Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2122 ze dne 2. prosince 2016 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2016) 8158) (Text s významem pro EHP )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2122 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 329/75
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/2122
   ze dne 2. prosince 2016
   o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2016) 8158)
      
   
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Influenza ptáků je infekční virová nákaza ptáků, včetně drůbeže. Infekce viry influenzy ptáků u domácí drůbeže způsobují dvě hlavní formy uvedené nákazy, které se rozlišují podle virulence. Nízkopatogenní forma se obecně projevuje pouze lehkými symptomy, zatímco vysoce patogenní forma má za následek velmi vysokou úmrtnost u většiny druhů drůbeže. Uvedená nákaza může mít vážný dopad na ziskovost chovu drůbeže.
            
   
               (2)
            
               Ačkoli se viry influenzy ptáků vyskytují převážné u ptáků, za určitých okolností může v některých případech dojít rovněž k nakažení lidí.
            
   
               (3)
            
               V případě ohniska influenzy ptáků v členském státě (dále jen „dotčený členský stát“) hrozí, že se původce nákazy může rozšířit do dalších hospodářství s chovem drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí. Následně by se mohl prostřednictvím obchodu s živou drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí nebo jejich produkty rozšířit z dotčeného členského státu (dotčených členských států) do dalších členských států nebo do třetích zemí.
            
   
               (4)
            
               Směrnice Rady 2005/94/ES (3) stanoví určitá preventivní opatření zaměřená na dozor nad influenzou ptáků a její včasnou detekci a minimální opatření pro tlumení, která je třeba použít v případě ohniska této nákazy u drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí. Uvedená směrnice stanoví v případě ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků vymezení ochranných pásem a pásem dozoru. Tato regionalizace se použije zejména za účelem zachování nákazového statusu ptáků na zbytku území tak, že se zabrání zavlečení patogenního původce a zajistí včasná detekce uvedené nákazy.
            
   
               (5)
            
               Virus vysoce patogenní influenzy ptáků typu A podtypu H5N8 mohou šířit volně žijící ptáci během migrace na velké vzdálenosti. Maďarsko, Německo, Rakousko, Chorvatsko, Nizozemsko, Dánsko, Švédsko, Finsko a Rumunsko zjistily uvedený virus u řady volně žijících ptáků různých druhů, kteří byli ve většině případů nalezeni uhynulí. Po těchto zjištěních v uvedených členských státech byla potvrzena ohniska způsobená stejným podtypem viru u drůbeže v Maďarsku, Německu, Rakousku, Dánsku, Švédsku a v Nizozemsku.
            
   
               (6)
            
               V reakci na stávající epizoocii přijala Komise řadu prováděcích rozhodnutí o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 u drůbeže v určitých členských státech. Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1968 (4), (EU) 2016/2011 (5) a (EU) 2016/2012 (6) byla přijata v návaznosti na ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků v Maďarsku, Německu a Rakousku a vymezení ochranných pásem a pásem dozoru v uvedených členských státech v souladu se směrnicí Rady 2005/94/ES. Zmíněná prováděcí rozhodnutí stanoví, že ochranná pásma a pásma dozoru vymezená v souladu se směrnicí 2005/94/ES v uvedených členských státech musí zahrnovat přinejmenším oblasti uvedené v přílohách zmíněných rozhodnutí.
            
   
               (7)
            
               Kromě toho byla v souvislosti s dalšími ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v Maďarsku prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2016/2010 (7) změněna příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/1968. Přílohy prováděcích rozhodnutí (ES) 2016/1968 a (EU) 2016/2011 byly později změněny prováděcím rozhodnutím (EU) 2016/2064 (8) v souvislosti s dalšími ohnisky v Německu a Maďarsku.
            
   
               (8)
            
               Následně byla po oznámení prvních ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v Dánsku, Švédsku a Nizozemsku přijata prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2065 (9), (EU) 2016/2086 (10) a (EU) 2016/2085 (11).
            
   
               (9)
            
               Komise opatření, jež dotčené členské státy v souladu se směrnicí 2005/94/ES přijaly, ve všech případech prozkoumala a přesvědčila se, že hranice ochranných pásem a pásem dozoru, které vymezily příslušné orgány dotčených členských států, jsou v dostatečné vzdálenosti od jakéhokoli hospodářství, kde bylo ohnisko potvrzeno.
            
   
               (10)
            
               Aby se předešlo jakémukoli zbytečnému narušení obchodu uvnitř Unie a kladení neopodstatněných překážek obchodu ze strany třetích zemí, je nutné rychle popsat na úrovni Unie ochranná pásma a pásma dozoru vymezená v dotčených členských státech.
            
   
               (11)
            
               Stávající epizootologická situace je velmi dynamická a soustavně se vyvíjí. Probíhající dozor nad influenzou ptáků v členských státech i nadále identifikuje virus vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 u volně žijících ptáků. Přítomnost tohoto viru u volně žijících ptáků představuje neustálou hrozbu přímého a nepřímého zavlečení viru influenzy ptáků do hospodářství s chovem drůbeže a riziko možného následného šíření viru influenzy ptáků z jednoho nakaženého hospodářství s chovem drůbeže do ostatních hospodářství s chovem drůbeže.
            
   
               (12)
            
               Vzhledem k vývoji epizootologické situace v Unii a s ohledem na sezónnost šíření viru u volně žijících ptáků existuje riziko, že se v Unii v příštích měsících objeví další ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8. Komise proto neustále posuzuje epizootologickou situaci a přezkoumává opatření.
            
   
               (13)
            
               Z důvodu přehlednosti a informovanosti členských států, třetích zemí a zúčastněných stran o aktuální epizootologické situaci je proto vhodné stanovit v jediném aktu Unie seznam všech ochranných pásem a pásem dozoru, která byla vymezena příslušnými orgány dotčených členských států v souladu se směrnicí 2005/94/ES, a s ohledem na epizootologii vysoce patogenní influenzy ptáků by měla být stanovena doba trvání takové regionalizace.
            
   
               (14)
            
               Prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/1968, (EU) 2016/2011, (EU) 2016/2012, (EU) 2016/2065, (EU) 2016/2085 a (EU) 2016/2086 by se proto měla zrušit a nahradit tímto aktem.
            
   
               (15)
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Tímto rozhodnutím se na úrovni Unie stanovují ochranná pásma a pásma dozoru, která vymezí členské státy uvedené v příloze tohoto rozhodnutí v návaznosti na ohnisko nebo ohniska influenzy ptáků u drůbeže nebo ptactva chovaného v zajetí způsobené vysoce patogenní influenzou podtypu H5N8 v souladu s čl. 16 odst. 1 směrnice 2005/94/ES, a doba trvání opatření, která mají být uplatňována podle čl. 29 odst. 1 a článku 31 směrnice 2005/94/ES.
   Článek 2
   Dotčené členské státy zajistí, aby:
   
               a)
            
               ochranná pásma vymezená jejich příslušnými orgány v souladu s čl. 16 odst. 1 písm. a) směrnice 2005/94/ES zahrnovala přinejmenším oblasti uvedené jako ochranná pásma v části A přílohy tohoto rozhodnutí;
            
   
               b)
            
               opatření, která mají být uplatňována v ochranných pásmech, jak je stanoveno v čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES, byla zachována alespoň do dat stanovených pro ochranná pásma v části A přílohy tohoto rozhodnutí.
            
   Článek 3
   Dotčené členské státy zajistí, aby:
   
               a)
            
               pásma dozoru vymezená jejich příslušnými orgány v souladu s čl. 16 odst. 1 písm. b) směrnice 2005/94/ES zahrnovala přinejmenším oblasti uvedené jako pásma dozoru v části B přílohy tohoto rozhodnutí;
            
   
               b)
            
               opatření, která mají být uplatňována v pásmech dozoru, jak je stanoveno v článku 31 směrnice 2005/94/ES, byla zachována alespoň do dat stanovených pro pásma dozoru v části B přílohy tohoto rozhodnutí.
            
   Článek 4
   Prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/1968, (EU) 2016/2011, (EU) 2016/2012, (EU) 2016/2065, (EU) 2016/2085 a (EU) 2016/2086 se zrušují.
   Článek 5
   Toto rozhodnutí se použije do 31. května 2017.
   Článek 6
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 2. prosince 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.
   
      (2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.
   
      (3)  Směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS (Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16).
   
      (4)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1968 ze dne 9. listopadu 2016 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v Maďarsku (Úř. věst. L 303, 10.11.2016, s. 23).
   
      (5)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2011 ze dne 16. listopadu 2016 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v Německu (Úř. věst. L 310, 17.11.2016, s. 73).
   
      (6)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2012 ze dne 16. listopadu 2016 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v Rakousku (Úř. věst. L 310, 17.11.2016, s. 81).
   
      (7)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2010 ze dne 16. listopadu 2016, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/1968 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v Maďarsku (Úř. věst. L 310, 17.11.2016, s. 69).
   
      (8)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2064 ze dne 24. listopadu 2016, kterým se mění přílohy prováděcích rozhodnutí (EU) 2016/1968 a (EU) 2016/2011 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v Maďarsku a v Německu (Úř. věst. L 319, 25.11.2016, s. 47).
   
      (9)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2065 ze dne 24. listopadu 2016 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v Dánsku (Úř. věst. L 319, 25.11.2016, s. 65).
   
      (10)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2086 ze dne 28. listopadu 2016 o určitých dočasných ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 ve Švédsku (Úř. věst. L 321, 29.11.2016, s. 80).
   
      (11)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2085 ze dne 28. listopadu 2016 o určitých dočasných ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v Nizozemsku (Úř. věst. L 321, 29.11.2016, s. 76).
   
   
      PŘÍLOHA
      ČÁST A
      Ochranná pásma v dotčených členských státech podle článků 1 a 2:
      
         Členský stát: Dánsko
      
      
                  Oblast zahrnující:
               
                  Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
               
                  Části obce Helsingør (kód ADNS 02217), které se nacházejí v kruhu o poloměru tři kilometry, jehož středem jsou souřadnice GPS N56.0739; E12.5144
               
                  13.12.2016
               
      
         Členský stát: Německo
      
      
                  Oblast zahrnující:
               
                  Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
               
                  
                     Kreis Schleswig-Flensburg:
                  
                  Ab Ortsteil Triangel, Gemeinde Nübel Richtung Norden auf die Schleswiger Straße bis zur Gemeindegrenze Nübel/Tolk, entlang dieser Gemeindegrenze bis zur Schleswiger Straße, östlich am Ortsteil Wellspang vorbei bis zur Gemeindegrenze Böklund, südlich an der Gemeindegrenze entlang bis zur Kattbeker Straße, links ab bis zur Hans-Christophersen-Allee, diese rechts weiter, übergehend in Bellig und Struxdorf bis zur Gemeindegrenze Struxdorf/Böel, an dieser entlang Richtung Süden bis Ortsteil Boholzau, rechts auf Gemeindegrenze Struxdorf/Twedt bis zur Straße Boholz, diese links weiter auf Boholzau und Buschau, bis Ortsteil Buschau, links ab auf Buschau, dann rechts weiter auf Buschau, gleich wieder links auf Lücke bis zur B 201, rechts weiter Richtung Süden bis links Höckerberg, weiter Osterholz bis Sportplatz, dann rechts auf Verbindungsstraße zur Straße Friedenstal, links weiter bis zur Gemeindegrenze Loit/Steinfeld, dieser folgen bis Gemeindegrenze Steinfeld/Taarstedt, dieser links folgen bis Gemeindegrenze Taarstedt/Ulsnis, rechts weiter auf dieser Gemeindegrenze, weiter auf der Gemeindegrenze Taarstedt/Goltoft und Taarstedt/Brodersby und Taarstedt/Schaalby bis Heerweg, dann links weiter auf Heerweg bis Hauptstraße, weiter rechts auf Hauptstraße bis Raiffeisenstraße, rechts weiter auf Hauptstraße bis B 201, links weiter auf B 201 bis Ortsteil Triangel
               
                  5.12.2016
               
                  
                     Stadt Lübeck:
                  
                  Von der Kreisgrenze entlang des Sonnenbergsredder bis zum Parkplatz im Waldusener Forst, Richtung Waldhusener Weg, Waldhusener Weg folgend bis zur B75, über die B75 Richtung Solmitzstraße, von der Dummersdorfer Straße zum Neuenteilsredder bis Weg Dummersbarn bis zur Trave, die Trave entlang, Richtung Pötenitzer Wiek, die Landstraße querend zur Lübecker Bucht, Landesgrenze über den Wasserweg zur Strandpromenade, hinüber zur Berlingstraße, über Godewind und Fahrenberg, über Steenkamp zu Rödsaal, Timmendorfer Weg Richtung B76, die B76 überqueren und Bollbrügg folgen, entlang der Kreisgrenze zu Ostholstein bis Sonnenbergsredder
               
                  5.12.2016
               
                  
                     Kreis Ostholstein:
                  
                  In der Gemeinde Ratekau nachfolgend beschriebenes Gebiet: Travemünder Straße bis zur Kreisgrenze zur Stadt Lübeck; Ab der Kreisgrenze Ortsteil Kreuzkamp, Offendorfer Straße gen Norden entlang dem Sonnenbergsredder – K15. Vor Warnsdorf entlang des Bachverlaufs bis zum Schloss Warnsdorf. Der Schlossstr. und der Niendorfer Str. bis zur Tarvemünder Straße
               
                  5.12.2016
               
                  In der Gemeinde Quedlinburg die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Quarmbeck
                           
                  
                              —
                           
                              Bad Suderode
                           
                  
                              —
                           
                              Gernrode
                           
               
                  19.12.2016
               
                  In der Gemeinde Ballenstedt der Ortsteil
                  
                              —
                           
                              Ortsteil Rieder
                           
               
                  19.12.2016
               
                  In der Gemeinde Thale die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Ortsteil Neinstedt
                           
                  
                              —
                           
                              Ortsteil Stecklenberg
                           
               
                  19.12.2016
               
                  Stadt Ueckermünde
                  
               
                  17.12.2016
               
                  Gemeinde Grambin
                  
               
                  17.12.2016
               
                  In der Gemeinde Liepgarten der Ortsteil
                  
                              —
                           
                              Liepgarten
                           
               
                  17.12.2016
               
                  In der Gemeinde Mesekenhagen die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Mesekenhagen
                           
                  
                              —
                           
                              Frätow
                           
                  
                              —
                           
                              Gristow
                           
                  
                              —
                           
                              Kalkvitz
                           
                  
                              —
                           
                              Klein Karrendorf
                           
                  
                              —
                           
                              Groß Karrendorf
                           
                  
                              —
                           
                              Kowall
                           
               
                  12.12.2016
               
                  In der Gemeinde Wackerow die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Groß Kieshof
                           
                  
                              —
                           
                              Groß Kieshof Ausbau
                           
                  
                              —
                           
                              Klein Kieshof
                           
               
                  12.12.2016
               
                  In der Gemeinde Neuenkirchen der Ortsteil
                  
                              —
                           
                              Oldenhagen
                           
               
                  12.12.2016
               
                  In der Gemeinde Neu
                     Boltenhagen die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Neu Boltenhagen
                           
                  
                              —
                           
                              Karbow
                           
                  
                              —
                           
                              Lodmannshagen
                           
               
                  12. 12. 2016
               
                  In der Gemeinde Kemnitz der Ortsteil
                  
                              —
                           
                              Rappenhagen
                           
               
                  12.12.2016
               
                  In der Gemeinde Katzow der Ortsteil
                  
                              —
                           
                              Kühlenhagen
                           
               
                  12.12.2016
               
                  In der Gemeinde Kenz-Küstrow die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Dabitz
                           
                  
                              —
                           
                              Küstrow
                           
                  
                              —
                           
                              Zipke
                           
               
                  10.12.2016
               
                  Stadt Barth einschließlich Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Tannenheim
                           
                  
                              —
                           
                              Glöwitz ohne Ortsteil Planitz
                           
               
                  10.12.2016
               
                  In der Gemeinde Sundhagen der Ortsteil
                  
                              —
                           
                              Jager
                           
               
                  12.12.2016
               
                  In der Gemeinde Sundhagen die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Mannhagen
                           
                  
                              —
                           
                              Wilmshagen
                           
                  
                              —
                           
                              Hildebrandshagen
                           
                  
                              —
                           
                              Altenhagen
                           
                  
                              —
                           
                              Klein Behnkenhagen
                           
                  
                              —
                           
                              Behnkendorf
                           
                  
                              —
                           
                              Groß Behnkenhagen
                           
                  
                              —
                           
                              Engelswacht
                           
                  
                              —
                           
                              Miltzow
                           
                  
                              —
                           
                              Klein Miltzow
                           
                  
                              —
                           
                              Reinkenhagen
                           
                  
                              —
                           
                              Hankenhagen
                           
               
                  10.12.2016
               
                  In der Stadt Sassnitz die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Sassnitz
                           
                  
                              —
                           
                              Dargast
                           
                  
                              —
                           
                              Werder
                           
                  
                              —
                           
                              Buddenhagen
                           
               
                  10.12.2016
               
                  In der Gemeinde Sagard: der See am Kreideabbaufeld nördlich von Dargast
               
                  10.12.2016
               
                  In der Gemeinde Demen der Ort und die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Demen
                           
                  
                              —
                           
                              Kobande
                           
                  
                              —
                           
                              Venzkow
                           
               
                  17.12.2016
               
                  
                     Landkreis Cloppenburg
                  
                  Gemeinde Barßel
                  
                  Ortsteil Harkebrügge
                  
                  Vom Schnittpunkt Bahnlinie/östliche Gemeindegrenze Barßel entlang der Gemeindegrenze in südlicher Richtung bis zur Bismarckstraße, entlang dieser in westlicher Richtung bis zur Dorfstraße in Harkebrügge, entlang der Dorfstraße in südlicher Richtung bis zur Glittenbergstraße, entlang dieser in westlicher Richtung, dann entlang Kreisstraße, Straße Am Scharrelerdamm und entlang der westlichen Gemeindegrenze nach Norden bis zur Bahnlinie in Elisabethfehn und von dort entlang der Bahnlinie in östlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt Bahnlinie/östliche Gemeindegrenze
               
                  15. 12. 2016
               
                  
                     Landkreis Ammerland
                  
                  Gemeinde Edewecht
                  
                  Schnittpunkt Kreisgrenze/Kortemoorstraße, Kortemoorstraße, Hübscher Berg, Lohorster Straße, Wittenberger Straße, Edewechter Straße, Rothenmethen, Kanalstraße, Am Voßbarg, Wirtschaftweg zwischen „Am Voßbarg“ und „Am Jagen“, Am Jagen, Edewechter Straße, Ocholter Straße, Nordloher Straße, Bahnlinie Richtung Barßel bis Kreisgrenze, entlang der Kreisgrenze in südöstliche Richtung bis zum Schnittpunkt Kreisgrenze / Kortemoorstraße
               
                  15.12.2016
               
      
         Členský stát: Maďarsko
      
      
                  Oblast zahrnující:
               
                  Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
               
                  Severním směrem po silnici 5402 z Jászszentlászló do Kiskunmajsa, dva kilometry od Jászszentlászló
                  Severozápadním směrem po silnici 5404 ze Szank do Kiskunmajsa, jeden kilometr od Szank
                  Jižním směrem od křižovatky silnice 5405 a silnice spojující Szank a Kiskunmajsa-Bodoglár
                  Jižním směrem po silnici 5402 spojující Kiskunhalas s Kiskunmajsa, 3,5 kilometru od hranic vnitřního území Kiskunmajsa
                  Od jihu, po silnici 5409, 2,7 kilometru od hranic vnitřního území Kiskunmajsa
                  Od jihu, dva kilometry od Kígyós směrem na sever
                  Od jihu, 1,5 kilometru od hranic vnitřního území Csólyospálos jihozápadním směrem
                  Na hranicích župy, tři kilometry jihozápadním směrem od místa, kde hranice župy protíná silnice 5404 směřující z Csólyospálos na hranice župy
                  Podél hranic župy, místo, kde se silnice 5411 směřující z Kömpöc na východ protíná s hranicemi župy
                  Podél hranic župy severním směrem, 1,5 kilometru od silnice 5411
                  Západním směrem, dva kilometry od hranic vnitřního území Kömpöc
                  Severozápadním směrem až k hranicím župy, 0,5 kilometru východně od místa, kde se hranice župy stáčejí na sever
                  Severozápadním směrem, místo, kde se hranice župy protínají se silnicí 5412
                  0,5 km západním směrem, pak severozápadním směrem až k počátečnímu bodu; doplněno o části okresů Mórahalom a Kistelek v župě Csongrád, které se nacházejí v kruhu o poloměru tři kilometry, jehož středem jsou souřadnice GPS N46,419599, E19,858897; N46,393889
               
                  21.12.2016
               
                  Části okresů Kiskunfélegyháza, Kecskemét a Kiskunmajsa v župě Bács-Kiskun, které se nacházejí v kruhu o poloměru tři kilometry, jehož středem jsou souřadnice GPS N46.682422, E19.638406 a N46.685278, E 19.64; doplněné o celou zastavěnou oblast obcí Bugac (s výjimkou Bugac-Alsómonostor) a Móricgát-Erdőszéplak
               
                  3.12.2016
               
                  Části okresu Kiskunhalas v župě Bács-Kiskun, které se nacházejí v kruhu o poloměru tři kilometry, jehož středem jsou souřadnice GPS N46.268418, E19.573609 a N46.229847; E19.619350; doplněné o celou zastavěnou oblast obce Kelebia-Újfalu
               
                  5.12.2016
               
                  Části okresu Mórahalom v župě Csongrád, které se nacházejí v kruhu o poloměru tři kilometry, jehož středem jsou souřadnice GPS N46.342763, E19.886990; doplněné o celou zastavěnou oblast obcí Forráskút, Üllés a Bordány
               
                  15.12.2016
               
                  Části okresu Kunszentmárton v župě Jász-Nagykun-Szolnok, které se nacházejí v kruhu o poloměru tři kilometry, jehož středem jsou souřadnice GPS N46.8926211; E20.367360 a N46.896193, E20.388287; doplněné o celou zastavěnou oblast obce Öcsöd
               
                  16.12.2016
               
                  Části okresu Kiskunmajsa v župě Bács-Kiskun, které se nacházejí v kruhu o poloměru tři kilometry, jehož středem jsou souřadnice GPS N46.584528, E19.665409
               
                  17.12.2016
               
      
         Členský stát: Nizozemsko
      
      
                  Oblast zahrnující:
               
                  Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
               
                  
                     Biddinghuizen
                  
                  
                              —
                           
                              Vanaf kruising Swifterweg (N710) met Hoge Vaart (water), Hoge Vaart volgen in noordoostelijke richting tot aan Oosterwoldertocht (water)
                           
                  
                              —
                           
                              Oosterwoldertocht volgen in zuidoostelijke richting tot aan Elburgerweg (N309)
                           
                  
                              —
                           
                              Elburgerweg (N309) volgen tot aan de brug in Flevoweg over het Veluwemeer
                           
                  
                              —
                           
                              Veluwemeer volgen in zuidwestelijke richting tot aan Bremerbergweg (N708)
                           
                  
                              —
                           
                              Bremerbergweg (N708) volgen in noodwestelijke richting overgaand in Oldebroekerweg tot aan Swifterweg (N710)
                           
                  
                              —
                           
                              Swifterweg (N710)volgen in noordelijke richting tot aan Hoge Vaart (water)
                           
               
                  19. 12. 2016
               
      
         Členský stát: Rakousko
      
      
                  Oblast zahrnující:
               
                  Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
               
                  Gemeinden Bregenz, Hard, Fußach, Lauterach
               
                  14.12.2016
               
      
         Členský stát: Švédsko
      
      
                  Oblast zahrnující:
               
                  Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
               
                  Části obce Helsingborg (kód ADNS 01200), které se nacházejí v kruhu o poloměru tři kilometry, jehož středem jsou souřadnice N56,053495 a E12,848939 (WGS84)
               
                  23.12.2016
               
      ČÁST B
      Pásma dozoru v dotčených členských státech podle článků 1 a 3:
      
         Členský stát: Dánsko
      
      
                  Oblast zahrnující:
               
                  Datum ukončení platnosti podle článku 31 směrnice 2005/94/ES
               
                  Části obcí Helsingør, Gribskov a Fredensborg mimo oblast popsanou v ochranném pásmu a v kruhu o poloměru deset kilometrů, jehož středem jsou souřadnice GPS N56.0739; E12.5144
               
                  22.12.2016
               
                  Části obce Helsingør (kód ADNS 02217), které se nacházejí v kruhu o poloměru tři kilometry, jehož středem jsou souřadnice GPS N56.0739; E12.5144
               
                  14.12.2016 až 22.12.2016
               
      
         Členský stát: Německo
      
      
                  Oblast zahrnující:
               
                  Datum ukončení platnosti podle článku 31 směrnice 2005/94/ES
               
                  
                     Kreis Schleswig-Flensburg:
                  
                  Entlang der äußeren Gemeindegrenze Schleswig, weiter auf äußere Gemeindegrenze Lürschau, weiter auf äußere Gemeindegrenze Idstedt, weiter auf äußere Gemeindegrenze Stolk, weiter auf äußere Gemeindegrenze Klappholz, weiter auf äußere Gemeindegrenze Havetoft, weiter auf obere Gemeindegrenze Mittelangeln, weiter auf obere Gemeindegrenze Mohrkirch, weiter auf äußere Gemeindegrenze Saustrup, weiter auf äußere Gemeindegrenze Wagersrott, weiter auf äußere Gemeindegrenze Dollrottfeld, weiter auf äußere Gemeindegrenze Boren bis zur Kreisgrenze, an der Kreisgrenze entlang bis
               
                  14.12.2016
               
                  
                     Kreis Rendsburg-Eckernförde:
                  
                  
                               
                           
                              Gemeinde Kosel: gesamtes Gemeindegebiet.
                           
                  
                               
                           
                              Gemeinde Rieseby
                           
                  
                               
                           
                              Amtsgrenze Rieseby, südlich weiter Amtsgrenze Kosel entlang bis Kreisgrenze
                           
               
                  14.12.2016
               
                  
                     Kreis Schleswig-Flensburg:
                  
                  Südlich an der Gemeindegrenze Borwedel entlang, weiter auf unterer Gemeindegrenze Fahrdorf bis zur Gemeindegrenze Schleswig
               
                  14.12.2016
               
                  
                     Stadt Lübeck:
                  
                  Von der Kreisgrenze über den Wasserweg durch den Petroleumhafen, weiter durch die Trave, Verlängerung des Sandbergs, die B75 queren Richtung Heiligen-Geist Kamp, weiter über die Arnimstraße und Edelsteinstraße, über Heiweg Richtung Wesloer Tannen bzw. Brandenbaumer Tannen, die Landesgrenze entlang, die Landstraße überqueren, am Wasser entlang bis zur Kreisgrenze zu Ostholstein, die Kreisgrenze entlang zum Petroleumhafen
               
                  14.12.2016
               
                  
                     Kreis Ostholstein:
                  
                  Die Gemeinden Ratekau, Bad Schwartau und Timmendorfer Strand sowie der nachfolgend beschriebene Bereich der Gemeinde Scharbeutz: Dem Straßenverlauf der L 102 ab der Straße Bövelstredder folgend bis zur B76, der Bundestraße bis zur Wasserlinie folgend, weiter bis zur Gemeindegrenze Timmendorfer Strand
               
                  14.12.2016
               
                  Gemeinde Ditfurt
                  
               
                  28.12.2016
               
                  In der Stadt Quedlinburg die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Gersdorfer Burg
                           
                  
                              —
                           
                              Morgenrot
                           
                  
                              —
                           
                              Münchenhof
                           
                  
                              —
                           
                              Quarmbeck
                           
               
                  28.12.2016
               
                  In der Stadt Ballenstedt die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Asmusstedt
                           
                  
                              —
                           
                              Badeborn
                           
                  
                              —
                           
                              Opperode
                           
                  
                              —
                           
                              Radisleben
                           
                  
                              —
                           
                              Rieder
                           
               
                  28.12.2016
               
                  In der Stadt Harzgerode die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Hänichen
                           
                  
                              —
                           
                              Mägdesprung
                           
               
                  28.12.2016
               
                  In der Gemeinde Blankenburg die Orte und Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Timmenrode
                           
                  
                              —
                           
                              Wienrode
                           
               
                  28.12.2016
               
                  In der Stadt Thale die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Friedrichsbrunn
                           
                  
                              —
                           
                              Neinstedt
                           
                  
                              —
                           
                              Warnstedt
                           
                  
                              —
                           
                              Weddersleben
                           
                  
                              —
                           
                              Westerhausen
                           
               
                  28.12.2016
               
                  In der Gemeinde Selmsdorf die Orte und Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Hof Selmsdorf
                           
                  
                              —
                           
                              Selmsdorf
                           
                  
                              —
                           
                              Lauen
                           
                  
                              —
                           
                              Sülsdorf
                           
                  
                              —
                           
                              Teschow
                           
                  
                              —
                           
                              Zarnewanz
                           
               
                  14.12.2016
               
                  In der Gemeinde Lüdersdorf der Ort
                  
                              —
                           
                              Palingen
                           
               
                  14.12.2016
               
                  In der Gemeinde Schönberg der Ort
                  
                              —
                           
                              Kleinfeld
                           
               
                  14.12.2016
               
                  In der Gemeinde Dassow die Orte und Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Barendorf
                           
                  
                              —
                           
                              Benckendorf
                           
               
                  14.12.2016
               
                  In der Stadt Torgelow der Ortsteil
                  
                              —
                           
                              Torgelow-Holländerei
                           
               
                  26.12.2016
               
                  In der Stadt Eggesin mit dem Ortsteil
                  
                              —
                           
                              Hoppenwalde
                           
                  sowie den Wohnsiedlungen
                  
                              —
                           
                              Eggesiner Teerofen
                           
                  
                              —
                           
                              Gumnitz (Gumnitz Holl und Klein Gumnitz)
                           
                  
                              —
                           
                              Karpin
                           
               
                  26.12.2016
               
                  In der Stadt Ueckermünde die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Bellin
                           
                  
                              —
                           
                              Berndshof
                           
               
                  26.12.2016
               
                  Gemeinde Mönkebude
                  
               
                  26.12.2016
               
                  Gemeinde Leopoldshagen
                  
               
                  26.12.2016
               
                  Gemeinde Meiersberg
                  
               
                  26.12.2016
               
                  In der Gemeinde Liepgarten die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Jädkemühl
                           
                  
                              —
                           
                              Starkenloch
                           
               
                  26.12.2016
               
                  In der Gemeinde Luckow die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Luckow
                           
                  
                              —
                           
                              Christiansberg
                           
               
                  26.12.2016
               
                  Gemeinde Vogelsang-Warsin
                  
               
                  26.12.2016
               
                  In der Gemeinde Lübs die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Lübs
                           
                  
                              —
                           
                              Annenhof
                           
                  
                              —
                           
                              Millnitz
                           
               
                  26.12.2016
               
                  In der Gemeinde Ferdinandshof die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Blumenthal
                           
                  
                              —
                           
                              Louisenhof
                           
                  
                              —
                           
                              Sprengersfelde
                           
               
                  26.12.2016
               
                  Die Stadt Wolgast und die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Buddenhagen
                           
                  
                              —
                           
                              Hohendorf
                           
                  
                              —
                           
                              Pritzier
                           
                  
                              —
                           
                              Schlaense
                           
                  
                              —
                           
                              Tannenkamp
                           
               
                  21.12.2016
               
                  In der Hansestadt Greifswald die Stadtteile
                  
                              —
                           
                              Fettenvorstadt
                           
                  
                              —
                           
                              Fleischervorstadt
                           
                  
                              —
                           
                              Industriegebiet
                           
                  
                              —
                           
                              Innenstadt
                           
                  
                              —
                           
                              Nördliche Mühlenvorstadt
                           
                  
                              —
                           
                              Obstbaumsiedlung
                           
                  
                              —
                           
                              Ostseeviertel
                           
                  
                              —
                           
                              Schönwalde II
                           
                  
                              —
                           
                              Stadtrandsiedlung
                           
                  
                              —
                           
                              Steinbeckervorstadt
                           
                  
                              —
                           
                              südliche Mühlenstadt
                           
               
                  21.12.2016
               
                  In der Hansestadt Greifswald die Stadtteile
                  
                              —
                           
                              Schönwalde I
                           
                  
                              —
                           
                              Südstadt
                           
               
                  21.12.2016
               
                  In der Hansestadt Greifswald die Stadtteile
                  
                              —
                           
                              Friedrichshagen
                           
                  
                              —
                           
                              Ladebow
                           
                  
                              —
                           
                              Insel Koos
                           
                  
                              —
                           
                              Ostseeviertel
                           
                  
                              —
                           
                              Riems
                           
                  
                              —
                           
                              Wieck
                           
                  
                              —
                           
                              Eldena
                           
               
                  21.12.2016
               
                  In der Gemeinde Groß Kiesow die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Kessin
                           
                  
                              —
                           
                              Krebsow
                           
                  
                              —
                           
                              Schlagtow
                           
                  
                              —
                           
                              Schlagtow Meierei
                           
               
                  21.12.2016
               
                  In der Gemeinde Karlsburg die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Moeckow
                           
                  
                              —
                           
                              Zarnekow
                           
               
                  21.12.2016
               
                  In der Gemeinde Lühmannsdorf die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Lühmannsdorf
                           
                  
                              —
                           
                              Brüssow
                           
                  
                              —
                           
                              Giesekenhagen
                           
                  
                              —
                           
                              Jagdkrug
                           
               
                  21.12.2016
               
                  In der Gemeinde Wrangelsburg die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Wrangelsburg
                           
                  
                              —
                           
                              Gladrow
                           
               
                  21.12.2016
               
                  In der Gemeinde Züssow der Ortsteil
                  
                              —
                           
                              Züssow
                           
               
                  21.12.2016
               
                  In der Gemeinde Neuenkirchen die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Neuenkirchen
                           
                  
                              —
                           
                              Oldenhagen
                           
                  
                              —
                           
                              Wampen
                           
               
                  21.12.2016
               
                  In der Gemeinde Wackerow die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Wackerow
                           
                  
                              —
                           
                              Dreizehnhausen
                           
                  
                              —
                           
                              Groß Petershagen
                           
                  
                              —
                           
                              Immenhorst
                           
                  
                              —
                           
                              Jarmshagen
                           
                  
                              —
                           
                              Klein Petershagen
                           
                  
                              —
                           
                              Steffenshagen
                           
               
                  21.12.2016
               
                  In der Gemeinde Hinrichshagen die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Hinrichshagen
                           
                  
                              —
                           
                              Feldsiedlung
                           
                  
                              —
                           
                              Heimsiedlung
                           
                  
                              —
                           
                              Chausseesiedlung
                           
                  
                              —
                           
                              Hinrichshagen Hof I und II
                           
                  
                              —
                           
                              Neu Ungnade
                           
               
                  21.12.2016
               
                  In der Gemeinde Mesekenhagen der Ortsteil
                  
                              —
                           
                              Broock
                           
               
                  21.12.2016
               
                  In der Gemeinde Levenhagen die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Levenhagen
                           
                  
                              —
                           
                              Alt Ungnade
                           
                  
                              —
                           
                              Boltenhagen
                           
                  
                              —
                           
                              Heilgeisthof
                           
               
                  21.12.2016
               
                  In der Gemeinde Diedrichshagen die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Diedrichshagen
                           
                  
                              —
                           
                              Guest
                           
               
                  21.12.2016
               
                  In der Gemeinde Brünzow die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Brünzow
                           
                  
                              —
                           
                              Klein Ernsthof
                           
                  
                              —
                           
                              Kräpelin
                           
                  
                              —
                           
                              Stielow
                           
                  
                              —
                           
                              Stielow Siedlung
                           
                  
                              —
                           
                              Vierow
                           
               
                  21.12.2016
               
                  In der Gemeinde Hanshagen der Ortsteil
                  
                              —
                           
                              Hanshagen
                           
               
                  21.12.2016
               
                  In der Gemeinde Katzow die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Katzow
                           
                  
                              —
                           
                              Netzeband
                           
               
                  21.12.2016
               
                  In der Gemeinde Kemnitz die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Kemnitz
                           
                  
                              —
                           
                              Kemnitzerhagen
                           
                  
                              —
                           
                              Kemnitz Meierei
                           
                  
                              —
                           
                              Neuendorf
                           
                  
                              —
                           
                              Neuendorf Ausbau
                           
                  
                              —
                           
                              Rappenhagen
                           
               
                  21.12.2016
               
                  In der Gemeinde Loissin die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Gahlkow
                           
                  
                              —
                           
                              Ludwigsburg
                           
               
                  21.12.2016
               
                  Gemeinde Lubmin gesamt
               
                  21.12.2016
               
                  In der Gemeinde Neu Boltenhagen die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Neu Boltenhagen
                           
                  
                              —
                           
                              Loddmannshagen
                           
               
                  21.12.2016
               
                  In der Gemeinde Rubenow die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Rubenow
                           
                  
                              —
                           
                              Groß Ernsthof
                           
                  
                              —
                           
                              Latzow
                           
                  
                              —
                           
                              Nieder Voddow
                           
                  
                              —
                           
                              Nonnendorf
                           
                  
                              —
                           
                              Rubenow Siedlung
                           
                  
                              —
                           
                              Voddow
                           
               
                  21.12.2016
               
                  In der Gemeinde Wusterhusen die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Wusterhusen
                           
                  
                              —
                           
                              Gustebin
                           
                  
                              —
                           
                              Pritzwald
                           
                  
                              —
                           
                              Konerow
                           
                  
                              —
                           
                              Stevelin
                           
               
                  21.12.2016
               
                  Gemeinde Kenz-Küstrow ohne die im Sperrbezirk liegenden Ortsteile
               
                  20.12.2016
               
                  In der Gemeinde Löbnitz die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Saatel
                           
                  
                              —
                           
                              Redebas
                           
                  
                              —
                           
                              Löbnitz
                           
                  
                              —
                           
                              Ausbau Löbnitz
                           
               
                  20.12.2016
               
                  In der Gemeinde Divitz-Spoldershagen die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Divitz
                           
                  
                              —
                           
                              Frauendorf
                           
                  
                              —
                           
                              Wobbelkow
                           
                  
                              —
                           
                              Spoldershagen
                           
               
                  20.12.2016
               
                  Stadt Barth: restliches Gebiet außerhalb des Sperrbezirks
               
                  20.12.2016
               
                  In der Gemeinde Fuhlendorf die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Fuhlendorf
                           
                  
                              —
                           
                              Bodstedt
                           
                  
                              —
                           
                              Gut Glück
                           
               
                  20.12.2016
               
                  Gemeinde Pruchten gesamt
               
                  20.12.2016
               
                  Gemeinde Ostseebad Zingst gesamt
               
                  20.12.2016
               
                  In der Hansestadt Stralsund die Stadtteile
                  
                              —
                           
                              Voigdehagen
                           
                  
                              —
                           
                              Andershof
                           
                  
                              —
                           
                              Devin
                           
               
                  22.12.2016
               
                  In der Gemeinde Wendorf die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Zitterpenningshagen
                           
                  
                              —
                           
                              Teschenhagen
                           
               
                  22.12.2016
               
                  Gemeinde Neu Bartelshagen gesamt
               
                  20.12.2016
               
                  Gemeinde Groß Kordshagen gesamt
               
                  20.12.2016
               
                  In der Gemeinde Kummerow der Ortsteil
                  
                              —
                           
                              Kummerow-Heide
                           
               
                  20.12.2016
               
                  Gemeinde Groß Mohrdorf: Großes Holz westlich von Kinnbackenhagen ohne Ortslage Kinnbackenhagen
               
                  20.12.2016
               
                  In der Gemeinde Altenpleen die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Nisdorf
                           
                  
                              —
                           
                              Günz
                           
                  
                              —
                           
                              Neuenpleen
                           
               
                  20.12.2016
               
                  Gemeinde Velgast: Karniner Holz und Bussiner Holz nördlich der Bahnschiene sowie Ortsteil Manschenhagen
               
                  20.12.2016
               
                  Gemeinde Karnin gesamt
               
                  20.12.2016
               
                  In der Stadt Grimmen die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Hohenwarth
                           
                  
                              —
                           
                              Stoltenhagen
                           
               
                  22.12.2016
               
                  In der Gemeinde Wittenhagen die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Glashagen
                           
                  
                              —
                           
                              Kakernehl
                           
                  
                              —
                           
                              Wittenhagen
                           
                  
                              —
                           
                              Windebrak
                           
               
                  22.12.2016
               
                  In der Gemeinde Elmenhorst die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Bookhagen
                           
                  
                              —
                           
                              Elmenhorst
                           
                  
                              —
                           
                              Neu Elmenhorst
                           
               
                  22.12.2016
               
                  Gemeinde Zarrendorf gesamt
               
                  22.12.2016
               
                  In der Gemeinde Süderholz die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Griebenow
                           
                  
                              —
                           
                              Dreizehnhausen
                           
                  
                              —
                           
                              Kreutzmannshagen
                           
               
                  21.12.2016
               
                  In der Gemeinde Süderholz die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Willershusen
                           
                  
                              —
                           
                              Wüst Eldena
                           
                  
                              —
                           
                              Willerswalde
                           
                  
                              —
                           
                              Bartmannshagen
                           
               
                  22.12.2016
               
                  In der Gemeinde Sundhagen alle nicht im Sperrbezirk befindlichen Ortsteile
               
                  22.12.2016
               
                  Gemeinde Lietzow gesamt
               
                  22.12.2016
               
                  Stadt Sassnitz: Gemeindegebiet außerhalb des Sperrbezirkes
               
                  22.12.2016
               
                  Gemeinde Sagard gesamt
               
                  22.12.2016
               
                  In der Gemeinde Glowe die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Polchow
                           
                  
                              —
                           
                              Bobbin
                           
                  
                              —
                           
                              Spyker
                           
                  
                              —
                           
                              Baldereck
                           
               
                  22.12.2016
               
                  Gemeinde Seebad
                     Lohme gesamt
               
                  22.12.2016
               
                  In der Gemeinde Garz/Rügen
                  
                  
                              —
                           
                              auf der Halbinsel Zudar ein Uferstreifen von 500 m Breite östlich von Glewitz zwischen Fähranleger und Palmer Ort
                           
               
                  21.12.2016
               
                  In der Gemeinde Garz/Rügen der Ortsteil
                  
                              —
                           
                              Glewitz
                           
               
                  22.12.2016
               
                  In der Gemeinde Gustow die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Prosnitz
                           
                  
                              —
                           
                              Sissow
                           
               
                  22.12.2016
               
                  In der Gemeinde Poseritz der Ortsteil
                  
                              —
                           
                              Venzvitz
                           
               
                  22.12.2016
               
                  In der Gemeinde Ostseebad Binz der Ortsteil
                  
                              —
                           
                              Prora
                           
               
                  22.12.2016
               
                  In der Gemeinde Gneven der Ortsteil
                  
                              —
                           
                              Vorbeck
                           
               
                  26.12.2016
               
                  In der Gemeinde Langen Brütz der Orsteil
                  
                              —
                           
                              Kritzow
                           
               
                  26.12.2016
               
                  In der Gemeinde Barnin die Orte, Ortsteile und Ortslagen
                  
                              —
                           
                              Barnin
                           
                  
                              —
                           
                              Hof Barnin
                           
               
                  26.12.2016
               
                  In der Gemeinde Bülow der Ort und Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Bülow
                           
                  
                              —
                           
                              Prestin
                           
                  
                              —
                           
                              Runow
                           
               
                  26.12.2016
               
                  In der Gemeinde Stadt Crivitz die Orte und Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Augustenhof
                           
                  
                              —
                           
                              Basthorst
                           
                  
                              —
                           
                              Crivitz, Stadt
                           
                  
                              —
                           
                              Gädebehn
                           
                  
                              —
                           
                              Kladow
                           
                  
                              —
                           
                              Muchelwitz
                           
                  
                              —
                           
                              Bahnstrecke
                           
                  
                              —
                           
                              Wessin
                           
                  
                              —
                           
                              Badegow
                           
                  
                              —
                           
                              Radepohl
                           
               
                  26.12.2016
               
                  In der Gemeinde Demen der Ortsteil
                  
                              —
                           
                              Buerbeck
                           
               
                  26.12.2016
               
                  In der Gemeinde Zapel der Ort und die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Zapel
                           
                  
                              —
                           
                              Zapel-Hof
                           
                  
                              —
                           
                              Zapel-Ausbau
                           
               
                  26.12.2016
               
                  In der Gemeinde Friedrichsruhe die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Goldenbow
                           
                  
                              —
                           
                              Ruthenbeck
                           
                  
                              —
                           
                              Neu Ruthenbeck und Bahnhof
                           
               
                  26.12.2016
               
                  In der Gemeinde Zölkow der Ort und die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Kladrum
                           
                  
                              —
                           
                              Zölkow
                           
                  
                              —
                           
                              Groß Niendorf
                           
               
                  26.12.2016
               
                  In der Gemeinde Dabel der Ort und die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Dabel
                           
                  
                              —
                           
                              Turloff
                           
                  
                              —
                           
                              Dabel-Woland
                           
               
                  26.12.2016
               
                  In der Gemeinde Kobrow der Ort und die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Dessin
                           
                  
                              —
                           
                              Kobrow I
                           
                  
                              —
                           
                              Kobrow II
                           
                  
                              —
                           
                              Stieten
                           
                  
                              —
                           
                              Wamckow
                           
                  
                              —
                           
                              Seehof
                           
                  
                              —
                           
                              Hof Schönfeld
                           
               
                  26.12.2016
               
                  In der Gemeinde Stadt Sternberg die Gebiete
                  
                              —
                           
                              Obere Seen und Wendfeld
                           
                  
                              —
                           
                              Peeschen
                           
               
                  26.12.2016
               
                  In der Gemeinde Stadt Brüel die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Golchen
                           
                  
                              —
                           
                              Alt Necheln
                           
                  
                              —
                           
                              Neu Necheln
                           
               
                  26.12.2016
               
                  In der Gemeinde Kuhlen-Wendorf der Ort und die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Gustävel
                           
                  
                              —
                           
                              Holzendorf
                           
                  
                              —
                           
                              Müsselmow
                           
                  
                              —
                           
                              Weberin
                           
                  
                              —
                           
                              Wendorf
                           
               
                  26.12.2016
               
                  In der Gemeinde Weitendorf die Orsteile
                  
                              —
                           
                              Jülchendorf
                           
                  
                              —
                           
                              Kaarz
                           
                  
                              —
                           
                              Schönlage
                           
               
                  26.12.2016
               
                  Stadt Ueckermünde
                  
               
                  18.12.2016 až 26.12.2016
               
                  Gemeinde Grambin
                  
               
                  18.12.2016 až 26.12.2016
               
                  In der Gemeinde Liepgarten der Ortsteil
                  
                              —
                           
                              Liepgarten
                           
               
                  18.12.2016 až 26.12.2016
               
                  
                     Kreis Schleswig-Flensburg:
                  
                  Ab Ortsteil Triangel, Gemeinde Nübel Richtung Norden auf die Schleswiger Straße bis zur Gemeindegrenze Nübel/Tolk, entlang dieser Gemeindegrenze bis zur Schleswiger Straße, östlich am Ortsteil Wellspang vorbei bis zur Gemeindegrenze Böklund, südlich an der Gemeindegrenze entlang bis zur Kattbeker Straße, links ab bis zur Hans-Christophersen-Allee, diese rechts weiter, übergehend in Bellig und Struxdorf bis zur Gemeindegrenze Struxdorf/Böel, an dieser entlang Richtung Süden bis Ortsteil Boholzau, rechts auf Gemeindegrenze Struxdorf/Twedt bis zur Straße Boholz, diese links weiter auf Boholzau und Buschau, bis Ortsteil Buschau, links ab auf Buschau, dann rechts weiter auf Buschau, gleich wieder links auf Lücke bis zur B 201, rechts weiter Richtung Süden bis links Höckerberg, weiter Osterholz bis Sportplatz, dann rechts auf Verbindungsstraße zur Straße Friedenstal, links weiter bis zur Gemeindegrenze Loit/Steinfeld, dieser folgen bis Gemeindegrenze Steinfeld/Taarstedt, dieser links folgen bis Gemeindegrenze Taarstedt/Ulsnis, rechts weiter auf dieser Gemeindegrenze, weiter auf der Gemeindegrenze Taarstedt/Goltoft und Taarstedt/Brodersby und Taarstedt/Schaalby bis Heerweg, dann links weiter auf Heerweg bis Hauptstraße, weiter rechts auf Hauptstraße bis Raiffeisenstraße, rechts weiter auf Hauptstraße bis B 201, links weiter auf B 201 bis Ortsteil Triangel
               
                  6.12.2016 až 14.12.2016
               
                  
                     Stadt Lübeck:
                  
                  Von der Kreisgrenze entlang des Sonnenbergsredder bis zum Parkplatz im Waldusener Forst, Richtung Waldhusener Weg, Waldhusener Weg folgend bis zur B75, über die B75 Richtung Solmitzstraße, von der Dummersdorfer Straße zum Neuenteilsredder bis Weg Dummersbarn bis zur Trave, die Trave entlang, Richtung Pötenitzer Wiek, die Landstraße querend zur Lübecker Bucht, Landesgrenze über den Wasserweg zur Strandpromenade, hinüber zur Berlingstraße, über Godewind und Fahrenberg, über Steenkamp zu Rödsaal, Timmendorfer Weg Richtung B76, die B76 überqueren und Bollbrügg folgen, entlang der Kreisgrenze zu Ostholstein bis Sonnenbergsredder
               
                  6.12.2016 až 14.12.2016
               
                  
                     Kreis Ostholstein:
                  
                  In der Gemeinde Ratekau nachfolgend beschriebenes Gebiet: Travemünder Straße bis zur Kreisgrenze zur Stadt Lübeck; Ab der Kreisgrenze Ortsteil Kreuzkamp, Offendorfer Straße gen Norden entlang dem Sonnenbergsredder – K15. Vor Warnsdorf entlang des Bachverlaufs bis zum Schloss Warnsdorf. Der Schlossstr. und der Niendorfer Str. bis zur Tarvemünder Straße
               
                  6.12.2016 až 14.12.2016
               
                  In der Gemeinde Mesekenhagen die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Mesekenhagen
                           
                  
                              —
                           
                              Frätow
                           
                  
                              —
                           
                              Gristow
                           
                  
                              —
                           
                              Kalkvitz
                           
                  
                              —
                           
                              Klein Karrendorf
                           
                  
                              —
                           
                              Groß Karrendorf
                           
                  
                              —
                           
                              Kowall
                           
               
                  13.12.2016 až 21.12.2016
               
                  In der Gemeinde Wackerow die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Groß Kieshof
                           
                  
                              —
                           
                              Groß Kieshof Ausbau
                           
                  
                              —
                           
                              Klein Kieshof
                           
               
                  13.12.2016 až 21.12.2016
               
                  In der Gemeinde Neuenkirchen der Ortsteil
                  
                              —
                           
                              Oldenhagen
                           
               
                  13.12.2016 až 21.12.2016
               
                  In der Gemeinde Neu
                     Boltenhagen die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Neu Boltenhagen
                           
                  
                              —
                           
                              Karbow
                           
                  
                              —
                           
                              Lodmannshagen
                           
               
                  13.12.2016 až 21.12.2016
               
                  In der Gemeinde Kemnitz der Ortsteil
                  
                              —
                           
                              Rappenhagen
                           
               
                  13.12.2016 až 21.12.2016
               
                  In der Gemeinde Katzow der Ortsteil
                  
                              —
                           
                              Kühlenhagen
                           
               
                  13.12.2016 až 21.12.2016
               
                  In der Gemeinde Kenz-Küstrow die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Dabitz
                           
                  
                              —
                           
                              Küstrow
                           
                  
                              —
                           
                              Zipke
                           
               
                  11.12.2016 až 20.12.2016
               
                  Stadt Barth einschließlich Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Tannenheim
                           
                  
                              —
                           
                              Glöwitz ohne Ortsteil Planitz
                           
               
                  11.12.2016 až 20.12.2016
               
                  In der Gemeinde Sundhagen der Ortsteil
                  
                              —
                           
                              Jager
                           
               
                  13.12.2016 až 22.12.2016
               
                  In der Gemeinde Sundhagen die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Mannhagen
                           
                  
                              —
                           
                              Wilmshagen
                           
                  
                              —
                           
                              Hildebrandshagen
                           
                  
                              —
                           
                              Altenhagen
                           
                  
                              —
                           
                              Klein Behnkenhagen
                           
                  
                              —
                           
                              Behnkendorf
                           
                  
                              —
                           
                              Groß Behnkenhagen
                           
                  
                              —
                           
                              Engelswacht
                           
                  
                              —
                           
                              Miltzow
                           
                  
                              —
                           
                              Klein Miltzow
                           
                  
                              —
                           
                              Reinkenhagen
                           
                  
                              —
                           
                              Hankenhagen
                           
               
                  11.12.2016 až 22.12.2016
               
                  In der Stadt Sassnitz die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Sassnitz
                           
                  
                              —
                           
                              Dargast
                           
                  
                              —
                           
                              Werder
                           
                  
                              —
                           
                              Buddenhagen
                           
               
                  11.12.2016 až 22.12.2016
               
                  In der Gemeinde Sagard: der See am Kreideabbaufeld nördlich von Dargast
               
                  11.12.2016 až 22.12.2016
               
                  In der Gemeinde Demen der Ort und die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Demen
                           
                  
                              —
                           
                              Kobande
                           
                  
                              —
                           
                              Venzkow
                           
               
                  18.12.2016 až 26.12.2016
               
                  In der Gemeinde Quedlinburg die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Quarmbeck
                           
                  
                              —
                           
                              Bad Suderode
                           
                  
                              —
                           
                              Gernrode
                           
               
                  20.12.2016 až 29.12.2016
               
                  In der Gemeinde Ballenstedt der Ortsteil
                  
                              —
                           
                              Ortsteil Rieder
                           
               
                  20.12.2016 až 29.12.2016
               
                  In der Gemeinde Thale die Ortsteile
                  
                              —
                           
                              Ortsteil Neinstedt
                           
                  
                              —
                           
                              Ortsteil Stecklenberg
                           
               
                  20.12.2016 až 29.12.2016
               
                  
                     Landkreis Cloppenburg
                  
                  Von der Kreuzung B 401/B 72 in nördlicher Richtung entlang der B 72 bis zur Kreisgrenze, von dort entlang der Kreisgrenze in östlicher und südöstlicher Richtung bis zur L 831 in Edewechterdamm, von dort entlang der L 831 (Altenoyther Straße) in südwestlicher Richtung bis zum Lahe-Ableiter, entlang diesem in nordwestlicher Richtung bis zum Buchweizendamm, entlang diesem weiter über Ringstraße, Zum Kellerdamm, Vitusstraße, An der Mehrenkamper Schule, Mehrenkamper
                  Straße und Lindenweg bis zur K 297 (Schwaneburger Straße), entlang dieser in nordwestlicher Richtung bis zur B 401 und entlang dieser in westlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt Kreuzung B 401/B 72
               
                  24.12.2016
               
                  
                     Landkreis Ammerland
                  
                  Schnittpunkt Kreisgrenze/Edamer Straße, Edamer Straße, Hauptstraße, Auf der Loge, Zur Loge, Lienenweg, Zur Tonkuhle, Burgfelder Straße, Wischenweg, Querensteder Straße, Langer Damm, An den Feldkämpen, Pollerweg, Ocholter Straße, Westerstede Straße, Steegenweg, Rostruper Straße, Rüschendamm, Torsholter Hauptstraße, Südholter Straße, Westersteder Straße, Westerloyer Straße, Strohen, In der Loge, Buernstraße, Am Damm, Moorweg, Plackenweg, Ihausener Straße, Eibenstraße, Eichenstraße, Klauhörner Straße, Am Kanal, Aper Straße, Stahlwerkstraße, Ginsterweg, Am Uhlenmeer, Grüner Weg, Südgeorgsfehner Straße, Schmuggelpadd, Wasserzug Bitsche bzw. Kreisgrenze, Hauptstraße, entlang Kreisgrenze in südöstlicher Richtung bis zum Schnittpunkt Kreisgrenze/Edamer Straße
                  Das Beobachtungsgebiet umfasst alle an beiden Straßenseiten gelegenen Tierhaltungen
               
                  24.12.2016
               
                  
                     Landkreis Leer
                  
                  Gemeinde Detern
                  
                  Anfang an der Kreisgrenze Cloppenburg-Leer auf der B72 Höhe Ubbehausen. In nördlicher Richtung Ecke „Borgsweg“/ „Lieneweg“ weiter in nördlicher Richtung auf den „Deelenweg“. Diesem wieder folgend auf den „Handwieserweg“. Diesem nordöstlich folgend auf die „Barger Straße“ und weiter nördlich auf die Straße „Am Barger Schöpfswerkstief“.
                  Dieser östlich folgend, dann nördlich auf die Straße „Fennen“ weiter und dieser nördlich folgend auf die Straße „Zur Wassermühle“.
                  Nördlich über die Jümme dem Aper Tief folgend in Höhe des „Französischer Weg“ auf die „Osterstraße“. Von dort Richtung Kreisgrenze zum Landkreis Ammerland und dieser weiter folgend zum Ausgangspunkt Höhe Ubbehausen
               
                  24.12.2016
               
      
         Členský stát: Maďarsko
      
      
                  Oblast zahrnující:
               
                  Datum ukončení platnosti podle článku 31 směrnice 2005/94/ES
               
                  Části okresů Orosháza a Mezőkovácsháza v župě Békés a části okresu Makó v župě Csongrád přesahující oblast popsanou v ochranném pásmu a v kruhu o poloměru deset kilometrů, jehož středem jsou souřadnice GPS N46.39057; E20.74251; doplněné o celou zastavěnou oblast obcí Békéssámson, Kaszaper, Végegyháza a Mezőhegyes a o celou správní oblast obcí Pitvaros a Csanádalberti
               
                  6.12.2016
               
                  Oblast, kterou vymezují tyto silnice: silnice 52 od silničního spojení M5 a 52 v Kecskemét ke spojení se silnicí 5301. Odtud silnice 5301 až po spojení se silnicí 5309. Silnice 5309 až do Kiskunhalas. Z Kiskunhalas silnice 5408 k hranicím župy. Podél hranic župy k silnici M5 až k počátečnímu bodu spojení silnic 52 a M5.
               
                  21.12.2016
               
                  Severním směrem po silnici 5402 z Jászszentlászló do Kiskunmajsa, dva kilometry od Jászszentlászló
                  Severozápadním směrem po silnici 5404 ze Szank do Kiskunmajsa, jeden kilometr od Szank
                  Jižním směrem od křižovatky silnice 5405 a silnice spojující Szank a Kiskunmajsa-Bodoglár
                  Jižním směrem po silnici 5402 spojující Kiskunhalas s Kiskunmajsa, 3,5 kilometru od hranic vnitřního území Kiskunmajsa
                  Od jihu, po silnici 5409, 2,7 kilometru od hranic vnitřního území Kiskunmajsa
                  Od jihu, dva kilometry od Kígyós směrem na sever
                  Od jihu, 1,5 kilometru od hranic vnitřního území Csólyospálos jihozápadním směrem
                  Na hranicích župy, tři kilometry jihozápadním směrem od místa, kde hranice župy protíná silnice 5404 směřující z Csólyospálos na hranice župy
                  Podél hranic župy, místo, kde se silnice 5411 směřující z Kömpöc na východ protíná s hranicemi župy
                  Podél hranic župy severním směrem, 1,5 kilometru od silnice 5411
                  Západním směrem, dva kilometry od hranic vnitřního území Kömpöc
                  Severozápadním směrem až k hranicím župy, 0,5 kilometru východně od místa, kde se hranice župy stáčejí na sever
                  Severozápadním směrem, místo, kde se hranice župy protínají se silnicí 5412
                  0,5 km západním směrem, pak severozápadním směrem až k počátečnímu bodu; doplněno o části okresů Mórahalom a Kistelek v župě Csongrád, které se nacházejí v kruhu o poloměru tři kilometry, jehož středem jsou souřadnice GPS N46,419599, E19,858897; N46,393889
               
                  22.12.2016 až 30.12.2016
               
                  Části okresů Kiskunfélegyháza, Kecskemét, Kiskőrös a Kiskunmajsa v župě Bács-Kiskun mimo oblast popsanou v ochranném pásmu a v kruhu o poloměru deset kilometrů, jehož středem jsou souřadnice GPS N46.682422, E19.638406; a N46.685278, E 19.64
               
                  12.12.2016
               
                  Části okresů Kiskunfélegyháza, Kecskemét a Kiskunmajsa v župě Bács-Kiskun, které se nacházejí v kruhu o poloměru tři kilometry, jehož středem jsou souřadnice GPS N46.682422, E19.638406 a N46.685278, E 19.64; doplněné o celou zastavěnou oblast obcí Bugac (s výjimkou Bugac-Alsómonostor) a Móricgát-Erdőszéplak
               
                  4.12.2016 až 12.12.2016
               
                  Části okresů Kiskunhalas a Jánoshalma v župě Bács-Kiskun a části okresu Mórahalom v župě Csongrád nacházející se mimo oblast popsanou v ochranném pásmu a v kruhu o poloměru deset kilometrů, jehož středem jsou souřadnice GPS N46.268418, E19.573609 a N46.229847; E19.619350; doplněné o celou zastavěnou oblast obce Balotaszállás
               
                  20.12.2016
               
                  Části okresu Kiskunhalas v župě Bács-Kiskun, které se nacházejí v kruhu o poloměru tři kilometry, jehož středem jsou souřadnice GPS N46.268418; E19.573609 a N46.229847; E19.619350; doplněné o celou zastavěnou oblast obce Kelebia-Újfalu
               
                  12.12.2016 až 20.12.2016
               
                  Části okresů Kiskunhalas a Jánoshalma v župě Bács-Kiskun a části okresu Mórahalom v župě Csongrád nacházející se mimo oblast popsanou v ochranném pásmu a v kruhu o poloměru deset kilometrů, jehož středem jsou souřadnice GPS N46.229847; E19.619350
               
                  14.12.2016
               
                  Části okresů Mórahalom, Kistelek a Szeged v župě Csongrád a části okresu Kiskunmajsa v župě Bács-Kiskun nacházející se mimo oblast popsanou v ochranném pásmu a v kruhu o poloměru deset kilometrů, jehož středem jsou souřadnice GPS N46.342763, E19.886990
               
                  24.12.2016
               
                  Části okresu Mórahalom v župě Csongrád, které se nacházejí v kruhu o poloměru tři kilometry, jehož středem jsou souřadnice N46.342763, E19.886990; doplněné o celou zastavěnou oblast obcí Forráskút, Üllés a Bordány
               
                  16.12.2016 až 24.12.2016
               
                  Části okresů Kunszentmárton a Mezőtúr v župě Jász-Nagykun a části okresu Szarvas v župě Békés nacházející se mimo oblast popsanou v ochranném pásmu a v kruhu o poloměru deset kilometrů, jehož středem jsou souřadnice GPS N46.8926211, E20.367360 a N46.896193, E20.388287; doplněné o celé zastavěné oblasti obcí Békésszentandrás, Kunszentmárton
               
                  25.12.2016
               
                  Části okresu Kunszentmárton v župě Jász-Nagykun-Szolnok, které se nacházejí v kruhu o poloměru tři kilometry, jehož středem jsou souřadnice GPS N46.8926211, E20.367360 a N46.896193, E20.388287; doplněné o celou zastavěnou oblast obce Öcsöd
               
                  17.12.2016 až 25.12.2016
               
                  Části okresů Kiskunmajsa a Kiskunfélegyháza v župě Bács-Kiskun mimo oblast popsanou v ochranném pásmu a v kruhu o poloměru deset kilometrů, jehož středem jsou souřadnice GPS N46.584528, E19.665409
               
                  26.12.2016
               
                  Části okresu Kiskunmajsa v župě Bács-Kiskun, které se nacházejí v kruhu o poloměru tři kilometry, jehož středem jsou souřadnice N46.584528, E19.665409
               
                  18.12.2016 až 26.12.2016
               
      
         Členský stát: Nizozemsko
      
      
                  Oblast zahrnující:
               
                  Datum ukončení platnosti podle článku 31 směrnice 2005/94/ES
               
                  
                     Biddinghuizen
                  
                  
                              —
                           
                              Vanaf Knardijk N302 in Harderwijk de N302 volgen in noordwestelijke richting tot aan de N305
                           
                  
                              —
                           
                              Bij splitsing de N305 volgen in noordelijke richting tot aan N302
                           
                  
                              —
                           
                              De N302 volgen tot Vleetweg
                           
                  
                              —
                           
                              De Vleetweg volgen tot aan de Kuilweg
                           
                  
                              —
                           
                              De kuilweg volgen tot aan de Rietweg
                           
                  
                              —
                           
                              De Rietweg volgen in noordoostelijke richting tot aan de Larserringweg
                           
                  
                              —
                           
                              De Larserringweg volgen in noordelijke richting tot de Zeeasterweg
                           
                  
                              —
                           
                              De Zeeasterweg volgen in oostelijke richting tot aan Lisdoddepad
                           
                  
                              —
                           
                              Lisdoddepad volgen in noordelijke richting tot aan de Dronterweg
                           
                  
                              —
                           
                              De Dronterweg volgen in oostelijke richting tot aan de Biddingweg (N710)
                           
                  
                              —
                           
                              De Biddingweg (N710) in noordelijke richting volgen tot aan de Elandweg
                           
                  
                              —
                           
                              De Elandweg volgen in westelijke richting tot aan de Dronterringweg (N307)
                           
                  
                              —
                           
                              Dronterringweg (N307) volgen in Zuidoostelijke overgaand in Hanzeweg tot aan Drontermeer(Water)
                           
                  
                              —
                           
                              Drontermeer volgen in zuidelijke richting ter hoogte van Buitendijks
                           
                  
                              —
                           
                              Buitendijks overgaand in Buitendijksweg overgaand in Groote Woldweg volgen tot aan Zwarteweg
                           
                  
                              —
                           
                              De Zwarteweg in westelijke richting volgen tot aan de Mheneweg Noord
                           
                  
                              —
                           
                              Mheneweg Noord volgen in zuidelijke richting tot aan de Zuiderzeestraatweg
                           
                  
                              —
                           
                              Zuiderzeestraatweg in zuidwestelijke richting volgen tot aan de Feithenhofsweg
                           
                  
                              —
                           
                              Feithenhofsweg volgen in zuidelijkerichting tot aan Bovenstraatweg
                           
                  
                              —
                           
                              Bovenstraatweg in westelijke richting volgen tot aan Laanzichtsweg
                           
                  
                              —
                           
                              Laanzichtsweg volgen in zuidelijke richting tot aan Bovendwarsweg
                           
                  
                              —
                           
                              Bovendwarsweg volgen in westelijke richting tot aan de Eperweg (N309)
                           
                  
                              —
                           
                              Eperweg (N309) volgen in zuidelijke richting tot aan autosnelweg A28 (E232)
                           
                  
                              —
                           
                              A28 (E232) volgen in zuidwestelijke richting tot aan Harderwijkerweg (N303)
                           
                  
                              —
                           
                              Harderwijkerweg(N303) volgen in zuidelijke richting tot aan Horsterweg
                           
                  
                              —
                           
                              Horsterweg volgen in westelijke richting tot aan Oude Nijkerkerweg
                           
                  
                              —
                           
                              Oude Nijkerkerweg overgaand in arendlaan volgen in zuidwestelijke richting tot aan Zandkampweg
                           
                  
                              —
                           
                              Zandkampweg volgen in noordwestelijke richting tot aan Telgterengweg
                           
                  
                              —
                           
                              Telgterengweg volgen in zuidwestelijke richting tot aan Bulderweg
                           
                  
                              —
                           
                              Bulderweg volgen in westelijke richting tot aan Nijkerkerweg
                           
                  
                              —
                           
                              Nijkerkerweg volgen in westelijke richting tot aan Riebroeksesteeg
                           
                  
                              —
                           
                              Riebroekersteeg volgen in noordelijke/westelijke richting (doodlopend) overstekend A28 tot aan Nuldernauw (water)
                           
                  
                              —
                           
                              Nuldernauw volgen in noordelijke richting overgaand in Wolderwijd (water) tot aan Knardijk (N302)
                           
                  
                              —
                           
                              N302 volgen in Noordwestelijke richting tot aan N305
                           
               
                  28.12.2016
               
                  
                     Biddinghuizen
                  
                  
                              —
                           
                              Vanaf kruising Swifterweg (N710) met Hoge Vaart (water), Hoge Vaart volgen in noordoostelijke richting tot aan Oosterwoldertocht (water)
                           
                  
                              —
                           
                              Oosterwoldertocht volgen in zuidoostelijke richting tot aan Elburgerweg (N309)
                           
                  
                              —
                           
                              Elburgerweg (N309) volgen tot aan de brug in Flevoweg over het Veluwemeer
                           
                  
                              —
                           
                              Veluwemeer volgen in zuidwestelijke richting tot aan Bremerbergweg (N708)
                           
                  
                              —
                           
                              Bremerbergweg (N708) volgen in noodwestelijke richting overgaand in Oldebroekerweg tot aan Swifterweg (N710)
                           
                  
                              —
                           
                              Swifterweg (N710)volgen in noordelijke richting tot aan Hoge Vaart (water)
                           
               
                  20.12.2016 až 28.12.2016
               
      
         Členský stát: Rakousko
      
      
                  Oblast zahrnující:
               
                  Datum ukončení platnosti podle článku 31 směrnice 2005/94/ES
               
                  Gemeinden Langen, Buch, Schwarzach, Kennelbach, Wolfurt, Bildstein, Dornbirn, Lustenau, Lochau, Höchst, Hörbranz, Gaißau, Eichenberg
               
                  23.12.2016
               
                  Gemeinden Bregenz, Hard, Fußach, Lauterach
               
                  15.12.2016 až 23.12.2016
               
      
         Členský stát: Švédsko
      
      
                  Oblast zahrnující:
               
                  Datum ukončení platnosti podle článku 31 směrnice 2005/94/ES
               
                  Části obcí Helsingborg, Ängelholm, Bjuv a Åstorp (kód ADNS 01200) mimo oblast popsanou v ochranném pásmu a v kruhu o poloměru deset kilometrů, jehož středem jsou souřadnice N56,053495 a E12,848939 (WGS84)
               
                  1.1.2017
               
                  Části obce Helsingborg (kód ADNS 01200), které se nacházejí v kruhu o poloměru tři kilometry, jehož středem jsou souřadnice N56,053495 a E12,848939 (WGS84)
               
                  24.12.2016 až 1.1.2017
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.