Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2133 ze dne 5. prosince 2016, kterým se zastavuje antidumpingové řízení týkající se dovozu určitých oxidů manganu pocházejících z Brazílie, Gruzie, Indie a Mexika

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2133 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 331/12
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/2133
   ze dne 5. prosince 2016,
   kterým se zastavuje antidumpingové řízení týkající se dovozu určitých oxidů manganu pocházejících z Brazílie, Gruzie, Indie a Mexika
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1), a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   A.   POSTUP
   
   
      Zahájení řízení
   
   
               (1)
            
               Dne 17. prosince 2015 zahájila Evropská komise (dále jen „Komise“) antidumpingové šetření týkající se dovozu určitých oxidů manganu pocházejících z Brazílie, Gruzie, Indie a Mexika (dále jen „dotčené země“) do Unie na základě článku 5 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 (2) (dále jen „základní nařízení“). V Úředním věstníku Evropské unie
                   (3) uveřejnila příslušné oznámení (dále jen „oznámení o zahájení řízení“).
            
   
               (2)
            
               Komise zahájila šetření na základě podnětu, který podala dne 20. listopadu 2015 společnost Erachem Comilog SPRL (dále jen „žadatel“), která je jediným výrobcem určitých oxidů manganu v Unii, a představuje proto 100 % celkové výroby určitých oxidů manganu v Unii. Podnět obsahoval důkazy o dumpingu a výsledné podstatné újmě, které byly dostatečné k zahájení šetření.
            
   
               (3)
            
               Komise vyzvala k účasti v šetření žadatele, uživatele a dovozce, známé vyvážející výrobce v dotčených zemích, jakož i sdružení, o nichž je známo, že se jich záležitost týká. Zúčastněné strany dostaly možnost písemně předložit svá stanoviska a požádat o slyšení ve lhůtě stanovené v oznámení o zahájení řízení.
            
   
               (4)
            
               Žadatel, vyvážející výrobci v dotčených zemích, dovozci a obchodníci předložili svá stanoviska. Všechny zúčastněné strany, které o to požádaly a prokázaly, že mají konkrétní důvody ke slyšení, byly vyslechnuty.
            
   B.   STAŽENÍ PODNĚTU A ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ
   
   
               (5)
            
               Dopisem Komisi ze dne 6. září 2016 žadatel svůj podnět stáhl. Podle článku 9 základního nařízení platí, že pokud je podnět stažen, může být řízení zastaveno, s výjimkou případu, kdy to není v zájmu Unie.
            
   
               (6)
            
               Šetření neodhalilo žádné skutečnosti, z nichž by vyplývalo, že by zastavení řízení nebylo v zájmu Unie. Proto se Komise domnívá, že by stávající řízení mělo být zastaveno.
            
   
               (7)
            
               Zúčastněné strany byly odpovídajícím způsobem informovány a dostaly možnost vznést připomínky. Žádná ze zúčastněných stran nevznesla námitky vůči zastavení řízení.
            
   
               (8)
            
               Komise proto dospěla k závěru, že antidumpingové řízení týkající se dovozu určitých oxidů manganu pocházejících z Brazílie, Gruzie, Indie a Mexika by mělo být zastaveno bez uložení opatření.
            
   
               (9)
            
               Toto rozhodnutí je v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1036,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Antidumpingové řízení týkající se dovozu oxidů manganu (chemický vzorec: MnO) o čistotě 50 procent a více, ale méně než 77 procent manganu v netto hmotnosti, pocházejících z Brazílie, Gruzie, Indie a Mexika, v současnosti kódů KN ex 2820 90 90 a ex 2602 00 00, do Unie se zastavuje.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 5. prosince 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.
   
      (2)  Nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51) bylo s účinkem ke dni 20. července 2016 nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21).
   
      (3)  Úř. věst. C 421, 17.12.2015, s. 13.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.