Rozhodnutí Rady (EU) 2016/2118 ze dne 28. října 2016 o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Dohody o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2118 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 329/43
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/2118
   ze dne 28. října 2016
   o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Dohody o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 1 a článek 37 této smlouvy,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 212 odst. 1 ve spojení s čl. 218 odst. 5 a odst. 8 druhým pododstavcem této smlouvy,
   s ohledem na společný návrh Evropské komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 8. prosince 2010 zmocnila Rada Komisi a vysokou představitelku k zahájení jednání s Kanadou o rámcové dohodě, která má nahradit společné politické prohlášení o vztazích mezi Evropskou unií a Kanadou z roku 1996.
            
   
               (2)
            
               S ohledem na těsné historické vztahy a stále užší vazby mezi stranami, jakož i na jejich přání posilovat a rozšiřovat vztahy ambiciózním a inovativním způsobem, byla jednání o Dohodě o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé (dále jen„dohoda“) úspěšně završena parafováním dohody v Ottawě dne 8. září 2014.
            
   
               (3)
            
               Prozatímní provádění dohody před jejím vstupem v platnost upravuje článek 30 dohody.
            
   
               (4)
            
               Dohoda by měla být podepsána jménem Unie. Dohoda by měla být zčásti prozatímně prováděna v souladu s jejím článkem 30 až do dokončení postupů nezbytných pro její uzavření.
            
   
               (5)
            
               Podpisem této dohody jménem Unie a prozatímním prováděním jejích částí není dotčeno rozdělení pravomocí mezi Unií a jejími členskými státy v souladu se Smlouvami,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   1.   Podpis Dohody o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé jménem Unie se schvaluje s výhradou jejího uzavření.
   2.   Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.
   Článek 2
   Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu jménem Unie.
   Článek 3
   1.   V souladu s článkem 30 dohody a s výhradou oznámení podle uvedeného článku se do vstupu dohody v platnost mezi Unií a Kanadou prozatímně provádějí níže uvedené části dohody, avšak pouze v rozsahu, v jakém se týkají záležitostí spadajících do pravomoci Unie, včetně záležitostí spadajících do pravomoci Unie vymezovat a provádět společnou zahraniční a bezpečnostní politiku:
   
               a)
            
               hlava I: článek 1;
            
   
               b)
            
               hlava II: článek 2;
            
   
               c)
            
               hlava III: čl. 4 odst. 1, článek 5 a čl. 7 písm. b);
            
   
               d)
            
               hlava IV:
               
                           —
                        
                           článek 9, čl. 10 odst. 2 a 3, čl. 12 odst. 4, 5 a 10 a články 14, 15, 16 a 17;
                        
               
                           —
                        
                           čl. 12 odst. 6, 7, 8 a 9 a článek 13 v rozsahu, v jakém se týkají záležitostí, u nichž Unie již na vnitřní úrovni uplatnila své pravomoci;
                        
            
   
               e)
            
               hlava V: čl. 23 odst. 2;
            
   
               f)
            
               hlava VI: články 26, 27 a 28;
            
   
               g)
            
               hlava VII: články 29, 30, 31, 32, 33 a 34 v rozsahu, v němž se tato ustanovení omezují na účel zajistit prozatímní provádění dohody.
            
   2.   Datum, od kterého bude dohoda prozatímně prováděna, zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.
   Článek 4
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po přijetí.
   
      V Bruselu dne 28. října 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. LAJČÁK
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.