Rozhodnutí Rady (Euratom) 2016/2116 ze dne 12. února 2016, kterým se schvaluje uzavření Dohody o prodloužení Rámcové dohody o mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji jaderných energetických systémů IV. generace Evropskou komisí jménem Evropského společenství pro atomovou energii

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2116 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 329/1
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (Euratom) 2016/2116
   ze dne 12. února 2016,
   kterým se schvaluje uzavření Dohody o prodloužení Rámcové dohody o mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji jaderných energetických systémů IV. generace Evropskou komisí jménem Evropského společenství pro atomovou energii
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na čl. 101 druhý pododstavec této smlouvy,
   s ohledem na doporučení Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Mezinárodní fórum IV. generace (GIF) tvoří rámec pro mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji, který vznikl na základě iniciativy Spojených států amerických v roce 2001. Cílem GIF je společně vyvinout novou koncepci systémů jaderné energie, které zajistí spolehlivou dodávku energie a zároveň uspokojivé řešení otázek jaderné bezpečnosti, minimalizace odpadu, nešíření a vnímání veřejností.
            
   
               (2)
            
               Společenství se dne 30. července 2003 na základě rozhodnutí Komise ze dne 4. listopadu 2002 připojilo k GIF podpisem charty GIF (dále jen „charta“), kterou první signatáři podepsali v roce 2001. Na základě rozhodnutí Komise ze dne 29. června 2011 byla počáteční desetiletá účast Společenství v chartě prodloužena na neomezenou dobu, ledaže se členské státy Unie jednohlasně shodnou na odstoupení. Kterýkoliv z členů GIF, včetně Společenství, může odstoupit na základě písemné výpovědi předložené 90 dní předem. Jelikož charta neobsahuje žádné ustanovení o finančních výměnách mezi stranami nebo o zvláštních přídělech z rozpočtu, spadá do působnosti čl. 101 třetího pododstavce Smlouvy o Euratomu.
            
   
               (3)
            
               Za účelem naplňování charty uzavřeli její signatáři Rámcovou dohodu o mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji jaderných energetických systémů IV. generace (dále jen „rámcová dohoda“), která stanoví podmínky spolupráce a systémová a projektová ujednání.
            
   
               (4)
            
               Na základě rozhodnutí Rady ze dne 20. prosince 2005 o schválení přistoupení Evropského společenství pro atomovou energii k rámcové dohodě a rozhodnutí Komise ze dne 12. ledna 2006, přijatého v souladu s čl. 101 druhým pododstavcem Smlouvy, přistoupilo Společenství k rámcové dohodě dne 24. ledna 2006, kdy řádně pověřený komisař podepsal listinu o přistoupení, která byla následně dne 10. února 2006 uložena u Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj v Paříži. Společné výzkumné středisko bylo určeno coby „agent pro provádění“ Společenství podle čl. III odst. 2 rámcové dohody.
            
   
               (5)
            
               Rámcová dohoda vstoupila v platnost dne 28. února 2005 na dobu 10 let a dne 26. února 2015 byla její platnost prodloužena poté, co čtyři strany vyjádřily svůj souhlas s Dohodou o prodloužení Rámcové dohody o mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji jaderných energetických systémů IV. generace (dále jen „dohoda o prodloužení“), a to v souladu se zvláštním postupem pro prodloužení platnosti stanoveným rámcovou dohodou. Společenství i další signatáři, kterým se nepodařilo dokončit včas vnitřní schvalovací postupy, tak mohou v souladu s čl. II odst. 3 dohody o prodloužení obnovit následně svou účast pozdějším podpisem.
            
   
               (6)
            
               Obnovení účasti Společenství na rámcové dohodě je nezávislé na jakémkoliv rozhodnutí o rozsahu účasti Společenství v různých systémech GIF a s nimi souvisejících projektových ujednáních. Povahu svého příspěvku – intelektuálního a finančního – k činnosti GIF si Společenství určí samostatně.
            
   
               (7)
            
               Obnovení rámcové dohody Komisí jménem Společenství podpisem dohody o prodloužení v souladu se zvláštním postupem pro prodloužení platnosti by proto mělo být schváleno,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Uzavření Dohody o prodloužení Rámcové dohody o mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji jaderných energetických systémů IV. generace Komisí jménem Evropského společenství pro atomovou energii se schvaluje.
   Znění dohody o prodloužení se připojuje k tomuto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 12. února 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         J.R.V.A. DIJSSELBLOEM
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.