Rozhodnutí Rady (EU) 2016/2136 ze dne 21. listopadu 2016 o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Islandem o ochraně zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin jménem Evropské unie

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2136 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 332/1
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/2136
   ze dne 21. listopadu 2016
   o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Islandem o ochraně zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin jménem Evropské unie
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 4 první pododstavec ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 18. června 2007 zmocnila Rada Komisi, aby zahájila jednání s Islandem s cílem podepsat dohodu o ochraně zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin (dále jen „dohoda“). Jednání byla úspěšně uzavřena parafováním dohody.
            
   
               (2)
            
               Strany se dohodly, že budou vzájemně podporovat harmonický rozvoj zeměpisných označení, jak je definován v čl. 22 odst. 1 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) (1), a rozvíjet obchod se zemědělskými produkty a potravinami se zeměpisným označením pocházejícími z území smluvních stran.
            
   
               (3)
            
               Uvedená dohoda by proto měla být podepsána jménem Unie s výhradou pozdějšího uzavření,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Podpis Dohody mezi Evropskou unií a Islandem o ochraně zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin jménem Unie se schvaluje s výhradou jejího uzavření (2).
   Článek 2
   Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu jménem Unie.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 21. listopadu 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         P. PLAVČAN
      
   
   
   
      (1)  Příloha 1C Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO), která byla podepsána v Marrákeši v Maroku dne 15. dubna 1994.
   
      (2)  Znění dohody bude zveřejněno v Úředním věstníku spolu s rozhodnutím o jejím uzavření.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.