Rozhodnutí Rady (EU) 2016/2163 ze dne 6. prosince 2016, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Banca d'Italia

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2163 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 333/72
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/2163
   ze dne 6. prosince 2016,
   kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Banca d'Italia
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Protokol č. 4 o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, připojený ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 27 odst. 1 tohoto protokolu,
   s ohledem na doporučení Evropské centrální banky ze dne 23. září 2016 Radě Evropské unie o externím auditorovi Banca d'Italia (ECB/2016/28) (1),
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Účetnictví Evropské centrální banky (ECB) a národních centrálních bank členských států, jejichž měnou je euro, mají ověřovat nezávislí externí auditoři doporučení Radou guvernérů ECB a schválení Radou.
            
   
               (2)
            
               Mandát externího auditora Banca d'Italia skončil po provedení auditu za účetní rok 2015. Je proto nezbytné jmenovat externího auditora od účetního roku 2016.
            
   
               (3)
            
               Banca d'Italia vybrala za svého externího auditora pro účetní roky 2016 až 2022 společnost BDO Italia S.p.A.
            
   
               (4)
            
               Rada guvernérů ECB doporučila, aby externím auditorem Banca d'Italia pro účetní roky 2016 až 2022 byla jmenována společnost BDO Italia S.p.A.
            
   
               (5)
            
               Na základě doporučení Rady guvernérů ECB by mělo být rozhodnutí Rady 1999/70/ES (2) odpovídajícím způsobem změněno,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   V článku 1 rozhodnutí 1999/70/ES se odstavec 6 nahrazuje tímto:
   
      „6.   BDO Italia S.p.A. se schvaluje jako externí auditor Banca d'Italia pro účetní roky 2016 až 2022.“
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem oznámení.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí je určeno ECB.
   
      V Bruselu dne 6. prosince 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         P. KAŽIMÍR
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. C 366, 5.10.2016, s. 1.
   
      (2)  Rozhodnutí Rady 1999/70/ES ze dne 25. ledna 1999 o schválení externích auditorů národních centrálních bank (Úř. věst. L 22, 29.1.1999, s. 69).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.