Rozhodnutí Rady (EU) 2016/2232 ze dne 6. prosince 2016 o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2232 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               LI 337/1
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/2232
   ze dne 6. prosince 2016
   o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 1 a článek 37 této smlouvy,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 207 a 209 ve spojení s čl. 218 odst. 5 a čl. 218 odst. 8 druhým pododstavcem této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 10. února 2014 Rada pověřila Komisi zahájením jednání s Kubánskou republikou o dohodě o politickém dialogu a spolupráci.
            
   
               (2)
            
               Jednání o Dohodě o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé (dále jen „dohoda“) byla úspěšně završena parafováním dohody dne 11. března 2016.
            
   
               (3)
            
               V čl. 86 odst. 3 dohody se stanoví, že dohoda má být prozatímně prováděna do okamžiku, než vstoupí v platnost.
            
   
               (4)
            
               Dohoda by měla být podepsána jménem Unie a prozatímně prováděna do dokončení postupů nezbytných pro její uzavření.
            
   
               (5)
            
               Prozatímním prováděním částí dohody není dotčeno rozdělení pravomocí mezi Unií a členskými státy v souladu se Smlouvami. Prozatímní provádění by mělo odpovídat povaze unijních kompetencí, zejména pokud jde o záležitosti obsažené v části III hlavách IV až VII dohody,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Podpis Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé jménem Unie se schvaluje s výhradou jejího uzavření.
   Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.
   Článek 2
   Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu jménem Unie.
   Článek 3
   V souladu s čl. 86 odst. 3 dohody a po učinění oznámmení v něm uvedných jsou níže uvedné části dohody prozatímně prováděny (1) ve vztazích mezi Unií a Kubou, avšak pouze v rozsahu, v jakém spadají do pravomocí Unie, včetně záležitostí spadajících do pravomoci Unie určovat a provádět společnou zahraniční a bezpečnostní politiku:
   
               —
            
               části I až IV a
            
   
               —
            
               část V v rozsahu, v jakém ustanovení této části sledují zajištění prozatímního provádění dohody.
            
   Bez ohledu na první pododstavec tohoto článku nebudou prozatímně prováděny tyto články:
   
               —
            
               článek 29;
            
   
               —
            
               článek 35;
            
   
               —
            
               článek 55 v rozsahu, v jakém se týká spolupráce v námořní dopravě;
            
   
               —
            
               článek 58;
            
   
               —
            
               článek 71 v rozsahu, v jakém se týká zabezpečení hranic;
            
   
               —
            
               článek 73 v rozsahu, v jakém se týká spolupráce v oblasti nezemědělských zeměpisných označení.
            
   Článek 4
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po přijetí.
   
      V Bruselu dne 6. prosince 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         P. KAŽIMÍR
      
   
   
   
      (1)  Den, od kterého je dohoda prozatímně prováděna, zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.