Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/2239 ze dne 12. prosince 2016, kterým se mění a prodlužuje rozhodnutí 2010/96/SZBP o vojenské misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku somálských bezpečnostních sil

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2239 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 337/16
               
      
      ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2016/2239
      ze dne 12. prosince 2016,
      kterým se mění a prodlužuje rozhodnutí 2010/96/SZBP o vojenské misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku somálských bezpečnostních sil
      RADA EVROPSKÉ UNIE,
      s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 42 odst. 4 a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,
      s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Dne 15. února 2010 přijala Rada rozhodnutí 2010/96/SZBP (1) o vojenské misi EU s cílem přispět k výcviku somálských bezpečnostních sil.
               
      
                  (2)
               
                  Dne 16. března 2015 bylo rozhodnutím Rady (SZBP) 2015/441 (2) rozhodnutí 2010/96/SZBP pozměněno a vojenská mise EU byla prodloužena do 31. prosince 2016.
               
      
                  (3)
               
                  V návaznosti na strategický přezkum provedený v roce 2016 by měl být mandát vojenské mise EU prodloužen do 31. prosince 2018.
               
      
                  (4)
               
                  V souladu s článkem 5 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní vypracovávání a provádění těch rozhodnutí a činností Unie, které mají vliv na obranu. Dánsko se nepodílí na provádění tohoto rozhodnutí a nepřispívá tedy na financování této mise.
               
      
                  (5)
               
                  Rozhodnutí 2010/96/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
               
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Rozhodnutí 2010/96/SZBP se mění takto:
      
                  1)
               
                  V článku 10 se doplňuje nový odstavec, který zní:
                  „6.   Finanční referenční částka určená na krytí společných nákladů vojenské mise EU na období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2018 se stanoví na 22 948 000 EUR. Procentní sazba referenční částky podle čl. 25 odst. 1 rozhodnutí (SZBP) 2015/528 (*1) se stanoví na 0 %.
                  
                     (*1)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/528 ze dne 27. března 2015 o vytvoření mechanismu pro správu financování společných nákladů operací Evropské unie v souvislosti s vojenstvím nebo obranou (Athena) a o zrušení rozhodnutí 2011/871/SZBP (Úř. věst. L 84, 28.3.2015, s. 39).“"

               
      
                  2)
               
                  V článku 12 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
                  „2.   Mandát vojenské mise EU končí dne 31. prosince 2018.“
               
      Článek 2
      Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
      
         V Bruselu dne 12. prosince 2016.
         
            
               Za Radu
            
            
               předsedkyně
            
            F. MOGHERINI
         
      
      
      
         (1)  Rozhodnutí Rady 2010/96/SZBP ze dne 15. února 2010 o vojenské misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku somálských bezpečnostních sil (Úř. věst. L 44, 19.2.2010, s. 16).
      
         (2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/441 ze dne 16. března 2015, kterým se mění a prodlužuje rozhodnutí 2010/96/SZBP o vojenské misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku somálských bezpečnostních sil (Úř. věst. L 72, 17.3.2015, s. 37).
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.