Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2242 ze dne 9. prosince 2016 o dočasném uvádění na trh osiva Hordeum vulgare L. odrůdy Scrabble, které nevyhovuje požadavkům směrnice Rady 66/402/EHS (oznámeno pod číslem C(2016) 8106) (Text s významem pro EHP )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D2242 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 337/22
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/2242
   ze dne 9. prosince 2016
   o dočasném uvádění na trh osiva Hordeum vulgare L. odrůdy Scrabble, které nevyhovuje požadavkům směrnice Rady 66/402/EHS
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2016) 8106)
      
   
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 66/402/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh (1), a zejména na čl. 17 odst. 1 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Ve Španělsku není k dispozici dostatečné množství certifikovaného osiva druhé generace Hordeum vulgare L., které by vyhovovalo podmínce přílohy II bodu 1 oddílu A směrnice 66/402/EHS, pokud jde o minimální čistotu osiva, kvůli problémům, k nimž došlo v loňském roce během výrobního procesu, a proto nestačí k pokrytí potřeb uvedeného členského státu.
            
   
               (2)
            
               Poptávka po tomto osivu nemůže být uspokojena osivem z jiných členských států nebo ze třetích zemí, které splňuje veškeré požadavky stanovené ve směrnici 66/402/EHS.
            
   
               (3)
            
               Španělsko by proto mělo být oprávněno povolit uvádění na trh osiva uvedené odrůdy, které vyhovuje méně přísným požadavkům.
            
   
               (4)
            
               Členské státy, které mohou Španělsku dodat osivo uvedené odrůdy, ať už bylo sklizeno v členském státě nebo třetí zemi, na které se vztahuje rozhodnutí Rady 2003/17/ES (2), by dále měly být oprávněny povolit uvádění takového osiva na trh, aby se zajistilo fungování vnitřního trhu a předešlo jeho narušení.
            
   
               (5)
            
               Vzhledem k tomu, že toto rozhodnutí zavádí odchylky od norem stanovených v pravidlech Unie, je vhodné omezit množství osiva vyhovujícího méně přísným požadavkům na minimum nezbytné pro pokrytí potřeb Španělska. Aby se zajistilo, že celkové množství osiva povoleného k uvádění na trh podle tohoto rozhodnutí nepřesáhne maximální množství stanovené tímto rozhodnutím, je vhodné, aby Španělsko jednalo jako koordinátor, neboť předložilo příslušnou žádost o přijetí tohoto rozhodnutí a uvádění zmíněné odrůdy na trh se ho nejvíce týká.
            
   
               (6)
            
               Jak je stanoveno pro odchylky od norem pravidel Unie, mělo by být uvádění na trh osiva, které splňuje méně přísné požadavky, dočasné, do 31. prosince 2018, neboť to je doba nezbytná k tomu, aby se umožnila produkce uvedeného osiva a přezkum situace, pokud jde o příslušnou odrůdu.
            
   
               (7)
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Povoluje se uvádět na trh Unie osivo Hordeum vulgare L. (ječmen) kategorie „certifikované osivo druhé generace“ náležící k odrůdě Scrabble, která nesplňuje požadavky týkající se odrůdové čistoty stanovené v příloze II bodu 1 oddílu A směrnice 66/402/EHS, pro množství nepřesahující 6 000 tun a na období do 31. prosince 2018 za předpokladu, že minimální čistota je nejméně 97 %.
   Článek 2
   Dodavatel, který chce uvést na trh osivo uvedené v článku 1, musí požádat o oprávnění členský stát, v němž je usazen. V žádosti se uvede množství osiva, které chce dodavatel na trh uvést.
   Dotyčný členský stát udělí dodavateli povolení uvádět osivo na trh, pokud
   
               a)
            
               nemá dostatečné důkazy vedoucí k pochybnostem o schopnosti dodavatele uvést na trh množství osiva, pro které žádá o povolení; nebo
            
   
               b)
            
               by udělení tohoto povolení nevedlo k překročení maximálního množství osiva uvedeného v článku 1.
            
   Článek 3
   Členské státy jsou si při uplatňování tohoto rozhodnutí navzájem administrativně nápomocny.
   Španělsko působí jako koordinující členský stát, aby se zajistilo, že celkové množství osiva, jehož uvedení na trh v Unii je členskými státy povoleno podle tohoto rozhodnutí, nepřekročí celkové maximální množství osiva uvedené v článku 1.
   Členský stát, který obdrží žádost podle článku 2, neprodleně oznámí koordinujícímu členskému státu množství uvedené v žádosti. Koordinující členský stát neprodleně informuje uvedený členský stát, zda by udělení povolení vedlo k překročení maximálního množství.
   Článek 4
   Členské státy neprodleně oznámí Komisi a ostatním členským státům množství, pro která udělily povolení k uvedení na trh podle tohoto rozhodnutí.
   Článek 5
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 9. prosince 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2309/66.
   
      (2)  Rozhodnutí Rady 2003/17/ES ze dne 16. prosince 2002 o rovnocennosti inspekcí v terénu prováděných ve třetích zemích u množitelského porostu pro produkci osiva a o rovnocennosti osiva vyprodukovaného ve třetích zemích (Úř. věst. L 8, 14.1.2003, s. 10).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.