Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2229 ze dne 9. prosince 2016, kterým se ukončuje částečný prozatímní přezkum antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz glukonátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky, omezený na jednoho čínského vyvážejícího výrobce, společnost Shandong Kaison, prováděný podle čl. 11 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2229 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 336/40
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/2229
   ze dne 9. prosince 2016,
   kterým se ukončuje částečný prozatímní přezkum antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz glukonátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky, omezený na jednoho čínského vyvážejícího výrobce, společnost Shandong Kaison, prováděný podle čl. 11 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na čl. 9 odst. 1 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   1.   ŘÍZENÍ
   
   1.1   Platná opatření
   
   
               (1)
            
               Prováděcím nařízením (EU) č. 965/2010 (2) Rada uložila konečné antidumpingové clo z dovozu suchého glukonátu sodného s číslem dle Evropského celního seznamu chemických látek (CUS) 0023277-9 a registračním číslem Chemical Abstracts Service (CAS) 527-07-1, v současnosti kódu KN ex 2918 16 00 (kód TARIC 2918160010) a pocházejícího z Čínské lidové republiky.
            
   1.2   Žádost o přezkum
   
   
               (2)
            
               Komise obdržela žádost o částečný prozatímní přezkum podle čl. 11 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 (3), podanou společnostmi Jungbunzlauer S.A. a Roquette Italia SpA (dále jen „žadatelé“). Žádost byla omezena na zkoumání dumpingu ve vztahu k jednomu vyvážejícímu výrobci z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“), konkrétně ke společnosti Shandong Kaison.
            
   1.3   Zahájení přezkumu
   
   
               (3)
            
               Poněvadž Komise poté, co informovala členské státy, dospěla k závěru, že žádost obsahuje dostatečné důkazy prima facie odůvodňující zahájení částečného prozatímního přezkumu, zveřejnila v Úředním věstníku Evropské unie dne 19. února 2016 oznámení o zahájení (4) částečného prozatímního přezkumu v souladu s čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 1225/2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství, jež je omezený na zkoumání dumpingu, pokud jde o společnost Shandong Kaison.
            
   2.   STAŽENÍ ŽÁDOSTI A UKONČENÍ ŘÍZENÍ
   
   
               (4)
            
               Dopisem Komisi ze dne 22. září 2016 žadatelé svou žádost o přezkum stáhli.
            
   
               (5)
            
               Podle čl. 9 odst. 1 základního nařízení platí, že pokud je žádost stažena, může být řízení zastaveno, s výjimkou případu, kdy to není v zájmu Unie.
            
   
               (6)
            
               Šetření neodhalilo žádné skutečnosti, z nichž by vyplývalo, že by zastavení řízení nebylo v zájmu Unie. Proto se Komise domnívá, že by stávající šetření mělo být zastaveno. Zúčastněné strany byly odpovídajícím způsobem informovány a dostaly příležitost se k věci vyjádřit. Žádné připomínky však obdrženy nebyly.
            
   
               (7)
            
               Komise proto konstatuje, že by měl být částečný prozatímní přezkum týkající se dovozu glukonátu sodného pocházejícího z ČLR zastaven.
            
   
               (8)
            
               Toto rozhodnutí je v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 15 odst. 1 základního nařízení,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Částečný prozatímní přezkum antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz glukonátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky se ukončuje beze změny úrovně platných antidumpingových opatření.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 9. prosince 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 965/2010 ze dne 25. října 2010 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu glukonátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla (Úř. věst. L 282, 28.10.2010, s. 24).
   
      (3)  Nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51). Toto nařízení bylo kodifikováno základním nařízením.
   
      (4)  Oznámení o zahájení částečného prozatímního přezkumu antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz glukonátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky, omezeného na jednoho čínského vyvážejícího výrobce, společnost Shandong Kaison (Úř. věst. C 64, 19.2.2016, s. 4).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.