Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/2240 ze dne 12. prosince 2016, kterým se mění rozhodnutí 2012/389/SZBP o misi Evropské unie zaměřené na budování regionální námořní kapacity v oblasti Afrického rohu (EUCAP NESTOR)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2240 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 337/18
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2016/2240
   ze dne 12. prosince 2016,
   kterým se mění rozhodnutí 2012/389/SZBP o misi Evropské unie zaměřené na budování regionální námořní kapacity v oblasti Afrického rohu (EUCAP NESTOR)
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 28, čl. 42 odst. 4 a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 16. července 2012 přijala Rada rozhodnutí 2012/389/SZBP (1) o misi Evropské unie zaměřené na budování regionální námořní kapacity v oblasti Afrického rohu (EUCAP NESTOR).
            
   
               (2)
            
               Dne 22. července 2014 přijala Rada rozhodnutí 2014/485/SZBP (2), kterým se mění rozhodnutí 2012/389/SZBP a kterým byla mise EUCAP NESTOR prodloužena do 12. prosince 2016.
            
   
               (3)
            
               Z komplexního a uceleného strategického přezkumu zapojení SBOP v Somálsku a v oblasti Afrického rohu vyplynul závěr, že by se mise EUCAP NESTOR měla zaměřit na Somálsko, a její název by tudíž měl být změněn na EUCAP Somálsko a její mandát upraven a prodloužen do prosince roku 2018.
            
   
               (4)
            
               Rozhodnutí 2012/389/SZBP, včetně úkolů a cílů mise, by mělo být v případě potřeby přezkoumáno v průběhu roku 2017.
            
   
               (5)
            
               Referenční částka stanovená pro pokrytí období do 12. prosince 2016 je dostatečná pro pokrytí období do 28. února 2017, kdy by měly být k dispozici podrobné informace o finančních potřebách v souvislosti s novým přístupem, které umožní stanovit referenční částku na následující období,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Rozhodnutí 2012/389/SZBP se mění takto:
   
               1)
            
               V názvu a v celém znění dokumentu se název „EUCAP NESTOR“ ve všech případech nahrazuje názvem „EUCAP Somálsko“.
            
   
               2)
            
               Článek 1 se nahrazuje tímto:
               „Článek 1
               Mise
               Unie zřizuje misi zaměřenou na budování kapacit v Somálsku (EUCAP Somálsko).“
            
   
               3)
            
               Článek 2 se nahrazuje tímto:
               „Článek 2
               Mandát
               Mise EUCAP Somálsko pomáhá Somálsku posílit jeho kapacity v oblasti námořní bezpečnosti, aby mohlo účinněji vymáhat námořní právo.“
            
   
               4)
            
               Článek 3 se nahrazuje tímto:
               „Článek 3
               Cíle a úkoly
               1.   Za účelem splnění mandátu uvedeného v článku 2 mise EUCAP Somálsko:
               
                           a)
                        
                           posiluje kapacity Somálska pro vymáhání civilního námořního práva, aby mohlo vykonávat účinnou námořní správu svého pobřeží, vnitrozemských vod, teritoriálních moří a výlučných ekonomických zón;
                        
               
                           b)
                        
                           zejména posiluje kapacity Somálska, aby mohlo provádět kontroly rybolovu a vymáhat právo v oblasti rybolovu, zajišťovat námořní pátrací a záchranné operace, potírat pašování, bojovat proti pirátství a střežit pobřežní zónu na pevnině i na moři;
                        
               
                           c)
                        
                           sleduje tyto cíle podporou somálských orgánů při přípravě nezbytných právních předpisů a justičních orgánů a poskytováním nezbytného odborného vedení, poradenství, školení a vybavení pro somálské subjekty zajišťující vymáhání civilního námořního práva.
                        
               2.   Pro dosažení těchto cílů působí mise EUCAP Somálsko v souladu s operačními směry a úkoly stanovenými v dokumentech týkajících se operačního plánování, které schválila Rada.
               3.   Mise EUCAP Somálsko neplní žádnou výkonnou funkci.“
            
   
               5)
            
               V čl. 13 odst. 1 se čtvrtý pododstavec nahrazuje tímto:
               „Finanční referenční částka na pokrytí výdajů souvisejících s misí EUCAP Somálsko v období od 16. prosince 2015 do 28. února 2017 činí 12 000 000 EUR.“
            
   
               6)
            
               V článku 16 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
               „Použije se do dne 31. prosince 2018.“
            
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 12. prosince 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         F. MOGHERINI
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady 2012/389/SZBP ze dne 16. července 2012 o misi Evropské unie zaměřené na budování regionální námořní kapacity v oblasti Afrického rohu (EUCAP NESTOR) (Úř. věst. L 187, 17.7.2012, s. 40).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady 2014/485/SZBP ze dne 22. července 2014, kterým se mění rozhodnutí 2012/389/SZBP o misi Evropské unie zaměřené na budování regionální námořní kapacity v oblasti Afrického rohu (EUCAP NESTOR) (Úř. věst. L 217, 23.7.2014, s. 39).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.