Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/2144 ze dne 6. prosince 2016, kterým se mění rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2144 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 332/22
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2016/2144
   ze dne 6. prosince 2016,
   kterým se mění rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady 2013/255/SZBP ze dne 31. května 2013 o omezujících opatřeních vůči Sýrii (1),
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 31. května 2013 přijala Rada rozhodnutí 2013/255/SZBP.
            
   
               (2)
            
               S ohledem na pokračující humanitární krizi v Sýrii a na zásadní úlohu aktérů Unie při naplňování humanitárních potřeb obyvatel Sýrii je důležité, aby na území Sýrie pokračovaly činnosti související s poskytováním humanitární pomoci a pomoci civilnímu obyvatelstvu. Provozním požadavkem k poskytování humanitární pomoci civilnímu obyvatelstvu v Sýrii je nákup pohonných hmot. Z vývoje operační situace v Sýrii vyplynulo, že stávající systém udělování povolení na nákup pohonných hmot v Sýrii není dostatečně praktický.
            
   
               (3)
            
               Je tudíž nezbytné pozměnit v případě poskytování humanitární a civilní pomoci výjimky z omezení týkajících se nákupu či přepravy ropných produktů v Sýrii tak, aby byl stanoven režim povolení, jenž lépe odráží operační podmínky.
            
   
               (4)
            
               Rovněž je ze stejného důvodu nezbytné pozměnit i výjimku z humanitárních důvodů, pokud jde o omezení týkající se zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů.
            
   
               (5)
            
               Těmito změnami není nijak dotčeno dodržování nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 (2), nařízení Rady (ES) č. 881/2002 (3) ani nařízení Rady (EU) 2016/1686 (4).
            
   
               (6)
            
               K provedení některých opatření je nezbytná další činnost Unie.
            
   
               (7)
            
               Rozhodnutí 2013/255/SZBP by mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Rozhodnutí 2013/255/SZBP se mění takto:
   
               1)
            
               V článku 5 se doplňují nové odstavce, které znějí:
               „3.   Zákazy stanovené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na nákup nebo přepravu ropných produktů v Sýrii ani na poskytování souvisejících finančních prostředků nebo finanční pomoci veřejnými subjekty nebo právnickými osobami a subjekty, které jsou příjemci veřejných finančních prostředků Unie nebo členských států, aby poskytovaly humanitární pomoc v Sýrii nebo pomoc civilnímu obyvatelstvu v Sýrii, pokud jsou tyto produkty nakupovány nebo přepravovány výlučně za účelem poskytování humanitární pomoci v Sýrii nebo pomoci civilnímu obyvatelstvu v Sýrii.
               4.   Zákazy stanovené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na nákup ropných nebo přepravu produktů diplomatickými zastoupeními či konzulárními úřady, pokud jsou tyto produkty nakupovány nebo přepravovány pro služební účely tohoto zastoupení či úřadu.“
            
   
               2)
            
               Článek 6 se nahrazuje tímto:
               „Článek 6
               1.   S cílem pomoci civilnímu obyvatelstvu v Sýrii v případech, které nepokrývá čl. 5 odst. 3, a odchylně od čl. 5 odst. 1 a 2 mohou příslušné orgány členského státu za všeobecných a zvláštních podmínek, které považují za vhodné, povolit nákup nebo přepravu ropy a ropných produktů na území Sýrie a poskytování souvisejících finančních prostředků nebo finanční pomoci, pokud jsou splněny tyto podmínky:
               
                           a)
                        
                           jediným účelem těchto činností je poskytnutí humanitární pomoci v Sýrii nebo pomoci civilnímu obyvatelstvu v Sýrii a
                        
               
                           b)
                        
                           dotčenými činnostmi není porušen žádný zákaz stanovený tímto rozhodnutím.
                        
               2.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto článku do dvou týdnů od jeho udělení. V případě povolení udělených podle odstavce 1 musí oznámení obsahovat podrobnosti o subjektu, kterému bylo povolení vydáno, a o jeho humanitární činnosti v Sýrii.“
            
   
               3)
            
               V čl. 28 odst. 6 se zrušuje písmeno e).
            
   
               4)
            
               Vkládá se nový článek, který zní:
               „Článek 28a
               1.   Zákaz stanovený v čl. 28 odst. 5 se nevztahuje na finanční prostředky nebo hospodářské zdroje zpřístupněné fyzickým nebo právnickým osobám a subjektům uvedeným v přílohách I a II veřejnými subjekty nebo právnickými osobami a subjekty, které jsou příjemci veřejných finančních prostředků, aby poskytovaly humanitární pomoc v Sýrii nebo pomoc civilnímu obyvatelstvu v Sýrii, je-li poskytnutí těchto finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů v souladu s čl. 5 odst. 3.
               2.   V případech, na které se nevztahuje odstavec 1 tohoto článku, mohou příslušné orgány členského státu odchylně od čl. 28 odst. 5 povolit nebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů za všeobecných a zvláštních podmínek, které považují za vhodné, pokud shledají, že zpřístupnění těchto finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů je nezbytné výlučně pro účel poskytnutí humanitární pomoci v Sýrii nebo pomoci civilnímu obyvatelstvu v Sýrii
               3.   Zákaz stanovený v čl. 28 odst. 5 se nevztahuje na finanční prostředky nebo hospodářské zdroje zpřístupněné fyzickým nebo právnickým osobám a subjektům uvedeným v přílohách I a II diplomatickými zastoupeními nebo konzulárními úřady, je-li poskytnutí těchto finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů v souladu s čl. 5 odst. 4.
               4.   Odchylně od čl. 28 odst. 1 a 2 mohou příslušné orgány členského státu povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, a to za všeobecných a zvláštních podmínek, které uzná za vhodné, poté, co se přesvědčí, že tyto finanční prostředky a hospodářské zdroje jsou nezbytné výlučně za účelem poskytování humanitární pomoci v Sýrii nebo pomoci civilnímu obyvatelstvu v Sýrii. Finanční prostředky nebo hospodářské zdroje se uvolní pro OSN za účelem poskytování či usnadnění poskytování pomoci v Sýrii v souladu s plánem reakce v oblasti humanitární pomoci Sýrii nebo jakýmkoli následným plánem koordinovaným OSN.
               5.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavců 2 a 4 do dvou týdnů od jeho udělení.“
            
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 6. prosince 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         P. KAŽIMÍR
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 147, 1.6.2013, s. 14.
   
      (2)  Nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 ze dne 27. prosince 2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu (Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 70).
   
      (3)  Nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá (Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9).
   
      (4)  Nařízení Rady (EU) 2016/1686 ze dne 20. září 2016 o uložení dalších omezujících opatření namířených proti ISIL (Dá'iš) a al-Káidě a fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům, které jsou s nimi spojeny (Úř. věst. L 255, 21.9.2016, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.