Výdaje za poslední rok provádění programů rozvoje venkova na období 2007–2013
                  
                     Opravy
                  
                     Celkem
                  
                     Jednorázové částky (*1)
                     
                  
                     Přijatá částka vykázaná za poslední rok provádění programů rozvoje venkova na období 2007–2013
                  
                     Průběžné platby uhrazené členskému státu včetně schválení předběžného financování za poslední rok provádění programů rozvoje venkova na období 2007–2013
                  
                     Rozdíl za poslední rok provádění (*2)
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                     i
                  
                     ii
                  
                     iii = i + ii
                  
                     iv
                  
                     v = iii – iv
                  
                     vi
                  
                     vii = v – vi
                  
                     AT
                  
                     2007AT06RPO001
                  
                     180 414 767,03
                  
                     0,00
                  
                     180 414 767,03
                  
                     5 022 381,85
                  
                     175 392 385,18
                  
                     0,00
                  
                     175 392 385,18
                  
                     BE
                  
                     2007BE06RPO001
                  
                     8 140 257,07
                  
                     0,00
                  
                     8 140 257,07
                  
                     0,00
                  
                     8 140 257,07
                  
                     0,00
                  
                     8 140 257,07
                  
                     CY
                  
                     2007CY06RPO001
                  
                     38 140 069,90
                  
                     0,00
                  
                     38 140 069,90
                  
                     13 390,11
                  
                     38 126 679,79
                  
                     29 657 079,24
                  
                     8 469 600,55
                  
                     CZ
                  
                     2007CZ06RPO001
                  
                     292 718 350,03
                  
                     0,00
                  
                     292 718 350,03
                  
                     35 461,62
                  
                     292 682 888,41
                  
                     154 265 497,75
                  
                     138 417 390,66
                  
                     DE
                  
                     2007DE06RAT001
                  
                     351 752,56
                  
                     0,00
                  
                     351 752,56
                  
                     0,00
                  
                     351 752,56
                  
                     344 787,29
                  
                     6 965,27
                  
                     DE
                  
                     2007DE06RPO003
                  
                     36 256 830,11
                  
                     0,00
                  
                     36 256 830,11
                  
                     540 187,61
                  
                     35 716 642,50
                  
                     3 080 151,79
                  
                     32 636 490,71
                  
                     DE
                  
                     2007DE06RPO004
                  
                     53 962 511,16
                  
                     0,00
                  
                     53 962 511,16
                  
                     2 618,70
                  
                     53 959 892,46
                  
                     0,00
                  
                     53 959 892,46
                  
                     DE
                  
                     2007DE06RPO007
                  
                     146 014 201,06
                  
                     0,00
                  
                     146 014 201,06
                  
                     5 200,60
                  
                     146 009 000,46
                  
                     97 972 211,99
                  
                     48 036 788,47
                  
                     DE
                  
                     2007DE06RPO010
                  
                     11 444 115,23
                  
                     0,00
                  
                     11 444 115,23
                  
                     279 017,62
                  
                     11 165 097,61
                  
                     0,00
                  
                     11 165 097,61
                  
                     DE
                  
                     2007DE06RPO011
                  
                     190 954 194,64
                  
                     0,00
                  
                     190 954 194,64
                  
                     0,00
                  
                     190 954 194,64
                  
                     159 624 523,46
                  
                     31 329 671,18
                  
                     DE
                  
                     2007DE06RPO012
                  
                     103 450 659,94
                  
                     0,00
                  
                     103 450 659,94
                  
                     0,00
                  
                     103 450 659,94
                  
                     67 725 526,51
                  
                     35 725 133,43
                  
                     DE
                  
                     2007DE06RPO015
                  
                     41 184 956,92
                  
                     0,00
                  
                     41 184 956,92
                  
                     0,00
                  
                     41 184 956,92
                  
                     23 950 996,56
                  
                     17 233 960,36
                  
                     DE
                  
                     2007DE06RPO017
                  
                     51 607 606,40
                  
                     0,00
                  
                     51 607 606,40
                  
                     158 733,56
                  
                     51 448 872,84
                  
                     38 721 362,68
                  
                     12 727 510,16
                  
                     DE
                  
                     2007DE06RPO018
                  
                     3 819 565,33
                  
                     0,00
                  
                     3 819 565,33
                  
                     22 759,59
                  
                     3 796 805,74
                  
                     2 719 891,12
                  
                     1 076 914,62
                  
                     DE
                  
                     2007DE06RPO019
                  
                     149 119 636,31
                  
                     0,00
                  
                     149 119 636,31
                  
                     42 685 587,47
                  
                     106 434 048,84
                  
                     56 992 558,25
                  
                     49 441 490,59
                  
                     DE
                  
                     2007DE06RPO020
                  
                     196 010 469,43
                  
                     0,00
                  
                     196 010 469,43
                  
                     0,00
                  
                     196 010 469,43
                  
                     165 016 404,40
                  
                     30 994 065,03
                  
                     DE
                  
                     2007DE06RPO021
                  
                     40 029 762,54
                  
                     0,00
                  
                     40 029 762,54
                  
                     0,00
                  
                     40 029 762,54
                  
                     26 675 650,42
                  
                     13 354 112,12
                  
                     DE
                  
                     2007DE06RPO023
                  
                     102 771 123,22
                  
                     0,00
                  
                     102 771 123,22
                  
                     0,00
                  
                     102 771 123,22
                  
                     69 757 904,44
                  
                     33 013 218,78
                  
                     DK
                  
                     2007DK06RPO001
                  
                     120 409 422,17
                  
                     0,00
                  
                     120 409 422,17
                  
                     0,00
                  
                     120 409 422,17
                  
                     99 405 869,99
                  
                     21 003 552,18
                  
                     EE
                  
                     2007EE06RPO001
                  
                     40 202 306,30
                  
                     1 122 778,99
                  
                     41 325 085,29
                  
                     0,00
                  
                     41 325 085,29
                  
                     5 843 533,28
                  
                     35 481 552,01
                  
                     ES
                  
                     2007ES06RAT001
                  
                     3 070 358,98
                  
                     0,00
                  
                     3 070 358,98
                  
                     0,00
                  
                     3 070 358,98
                  
                     685 438,83
                  
                     2 384 920,15
                  
                     ES
                  
                     2007ES06RPO001
                  
                     604 799 852,21
                  
                     0,00
                  
                     604 799 852,21
                  
                     N/A
                  
                     604 799 852,21
                  
                     635 451 116,97
                  
                     – 30 651 264,76
                  
                     ES
                  
                     2007ES06RPO002
                  
                     86 189 041,88
                  
                     0,00
                  
                     86 189 041,88
                  
                     0,00
                  
                     86 189 041,88
                  
                     67 083 574,51
                  
                     19 105 467,37
                  
                     ES
                  
                     2007ES06RPO004
                  
                     10 819 548,97
                  
                     0,00
                  
                     10 819 548,97
                  
                     0,00
                  
                     10 819 548,97
                  
                     10 819 546,34
                  
                     2,63
                  
                     ES
                  
                     2007ES06RPO005
                  
                     39 127 499,30
                  
                     0,00
                  
                     39 127 499,30
                  
                     0,45
                  
                     39 127 498,85
                  
                     37 752 050,93
                  
                     1 375 447,92
                  
                     ES
                  
                     2007ES06RPO006
                  
                     9 283 884,42
                  
                     0,00
                  
                     9 283 884,42
                  
                     0,00
                  
                     9 283 884,42
                  
                     5 302 016,45
                  
                     3 981 867,97
                  
                     ES
                  
                     2007ES06RPO007
                  
                     282 215 353,74
                  
                     0,00
                  
                     282 215 353,74
                  
                     0,00
                  
                     282 215 353,74
                  
                     272 487 142,31
                  
                     9 728 211,43
                  
                     ES
                  
                     2007ES06RPO008
                  
                     173 940 717,32
                  
                     0,00
                  
                     173 940 717,32
                  
                     17 641,40
                  
                     173 923 075,92
                  
                     131 759 986,54
                  
                     42 163 089,38
                  
                     ES
                  
                     2007ES06RPO009
                  
                     56 121 244,85
                  
                     18 560,56
                  
                     56 139 805,41
                  
                     18 765,23
                  
                     56 121 040,18
                  
                     40 471 926,89
                  
                     15 649 113,29
                  
                     ES
                  
                     2007ES06RPO010
                  
                     233 713 300,99
                  
                     0,00
                  
                     233 713 300,99
                  
                     5 364 682,52
                  
                     228 348 618,47
                  
                     201 182 038,91
                  
                     27 166 579,56
                  
                     ES
                  
                     2007ES06RPO011
                  
                     215 435 433,06
                  
                     0,00
                  
                     215 435 433,06
                  
                     0,00
                  
                     215 435 433,06
                  
                     215 493 246,25
                  
                     – 57 813,19
                  
                     ES
                  
                     2007ES06RPO012
                  
                     15 716 123,24
                  
                     0,00
                  
                     15 716 123,24
                  
                     737 535,58
                  
                     14 978 587,66
                  
                     14 978 587,05
                  
                     0,61
                  
                     ES
                  
                     2007ES06RPO013
                  
                     57 532 665,17
                  
                     0,00
                  
                     57 532 665,17
                  
                     4 127,40
                  
                     57 528 537,77
                  
                     51 816 039,06
                  
                     5 712 498,71
                  
                     ES
                  
                     2007ES06RPO014
                  
                     12 538 312,15
                  
                     0,00
                  
                     12 538 312,15
                  
                     0,00
                  
                     12 538 312,15
                  
                     7 639 461,50
                  
                     4 898 850,65
                  
                     ES
                  
                     2007ES06RPO015
                  
                     16 674 763,93
                  
                     0,00
                  
                     16 674 763,93
                  
                     0,00
                  
                     16 674 763,93
                  
                     12 971 705,42
                  
                     3 703 058,51
                  
                     ES
                  
                     2007ES06RPO016
                  
                     7 352 887,18
                  
                     0,00
                  
                     7 352 887,18
                  
                     0,00
                  
                     7 352 887,18
                  
                     4 464 520,56
                  
                     2 888 366,62
                  
                     ES
                  
                     2007ES06RPO017
                  
                     26 800 845,33
                  
                     0,00
                  
                     26 800 845,33
                  
                     0,00
                  
                     26 800 845,33
                  
                     26 916 117,17
                  
                     – 115 271,84
                  
                     FI
                  
                     2007FI06RPO001
                  
                     91 530 348,92
                  
                     5 599 314,30
                  
                     97 129 663,22
                  
                     0,00
                  
                     97 129 663,22
                  
                     24 423 059,42
                  
                     72 706 603,80
                  
                     FI
                  
                     2007FI06RPO002
                  
                     527 945,41
                  
                     0,00
                  
                     527 945,41
                  
                     0,00
                  
                     527 945,41
                  
                     40 268,10
                  
                     487 677,31
                  
                     GR
                  
                     2007GR06RPO001
                  
                     888 314 517,06
                  
                     0,00
                  
                     888 314 517,06
                  
                     N/A
                  
                     888 314 517,06
                  
                     922 581 212,89
                  
                     – 34 266 695,83
                  
                     HU
                  
                     2007HU06RPO001
                  
                     748 754 592,05
                  
                     0,00
                  
                     748 754 592,05
                  
                     149 117,72
                  
                     748 605 474,33
                  
                     648 459 437,19
                  
                     100 146 037,14
                  
                     IE
                  
                     2007IE06RPO001
                  
                     44 978 622,14
                  
                     0,00
                  
                     44 978 622,14
                  
                     1 900 408,70
                  
                     43 078 213,44
                  
                     0,00
                  
                     43 078 213,44
                  
                     IT
                  
                     2007IT06RPO002
                  
                     8 149 462,51
                  
                     0,00
                  
                     8 149 462,51
                  
                     0,00
                  
                     8 149 462,51
                  
                     1 747 073,50
                  
                     6 402 389,01
                  
                     IT
                  
                     2007IT06RPO003
                  
                     127 616 735,00
                  
                     0,00
                  
                     127 616 735,00
                  
                     62 261,60
                  
                     127 554 473,40
                  
                     101 200 113,66
                  
                     26 354 359,74
                  
                     IT
                  
                     2007IT06RPO007
                  
                     59 805 780,74
                  
                     0,00
                  
                     59 805 780,74
                  
                     1 329 918,62
                  
                     58 475 862,12
                  
                     35 949 179,67
                  
                     22 526 682,45
                  
                     IT
                  
                     2007IT06RPO009
                  
                     95 037 114,69
                  
                     0,00
                  
                     95 037 114,69
                  
                     0,00
                  
                     95 037 114,69
                  
                     80 989 496,92
                  
                     14 047 617,77
                  
                     IT
                  
                     2007IT06RPO010
                  
                     99 037 273,94
                  
                     0,00
                  
                     99 037 273,94
                  
                     14,42
                  
                     99 037 259,52
                  
                     79 600 169,71
                  
                     19 437 089,81
                  
                     IT
                  
                     2007IT06RPO011
                  
                     14 862 287,40
                  
                     0,00
                  
                     14 862 287,40
                  
                     0,00
                  
                     14 862 287,40
                  
                     10 068 172,35
                  
                     4 794 115,05
                  
                     IT
                  
                     2007IT06RPO014
                  
                     82 990 789,77
                  
                     0,00
                  
                     82 990 789,77
                  
                     275,94
                  
                     82 990 513,83
                  
                     59 135 824,91
                  
                     23 854 688,92
                  
                     LT
                  
                     2007LT06RPO001
                  
                     244 973 915,09
                  
                     0,00
                  
                     244 973 915,09
                  
                     0,00
                  
                     244 973 915,09
                  
                     158 247 238,33
                  
                     86 726 676,76
                  
                     LU
                  
                     2007LU06RPO001
                  
                     4 936 636,74
                  
                     169 459,49
                  
                     5 106 096,23
                  
                     0,00
                  
                     5 106 096,23
                  
                     945 791,68
                  
                     4 160 304,55
                  
                     LV
                  
                     2007LV06RPO001
                  
                     56 888 733,59
                  
                     0,00
                  
                     56 888 733,59
                  
                     0,00
                  
                     56 888 733,59
                  
                     4 375 802,65
                  
                     52 512 930,94
                  
                     MT
                  
                     2007MT06RPO001
                  
                     18 525 508,20
                  
                     0,00
                  
                     18 525 508,20
                  
                     43 435,58
                  
                     18 482 072,62
                  
                     15 825 626,82
                  
                     2 656 445,80
                  
                     NL
                  
                     2007NL06RPO001
                  
                     73 109 827,75
                  
                     0,00
                  
                     73 109 827,75
                  
                     450 010,86
                  
                     72 659 816,89
                  
                     44 639 544,30
                  
                     28 020 272,59
                  
                     PL
                  
                     2007PL06RPO001
                  
                     2 751 343 627,94
                  
                     0,00
                  
                     2 751 343 627,94
                  
                     0,00
                  
                     2 751 343 627,94
                  
                     2 096 701 691,24
                  
                     654 641 936,70
                  
                     PT
                  
                     2007PT06RAT001
                  
                     866 848,88
                  
                     0,00
                  
                     866 848,88
                  
                     92 093,13
                  
                     774 755,75
                  
                     307 978,67
                  
                     466 777,08
                  
                     PT
                  
                     2007PT06RPO001
                  
                     33 268 022,24
                  
                     0,00
                  
                     33 268 022,24
                  
                     181 340,87
                  
                     33 086 681,37
                  
                     26 663 056,94
                  
                     6 423 624,43
                  
                     PT
                  
                     2007PT06RPO002
                  
                     404 097 172,73
                  
                     0,00
                  
                     404 097 172,73
                  
                     2 652 078,48
                  
                     401 445 094,25
                  
                     241 466 481,61
                  
                     159 978 612,64
                  
                     PT
                  
                     2007PT06RPO003
                  
                     39 566 393,71
                  
                     0,00
                  
                     39 566 393,71
                  
                     0,00
                  
                     39 566 393,71
                  
                     39 580 602,94
                  
                     – 14 209,23
                  
                     SE
                  
                     2007SE06RPO001
                  
                     123 975 874,31
                  
                     0,00
                  
                     123 975 874,31
                  
                     0,00
                  
                     123 975 874,31
                  
                     81 220 293,81
                  
                     42 755 580,50
                  
                     SI
                  
                     2007SI06RPO001
                  
                     94 548 141,11
                  
                     0,00
                  
                     94 548 141,11
                  
                     0,31
                  
                     94 548 140,80
                  
                     51 850 486,84
                  
                     42 697 653,96
                  
                     SK
                  
                     2007SK06RPO001
                  
                     254 161 344,40
                  
                     0,00
                  
                     254 161 344,40
                  
                     322,61
                  
                     254 161 021,79
                  
                     167 819 763,78
                  
                     86 341 258,01
                  
                     UK
                  
                     2007UK06RPO001
                  
                     144 515 333,22
                  
                     0,00
                  
                     144 515 333,22
                  
                     1 487 992,45
                  
                     143 027 340,77
                  
                     50 672 584,29
                  
                     92 354 756,48
                  
                     UK
                  
                     2007UK06RPO002
                  
                     18 203 293,99
                  
                     3 024 625,34
                  
                     21 227 919,33
                  
                     1 731 156,70
                  
                     19 496 762,63
                  
                     3 507 181,78
                  
                     15 989 580,85
                  
                     UK
                  
                     2007UK06RPO0013
                  
                     – 987 841,37
                  
                     0,00
                  
                     – 987 841,37
                  
                     455 326,60
                  
                     – 1 443 167,97
                  
                     0,00
                  
                     – 1 443 167,97
                  
                     UK
                  
                     2007UK06RPO004
                  
                     59 384 266,74
                  
                     0,00
                  
                     59 384 266,74
                  
                     315 791,70
                  
                     59 068 475,04
                  
                     59 319 912,22
                  
                     – 251 437,18
                  
         
         
            (*1)  Omezení výše a snížení podle čl. 69 odst. 5b nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). Tyto částky se poskytují pouze pro programy uvedené v příloze III. U programů uvedených v příloze IV bude částka oznámena v okamžiku, kdy budou schváleny účetní závěrky EZFRV za všechna příslušné rozpočtové roky.
         
            (*2)  Nejedná se o částku, která bude vyplacena. Co se týká konečných zůstatků, které mají být vyplaceny, odkazuje se na přílohu III.
      
      
      
         PŘÍLOHA II
         
            SCHVÁLENÍ ÚČETNÍCH ZÁVĚREK PLATEBNÍCH AGENTUR
         
         
            POSLEDNÍ ROK PROVÁDĚNÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2007–2013
         
         
            Seznam platebních agentur a programů, jejichž účetní závěrky za poslední rok provádění (16. říjen 2014–31. prosinec 2015) jsou odděleny a budou předmětem pozdějšího rozhodnutí o schválení účetních závěrek
         
         
                     Členský stát
                  
                     Platební agentura
                  
                     Program
                  
                     Belgie
                  
                     Région Wallonne
                  
                     2007BE06RPO002
                  
                     Bulharsko
                  
                     Státní fond pro zemědělství
                  
                     2007BG06RPO001
                  
                     Německo
                  
                     Eu-Zahlstelle der Freien und Hansestadt Hamburg
                  
                     2007DE06RPO009
                  
                     Španělsko
                  
                     Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
                  
                     2007ES06RPO003
                  
                     Francie
                  
                     Office du Développement Agricole et Rural de Corse
                  
                     2007FR06RPO002
                  
                     Agence de services et de paiement
                  
                     2007FR06RPO001
                  
                     2007FR06RPO003
                  
                     2007FR06RPO004
                  
                     2007FR06RPO005
                  
                     2007FR06RPO006
                  
                     Itálie
                  
                     Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
                  
                     2007IT06RAT001
                  
                     2007IT06RPO001
                  
                     2007IT06RPO004
                  
                     2007IT06RPO005
                  
                     2007IT06RPO006
                  
                     2007IT06RPO008
                  
                     2007IT06RPO012
                  
                     2007IT06RPO013
                  
                     2007IT06RPO015
                  
                     2007IT06RPO016
                  
                     2007IT06RPO017
                  
                     2007IT06RPO019
                  
                     2007IT06RPO020
                  
                     2007IT06RPO021
                  
                     Agenzia della regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura
                  
                     2007IT06RPO018
                  
                     Rumunsko
                  
                     Platební agentura pro rozvoj venkova a rybářství
                  
                     2007RO06RPO001
                  
      
      
      
         PŘÍLOHA III
         
            Konečné zůstatky u programů rozvoje venkova na období 2007–2013, u nichž byly schváleny veškeré příslušné roční účetní závěrky
         
         
                     Členský stát
                  
                     Platební agentura
                  
                     Program
                  
                     Konečný zůstatek (EUR)
                  
                     AT
                  
                     AT01
                  
                     2007AT06RPO001
                  
                     201 048 842,91
                  
                     BE
                  
                     BE02
                  
                     2007BE06RPO001
                  
                     11 915 307,11
                  
                     CY
                  
                     CY01
                  
                     2007CY06RPO001
                  
                     8 138 264,88
                  
                     CZ
                  
                     CZ01
                  
                     2007CZ06RPO001
                  
                     138 417 269,54
                  
                     DE
                  
                     DE01
                  
                     2007DE06RAT001
                  
                     6 965,28
                  
                     DE03
                  
                     2007DE06RPO003
                  
                     33 079 775,42
                  
                     DE04
                  
                     2007DE06RPO004
                  
                     70 357 109,98
                  
                     DE07
                  
                     2007DE06RPO007
                  
                     48 036 735,72
                  
                     DE11
                  
                     2007DE06RPO011
                  
                     31 329 671,19
                  
                     DE12
                  
                     2007DE06RPO012
                  
                     35 725 132,72
                  
                     DE15
                  
                     2007DE06RPO015
                  
                     17 233 960,44
                  
                     DE17
                  
                     2007DE06RPO017
                  
                     12 727 510,16
                  
                     DE18
                  
                     2007DE06RPO018
                  
                     1 076 914,65
                  
                     DE19
                  
                     2007DE06RPO019
                  
                     49 441 490,19
                  
                     DE20
                  
                     2007DE06RPO020
                  
                     30 994 065,04
                  
                     DE21
                  
                     2007DE06RPO021
                  
                     13 350 534,31
                  
                     DE23
                  
                     2007DE06RPO023
                  
                     33 053 719,77
                  
                     DE26
                  
                     2007DE06RPO010
                  
                     12 195 402,12
                  
                     DK
                  
                     DK02
                  
                     2007DK06RPO001
                  
                     20 963 291,37
                  
                     EE
                  
                     EE01
                  
                     2007EE06RPO001
                  
                     35 481 509,90
                  
                     ES
                  
                     ES02
                  
                     2007ES06RPO002
                  
                     19 105 467,57
                  
                     ES04
                  
                     2007ES06RPO004
                  
                     – 1 570 468,31
                  
                     ES05
                  
                     2007ES06RPO005
                  
                     1 375 447,92
                  
                     ES06
                  
                     2007ES06RPO006
                  
                     3 982 139,88
                  
                     ES07
                  
                     2007ES06RPO007
                  
                     9 728 211,49
                  
                     ES08
                  
                     2007ES06RPO008
                  
                     42 163 089,49
                  
                     ES09
                  
                     2007ES06RPO009
                  
                     15 649 113,35
                  
                     ES10
                  
                     2007ES06RPO010
                  
                     27 166 579,64
                  
                     ES11
                  
                     2007ES06RPO011
                  
                     – 6 930 052,58
                  
                     ES12
                  
                     2007ES06RPO012
                  
                     – 2 529 813,38
                  
                     ES13
                  
                     2007ES06RPO013
                  
                     5 712 498,75
                  
                     ES14
                  
                     2007ES06RPO014
                  
                     4 898 850,90
                  
                     ES15
                  
                     2007ES06RPO015
                  
                     3 703 058,56
                  
                     ES16
                  
                     2007ES06RPO016
                  
                     2 888 363,59
                  
                     ES17
                  
                     2007ES06RPO017
                  
                     – 3 251 561,99
                  
                     ES18
                  
                     2007ES06RAT001
                  
                     2 384 920,15
                  
                     FI
                  
                     FI01
                  
                     2007FI06RPO001
                  
                     72 701 842,49
                  
                     2007FI06RPO002
                  
                     487 677,39
                  
                     HU
                  
                     HU01
                  
                     2007HU06RPO001
                  
                     100 146 037,10
                  
                     IE
                  
                     IE01
                  
                     2007IE06RPO001
                  
                     123 238 683,26
                  
                     IT
                  
                     IT05
                  
                     2007IT06RPO014
                  
                     23 854 688,90
                  
                     IT07
                  
                     2007IT06RPO010
                  
                     19 437 089,80
                  
                     IT08
                  
                     2007IT06RPO003
                  
                     26 354 359,60
                  
                     IT10
                  
                     2007IT06RPO009
                  
                     14 047 617,83
                  
                     IT23
                  
                     2007IT06RPO007
                  
                     22 526 681,19
                  
                     IT24
                  
                     2007IT06RPO002
                  
                     6 402 389,09
                  
                     IT25
                  
                     2007IT06RPO011
                  
                     4 794 115,04
                  
                     LT
                  
                     LT01 (*1)
                     
                  
                     2007LT06RPO001
                  
                     86 077 486,54
                  
                     LU
                  
                     LU01
                  
                     2007LU06RPO001
                  
                     4 310 827,77
                  
                     LV
                  
                     LV01
                  
                     2007LV06RPO001
                  
                     52 512 930,94
                  
                     MT
                  
                     MT01
                  
                     2007MT06RPO001
                  
                     2 656 238,28
                  
                     NL
                  
                     NL04
                  
                     2007NL06RPO001
                  
                     27 849 916,20
                  
                     PL
                  
                     PL01
                  
                     2007PL06RPO001
                  
                     654 646 405,33
                  
                     PT
                  
                     PT03
                  
                     2007PT06RAT001
                  
                     466 777,31
                  
                     2007PT06RPO001
                  
                     6 423 624,50
                  
                     2007PT06RPO002
                  
                     159 994 438,45
                  
                     2007PT06RPO003
                  
                     – 194 494,42
                  
                     SE
                  
                     SE01
                  
                     2007SE06RPO001
                  
                     39 280 927,30
                  
                     SI
                  
                     SI01
                  
                     2007SI06RPO001
                  
                     42 697 633,16
                  
                     SK
                  
                     SK01
                  
                     2007SK06RPO001
                  
                     86 339 545,97
                  
                     UK
                  
                     GB05
                  
                     2007UK06RPO002
                  
                     15 989 736,99
                  
                     GB06
                  
                     2007UK06RPO003
                  
                     33 256 485,91
                  
                     GB07
                  
                     2007UK06RPO004
                  
                     – 7 316 081,21
                  
                     GB09
                  
                     2007UK06RPO001
                  
                     92 304 669,80
                  
         
         
            (*1)  Konečný zůstatek prostředků programu rozvoje venkova pro LT01 je snížen o 708 136,83 EUR podle článku 41 nařízení (EU) č. 1306/2013 a je předmětem šetření ohledně souladu.
      
      
      
         PŘÍLOHA IV
         
            Programy rozvoje venkova, u nichž nebyly schváleny roční účetní závěrky, pokud jde o jeden nebo více rozpočtových let
         
         
                     Členský stát
                  
                     Platební agentura
                  
                     Program (*1)
                     
                  
                     Belgie
                  
                     Région Wallonne
                  
                     2007BE06RPO002
                  
                     Bulharsko
                  
                     Státní fond pro zemědělství
                  
                     2007BG06RPO001
                  
                     Německo
                  
                     Eu-Zahlstelle der Freien und Hansestadt Hamburg
                  
                     2007DE06RPO009
                  
                     Španělsko
                  
                     Dirección General de Fondos Agrarios de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
                  
                     2007ES06RPO001
                  
                     Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
                  
                     2007ES06RPO003
                  
                     Francie
                  
                     Office du Développement Agricole et Rural de Corse
                  
                     2007FR06RPO002
                  
                     Agence de services et de paiement
                  
                     2007FR06RPO001
                  
                     2007FR06RPO003
                  
                     2007FR06RPO004
                  
                     2007FR06RPO005
                  
                     2007FR06RPO006
                  
                     Řecko
                  
                     Platební a kontrolní agentura pro orientační a záruční podpory Společenství (O.P.E.K.E.P.E.)
                  
                     2007GR06RPO001
                  
                     Itálie
                  
                     Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
                  
                     2007IT06RAT001
                  
                     2007IT06RPO001
                  
                     2007IT06RPO004
                  
                     2007IT06RPO005
                  
                     2007IT06RPO006
                  
                     2007IT06RPO008
                  
                     2007IT06RPO012
                  
                     2007IT06RPO013
                  
                     2007IT06RPO015
                  
                     2007IT06RPO016
                  
                     2007IT06RPO017
                  
                     2007IT06RPO019
                  
                     2007IT06RPO020
                  
                     2007IT06RPO021
                  
                     Agenzia della regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura
                  
                     2007IT06RPO018
                  
                     Rumunsko
                  
                     Platební agentura pro rozvoj venkova a rybářství
                  
                     2007RO06RPO001
                  
         
         
            (*1)  Konečný zůstatek bude vypočítán, až budou schváleny roční účetní závěrky EZFRV pro všechny příslušné rozpočtové roky
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.