Rozhodnutí Rady (EU) 2016/2143 ze dne 1. prosince 2016 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru CARIFORUM-EU pro obchod a rozvoj v rámci Dohody o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, pokud jde o zřízení Zvláštní komise pro zemědělství a rybolov

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2143 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 332/18
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/2143
   ze dne 1. prosince 2016
   o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru CARIFORUM-EU pro obchod a rozvoj v rámci Dohody o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, pokud jde o zřízení Zvláštní komise pro zemědělství a rybolov
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 207 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dohoda o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé (1) (dále jen „dohoda“) byla podepsána dne 15. října 2008 a je prozatímně prováděna od 29. prosince 2008.
            
   
               (2)
            
               Podle čl. 230 odst. 4 dohody může Výbor CARIFORUM-EU pro obchod a rozvoj zřizovat zvláštní komise pro řešení otázek spadajících do jeho působnosti a dohlížet na ně.
            
   
               (3)
            
               Za účelem dosažení cílů stanovených v článku 37 dohody by měla být zřízena Zvláštní komise pro zemědělství a rybolov v zájmu účinnějšího řešení záležitostí týkajících se zemědělství a rybolovu, jak bylo dohodnuto na předchozích zasedáních Výboru CARIFORUM-EU pro obchod a rozvoj.
            
   
               (4)
            
               Je vhodné stanovit postoj, který má být zaujat jménem Unie ve Výboru CARIFORUM-EU pro obchod a rozvoj, pokud jde o zřízení Zvláštní komise pro zemědělství a rybolov.
            
   
               (5)
            
               Postoj Unie ve Výboru CARIFORUM-EU pro obchod a rozvoj by proto měl vycházet z připojeného návrhu rozhodnutí,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Postoj, který má být jménem Unie zaujat ve Výboru CARIFORUM-EU pro obchod a rozvoj v rámci Dohody o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, pokud jde o zřízení Zvláštní komise pro zemědělství a rybolov, vychází z návrhu rozhodnutí Výboru CARIFORUM-EU pro obchod a rozvoj připojeného k tomuto rozhodnutí.
   Zástupci Unie ve Výboru CARIFORUM-EU pro obchod a rozvoj mohou odsouhlasit technické změny návrhu rozhodnutí bez dalšího rozhodnutí Rady.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 1. prosince 2016
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         A. ÉRSEK
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 289, 30.10.2008, s. 3.
   
   
      NÁVRH
      ROZHODNUTÍ VÝBORU CARIFORUM-EU PRO OBCHOD A ROZVOJ, ZŘÍZENÉHO DOHODOU O HOSPODÁŘSKÉM PARTNERSTVÍ MEZI STÁTY CARIFORA NA JEDNÉ STRANĚ A EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A JEHO ČLENSKÝMI STÁTY NA STRANĚ DRUHÉ č. …/2016
      ze dne …,
      o zřízení Zvláštní komise pro zemědělství a rozvoj
      VÝBOR CARIFORUM-EU PRO OBCHOD A ROZVOJ,
      s ohledem na Dohodu o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, a zejména na čl. 230 odst. 4 písm. a) této dohody,
      s ohledem na jednací řád Výboru CARIFORUM-EU pro obchod a rozvoj, stanovený rozhodnutím Smíšené rady CARIFORUM-EU č. 1/2010 ze dne 17. května 2010, a zejména na článek 11 uvedeného jednacího řádu,
      vzhledem k tomu, že je zapotřebí zřídit Zvláštní komisi pro zemědělství a rybolov za účelem dosažení cílů uvedených v ustanoveních Dohody o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé (dále jen „dohoda“),
      PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      1.   Zřizuje se Zvláštní komise CARIFORUM-EU pro zemědělství a rybolov, která bude vykonávat funkce stanovené v článku 2.
      2.   Zvláštní komise CARIFORUM-EU pro zemědělství a rybolov je také fórem, kde si strany mohou vyměňovat zkušenosti, informace a osvědčené postupy a konzultovat veškeré otázky související s cíli stanovenými v kapitole 5 hlavy I části II dohody a týkající se obchodu mezi stranami.
      Článek 2
      Zvláštní komise pro zemědělství a rybolov:
      
                  a)
               
                  obecně přezkoumává všechny aspekty kapitoly 5 – Zemědělství a rybolov – hlavy I části II dohody;
               
      
                  b)
               
                  obecně přezkoumává všechny ostatní aspekty dohody, které se týkají zemědělství a rybolovu, včetně následujících oblastí hlavy I části II – Obchod zbožím:
                  
                              i)
                           
                              kapitola 1 – veškeré otázky související s obchodem zbožím z oblasti zemědělství a rybolovu, včetně celních sazeb;
                           
                  
                              ii)
                           
                              kapitola 3 – článek 28 – Vývozní subvence na zemědělské produkty;
                           
                  
                              iii)
                           
                              kapitola 6 – Technické překážky obchodu, pokud jde o zboží z oblasti zemědělství a rybolovu; a dále
                           
                  
                              iv)
                           
                              kapitola 7 – Sanitární a fytosanitární opatření, pokud jde o zboží z oblasti zemědělství a rybolovu;
                           
               
      
                  c)
               
                  obecně přezkoumává všechny aspekty kapitoly 2 hlavy IV – Inovace a duševní vlastnictví, pokud jde o zboží z oblasti zemědělství a rybolovu, včetně článku 145 – Zeměpisná označení – a článku 149 – Odrůdy rostlin;
               
      
                  d)
               
                  účastní se dialogu v otázkách zemědělství a rybolovu, a to mimo jiné v těchto oblastech:
                  
                              i)
                           
                              zemědělská výroba, spotřeba a obchod a příslušný vývoj na trhu se zemědělskými produkty a produkty rybolovu;
                           
                  
                              ii)
                           
                              podpora investic a předávání znalostí v odvětví zemědělství, potravinářství a rybolovu států CARIFORA, včetně aktivit v malém měřítku;
                           
                  
                              iii)
                           
                              politiky, zákony a právní předpisy v oblastech zemědělství, rozvoje venkova a rybolovu;
                           
                  
                              iv)
                           
                              změny politik a institucí potřebných pro podporu transformace odvětví zemědělství a rybolovu a rovněž formulace a provádění regionálních politik týkajících se zemědělství, potravinářství, rozvoje venkova a rybolovu ve snaze o regionální integraci;
                           
                  
                              v)
                           
                              nové technologie, výzkum a inovace a rovněž politiky a opatření týkající se kvality; a dále
                           
                  
                              vi)
                           
                              vývoj obchodní politiky týkající se komodit a tradičních zemědělských produktů, včetně banánů, rumu, rýže a cukru;
                           
               
      
                  e)
               
                  pomáhá Výboru CARIFORUM-EU pro obchod a rozvoj ve výkonu těchto funkcí:
                  
                              i)
                           
                              dohlížet a odpovídat za provádění a řádné používání ustanovení dohody týkající se zemědělství a rybolovu a projednávat a doporučovat v tomto směru priority spolupráce;
                           
                  
                              ii)
                           
                              dohlížet na další rozpracování ustanovení dohody týkajících se zemědělství a rybolovu a vyhodnocovat výsledky dosažené s jejich použitím;
                           
                  
                              iii)
                           
                              podnikat kroky pro prevenci a řešení sporů, které mohou vzniknout v souvislosti s výkladem nebo uplatňováním ustanovení dohody týkajících se zemědělství a rybolovu, v souladu s ustanoveními části III této dohody;
                           
                  
                              iv)
                           
                              projednávat a podnikat kroky, které mohou usnadnit obchod, investice a obchodní příležitosti v odvětvích zemědělství a rybolovu mezi stranami; a dále
                           
                  
                              v)
                           
                              projednávat veškeré záležitosti týkající se ustanovení této dohody o zemědělství a rybolovu a jakékoli otázky ohrožující plnění jejích cílů;
                           
               
      
                  f)
               
                  formuluje doporučení Výboru CARIFORUM-EU pro obchod a rozvoj s cílem posílit provádění a uplatňování ustanovení dohody o zemědělství a rybolovu.
               
      Článek 3
      Zvláštní komise pro zemědělství a rybolov je složena ze zástupců Komise na jedné straně a ze zástupců ředitelství CARIFORA a signatářských států CARIFORA na straně druhé.
      Článek 4
      Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem ….
      
         V … dne …
         
            
               Za Výbor CARIFORUM-EU pro obchod a rozvoj
            
            
               předseda nebo předsedkyně
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.