Rozhodnutí Rady (EU) 2016/2117 ze dne 29. září 2016 o uzavření Rámcové dohody o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé jménem Unie

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2117 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 329/6
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/2117
   ze dne 29. září 2016
   o uzavření Rámcové dohody o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé jménem Unie
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 207 a 209 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) uvedené smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   s ohledem na souhlas Evropského parlamentu (1),
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               V souladu s rozhodnutím Rady 2012/279/EU (2) byla dne 27. června 2012 podepsána Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé s výhradou jejího uzavření.
            
   
               (2)
            
               Dohoda by měla být schválena,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé se schvaluje jménem Unie.
   Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.
   Článek 2
   Předsedou smíšeného výboru zřízeného článkem 52 dohody je vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.
   Unie, nebo případně Unie a členské státy, jsou zastoupeny ve smíšeném výboru podle projednávaného předmětu.
   Článek 3
   Předseda Rady učiní jménem Unie oznámení uvedené v čl. 63 odst. 1 dohody (3).
   Článek 4
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 29. září 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         P. ŽIGA
      
   
   
   
      (1)  Souhlas ze dne 17. prosince 2015 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady 2012/279/EU ze dne 14. května 2012 o podpisu Rámcové dohody o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé jménem Unie (Úř. věst. L 137, 26.5.2012, s. 1).
   
      (3)  Den vstupu dohody v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.