Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/2238 ze dne 12. prosince 2016, kterým se mění rozhodnutí 2010/452/SZBP o Pozorovatelské misi Evropské unie v Gruzii EUMM Georgia

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2238 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 337/15
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2016/2238
   ze dne 12. prosince 2016,
   kterým se mění rozhodnutí 2010/452/SZBP o Pozorovatelské misi Evropské unie v Gruzii EUMM Georgia
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 28, čl. 42 odst. 4 a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 12. srpna 2010 přijala Rada rozhodnutí 2010/452/SZBP (1), kterým prodloužila Pozorovatelskou misi Evropské unie v Gruzii (EUMM Georgia), zřízenou společnou akcí Rady 2008/736/SZBP (2). Rozhodnutí 2010/452/SZBP pozbývá platnosti dnem 14. prosince 2016.
            
   
               (2)
            
               V návaznosti na strategický přezkum z roku 2016 by EUMM Georgia měla být prodloužena o další období dvou let.
            
   
               (3)
            
               Rozhodnutí 2010/452/SZBP by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (4)
            
               EUMM Georgia bude probíhat za situace, která se může zhoršit a která by mohla ohrozit dosažení cílů vnější činnosti Unie stanovených v článku 21 Smlouvy,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Rozhodnutí 2010/452/SZBP se mění takto:
   
               1)
            
               V čl. 14 odst. 1 se vkládá nový pododstavec, který zní:
               „Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů souvisejících s misí v období od 15. prosince 2016 do 14. prosince 2017 činí 1 800 000 EUR.“
            
   
               2)
            
               V článku 18 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
               „Pozbývá platnosti dnem 14. prosince 2018.“
            
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   Použije se ode dne 15. prosince 2016.
   
      V Bruselu dne 12. prosince 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         F. MOGHERINI
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady 2010/452/SZBP ze dne 12. srpna 2010 o Pozorovatelské misi Evropské unie v Gruzii (EUMM Georgia) (Úř. věst. L 213, 13.8.2010, s. 43).
   
      (2)  Společná akce Rady 2008/736/SZBP ze dne 15. září 2008 o Pozorovatelské misi Evropské unie v Gruzii (EUMM Georgia) (Úř. věst. L 248, 17.9.2008, s. 26).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.