Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2132 ze dne 5. prosince 2016 o emisích skleníkových plynů jednotlivých členských států pro rok 2013 podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2132 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 331/9
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/2132
   ze dne 5. prosince 2016
   o emisích skleníkových plynů jednotlivých členských států pro rok 2013 podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 ze dne 21. května 2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu a o zrušení rozhodnutí č. 280/2004/ES (1), a zejména na čl. 19 odst. 6 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES (2) stanoví mezní hodnoty emisí skleníkových plynů (roční emisní příděly) každého členského státu pro každý rok období 2013–2020 a mechanismus každoročního posuzování dodržování těchto hodnot. Roční emisní příděly členských států vyjádřené v tunách ekvivalentu CO2 jsou uvedeny v rozhodnutí Komise 2013/162/EU (3). Uvedená množství byla naposledy změněna prováděcím rozhodnutím Komise 2013/634/EU (4).
            
   
               (2)
            
               Článek 19 nařízení (EU) č. 525/2013 stanoví postup pro přezkum inventur emisí skleníkových plynů členských států pro účely posouzení souladu s rozhodnutím č. 406/2009/ES. Přezkum inventur skleníkových plynů za rok 2013 byl odložen o jeden rok, jelikož pro členské státy nebylo technicky možné včas předložit své údaje o emisích kvůli nesprávně fungujícímu softwaru poskytnutému ze strany Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC), který se používá pro sestavování a vykazování inventur skleníkových plynů. Přezkum byl proto proveden na základě údajů o emisích z roku 2013 oznámených Komisi v dubnu 2016 v souladu s postupy stanovenými v kapitole III a v příloze XVI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 749/2014 (5).
            
   
               (3)
            
               V celkovém množství emisí skleníkových plynů pro rok 2013, na něž se vztahuje rozhodnutí č. 406/2009/ES, pro každý členský stát by se měly zohlednit technické opravy a revidované odhady vypočítané v průběhu přezkumu, jak jsou uvedeny v konečných zprávách o přezkumu podle článku 35 prováděcího nařízení (EU) č. 749/2014.
            
   
               (4)
            
               Toto rozhodnutí by mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění, aby bylo v souladu s ustanoveními čl. 19 odst. 7 nařízení (EU) č. 525/2013, které stanoví datum zveřejnění tohoto rozhodnutí jako počátek běhu čtyřměsíční lhůty, kdy mohou členské státy využít mechanismů pružnosti podle rozhodnutí č. 406/2009/ES,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Celkové množství emisí skleníkových plynů, na něž se vztahuje rozhodnutí č. 406/2009/ES, pro každý členský stát pro rok 2013 vyplývající z opravených inventurních údajů po dokončení přezkumu podle čl. 19 odst. 3 nařízení (EU) č. 525/2013 je stanoveno v příloze tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 5. prosince 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 13.
   
      (2)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES ze dne 23. dubna 2009 o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 (Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 136).
   
      (3)  Rozhodnutí Komise 2013/162/EU ze dne 26. března 2013 o stanovení ročních emisních přídělů členských států na období 2013–2020 v souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES (Úř. věst. L 90, 28.3.2013, s. 106).
   
      (4)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/634/EU ze dne 31. října 2013 o úpravách ročních emisních přídělů členských států na období 2013–2020 v souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES (Úř. věst. L 292, 1.11.2013, s. 19).
   
      (5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 749/2014 ze dne 30. června 2014 o struktuře, formátu, postupech předkládání a přezkumu informací vykázaných členskými státy podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 (Úř. věst. L 203, 11.7.2014, s. 23).
   
   
      PŘÍLOHA
      
                  Členský stát
               
                  Emise skleníkových plynů pro rok 2013, na něž se vztahuje rozhodnutí č. 406/2009/ES
                  (v tunách ekvivalentu oxidu uhličitého)
               
                  Belgie
               
                  74 264 633
               
                  Bulharsko
               
                  22 238 074
               
                  Česká republika
               
                  61 457 570
               
                  Dánsko
               
                  33 705 936
               
                  Německo
               
                  460 204 908
               
                  Estonsko
               
                  5 752 963
               
                  Irsko
               
                  42 206 805
               
                  Řecko
               
                  44 184 593
               
                  Španělsko
               
                  200 277 677
               
                  Francie
               
                  366 116 651
               
                  Chorvatsko
               
                  15 125 525
               
                  Itálie
               
                  273 349 154
               
                  Kypr
               
                  3 938 120
               
                  Lotyšsko
               
                  8 776 857
               
                  Litva
               
                  12 449 462
               
                  Lucembursko
               
                  9 365 298
               
                  Maďarsko
               
                  38 436 981
               
                  Malta
               
                  1 250 779
               
                  Nizozemsko
               
                  108 253 385
               
                  Rakousko
               
                  50 097 324
               
                  Polsko
               
                  186 095 049
               
                  Portugalsko
               
                  38 610 318
               
                  Rumunsko
               
                  72 718 616
               
                  Slovinsko
               
                  10 925 247
               
                  Slovensko
               
                  21 080 248
               
                  Finsko
               
                  31 588 117
               
                  Švédsko
               
                  35 278 781
               
                  Spojené království
               
                  339 450 356
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.