Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2241 ze dne 9. prosince 2016 o dočasném uvádění na trh osiva některých odrůd Beta vulgaris L., které nevyhovuje požadavkům směrnice Rady 2002/54/ES (oznámeno pod číslem C(2016) 8105) (Text s významem pro EHP )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2241 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 337/20
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/2241
   ze dne 9. prosince 2016
   o dočasném uvádění na trh osiva některých odrůd Beta vulgaris L., které nevyhovuje požadavkům směrnice Rady 2002/54/ES
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2016) 8105)
      
   
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 2002/54/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva řepy na trh (1), a zejména na čl. 24 odst. 1 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               V Dánsku je množství dostupného základního osiva některých odrůd Beta vulgaris L., které splňuje podmínku stanovenou v části B bodě 3 písm. b) přílohy I směrnice 2002/54/ES, pokud jde o maximální hmotnostní podíl nečistot jednoklíčkových osiv, nedostatečné kvůli suchým podmínkám sklizně, a proto nestačí k pokrytí potřeb uvedeného členského státu.
            
   
               (2)
            
               Poptávka po tomto osivu nemůže být uspokojena osivem z jiných členských států nebo ze třetích zemí, které splňuje veškeré požadavky stanovené ve směrnici 2002/54/ES.
            
   
               (3)
            
               Dánsko by proto mělo být oprávněno povolit uvádění na trh osiva uvedených odrůd, které vyhovují méně přísným požadavkům.
            
   
               (4)
            
               Členské státy, které mohou Dánsku dodat osivo uvedených odrůd, ať už bylo sklizeno v členském státě nebo třetí zemi, na které se vztahuje rozhodnutí Rady 2003/17/ES (2), by dále měly být oprávněny povolit uvádění takového osiva na trh, aby se zajistilo fungování vnitřního trhu a předešlo jeho narušení.
            
   
               (5)
            
               Vzhledem k tomu, že toto rozhodnutí zavádí odchylky od norem stanovených v pravidlech Unie, je vhodné omezit množství osiva vyhovujícího méně přísným požadavkům na minimum nezbytné pro pokrytí potřeb Dánska. Aby se zajistilo, že celkové množství osiva povoleného k uvádění na trh podle tohoto rozhodnutí nepřesáhne maximální množství stanovené tímto rozhodnutím, je vhodné, aby Dánsko jednalo jako koordinátor, neboť předložilo příslušnou žádost o přijetí tohoto rozhodnutí a uvádění zmíněné odrůdy na trh se ho nejvíce týká.
            
   
               (6)
            
               Jak je stanoveno pro odchylky od norem pravidel Unie, mělo by být uvádění na trh osiva, které splňuje méně přísné požadavky, dočasné, do 31. prosince 2017, neboť to je doba nezbytná k tomu, aby se umožnila produkce uvedeného osiva a přezkum situace, pokud jde o příslušné odrůdy.
            
   
               (7)
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Povoluje se uvádět na trh Unie osivo Beta vulgaris L. (řepa) kategorie „základní osivo“, náležící k odrůdám Enermax, Feldherr a Creta, které nesplňuje požadavek stanovený v části B bodě 3 písm. b) podbodě dd přílohy I směrnice 2002/54/ES, pokud jde o podíl nečistot, pro celkové množství nepřesahující 61 kg, na období končící dnem 31. prosince 2017, za předpokladu, že maximální hmotnostní podíl nečistot není vyšší než 2,2.
   Článek 2
   Dodavatel, který chce uvést na trh osivo uvedené v článku 1, musí požádat o oprávnění členský stát, v němž je usazen. V žádosti se uvede množství osiva, které chce dodavatel na trh uvést.
   Dotyčný členský stát udělí dodavateli povolení uvádět osivo na trh, pokud
   
               a)
            
               nemá dostatečné důkazy vedoucí k pochybnostem o schopnosti dodavatele uvést na trh množství osiva, pro které žádá o povolení, nebo
            
   
               b)
            
               by udělení tohoto povolení nevedlo k překročení celkového maximálního množství osiva uvedeného v článku 1.
            
   Článek 3
   Členské státy jsou si při uplatňování tohoto rozhodnutí navzájem administrativně nápomocny.
   Dánsko působí jako koordinující členský stát, aby se zajistilo, že celkové množství osiva, jehož uvedení na trh v Unii je členskými státy povoleno podle tohoto rozhodnutí, nepřekročí celkové maximální množství osiva uvedené v článku 1.
   Členský stát, který obdrží žádost podle článku 2, neprodleně oznámí koordinujícímu členskému státu množství uvedené v žádosti. Koordinující členský stát neprodleně informuje uvedený členský stát, zda by udělení povolení vedlo k překročení celkového maximálního množství.
   Článek 4
   Členské státy neprodleně oznámí Komisi a ostatním členským státům množství, pro která udělily povolení k uvedení na trh podle tohoto rozhodnutí.
   Článek 5
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 9. prosince 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 12.
   
      (2)  Rozhodnutí Rady 2003/17/ES ze dne 16. prosince 2002 o rovnocennosti inspekcí v terénu prováděných ve třetích zemích u množitelského porostu pro produkci osiva a o rovnocennosti osiva vyprodukovaného ve třetích zemích (Úř. věst. L 8, 14.1.2003, s. 10).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.